Prevence závažných havárií

Legislativa řešící systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek. Provádění kontrol státním odborným dozorem a soupis nejčastějších a nejzávažnějších prohřešků proti BOZP v této oblasti.

V roce 1999 byl vydán v souladu s právem Evropských společenství zákon č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který řeší systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěná vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Novelizován byl zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem 82/2004 Sb. a v současné době se připravuje další změna tohoto zákona. Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech nebo zařízeních, v nichž jsou umístněny nebezpečné chemické látky, vykonávají společně Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady, Český báňský úřad, správní úřady odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému, krajské hygienické stanice. Dle tohoto zákona se provádějí kontroly u provozovatelů, jejichž objekt nebo zařízení je zařazeno do skupiny A nejméně jednou za 3 roky a u provozovatelů, jejichž objekt nebo zařízení je zařazeno do skupiny B jednou ročně.

Objekt nebo zařízení je zařazeno do skupiny A, pokud množství nebezpečné látky uvedenév objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené ve sloupci 1, a současně je menší než množství uvedené ve sloupci 2 tab. I nebo tab. II uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo součet poměrných množství nebezpečné látky zjištěný podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je roven nebo je větší než 1.

Objekt nebo zařízení je zařazeno do skupiny B, pokud množství nebezpečné látky uvedené v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší než je množství uvedené ve sloupci 2 tab. I nebo tab. II uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo součet poměrných množství nebezpečné látky zjištěný podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je roven nebo je větší než 1.

Poznatky a informace z kontrol podle zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděných Inspektorátem bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě.

Kontroly podle zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u provozovatelů provádí Inspektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (dále IBP) na základě schváleného ročního plánu kontrol. Ke konci roku 2004 spadalo do působnosti zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji 31 objektů nebo zařízení, které již jsou zařazené do skupin A nebo B a 7 objektů nebo zařízení, které ještě nejsou zařazené do skupin (jedná se o objekty ve výstavbě, objekty, u kterých se zpracovávají studie týkající se dominoefektů). Do skupiny A je zařazeno 19 objektů nebo zařízení a do skupiny B je zařazeno 12 objektů nebo zařízení. V průběhu roku 2004 došlo k vyřazení 2 objektů nebo zařízení z působnosti zákona a nově bylo zařazeno 5 objektů nebo zařízení. 

V roce 2004 bylo v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji plánováno a provedeno 23 kontrol dle zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U objektů zařazených do skupiny A bylo provedeno 13 kontrol a u objektů zařazených do skupiny B bylo provedeno 10 kontrol.

Cíl kontrol, provedených v roce 2004, byl zaměřen na splnění konkrétních přijatých opatření uvedených v bezpečnostním programu nebo bezpečnostní zprávě, na ověření aktuálnosti bezpečnostní dokumentace ve vztahu k reálnému stavu, na plnění nápravných opatření k odstranění nedostatků z minulých kontrol a splnění doporučení k doplnění bezpečnostní dokumentace.

Kontroly byly prováděny, jak podle zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, tak podle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů a byly zaměřené zejména na všeobecnou část – doporučení k doplnění bezpečnostní dokumentace, plnění opatření z bezpečnostní dokumentace, školení o bezpečnosti práce, odstranění nedostatků z minulé kontroly a odbornou část – skladování a nakládání s chemickými látkami, tlaková zařízení, plynová zařízení, elektrická zařízení.

Při těchto kontrolách podle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo v roce 2004 zjištěno 125 závad. Na základě této skutečnosti byla vydána rozhodnutí na odstranění závad a vydány návrhy na opatření, které byly organizacemi přijaty k realizaci. V jednom případě bylo vydáno rozhodnutí dle § 6 odst. 2. písm. b) a byla uložena pokuta, za závažné porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a předpisů stanovících pracovní podmínky .

Nejčastější porušení předpisů BOZP

Nejčastěji byly zjištěny nedostatky v oblasti prevence rizik tj. porušení § 132a Zákoníku práce. Do oblasti prevence rizik se částečně zahrnuje porušení předpisů v oblastech skladování a nakládání s chemickými látkami. Tyto předpisy byly porušeny v 46 případech. Přibližně ve stejném rozsahu byly zjištěny nedostatky v oblasti školení a poskytování informací zaměstnancům tj. porušení § 133 odst. 1 písm. e) a písm. f) Zákoníku práce.

Nejzávažnější porušení předpisů BOZP

Nejzávažnější porušení předpisů BOZP bylo zjištěno v oblasti revizí plynových zařízení např. při revizi rozvodu plynu a spotřebičů nebyla ověřena funkce zabezpečovacích prvků STL regulátoru tlaku plynu, při revizi acetylénové stanice nebyly přezkoušeny bezpečnostní prvky, při revizi suchého plynojemu nebylo vyhodnoceno dodržení technických hodnot. Dále bylo zjištěno porušení předpisů BOZP v oblasti odborné způsobilosti např. u obsluh tlakových nádob.

Při dozorech dle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, IBP zjišťují, že mnohé právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které užívají anebo budou vlastnit nebo užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude umístěna nebezpečná látka, nevědí, že jsou povinni zařadit objekt nebo zařízení do příslušné skupiny v případě, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedeno v příloze č. 1 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo zjištěno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zjistí, že se na ně nevztahují povinnosti podle tohoto zákona, neplní povinnost tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a kopii zaslat krajskému úřadu.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. blíže upřesňuje § 134a a § 134e zákoníku práce a značnou měrou přispívá k zvýšení prevence v oblasti závažných havárií, zejména v oblasti organizace práce, tj. pracovních a technologických postupů, v oblasti provozu a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu. Obecné zásady prevence rizik, obsažené v ustanovení § 132a zákoníku práce se konkretizují na podmínky prevence rizika výbuchu. Důraz je kladen na pořadí důležitosti, v němž je třeba jednotlivé typy opatření přijímat. Nejdůležitější je předcházet vzniku výbušné atmosféry, kterému je možné předcházet zejména technickými opatřeními. K zabránění iniciace výbuchu najdou uplatnění i vhodná organizační opatření ( např. zákaz práce s určitým typem nářadí, zákaz otevřeného ohně, apod.). Teprve v případech, kdy nelze vhodnými opatřeními vyloučit nebezpečí výbuchu, se uplatňují opatření ke snížení účinků výbuchu, kterými jsou například použití konstrukce odolné výbuchovému tlaku, odlehčení, popř. usměrnění výbuchu, potlačení výbuchu, zabránění přenosu plamene a výbuchu do dalších částí zařízení. Technická zařízení a ochranné systémy , pomocí nichž se uvedená opatření realizují, musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

Nařízení vlády, ustanovení § 7 stanovuje, že zaměstnavatel musí zabezpečit, aby zařízení, která byla uvedena do provozu a používání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v prostorech s prostředím nebezpečí výbuchu splňovala další požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu podle přílohy č. 2 části A k tomuto nařízení. Dále tento § 7 stanovuje, že zaměstnavatel zabezpečí, aby pracoviště s prostředím nebezpečí výbuchu uvedená do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, splňovala požadavky stanovené tímto nařízením bezodkladně po provedení časově nejbližší změny tohoto pracoviště; v ostatních případech nejpozději do 30. června 2006.

Závěrem je nutno upozornit, že požadavky uvedené v nařízení vlády č. 406/2004 Sb. se netýkají jen velkých organizací v chemickém průmyslu, ale také malých organizací a podnikajících fyzických osob v potravinářském průmyslu (např. malých pekáren), v textilním průmyslu, v dřevozpracujícím průmyslu (např. stoláren) a jiných oblastí průmyslu (např. lakoven). Požadavky uvedené v tomto nařízení vlády se od minulého roku uplatňují při vyjadřování IBP k projektovým dokumentacím staveb.

ZDROJ:
Sněhota, Oldřich. Prevence závažných havárií. Zpravodaj ČÚBP, č. 2, 2005, s. 4.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail