Software - SIB-LEX - Systém Informací BOZP - Lexikon

Zdroj: 

Softwarový program Rožnovského vzdělávacího servisu SIB-LEX je na trhu již déle jak 15 let. A za tu dobu získal mnoho příznivců a vděčných uživatelů. Zdá se zbytečné jej představovat, neboť každé dobré zboží se chválí samo. A stovky spokojených uživatelů mi jistě dají za pravdu.

Úvod

Charakteristickým rysem softwarového programu Rožnovského vzdělávacího servisu SIB-LEX je udržování jeho aktuálnosti a neustálé zdokonalování a doplňování novými dokumenty. Tím se program výrazně odlišuje od ostatních produktů. Není vytvořen jednorázově, není vytvořen pro časově či účelově úzké či specifické použití. Naopak je vytvořen pro užití různými pracovníky v rámci celé široké problematiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Rozpětí programu zahrnuje nejen problematiku BOZP, ale i požární ochrany, určité informace zde obsažené jsou i předmětem ochrany životního prostředí. Je to z toho důvodu, že problematika BOZP má své styčné plochy i u těchto dalších oborů, a není praktické, aby byly problematiky striktně a účelově oddělovány. Neboť praxe zaměstnavatelů nerozlišuje, do jakého oboru problematika více náleží, praxe kategoricky požaduje, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při výkonu jejich činnosti.

Program SIB-LEX je určen nejen pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, jako „ze zákona“ jediné odborníky na problematiku BOZP; ale i odborně způsobilé osoby požární ochrany, techniky požární ochrany; vhodné a návodné informace zde naleznou i preventisté požární ochrany, technici BOZP a jiné osoby koordinující aktivity na úseku BOZP či požární ochrany zaměstnavatele; samozřejmě všichni vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele jakož i zaměstnavatel sám. Zvláště, je-li představitelem malého podniku a problematiku prevence rizik si zabezpečuje sám vlastními silami.

Aktualizace probíhá 4x ročně už dlouhých 15 let. V rámci této aktualizace je program zároveň obohacován o nové dokumenty, které jsou vyhotovovány jako vzorové dokumenty pro možné použití v praxi, nebo jako návod a inspirace pro vytvoření vlastní dokumentace. Pochopitelně, každý takovýto vzorový dokument musí být při jeho převzetí do podmínek konkrétního podniku upraven ve smyslu jeho doplnění o konkrétní podmínky daného pracoviště a podmínek práce. Smyslem totiž není poskytnout uživatelům jednotný dokument, ale představit obsahovou stránku takového dokumentu, poskytnout základní informace, které by v takovém dokumentu měly být v rámci jeho přijetí pro vlastní pracoviště, řešeny. Z jiného úhlu pohledu, na vzorové dokumenty lze nahlížet i tak, že po jejich přečtení mají vedoucí pracovníci či zaměstnavatelé základní představu, jaké výstupy práce od najatého odborníka očekávat.

1. Užití programu

Možnost užití tohoto programu i neodbornými uživateli je umožněna nejen jeho návodným a přehledným členěním – viz obr. 1, ale i poskytnutím informací.

obr. 1 - Úvodní stránka programu

Ty může uživatel získat nejen prostřednictvím vyhledání v obsahu, ale i zadáním vyhledávání pomocí hledaného slova či textu – viz obr. 2. Výsledkem hledání je pak nejen přehled výsledku hledání, tj. míst, ve kterých se daný výraz nachází (na obr. 3 přehled pod vyhledávacím oknem), ale i přehled dokumentů, v nichž se hledaný výraz nachází (na obr. 3 seznam vlevo).

obr. 2 - Přímé vyhledávání

obr. 3 - Výsledek hledání zadaného textu

Laický uživatel tak může pomocí hledaného slova „schůdky“ dospět k dokumentům, které o schůdcích pojednávají nebo se k němu vztahují. To znamená, že po prozkoumání přehledu dokumentů dospěje i k povinnosti výkonu periodické kontroly tohoto „technického zařízení“, a tak naplnění požadavku právního předpisu – viz obr. 4.

Laický uživatel tak i bez základních znalostí v oblasti BOZP dospěje k naplnění svých povinností, které jsou mu uloženy v rámci různých právních předpisů.

obr. 4 Záznam o kontrole

2. Obsahová stránka programu SIB-LEX

Přiblížíme-li si program SIB-LEX pomocí jeho obsahu, jsou poskytované informace uspořádány do jednotlivých celků, které se dále člení na určité oblasti a skupiny, dle přibližované problematiky. Níže uvedené členění je výběrem z hlavního členění obsahu. Výběr se snaží ukázat možnosti programu a některé výstupy, které lze užitím programu získat.

2.1 BOZP

Kapitola BOZP se skládá z poměrně velké skupiny oborů, které se pak i dále člení na další oblasti či části. Základní členění kapitoly obsahuje níže uvedené obory:

 • BOZP Obecně;
 • BOZP - zajišťování úkolů;
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP);
 • Pracovní úrazy;
 • Inspekce práce;
 • Ochrana zdraví při práci;
 • Chemické látky a chemické směsi;
 • Prostory a objekty;
 • Pracoviště;
 • Technická zařízení;
 • Stroje a zařízení;
 • Pracovní činnosti;
 • Průmyslová odvětví;
 • Doprava;
 • Stavebnictví;
 • Školství;
 • Zemědělství;
 • Lesnictví;
 • Služby;
 • Kulturní zařízení;
 • Zdravotnictví a ústavy sociální péče;
 • Odpady;
 • Obaly.

Uvedené obory přibližují více než 900 dokumentů, které obsahují základní požadavky z výše uvedených oborů.

 
obr. 5 - Schéma řešení pracovních úrazů pádem z výšky

Jako příklad možného využití dokumentů uvedených v této části lze přiblížit dokumenty nacházející se v části „Pracovní úrazy“. Jedním z takových dokumentů je schématický přehled oblastí, které je vhodné zahrnout do komplexního objasnění okolností a příčin úrazového děje pádu osob z výšky. Smyslem takového dokumentu není „zbytečně“ komplikovat průběh šetření, ale poskytnout vedoucím pracovníkům či odborným pracovníkům přehled, jaké všechny okolnosti mohou mít vliv na úrazový děj, a dát tak impuls k zamyšlení, zda jsou všechny tyto okolnosti pod kontrolou zaměstnavatele, a tak poskytnout jistotu, že se obdobný případ takového úrazu nebude opakovat. Tato jistá složitost přístupu je odrazem skutečnosti, že BOZP je preventivní činnost, nikoli reakční činnost. Smyslem BOZP je přijímat opatření k předcházení vzniku situací, které by mohly končit úrazovým dějem, nikoli přijímání opatření k zabránění opakování takových úrazových dějů. Jakkoli je nezbytné zabránit opakování úrazového děje, již je to pozdě, pracovník úraz utrpěl a zaměstnavatel ztratil pracovní sílu.

2.2 Místní provozně bezpečnostní předpisy

V kapitole Místních provozně bezpečnostních předpisů jsou uvedeny vzory pro téměř 500 různých strojů a technických zařízení. Uvedené informace lze pak přenést do obecné struktury MPBP – viz obr. 6.


 
obr. 6 obsahová stránka MPBP

2.3 Požární ochrana

Obor požární ochrany obsahuje nejen vzory dokumentů, které vyhotovuje odborně způsobilá osoba požární ochrany – a tak může zaměstnavatel kontrolovat obsahovou náplň předložených dokumentů, ale obsahuje i informace o používání přenosných hasicích přístrojů, zásady požární bezpečnosti staveb, příkaz pro svařování, požadavky pro čištění, kontrolu a revize spalinových cest – viz obr. 7 a jiné dokumenty.

obr. 7 - Požadavky pro čištění, kontrolu a revize spalinových cest

2.4 Krizový management

Kapitola krizového managementu představuje nejen vznik a obsah tohoto pojmu, a obecnou strukturu možných rizik, ale přibližuje základní činnosti v jednotlivých fázích krizového vývoje situace.

2.5 Právní a technické předpisy

Oblast právních a technických předpisů je základem znalostí každého odborného pracovníka, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik nevyjímaje. Softvérový program SIB-LEX zde dostává své role, a právní a technické předpisy před uživatele překládá v několika různých přehledech a členěních.

Prvním přehledem je rozčlenění právních a technických předpisů do Přehledu předpisů. Předpisy jsou zde uvedeny ve formě výčtu v celkem 42 oblastech, včetně jednotlivých aktualizací konkrétních předpisů – viz obrázek 8.

obr. 8 - Přehled předpisů

Jiným členěním je přehled legislativy podle oblastí v kapitole „Legislativa“. Oblastí je definováno celkem 27 – viz obrázek 9 a obsahují přehled právních předpisů i z oblastí, které nejsou řešeny v rozsahu působnosti Státního úřadu inspekce práce. Mezi oblastmi tak zde nalezneme i „Bezpečnost jaderných zařízení“, „Hornickou činnost“, „Životní prostředí“ a jiné, ale samozřejmě zde nalezneme i oblasti jako „Inspekce práce“ nebo „Kontrola, státní odborný dozor“.

Jednotlivé oblasti buď přibližují soupis právních předpisů, nebo nejprve obsahují další členění – viz obr. 9. Kliknutím na uvedený číselný název předpisu se předpis otevře.

Pro uživatele, kteří hledají konkrétní znění právního předpisu je pak přepraven přehled „Legislativa podle roku vydání“. I zde se po kliknutí na číselný název právního předpisu daný předpis otevře. Předpisy jsou v těchto případech uvedeny v aktuálním znění ve smyslu poslední aktualizace programu. Soupis změnových právních předpisů je uveden mezi názvem právního předpisu a jeho textu.

SIB-LEX obsahuje více než 800 právních předpisů z oblasti BOZP, včetně jaderné bezpečnosti, hornictví a výkonu práce hornickým způsobem, z oblasti zbraní a střeliva, nebo požární ochrany nebo ochrany životního prostředí.

obr. 9 Členění legislativy – oblast životního prostředí

Poslední kapitolou této obsahové části je přehled technických předpisů, členěný podle tříd. U každého právního předpisu je uvedena jak anotace, tak i termín vydání a provedené aktualizace – viz obrázek 10.

2.6 Tiskopisy

Kapitola Tiskopisy obsahuje na 60 buď vysloveně tiskopisů – viz příloha 11, nebo doporučených technologických postupů, členěných do několika oblastí:

 • Školení a zácvik;
 • Pracovní úrazy;
 • OOPP;
 • Lékařské prohlídky;
 • Svařování;
 • Stavebnictví;
 • Plynová zařízení;
 • Elektrická zařízení;
 • Tlaková zařízení;
 • Stroje a zařízení;
 • Doprava.

obr. 11 Vzor tiskopisu

2.7 Bezpečnostní značky

Kapitola Bezpečnostní značky zobrazuje bezpečnostní značky užívané na úseku BOZP, ale i značky používané pří přepravě nebezpečných látek ve smyslu ADR, nebo značky v kategorii „Ostatní“, kde jsou např. značky pro sprchy, WC, informace a jiné.

Z tohoto úhlu pohledu by možná bylo vhodné uvést i v této části značky používané pro označení fyzikálních vlastností chemických látek a chemických směsí, či jejich účinku na zdraví či životní prostředí, stejně jako značky používané pro označení nebezpečných odpadů, nebo nádob na odpady či dopravních prostředků na převoz odpadů, nebo barevného označení potrubí, popř. elektrických kabelů, jako i barevného označení tlakových nádob na přepravu plynů. A to hlavně v kontextu s již uvedenou právní a technickou úpravou.

2.8 Metodické listy

Metodické listy přibližují návodné materiály Státního zdravotního ústavu, jak jsou na některých pracovištích vidět a podle kterých si pracovníci mohou rychle a lehce usnadnit výkon práce, zkontrolovat pracovní podmínky, a to vše s ohledem na ochranu vlastního zdraví – viz obrázek 12.


obr. 12 Příklad metodického listu

Metodické listy přibližují požadavky ochrany zdraví při různých pracích nebo při práci v definovaném pracovním prostředí:

 • Buď aktivní při práci vsedě;
 • Pracovní místo u počítače;
 • Křížová kontaminace potravin;
 • Mikroklima uvnitř budov;
 • Práce s ručními nástroji;
 • Práce v hlučném prostředí;
 • UV záření;
 • Zdravý podnik;
 • Práce v prašném prostředí.

2.9 Slovník

V kapitole Slovník jsou uvedeny nejfrekventovanější odborné názvy (pojmy a termíny) převzaté z právních a technických předpisů či odborné literatury. Názvy jsou seskupeny a seřazeny podle abecedního uspořádání.

Slovník napomáhá ve sjednocování správné terminologie a definicí v oblasti BOZP, zejména při zpracování dokumentace BOZP a technických zařízení.

2.10 Řízení rizik

V kapitole Řízení rizik lze nalézt návody, jak postupovat při hodnocení rizik, jsou zde k přímému použití připraveny jednoduché a přehledně uspořádané check-listy – viz obr. 13, jsou zde představeny i základní analytické metody, jako např. jednoduchá bodová metoda, metody BOMECH, FMEA, HAZOP, WHAT-IF, FTA, ETA.

obr. 13 Příklad check-listu

Závěr

Z přiblížení obsahové části programu SIB-LEX je patrné, že poskytuje ohromné množství základních informací, požadavků, ale nabízí i možná řešení a praktické příklady. Uživatel může tyto informace a příklady použít nejen pro vlastní vzdělávání či prohlubování znalostí, ale i pro vlastní inspiraci a výkon práce.

Program usnadňuje převedení uvedených dokumentů do uživatelské databáze, v níž lze vzorové dokumenty či vygenerované informace doplnit, aktualizovat na podmínky vlastních pracovišť a teprve následně je jako hotový dokument převést například do listinné podoby pro potřeby jejich vyvěšení na pracovištích či vedení vhodně strukturované dokumentace.

Se SIB-LEXem je práce rozhodně jednodušší a snazší.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail