Připravované změny právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií

Prevence závažných havárií s přítomností velkých množství nebezpečných látek je systém nastavený pro objekty, ve kterých jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku případné závažné havárie a omezit její následky. V ČR je tato oblast řízena zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v aktuálním znění.

Právní předpisy ČR pro tuto oblast vycházejí ze směrnice 96/82/ES (tzv. SEVESO II). Vzhledem ke změnám v systému klasifikace nebezpečných látek v EU, na který se směrnice odkazuje, bylo třeba SEVESO II upravit. Přezkum ukázal, že směrnici není potřeba podstatněji měnit. Přesto byly provedeny v řadě oblastí různé úpravy s cílem vyjasnit a aktualizovat některá ustanovení a zlepšit její prosazování. Výsledkem úprav je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES, která byla vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 7. 2012.

Směrnici SEVESO II ruší s účinkem ode dne 1. 6. 2015. Členským státům bylo uloženo, aby uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. 5. 2015 a tyto předpisy použily od 1. 6. 2015. Výjimku tvoří článek 30, který upravuje otázku těžkých topných olejů, souladu s ním je třeba dosáhnout do 14. 2. 2014, s použitím od 15. 2. 2014.

Hlavním důvodem pro revizi směrnice SEVESO II bylo sladit její přílohu I s nařízením ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. nařízením CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures).

Znění některých článků nové směrnice 2012/18/EU vyvolala mezi členskými státy diskuze a objevují se názory, že uplatňování některých z nich se jeví jako problematické, případně nebyla jejich aplikace Komisí dostatečně vysvětlena.

Novou podobu významné Přílohy I, na základě které se rozhoduje o tom, zda se na objekty vztahují povinnosti zákona o prevenci závažných havárií, lze stručně charakterizovat následujícími informacemi. Porovnají-li se tabulky týkající se vybraných nebezpečných chemických látek s limitními množstvími v našem zákoně a v nové směrnici, tak se objeví nejprve jedna formální změna. V zákoně č. 59/2006 Sb. jsou v Tabulce I „Jmenovitě vybrané nebezpečné látky“ a v Tabulce II „Ostatní nebezpečné látky, klasifi kované do skupin podle vybraných nebezpečných vlastností“, v nové směrnici jsou v Příloze I v Části I naopak „Kategorie nebezpečných látek“ a v Části II „Nebezpečné látky jmenovitě vybrané“. U limitních množství původně jmenovitě vybraných látek nedošlo ke změnám, nová tabulka je ale rozšířena o více než deset látek (nově se zde objevuje např. bezvodý amoniak, sirovodík, fluorid boritý, methylakrylát a další).

Další změna, která bude mít patrně vliv na zařazování objektů, se týká výše zmíněných těžkých topných olejů (TTO). TTO, spadající po změně klasifikace dle REACH do kategorie látek nebezpečných životnímu prostředí (s limitními množstvími 200/500 tun), jsou nyní nově zařazeny do kategorie „Ropné produkty a alternativní paliva“ (s limitními množstvími 2500/25000 tun). Porovnání tabulek s kategoriemi vyvolá dojem, že došlo ke značným změnám, což je způsobeno podstatně detailnějším členěním nových kategorií, především u látek nebezpečných pro zdraví, ale i rozšířením o nové kategorie (např. „Hořlavé aerosoly“ nebo „Samovolně reagující látky a směsi a organické peroxidy“). Zpřísnění limitních množství ale provedeno nebylo. Novou směrnici je nezbytné v nařízených termínech implementovat do právního řádu ČR.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail