Problémy okolo zdravotní nezpůsobilosti

Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 5/2014.

Zaměstnanec přinesl od lékaře pracovnělékařských služeb posudek, v němž je uvedeno, že je zdravotně nezpůsobilý vykonávat práci uvedenou v pracovní smlouvě. Návrh na jeho přezkum nebyl podán. Prý je v tomto případě problém, jak to řešit. Jaký je váš názor?

Máte pravdu, skutečně se jedná o problém. V § 43 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je uvedeno, že ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně nezpůsobilá s podmínkou, případně zda pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, anebo zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována. Součástí lékařského posudku musí být poučení o možnosti podat podle § 46 odst. 1 návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. V poučení se dále uvede, v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a zda má nebo nemá návrh na přezkoumání podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů odkladný účinek.

V § 41 zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci bez jeho souhlasu pouze v tom případě, pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb pozbyl schopnost vykonávat dosavadní práci dlouhodobě. Z tohoto důvodu mu rovněž může dát podle § 52 písm. e) zákoníku práce výpověď.

Jestliže v lékařském posudku není uvedeno, že pozbyl schopnost vykonávat dosavadní práci dlouhodobě, nelze podle zákoníku práce použít ani převedení na jinou práci, ani výpověď. Lze to tedy řešit tak, že zaměstnanec souhlasí s převedením na jinou práci. Pokud souhlasit nebude nebo zaměstnavatel pro něj nebude mít jinou vhodnou práci, nebude mu práce přidělována a zaměstnanec bude čerpat pracovní volno, ovšem bez náhrady mzdy, protože se jedná o překážku v práci na jeho straně.

Podle jiného názoru se však jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a zaměstnanci náleží pracovní volno s náhradou mzdy. S tímto názorem já osobně nesouhlasím, zaměstnavatel je připraven zaměstnanci práci přidělovat, ale podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce nemůže, protože mu to zakazuje lékařský posudek.

Chápu, že lékař může dospět k závěru, že zaměstnanec není schopen vykonávat práci, ale podle jeho názoru se nejedná o dlouhodobou neschopnost - tedy že zde je možnost, že po určité době bude opět schopen tuto práci vykonávat. Tuto možnost je však nutné promítnout  i do zákoníku práce. Podle mého názoru to lze řešit pouze legislativně, nelze to řešit výkladem nebo soudní judikaturou. Je nutné dát do souladu zákoník práce s výše uvedeným zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických  zdravotních službách, pokud jde o posudkové závěry pracovnělékařských posudků.

Tento problém se totiž týká i dalších ustanovení zákoníku práce, například okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 odst. 1 písm. a), ze kterého vyplývá, že zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení zdraví atd. ČMKOS již na tento závažný problém Ministerstvo zdravotnictví ČR upozornila.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail