První mezinárodní konference Bezpečná stavba

Zdroj: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí organizuje 1. a 2. listopadu v Olomouci I. mezinárodní konferenci Bezpečná stavba zaměřenou na zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništích v České republice.

Konference se koná v rámci evropské kampaně Zdravé pracoviště 2012 – 2013, jejímž záměrem je povzbuzovat vedoucí pracovníky, zaměstnance a odborové organizace, aby spolupracovali na zvyšování úrovně BOZP. Kampaň vyhlásila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), jejímž cílem je snižovat míru pracovních úrazů a zejména úmrtnost při pracovních úrazech v celé Evropské unii.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se uspořádáním této konference zaměřilo na BOZP právě na staveništích proto, že ve stavebnictví stále přetrvává vysoký počet pracovních úrazů, zvláště těch smrtelných a úrazů vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů. Přitom smrtelné pracovní úrazy ve stavebnictví při pádu z výšky představují více než 50 procent všech smrtelných úrazů ve stavebnictví vůbec. Při analýzách prováděných každoročně orgány inspekce práce se ukazuje, že hlavní příčiny tohoto stavu spočívají v nezajišťování informací, pokynů a školení zaměstnancům, neprovádění údržby, kontrol a revizí používaných technických zařízení na stavbách a neposkytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům na základě výsledků vyhodnocení rizik na stavbách.

Významným faktorem nepříznivého stavu ve stavebnictví současně je, že zhotovitelé na stavbách se vzájemně neinformují o rizicích vyplývajících z technologických a pracovních postupů využívaných na stavbách. Proto byla v Evropské unii schválena směrnice Rady 92/57/EHS, která ukládá zhotovitelům na stavbách koordinovat svoje činnosti a současně stanoví odpovědnost za bezpečnost práce na stavbách také investorům, a to již od přípravy staveb a jejich realizaci až následně k údržbě a užívání staveb.

V návaznosti na uvedenou evropskou směrnici byl v České republice schválen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.), prostřednictvím kterého se jednotlivá ustanovení této směrnice promítla do národního práva. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 1. 2007, uplynulo již 6 let, a proto lze dnes analyzovat, co se za tuto dobu na staveništích změnilo a co bude třeba ještě zlepšit.

Významnou úlohu při zajišťování BOZP na stavbách sehrávají podle zákona č. 309/2006 Sb. odborně způsobilé osoby, určené investorem jako koordinátoři BOZP. Mají na starosti koordinaci opatření BOZP při projektování, přípravě a provádění staveb, a to i se zřetelem na jejich bezpečnou údržbu během užívání. Na staveništích koordinují stavební práce tak, aby se na nejnižší možnou míru snížilo riziko vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Na konkrétní příklady správné praxe koordinátorů BOZP na významných staveništích v ČR i ve světě a na zkušenosti se zpracováním plánů BOZP se zaměří právě druhý den této konference.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail