Trestněprávní odpovědnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Můj dotaz se týká trestněprávní odpovědnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO). Kolega z oddělení je obviněn ze spáchání nedbalostního trestného činu těžké ublížení na zdraví, kterého se měl dopustit tím, že v rámci výkonu své funkce OZO (konkrétně provádění preventivních kontrol, kterými jej zaměstnavatel pověřil prostřednictvím popisu pracovního místa) neupozornil na chybějící zábradlí na pracovišti, vlivem čehož následně došlo k těžkému úrazu. Můj dotaz zní, zda je vůbec možné být (jako OZO) za něco takového trestně odpovědný. Představme si situaci, kdy zmíněný kolega provádí kontroly tak, jak mu je zaměstnavatel nařídil (co se týče počtu kontrol), nicméně si během těchto kontrol nevšimne zmiňovaného chybějícího zábradlí, a tedy na něj neupozorní. Reálně není možné předpokládat, že nalezneme úplně všechny nedostatky na všech pracovištích v podniku. Dále bych rád dodal, že stejnému obvinění čelí i vedoucí daného pracoviště.

K uvedenému dotazu by bylo vhodné znát bližší souvislosti. Nicméně v obecné rovině je nutné vycházet z trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kde se v § 16 uvádí bližší rozvedení spáchání trestného činu z nedbalosti, tedy případu, kdy pachatel:
a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí (myslím, že to není náš případ), nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

Pachatelem trestného činu je ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. Dá se tedy říci, že nelze z tohoto pojmu při naplnění skutkové podstavy vyjmout vedoucího zaměstnance či osobu odborně způsobilou v prevenci rizik. Z této zásady se tedy zřejmě muselo vyjít, neboť ve svém dotazu uvádíte, že Váš kolega – osoba odborně způsobilá v prevenci rizik - je obviněna ze spáchání trestného činu.

Musím ale z praxe říci, že jde o značně ojedinělý případ a skutečně by to chtělo znát další souvislosti. Samotné kontrolní a dozorové orgány vychází ze zásady, že pokud je na pracovišti porušeno ustanovení právního předpisu k zajištění BOZP, jde vždy o pochybení zaměstnavatele a případný postih jde na jeho vrub. Jinou věcí je, že zaměstnavatel může tuto škodu, která mu vznikla zaplacením pokuty, vymáhat po zaměstnanci v rozsahu a za podmínek stanovených zákoníkem práce nebo vůči externímu dodavateli služeb v oblasti BOZP za podmínek a rozsahu stanovených uzavřenou smlouvou a občanským zákoníkem.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail