Více staveb ve stejném areálu - jeden koordinátor BOZP?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Neset ze Státního úřadu inspekce práce.

Mám dotaz, jestli lze postupovat u „souboru staveb“ tak, jak je definován ve stavebním zákoně, jako by šlo o stavbu jedinou z hlediska určení koordinátora BOZP, plánu BOZP a oznámení o zahájení stavby. Jde o dvě stavební akce, každá s vlastním stavebním povolením ve stejném průmyslovém areálu, prakticky na stejném pracovišti a obě spolu účelově i funkčně souvisí.

Problematika určení koordinátora, vypracování plánu BOZP a oznámení o zahájení prací je uvedena v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v § 3 stanoví požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi. Podle odstavce 1 výše uvedeného paragrafu „Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (staveniště), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud stavbu provádí pro sebe." V případě určení koordinátora BOZP dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., odst. 1 uvádí, že: „Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi" a plán BOZP dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., odst. 2: „Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován."

Z výše uvedeného je zřejmé, že problematika určení koordinátora, vypracování plánu BOZP a oznámení o zahájení prací se týká staveniště jako pracoviště, nikoliv „stavby“, jak ji uvádí zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto pohledu je nutno na Vámi dotazovanou problematiku pohlížet.

Autor článku: 

Komentáře

Chytrá Horákyně

04.03.2019 - 18:22 Jiří Hána
Oblečená, neoblečená. Učesaná, neučesaná. Ani pěšky, ani na voze. Přivážející králi dar, nedar. Už na základní škole nás učili, že se má odpovídat na položený dotaz jasně a věcně. V tomto případě: "ano, lze; nebo nikoliv, nelze". Samotného by mě to zajímalo...

Více staveb

10.03.2019 - 17:26 Vladimír Klíma
Ano, zákony si umí přečíst určitě i pisatel dotazu.....

Více staveb v jednom areálu

26.03.2019 - 09:47 Eva Grenová
V tomto případě bych využila spíše laický rozum. Mohou se zaměstnanci více zhotovitelů vzájemně ohrozit? Pokud ano, doporučila bych určení koordinátora BOZP, se zpracováním Plánu BOZP a seznámení s ním dotčené zhotovitele ("vlastní" i "cizí"). Někdy stavba nevyžaduje ze zákona určení koordinátora BOZP ani zpracování Plánu BOZP, ale přesto nastane nějaká nestandardní situace, či postup, u které si nás zadavatel stavby vyžádá.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail