Správní řízení vedené v souvislosti se zřícením mostu ve Vilémově ukončeno

Zdroj: 

Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce ze dne 3. března 2016 uvádí, že Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích ukončil správní řízení vedená v souvislosti s touto událostí. Po provedeném dokazování bylo shledáno porušení právních předpisů v oblasti ochrany života a zdraví osob při práci u tří subjektů.

Dne 4. září 2014 v odpoledních hodinách došlo v obci Vilémov, nacházející se v okrese Havlíčkův Brod na Vysočině, ke zřícení kamenné klenby mostu rekonstruovaného v rámci stavby. V době zřícení stavby se pod její klenbou pohybovalo celkem šest zaměstnanců, kteří pracovali na jejím podepření. Jeden zaměstnanec vyvázl pouze se šokem a drobnými poraněními, protože nestál přímo pod klenbou, ale mimo ni. Druhý pracovník, který měl to štěstí, že rovněž vyvázl životem, byl po několika hodinách strávených pod sutinami vyproštěn hasiči. Zbylí čtyři zaměstnanci utrpěli zranění neslučitelná se životem a jejich těla byla ze sutin postupně vyprošťována až do pozdních ranních hodin následujícího dne. O události jsme informovali v tomto článku.

Jak již bylo uvedeno výše, po provedeném dokazování bylo shledáno porušení právních předpisů v oblasti ochrany života a zdraví osob při práci u tří subjektů. Jednalo se koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci na staveništi a dva zhotovitele, kteří se přímo podíleli na provádění prací na mostě.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl shledán vinným tím, že nezajistil, aby „Plán BOZP při realizaci stavby“ obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby  a místním provozním podmínkám staveniště postupy týkající se mostu ve  Vilémově zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Tímto jednáním koordinátor porušil zákon č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Dále pak uvedený zákon porušil také tím, že jako koordinátor během realizace stavby nekoordinoval ve dnech 3. 9. a 4. 9. 2014 spolupráci zhotovitelů.

Zhotovitelé byli shledáni vinnými ze správních deliktů na úseku bezpečnosti práce, kterých se dopustili jednak tím, že porušili povinnosti týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovené v zákonu č.  309/2006 Sb., když nestanovili pracovní postupy a neorganizovali práci tak, aby zaměstnanci provádějící práce byli chráněni před riziky vzniklými v průběhu těchto prací při činnosti druhého zhotovitele. Jednak tím, že neplnili povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v zákonu č. 309/2006 Sb., když nepředcházeli rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, když  informace o plánovaných, právě probíhajících a navazujících pracích a rizicích, která z prací vyplývala a byla zdrojem ohrožení pracovníků na stavbě, byly mezi zhotoviteli poskytovány způsobem a v rozsahu, kdy druhá strana buď nebyla informována o právě probíhajících a na ně navazujících pracích, nebo informace byly podávány v nedostatečném či neúplném rozsahu a zprostředkovaně a nebylo kontrolováno, zda je na ně reagováno potřebnými opatřeními. Jeden ze zhotovitelů byl potom shledán vinným ještě tím, že plně neseznámil zaměstnance, kteří prováděli práce pod mostem s veškerými riziky vzniklými v průběhu prací.

Za tyto správní delikty byly oblastním inspektorátem uloženy sankce v celkové výši 1.592.000,- Kč. Rozhodnutí nejsou pravomocná, účastníci řízení mají možnost podat odvolání proti prvostupňovým rozhodnutím ke Státnímu úřadu inspekce práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail