Rizika poškozující zdraví policistů v souvislosti s výkonem jejich služby a návrh některých opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby

Téma týdne definuje a popisuje rizika, se kterými se setkávají policisté České republiky při výkonu službu a která mohou vést k poškození jejich zdraví a dále navrhuje opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby.

Doporučená opatření pro snížení rizikových faktorů

Doporučená opatření pro snížení rizikových faktorů

Některá doporučená opatření směřující ke snížení rizikových faktorů vedoucích ke vzniku pracovních úrazů policistů v souvislosti s výkonem služby:

1) Opatření proti úrazům při střelecké přípravě a nácviku taktiky služebního zákroku :

Důsledně kontrolovat dodržování zásad bezpečné manipulace se služební zbraní ze strany nadřízených a instruktorů střelecké přípravy. V případě, že bude zjištěno porušení pravidel bezpečné manipulace se zbraní ze strany policisty, je nezbytné tohoto kázeňsky potrestat. Vzniklý problém zobecnit a neprodleně a prokazatelně o pochybení informovat další policisty. Tyto výslovně upozornit na to, v čem je pochybení spatřováno a současně namodelovat následky, které takové pochybení s sebou může přinést. Dále je nutné  nepodceňovat signály psychické nebo fyzické indispozice u policisty. Pokud policista cítí tuto indispozici, sám od sebe by měl střeleckou přípravu přerušit. Policejní funkcionář by měl mít vybudován takový vztah ke svým podřízeným, aby měl informace o významných životních situacích v životech svých podřízených např. úmrtí v rodině, dlouhodobá závažná nemoc v rodině, rozpad manželství apod. a tudíž v nejzávažnějších případech mohl za policistu rozhodnout sám, že se střelecké přípravy nezúčastní.

2. Opatření proti úrazům při tělesné přípravě :

Je nutné podrobně vést záznamy o úrazech vzniklých při tělesné přípravě. Podrobně analyzovat příčiny vzniku úrazu a stanovit opatření k tomu, aby se minimalizovalo riziko opakovatelnosti úrazu. Při tělesné přípravě, zejména při nácviku úderů a kopů sebeobrany je nutné dbát na to, aby cvičící policisté používali chrániče těl tlumící nárazy. V průběhu tělesné přípravy je nutné striktně trvat na dodržování disciplíny, nepřipustit, aby cvičící policisté se nechali unést a vůči svým kolegům používali příliš velkou razanci při úderech a kopech

3. Opatření proti úrazům při služebních zákrocích :

Na zákrok proti pachateli, o kterém je předem známo, že je ozbrojen, je nutné vysílat policisty zásahových jednotek, kteří jsou k tomuto účelu speciálně vycvičeni a vybaveni balistickými ochrannými prostředky. V praxi jsou mnohem četnější případy, kdy policista až na místě zásahu zjistí, že proti němu stojí zvlášť nebezpečný pachatel, který je ozbrojen a je odhodlán použít zbraň na svou obranu. V takovém případě by měl mít policista vypěstovány takové návyky ze střelecké přípravy a přípravy ze služebních zákroků, měl by mít zafixovány modely chování, při nichž dochází k chybám, jejichž důsledkem může být poškození jeho zdraví, že by měl být schopen naprosto objektivně zvážit své možnosti a posoudit úspěšnost zásahu, který povede proti zvlášť nebezpečnému pachateli a tudíž neměl by sebe, své kolegy a další nezúčastněné osoby vystavit jednání, které by bezprostředně mohlo ohrozit nejen jeho zdraví nebo život, ale i zdraví a život dalších osob. Pokud policista nabude dojmu, že by zákrok nemusel zvládnout, nesmí přecenit své síly a musí mít zafixováno, že je povinen si neprodleně vyžádat posily. Za dané situace je vhodné policisty průběžně seznamovat s výsledky služebních zásahů bez ohledu na to, zda byly úspěšné či neúspěšné. V teoretické rovině analyzovat jak úspěšný, tak neúspěšný zásah a poté si jej vyzkoušet v rámci přípravy při služebních zákrocích.

4. Opatření proti rizikům zranění při vyhledávání nástražně výbušného systému.

V případě vyhledávání a zneškodňování nástražného výbušného systému je nezbytné dodržovat veškerá vydaná nařízení, která stanoví, jak se má v daném případě postupovat. Plně akceptovat, že vedoucím zásahového týmu je profesionální pyrotechnik, se kterým je třeba veškerá zjištění na místě konzultovat a je nezbytně nutné řídit se jeho pokyny.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail