Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Zdroj: 
V roce 2004 byly děti spojovány s 380 případy vzniku požárů. Jednalo se o požáry se škodami téměř za 56 milionů korun, při nichž dvě děti přišly o život a 40 jich bylo zraněno. Pro vzdělávací programy škol proto Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR připravilo příručku Výchova dětí v oblasti požární ochrany - je určena učitelům základních a středních škol a v současnosti k dispozici v elektronické formě na serveru ministerstva vnitra.

Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003) byla do vzdělávacích programů škol začleněna tematika ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci a studenti základních, středních, speciálních a vyšších odborných škol se tak v rozsahu nejméně šesti vyučovacích hodin v každém ročníku seznamují s tím, jak se chránit před různými druhy ohrožení a jak se chovat při mimořádných událostech.

V rámci výuky se probírá problematika živelních pohrom, úniku nebezpečných látek, chování při použití nebo hrozbě použití výbušniny a po nálezu či obdržení podezřelého předmětu, používání telefonních linek tísňového volání, rozpoznávání varovného signálu a činnosti po jeho vyhlášení včetně zásad pro opuštění bytu nebo ohroženého prostoru a přípravy evakuačního zavazadla, a také činnost integrovaného záchranného systému a poskytování první pomoci. K této tématice vydalo Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen MV-GŘ HZS ČR) kromě jiných metodických pomůcek i příručku pro učitele základních a středních škol "Ochrana člověka za mimořádných událostí" (viz článek v časopisu 112 č. 7/2004), kterou již v roce 2003 každá škola obdržela prostřednictvím hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Jedna z kapitol této příručky (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se stručně zabývá problematikou požárů.

Statistika dokládá nutnost preventivní výchovy

Budeme-li vycházet z údajů zveřejněných MV-GŘ HZS ČR ve Statistické ročence 2004, zjistíme, že podíl evidovaných požárů na celkovém počtu jednotlivých druhů událostí byl v minulém roce 20,5 %. Dále zde zjistíme, že v souvislosti s příčinou vzniku požáru jsou děti do 15 let spojovány s 380 případy. Jednalo se o požáry s celkovou přímou škodou dosahující 56 mil. Kč, při kterých dvě děti přišly o život a 40 dětí bylo zraněno.

Děti si často neuvědomují následky, které mohou svým jednáním způsobit. Ke snížení možnosti vzniku požáru z neznalosti možných důsledků je důležité preventivně výchovné vzdělávání dětí zejména školního věku. Proto MV-GŘ HZS ČR zahájilo v roce 2003 práce na rozpracování výše uvedené kapitoly o požárech do samostatné příručky "Výchova dětí v oblasti požární ochrany", jejímiž autory jsou Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka a Mgr. Miroslav Piňos. Příručka je určena učitelům základních a speciálních škol a od září tohoto roku je distribuována do škol prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů. Následovat bude obdobná příručka pro učitele středních škol, jejíž distribuce se předpokládá v roce 2006 po ukončení výroby doprovodné videokazety.

Předpokládáme, že příručka "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" bude pro učitele dobrou pomůckou k tomu, aby přístupnou formou mohli svým žákům přiblížit nejen širokou oblast požární ochrany, ale i některé další oblasti, se kterými se mohou ve svém životě setkat.

Obsah příručky

Příručka je rozdělena na několik částí. Po úvodu následuje teoretická část, ve které je základní soubor informací o požární ochraně včetně základních principů chování pro předcházení vzniku požárů nebo postupů v případech, že požár vznikl. Autoři se snažili sestavit tyto informace tak, aby učitelé mohli odpovědět na případné dotazy žáků a zároveň, aby sami žáci měli možnost pochopit některé důležité souvislosti. Tato část obsahuje následující kapitoly:

 • Legislativa dotýkající se požární ochrany v ČR (zákon o požární ochraně, zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o krizovém řízení, vyhláška o požární prevenci, vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany)
 • Hoření (základní předpoklady hoření a podmínky pro hoření, třídy požárů, požárně technické charakteristiky látek, jevy doprovázející hoření)
 • Požár a elementární teorie hašení (fáze požáru, teorie hašení, hasební látky)
 • Hasicí přístroje (vodní, pěnové, sněhové, práškové a halonové hasicí přístroje)
 • Zásah (převzetí zprávy o události, zásah a činnost jednotek požární ochrany, úkoly občanů při zásahu jednotek požární ochrany, požáry lesa, dopravní nehody, nebezpečné látky a ekologické havárie)
 • Některá témata první pomoci a zdravovědy (úraz elektrickým proudem, popáleniny a opaření, otravy zplodinami hoření a vybranými látkami)
 • Nebezpečí v přírodě a ve městě (zralost a únosnost ledu, bouřky)
 • Podstata a systém výuky
 • Sociální dovednosti
 • Jak upoutat, zaměřit a udržet pozornost žáků
 • Strach a úzkost
 • Psychické trauma a stres
 • Úloha motivace v práci s dětmi
 • Metodická část je rozdělena na první cyklus (1. stupeň ZŠ) a druhý cyklus (2. stupeň ZŠ) a obsahuje konkrétní příklady výkladu jednotlivých bloků a ověření získaných vědomostí a dovedností. Jako součást výuky je doporučena i návštěva stanice HZS kraje nebo návštěva hasičů při výkladu ve třídě.

Závěrem si dovolím citovat jednoho z autorů příručky psychologa Mgr. Piňose: "Výchozí myšlenka, která dala nakonec koncepci celé vznikající publikaci, byla ta, že jsme si velmi dobře uvědomovali současnou přetíženost pedagogického personálu. Danou situaci jsme se pokusili řešit tím, že byly do značné míry omezeny nároky na sekundární přípravu učitelů, což by mělo usnadnit zavádění publikace do praxe. Snažili jsme se doslova o vytvoření jakýchsi "příprav" k jednotlivým blokům (diskusním celkům), na jejichž využití během výuky jsou učitelé často zvyklí. Jestli se nám to povedlo nebo ne, posoudíte nejspíše sami…"

Příručka byla vydána v nákladu osmi tisíc kusů jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně dvou videokazet. Nelze ji proto objednat. Každá základní nebo speciální škola měla do konce roku 2005 obdržet prostřednictvím příslušného HZS kraje zdarma jednu publikaci spolu s doprovodnými videokazetami (pro mladší žáky 1. cyklus a pro starší 2. cyklus). Celý text příručky včetně doprovodných filmů lze nalézt také na internetu, a to na adrese http://www.mvcr.cz/udalosti/prirucky/proskoly/pozarni_ochrana.html.

Pokud budou mít školy zájem o zakoupení doprovodných filmů i na jiných nosičích, mohou si je objednávat na adrese: Jaroslav Smékal, P. O. BOX 75, 535 01 Přelouč nebo na www.vyukovefilmy.cz

ZDROJ:
Ráž, Zdeněk. Výchova dětí v oblasti požární ochrany. In 112 [online]. Praha : MVČR, 2006 [cit. 23-01-2006]. Dostupný z WWW : <http://www.mvcr.cz/casopisy/112/2005/listopad/raz.html>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail