Výbuch, požár a pracovní úraz v rodinném domě

Zdroj: 

Zaměstnavatel nezajistil bezpečné prostředí na pracovišti - v rodinném domě, kde se pracovalo s chemickými látkami. Zavinil tak výbuch, požár a popálení zaměstnance.

Úrazový děj

Zaměstnanec a jeho zaměstnavatel prováděli v rodinném domě na základě objednávky přípravu pro lepení PVC na schody do suterénu nemovitosti. Příprava spočívala v natření schodů lepidlem Chemoprén na podlahy a natření PVC lepidlem Topprén Univerzál v hale. Při této činnosti došlo k výbuchu výparů ředidla a následnému požáru. Zaměstnanec utrpěl popáleniny na 16 % povrchu těla. Postiženému byla přivolanou rychlou záchrannou službou poskytnuta první pomoc a následně byl odvezen do nemocnice.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

 • V pracovní smlouvě uzavřené mezi kontrolovanou osobou (zaměstnavatelem) je uveden druh práce: manipulační pracovník. V záznamu o úrazu je uveden druh práce: podlahář.
 • Zdravotní způsobilost pro pracovní zařazení „manipulační pracovník“ byla doložena.
 • Školení BOZP zaměstnanec také absolvoval.
 • Předložená „Vybraná, posouzená a hodnocená rizika“ u zaměstnavatele neobsahují práci s předmětnými používanými lepidly při lepení podlahových krytin.
 • Kontrolovaná osoba má vypracovanou vlastní směrnici pro poskytování OOPP jen pro jedinou profesi – podlahář.
 • OOPP (pracovní oděv, obuv, helmu, respirátor, chrániče sluchu a ochranné brýle) postižený pracovník obdržel, v době úrazu měl na sobě tričko s krátkým rukávem, pracovní kalhoty a pantofle, respirátor.
 • Kontrolovaná osoba nezískala po příchodu na pracoviště potřebné důležité informace a tomto pracovišti a navazujících prostorách s ohledem na nebezpečí a rizika vykonávané činnosti a neprovedla dostatečně účinná opatření k jejich odstranění.
 • Pro lepení krytin na podlahy nemá kontrolovaná osoba vypracován pracovní postup.
 • Bezpečnostní list pro lepidlo Chemoprén na podlahy uvádí m. j. v Pokynech pro zacházení a skladování: zamezte kontaktu se zdroji zapálení, zákaz kouření, používejte pouze v dobře větratelných prostorách.
 • V době nanášení lepidla na schody a na PVC bylo v hale nemovitosti otevřeno dvoukřídlové okno. Spodní podesta schodiště navazovala dveřmi na garáž, účelovou místnost rodiny a na místnost s plynovým kotlem v daném čase v provozu.
 • Všechny dveřní otvory v podestě byly v době nanášení lepidla uzavřeny.
 • Bezpečnostní list pro lepidlo Chemoprén uvádí v části Kontrola, expozice a ochrana osob: používejte vhodný pracovní oděv (z materiálu nevyvolávajícího statický elektrický náboj), antistatickou obuv.

Porušení povinností zaměstnavatelem:
§ 102 odst. 1) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
, v platném znění, tím, že nevyhledal a nevyhodnotil rizika a nepřijal opatření při lepení krytiny podlahy, používaným lepidlem Chemoprén na podlahy a kontaktním lepidlem Topprén Univerzál. Tímto nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky včetně vhodné organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nepřijal opatření k předejití rizikům při práci.

§ 103 odst. 2 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, tím, že nezajistil zaměstnanci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkaly jím vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti. Ve směrnici pro školení BOZP, se kterou byli zaměstnanci seznámeni, nejsou uvedeny bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle § 3 písm. b) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, Příloha č. 3, kapitola XIV.

§ 3 písm. b) bod. č. 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, Příloha č. 3, kapitola XIV bod č. 1, o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích v návaznosti na § 5 odst. 1) a odst. 2) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, tím, že kontrolovaná osoba jako zaměstnavatel a zhotovitel stavebních prací na schodišti do sklepení rodinného domu neorganizovala práci a nestanovila pracovní postupy na staveništi dle požadavku § 3 písm. b) bod. č. 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, kapitola XIV bod č. 1, v platném znění, při lepení krytin na podlahy, což mělo za následek zranění zaměstnance.

§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. p) a q) z. č. 309/2006 Sb., tím, že kontrolovaná osoba nedodržením požadavků z Bezpečnostního listu pro přípravek „Chemoprén na podlahy“ – lepidlo, Technického listu pro přípravek „Chemoprén na podlahy“ – lepidlo a Bezpečnostního listu produktu „Toprén Univerzál“, tj. nezajištěním účinného větrání v uzavřených prostorách, nezajištěním ochrany před výbuchem, nevyloučením manipulace s otevřeným ohněm – topidla a podle okolností uzavřením přívodu plynu a odpojením el. zařízení a seznámením všech fyzických osob, které se zdržovaly na stavbě v době konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování tak porušila požadavky § 3 písm. b) bod. č. 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, kapitola XIV bod č. 2 a bod. Č. 3 písm. c) a d). Zaměstnavatel jako zhotovitel stavebních prací pro jinou fyzickou osobu zanedbal přijetí odpovídajících opatření k zabránění možnému ohrožení nebo poškození zdraví zaměstnanců a nerespektoval požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích stanovené prováděcím právním předpisem.

Porušení povinností postiženým pracovníkem: nebylo zjištěno.

Porušení povinností jinou osobou nebo subjektem:  nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Kontrolovaná osoba nestanovila a nepřijala opatření proti opakování pracovního úrazu v souladu s § 105 odst. 5 zákoníku práce. S kontrolovanou osobou byl sepsán samostatný protokol o kontrole, ve kterém byla stanovena porušení právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, která nejsou v souvislosti s příčinou a okolností pracovního úrazu, včetně nesplnění povinnosti § 105 odst. 5 z. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Ke zjištěným nedostatkům bylo vydáno opatření k odstranění nedostatků a byl stanoven termín k zaslání písemné zprávy o přijatých opatřeních k uvedeným nedostatkům.

Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:
Byly zjištěny nedostatky na straně zaměstnavatele v péči o BOZP. Zaměstnavateli bylo v souladu § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uloženo opatření k odstranění nedostatků a stanoveny přiměřené lhůty k jejich odstranění a k podání písemné zprávy o přijatých opatřeních. Za nesplnění povinností stanovených právními předpisy k zajištění BOZP je podán návrh na zahájení správního řízení se zaměstnavatelem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail