Vnitrozávodová doprava

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Jaký zákon nebo směrnice se zabývá dopravou například ve strojírenském podniku? Mám na mysli například bezpečnost při pohybu vysokozdvižných vozíků, "ještěrek" nebo mostových jeřábů.

Obecně platí, že zaměstnavatel provozující manipulační vozíky s vlastním pohonem - motorové vysokozdvižné vozíky, v návaznosti na ustanovení např. § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. V rámci prevence rizik, dle ustanovení např. § 102 odst. 1 ZP, je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům - mj. i v souvislosti s provozem manipulačních vysokozdvižných vozíků.

Souvisejícím platným právním předpisem v dané problematice je také např. § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tzn. zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nebyli ohroženi dopravou na pracovištích.

Dále podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí v souvislosti s pohybem vysokozdvižných vozíků jsou uvedeny v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a to v přílohové části k tomuto nařízení, např. v bodě 5.1, tzn. dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen "komunikace") včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak, musí byt široké nejméně 1,1 m.

Informace, které se týkají šířky a výšky cest a uliček pro manipulaci s materiálem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobních, průmyslových a skladových objektech, které rovněž souvisí s pohybem vysokozdvižných vozíků, jsou uvedeny, např. v ČSN 26 9010.

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy, tzn. i při pohybu vysokozdvižných vozíků, jsou uvedeny v příloze č. 1 k Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

V problematice bezpečnosti provozu mostových jeřábů obecně vycházíme rovněž ze ZP, a to např. z již uvedených §101, § 102 ZP. Souvisejícím ustanovením je dále např. § 5 zákona č. 309/2006 Sb., tzn. zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

V případě provozu jeřábů a zdvihadel takovým pracovním postupem je např. provozní předpis, který má název Systém bezpečné práce (dále jen SBP). Obsah SBP je dále uveden v čl. 4.1. ČSN ISO 12480-1. SBP je vnitřní organizační směrnice - předpis pro provoz, údržbu a opravy, který musí být zpracován a dodržován při každé činnosti jeřábu, i kdyby se jednalo pouze o jednotlivý zdvih. Dle čl. 4.1 písm. a) ČSN ISO 12480-1 musí být veškeré činnosti s jeřábem navrženy tak, aby byly prováděny bezpečně, s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Se SBP musí být prokazatelně seznámeny všechny dotčené osoby, např. osoby odpovědné za provoz i technický stav, dále za údržbu, obsluha, vazači, revizní technici ZZ i EZ, údržbáři ZZ atd.

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemísťování břemen jsou uvedeny také i v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a to v příloze č. 1 a č. 2.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail