Uznávání odborné způsobilosti v BOZP a PO

Zdroj: 

Na základě četných dotazů našich čtenářů se budeme v tomto článku věnovat otázce, zda osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik a v požární ochraně vydané v ČR platí i na Slovensku a obráceně.

Oslovili jsme tedy Národní inspektorát práce v Košicích a Ministerstvo vnitra SR s dotazem, zda osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik a v požární ochraně vydané v ČR platí i na Slovensku.

Stanovisko Národního inspektorátu práce (dále NIP), které poslal Ing. Michal Horňak, v této věci je následující:
„NIP v zmysle § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 125/2006 Z. z.") vydává rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského státu Európskej únie, na vykonávanie činností, na ktorú osobitný predpis požaduje odbornú spôsobilosť. Osobitným predpisom je napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z."), vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, resp. iný právny předpis.

K Vašej otázke, či uznávame odbornú spôsobilosť osob v oblasti prevencií rizík, uvádzame, že daná odborná spôsobilosť je na území Slovenska uznávaná v zmysle vyššie uvedených zákonov.

Aby doklad o odbornej spôsobilosti získanej na území členského státu EÚ (napr. Českej republiky) platil aj na území Slovenska je potrebné, aby žiadatel', ako fyzická osoba, požiadal o uznanie odbornej spôsobilosti získanej v členskom státe EÚ. Danú žiadosť je potrebné zaslat' na adresu: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice. K žiadosti je potrebné doložit' úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti, kópiu občianskeho preukazu a kolkové známky v nominálnej hodnote 16,50 €.“

K uznávání odborné způsobilosti v požární ochraně se vyjádřil pplk. Ing. Jozef Vadovič z Prezídia Hasičského a záchranného sboru Ministerstva vnitra SR:
Z dostupných informácií vyplýva, že v zmysle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „zákon č. 133/1985 Sb.“), ktorý je v súčasnosti platný na území Českej republiky, plnenie povinností podľa § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a tohto zákona môžu zabezpečovať len odborne spôsobilé osoby (§ 11 odst. 1). Plnenie povinností vyplývajúcich z §5, 6, §16 odst. 1 a §16a môžu zabezpečovať technici požiarnej ochrany (§11 odst. 2). Všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi platné na území Slovenskej republiky upravujú problematiku odbornej spôsobilosti v § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“).  V tomto paragrafe sú definované povinnosti, ktorých plnenie je zabezpečované prostredníctvom technika a špecialistu požiarnej ochrany. Podrobnosti odbornej spôsobilosti a osobitných oprávnení sú upravené v § 11 a § 12 zákona č. 314/2001 Z. z.

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva po absolvovaní odbornej prípravy technikom požiarnej ochrany krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a špecialistom požiarnej ochrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu, a to najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia odbornej prípravy. Fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany sa musia podrobiť pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy raz za päť rokov. Odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom. Podrobnosti o odbornej spôsobilosti a odbornej príprave sú ustanovené v § 32 - § 35 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Uznávanie odborných kvalifikácií pre občanov členských štátov Európskej únie upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá je transponovaná do slovenskej legislatívy - Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 293/2007 Z. z.“). Tieto predpisy upravujú podmienky uznávania dokladov o odbornej kvalifikácii vydaných školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činnosti a na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike. V zmysle § 28 zákona č. 293/2007 Z. z. Ministerstvo školstva rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona. Zoznam regulovaných povolaní Slovenskej republiky je uvedený v Smernici 92/51/EEC. V tejto smernici pod poradovým číslom 21 sú uvedení technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany.

Na cezhraničné poskytovanie služieb, keď sa poskytovateľ služieb presunie na územie hostiteľského členského štátu sú zavedené rôzne systémy - na jednej strane na dočasnom a príležitostnom základe a na druhej strane pre usadenie. Podľa § 3 zákona č. 293/2007 Z. z. občan členského štátu Európskej únie, ktorý splnil podmienky na poskytovanie služieb podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu (ďalej len „poskytovateľ služieb“), môže dočasne a príležitostne poskytovať rovnaké služby na území Slovenskej republiky, ak:
a) povolanie v členskom štáte pôvodu je regulovaným povolaním alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá vedie k tomuto povolaniu, sú regulované, alebo
b) vykonával toto povolanie najmenej dva roky počas posledných desiatich rokov.

Dočasná a príležitostná povaha sa posudzuje najmä vzhľadom na trvanie, frekvenciu, pravidelnosť a nepretržitosť poskytovania služieb.

Na základe ustanovení Smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu vznikli 1. októbra 2007 v Slovenskej republike za účelom uľahčenia vstupu slovenských a zahraničných záujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh Jednotné kontaktné miesta (JKM) - ich úlohy plnia všetky okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v SR. JKM poskytujú informácie a umožňujú vznik oprávnenia na podnikanie podľa živnostenského zákona a od 1. júna 2010  sprostredkujú aj vznik oprávnenia na podnikanie podľa vybraných osobitných predpisov. Prostredníctvom JKM je možné vybaviť všetky povinné administratívne úkony súvisiace so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou na jednom mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a pod.). Okrem týchto služieb poskytujú JKM aj podrobné informácie týkajúce sa vzniku oprávnenia na podnikanie. JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

K časti otázky či je na Slovensku uznávaná odborná spôsobilosť ochrane pred požiarmi podľa „Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů“ pripomíname, že podľa článku 9 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii prešlo ústavné vymedzenie kompetencií štátnej správy na úseku požiarnej ochrany od 1. januára 1969 do výlučnej pôsobnosti republík, to znamená do pôsobnosti vlády Českej socialistickej republiky (ďalej len „vláda ČSR“) a vlády Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „vláda SSR“) a ich ministerstiev vnútra. Viac ako dvadsaťpäťročné uplatňovanie zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane potvrdilo, že základné princípy, na ktorých bola budovaná požiarna ochrana, sa v podstate osvedčili, preto ich netreba zásadne meniť. Proces prípravy a schvaľovania nového zákona o požiarnej ochrane bol ukončený 12. decembra 1985 jeho prerokovaním a schválením v SNR. Vydaný bol pod č. 126/1985 Zb. (v tom istom mesiaci schválila aj Česká národná rada zákon č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane). Oba zákony nadobudli účinnosť 1. júla 1986.

Mechanizmus uznávania odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi platí v súčasnosti na Slovensku pre občanov Európskej únie napriek rozdielom v horizontálnej a vertikálnej štruktúre vzdelávacích sústav jednotlivých členských krajín, ktoré mimoriadne komplikujú proces uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií získaných v zahraničí. Je dôležité konštatovať, že napriek prísnemu legislatívnemu zabezpečeniu, ľudský faktor v obrovskej miere zaváži pri posudzovaní dokladov o vzdelaní. Je ale výzvou pre Slovenskú republiku vytvorenie dobrých podmienok pre odborníkov uchádzajúcich sa vykonávanie regulovaných povolaní a ich uplatnenie na slovenskom trhu práce.“     

Na dotaz, zda certifikát BOZP podle zákona NR SR 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochraně zdravia pri práci a o zmene a doplnění niektorých zákonov je na stejné úrovni jako ten náš podle zákona č. 306/2006 Sb. a zdá má Slovák někde žádat o uznání kvalifikace nebo může s tímto vzděláním pracovat u nás, popř. v jiných členských státech EU, odpovídala JUDr. Anna Samková z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR takto:
„K Vašemu dotazu sděluji, že na Slovensku i v ČR máme dva stupně odborné způsobilosti podle zákona č. 124/2006 Zb.z. a podle zákona č. 309/2006 Sb., a proto, je třeba toto vždy rozlišovat. U nás v ČR úkoly v prevenci rizik může podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat pouze fyzická osoba, která má osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik. Fyzická osoba s nižším stupněm odborné způsobilosti, kterou je profesní kvalifikace „bezpečnostní technik“ získaná fyzickou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb., tuto činnost samostatně vykonávat nemůže. Z tohoto pohledu je třeba se dívat i na zaměstnávání cizinců, aby jejich odborná způsobilost, resp. také stupeň odborné způsobilosti odpovídal  našim právním předpisům.

O uznání odborné způsobilosti cizinců v případech regulovaných povolání, mezi které patří i odborná způsobilost v prevenci rizik v oblasti BOZP se žádá na MPSV ČR.“

Na dotaz, zda-li platí naše osvědčení koordinátora BOZP na staveništi i v Polsku, odpovídala JUDr. Anna Samková v tomto článku.

Uznáváním kvalifikace získané v zahraničí se zabývala JUDr. Eva Dandová v tomto článku.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail