Prevence rizik - provádění kontrol technického stavu technických zařízení

Častou chybou zaměstnavatele/provozovatele či živnostníka kromě podcenění prevence rizik - § 102 zákoníku práce - je nedostatečná úroveň kontroly technického stavu technického zařízení a jeho údržby. Článek se věnuje nejčastějším chybám, kterých se v praxi provozovatelé technických zařízení dopouštějí.

Část 1.

Část 1.

Každý zaměstnavatel nebo živnostník využívající pro své činnosti technických zařízení je zároveň jejich provozovatelem. Při provádění kontrol technického stavu jsou pověření zaměstnanci, ale i externí poskytovatelé služeb, provádějící činnosti v prostorách zaměstnavatele/provozovatele vystaveni specifickým rizikovým faktorům, které musí dle § 102 zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), zaměstnavatel či živnostník identifikovat, vyhodnotit a přijmout patřičná opatření, minimalizující úroveň rizika. Častou chybou, mimo podcenění výše uvedeného, je také nedostatečná úroveň kontroly technického stavu technického zařízení a jeho údržby. Úkony musí být prokazatelné tak, aby mohly být kdykoli doloženy kontrolním orgánům ve smyslu zejména NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.

Na úvod si dovolím stručné shrnutí legislativního rámce, podle kterého se oblast prevence rizik v návaznosti na pravidelné kontroly technických zařízení v ČR provádí.

Normativní právní akty České republiky vztahující se k prevenci rizik vycházejí zejména z ustanovení §§ 101 - 102 zákoníku práce, kde je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Následným normativním právním aktem pro prevenci rizik je zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který v § 4 definuje požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, včetně pravidelné a řádné údržby, kontroly a revize. Provádějícím předpisem pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí je NV č. 378/2001 Sb., které v § 4 stanovuje minimální periodicitu pro kontrolu technického stavu na 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Ve smyslu NV č. 378/2001 Sb., jsou nedílnou součástí legislativních požadavků na bezpečný provoz technických zařízení také místní provozní bezpečnostní předpisy provozovatele/zaměstnavatele. Místní provozní bezpečnostní předpisy jsou aplikací všech legislativních požadavků na skutečné místní podmínky a není-li znám výrobce technického zařízení nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanovuje se v nich také rozsah kontroly zařízení.

České technické normy stanovující minimální normové požadavky na provoz technických zařízení nejsou ve smyslu § 4 zákona č. 22/1997 Sb. obecně závazné. Odkaz na normové hodnoty v NV č. 378/2001 Sb., však dává českým technickým normám pozici minimálních požadavků, které musí být při provozu splněny. Provozovatel technických zařízení může stanovit ve svém místním provozním bezpečnostním předpise pravidla přísnější (na straně bezpečnosti), než je uvedeno v ČSN, ale nesmí jít pod minimální normovou hodnotu.

Ve smyslu § 3 NV č. 101/2005 Sb. musí zaměstnavatel při plnění své zákonné povinnosti stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště včetně určení osoby, jejíž povinností je zajistit jejich provádění. Toto je zohledněno opět v místním provozním bezpečnostním předpise.

Samotné provádění pravidelných kontrol a revizí je soustavou úkonů, které musí zaměstnavatel řešit funkčním systémem prevence rizik, kterou se podle § 102 zákoníku práce rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele/provozovatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Systém prevence rizik musí zajišťovat soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů, procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, s následným zjišťováním jejich příčin a zdrojů. Tato systematika musí být zpětně prokazatelná a zaměstnanci, na které nebezpečné činitele při činnostech plynoucích z výkonu pracovních povinností působí, musí být s výsledky analýzy rizik prokazatelně seznámeni a musí jim porozumět.

Komentáře

MPBP např. na akuvrtačku?

25.10.2013 - 13:08 Josef Drtikol
Dobrý den, Rozumím správně, že autoři tvrdí, že MPBP musí být ke každému zařízení? Pokud ano, doporučuji podívat se na definici zařízení v NV 378/2001, pokud ne prosím autory o upřesnění na která zařízení zpracovávají MPBP. Děkuji

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

27.10.2013 - 08:04 Václav Syrový
Dobrý den pane Drtikole. Nepochopil jsem přesně podstatu vašeho dotazu. Chtěl bych Vám poradit, ale nějak tomu vašemu dotazu nerozumím. minulý týden ve čtvrtek byl na kontrole u jednoho z mých zákazníků OIP a inspektro požaduje provést aktualizaci MPBP pro autodílnu (z roku 2004). V autodílně je poměrně hodně strojů, přístrojů a nářadí. Nevím jestli tam mají také akuvrtačku, ale určitě tam mají úhlovou brusku. A všechna ta " zařízení" jsou shrnuta v jednom MPBP, jsou tam pokyny jak s nimi zacházet, kontrolovat a revidovat, a jiná připomínka ze strany OIP k tomu nebyla. Tak nevidím důvod proč dělat ke každé akuvrtačce MPBP. To se mi zdá poněkud přitažené za vlasy. Přeji pěkný den. Syrový. 723 170 164.

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

27.10.2013 - 09:55 Josef Drtikol
Dobrý den pane Syrový, děkuji za Váš názor a Vaši ochotu mi pomoci. Ze článku jsem pochopil, že autoři horují pro vytváření MPBP na každé jedno zařízení (např. zdvihací plošina, ohýbačka, nabíječka AKU, brusku, vrtačku, vyvažovačku, ....) Rovněž i od Vás mi vyplývá, že OIP chce po Vás v MPBP pokyny jak zacházet s bruskou. Můžete mi prosím napsat odkaz na to kde je napsáno: Zaměstnavatel je povinen zpracovávat MPBP ...a v něm uvést pokyny pro obsluhu a zaházení se zařízeními.... Osobně dávám přednost návodům od výrobce před přepisováním pokynů na obsluhu do MPBP. Kontroly v MPBP ve smyslu NV 378/2001 nahrazuji Řádem preventivní údržby, kde mám zahrnuty v plánu veškeré kontroly VTZ i ostatních zařízení pro celou firmu a způsob zajištění, dokazování a řešení závad. Myslím, že legislativně nic neporušuji, bohužel inspektoři OIP hledají papír nazývající se MPBP a vždy jim musím, vysvětlovat, že je na mě, jako zaměstnavateli, kde stanovím rozsah a periodicitu dalších kontrol. Dík za fair diskuzi bez napadání. Josef Drtikol

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

28.10.2013 - 00:59 Michal Slabý
Dobrý den pane Drtikole, Jak jste sám naznačil, odpověď nalezneme ve zmiňovaném NV č. 378/2001 Sb. Nejprve v definici - § 2 písm. g): „Pro účely tohoto nařízení se rozumí: místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele“ A dále - § 3 odst. 1 písm. a): „Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,“ Na jednoduchá zařízení (stojanová bruska) stačí návod k obsluze, kde výrobce již „vše“ určil. Ale... pak jsou složitější zařízení, která jsou usazena v provozu a tam nejde jen o samostatné ovládání zařízení, ale také o provoz kolem. Např. takový průběžný tryskač na několikametrové plechy a dna o průměru 2 m, ten má sice návod k obsluze, ale zde je třeba ještě zpracovat to, co jsou vaše místní podmínky. Zde je popsáno, v kolika lidech se bude zařízení obsluhovat. Jaké polotovary se budou otryskávat. Jakými prostředky se bude zakládat na dopravník a jakými (a v kolika lidech) se bude odebírat materiál z dopravníku na výstupu, atd. atd. V MPBP pak samozřejmě nerecitujeme to, co je v návodu, na ten se jen odvoláme. Dále MPBP zpracováváme, pokud nemáme návod k obsluze. Zde musíme suplovat výrobce a pak musíme popsat i to, jak se zařízení ovládá, jak často se bude provádět údržba a jakým způsobem atd. Ale to jste asi věděl, či tušil. Jak to myslel autor nevím. S pozdravem Michal Slabý

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

28.10.2013 - 21:20 Josef Drtikol
Dobrý den pane Slabý, děkuji za Váš příspěvek. Dostal jste se k pojmům jednoduchá a složitější zařízení, to jsou zřejmě Vaše obecné pojmy, nebo jsou již nějak někde definovany? Jinak předpokládám, že vlastní činností dospějete k rozhodnutí, že návod sám o sobě není dostačující k zajištění bezpečného provozu. Pak rozhodnete o zpracování MPBP. Nebo máte seznam k čemu MPBP ano, nebo ne? Anebo postupujete ještě jinak? Řada kolegů, odmítá nahrazovat návod MPBPem, zejména kvůli tomu, že nelze zopakovat postup výrobce při návrhu a projektování zařízení, jeho hodnocení rizik a následné informování o zbývajících rizicích v návodu. Jak vnímáte, nebo máte vyřešen odpovědnost, za to co nepostřehnete? Pro ostatní čtenáře. Myslím, že důkaz o tom, že zpracování MPBP je zákonná povinnost, zatím nebyl předložen. Co vy na to? Děkuji za diskuzi.

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

28.10.2013 - 22:12 Michal Slabý
Dobrý den pane Drtikole, rád Vám odpovím, vezmu to popořádku. ad 1. odstavec: Ano, jsou to moje obecné pojmy a je to můj "odborný odhad" pro potřeby zmíněné v minulém příspěvku. ad 2. odstavec: Ano. Ano. Nemám žádný seznam - je to viz vyjádření výše k 1. odstavci. ad 3. odstavec: S řadou kolegů nelze než souhlasit - nahrazování návodu k obsluze je naprostý nesmysl. MPBP se zpracuje, není-li onen návod k obsluze, dále pak, vyžadují-li si to místní provozní podmínky (proto MPBP) - ten pak ale nenahrazuje návod k obsluze, nýbrž doplňuje/rozšiřuje o místní provozní podmínky, které výrobce v návodu k obsluze nepopisuje (ani nemůže, neb je nezná). Odpovědnost je jasná, jako OZO si nesu odpovědnost za odbornou a věcnou správnost mnou vypracovaných dokumentů. Jsem pojištěn proti způsobeným škodám druhé straně. ;-) ad 4. odstavec: O MPBP se hovoří jak v NV č. 378/2001 Sb., tak třeba i v NV č. 168/2002 Sb. Je pravdou, že v 378 je jasně napsáno (viz můj příspěvek výše) "...zaměstnavatel 'může' stanovit další požadavky na bezpečnost MPBP..." Ale v 168 v § 3 se s MPBP počítá. Já bych to v případě MPBP tak jednoznačně neviděl, že není zákonná povinnost ho spáchat. Je povinnost vyhodnotit situaci a pak spáchat či nikoliv. Kdysi jsem tu vedl spor ohledně konkrétního MPBP, a to Místní řád skladu, že není povinnost ho zpracovat pro každou místnost, kde se něco skladuje. Snad jsem Vám dostatečně odpověděl. S pozdravem Michal Slabý

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

28.10.2013 - 22:25 Václav Syrový
Dobrý večer pane Slabý. Naprosto s vaší odpovědí souhlasím. S pozdravem Václav Syrový.

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

01.12.2013 - 12:57 Ing. Vít Hofman
odst. (2), § 4, NV. č. 378/2001 Sb.,: "Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem." Pokud místní provozní bezpečnostní předpis pro zařízení nemáte zpracovaný, jak chcete dodržet tento jednoznačný požadavek?

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

01.12.2013 - 14:13 Michal Slabý
Pane inženýre, přiznám se, že vás tak trochu podezírám z recese. To, co jste ocitoval je pravda... ale jen částečná. A zde je zakopaný pes. To ustanovení totiž pokračuje dále. Raději ho zde vložím celé. "(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 4)" Pokud si to ustanovení přečtete pozorně celé, opravdu celé, pak si odpovíte na otázku sám. S pozdravem Michal Slabý

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

01.12.2013 - 17:19 Ing. Vít Hofman
Samozřejmě vím, že ustanovení pokračuje. Nařízení vlády však ve své podstatě předpokládá existenci MPBP. Aby totiž právní předpis či průvodní dokumentace mohly stanovit rozsah a četnost kontrol jinak, než právě MPBP, je nutné, aby tento MPBP existoval. Existující nemůžeme porovnat s neexistujícím. Z ustanovení odst. (2) jasně plyne, že kontrola se provede podle MPBP a v případě, že máte k dispozici průvodní dokumentaci, pouze se ujistíte, že rozsah a četnost kontrol není stanovena odlišně. V průvodní dokumentaci rozhodně však nenaleznete informace o tom, kdo konkrétně kontrolu provede, kam zapíše výsledek, kde bude doklad o kontrole uložen, jak je nastaven proces odstranění závad apod.

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

01.12.2013 - 17:31 Ing. Vít Hofman
Pane Slabý, ještě bych doplnil. Taková aku vrtačka je pravděpodobně jednoduché zařízení, jak jste dříve nastínil a pro její bezpečný provoz, dle Vašeho názoru, stačí mít provozní dokumentaci. Je však možné provést kontrolu aku vrtačky, pokud k ní mám pouze návod výrobce? Např. konkrétní typ: http://www.uni-max.cz/foto/manuals/CZ_GYD112_01.pdf (nechápejte prosím jako reklamu, první, která mi ve vyhledávači vyskočila). Pokud pošlu pracovníka, aby provedl např. roční kontrolu takové vrtačky, dám mu k dispozici výše uvedený návod, co má u této překontrolovat? Návod mu zde nebude příliš platný. Nechci zde dělat, jak jste to označil vy, recesi. Jen jsem chtěl přispět do diskuse dalším pohledem na věc. Já zkrátka smysl NV. č. 378/01 Sb., vnímám tak, že zcela oprávněně (teď myšleno pouze ve smyslu kontrol, nikoli ostatních provozních záležitostí) požaduje, bez ohledu na to, zda se nám to líbí či nikoli, aby pro každé zařízení byl k dispozici MPBP (jeden MPBP může být samozřejmě společný pro více zařízení nebo v něm může být zahrnuto více zařízení). Tento požadavek je samozřejmě v některých případech zcela "předimenzovaný", to ale ostatně snad každé právní nařízení.

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

01.12.2013 - 17:47 Michal Slabý
Aha, teď už chápu ten dotaz prve. Já vám ten výklad vyvracet nebudu, vyjádřil jsem se k tomu dost v příspěvcích výše. Pokud ke každému zařízení, které má návod k obsluze a údržbě, pácháte ještě MPBP, nechť. Já nikoliv a s OIP jsem neměl problém. Kromě případů, které jsem též uváděl výše. Ad váš dodatek: Jak říkám, pokud vám tam něco chybí, doplňte to pomocí MPBP. Co se té organizační stránky týče, pak není nic jednoduššího, než při stanovení osoby odpovědné za technická zařízení a provádění jejich kontrol a revizí (n.v. č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 4b), stanovit i vámi zmíněné postupy.

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

27.12.2013 - 09:13 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Pane Drtikole, důkazu netřeba. Pokud by jste si přečetl celý článek, zjistil by jste odpovědi na všechny Vaše nejasnosti. Zpracování MPBP je zákonná povinnost ve smyslu provádění prevence rizik v praxi a to na základě NV č. 378/2001 Sb. Pokud se Vám nechce zpracovávat MPBP, nejde o nic jiného než o lenost, protože není problém, alespoň pro mne, vypracovat MPBP pro každé zařízení v karosářské nebo jakékoli jiné dílně, například formou společného MPBP, kde stanovíte součinnost používání nářadí a strojů tak, aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců nebo dalších osob. Tato organizace bezepčnosti na pracovišti je z hlediska §2 NV č. 378/2001 Sb. povinná. Kdyby jste se místo špekulování nad tím co a jak neudělat zajímal o způsoby jak co udělat, měl by jste dávno všechny MBPB hotové a pracoviště, které máte v odpovědnosti by byla po dokumentační stránce v pořádku. Potvrzujete tím resumé mého článku. Přeji pěkný den M.V.

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

27.12.2013 - 13:30 Josef Drtikol
Dobrý den pane Valto, děkuji za útok na mou osobu co se týče mé lenosti. :-) Beru to od vás jako pochvalu. Nevěřím však, že ve firmách, pro které pracujete, jste zpracoval MPBPy na všechna zařízení (dle definice z NV378/2001 Sb.) co firma vlastní a provozuje. Reference byste mi asi nedal. Rád bych si totiž ověřil k čemu je to dobré a jak to funguje. S pozdravem Josef Drtikol

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

27.12.2013 - 14:23 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, pane Drtikole, pokud to berete jako útok, nepochopil jste mne. Nebylo to tak míněno. Pokuste se na Váš dotaz podívat z mého úhlu pohledu. Skutečně v něm vidím to, s čím jsem se potýkal jako velitel u 4.brn AČR a tím je hledání důvodů / možností jak nebo proč to či ono neudělat, přitom energie, která je nutná ke splnění daného úkonu / hledání způsobů a cest ke splnění není adekvátní energii činnosti, kterou vynakládáte k tomu to či ono nedělat. Nehledě na ztrátu času. Pokud budete mít někdy cestu kolem I&C Energa, BEST a.s., nebo dalších firem z referencí z našich stránek, uvidíte, že možné to skutečně je. A to právě proto, že neplýtváme energií neproduktivními diskusemi, ale hledáme způsoby jak prokazatelně splnit zákonná opatření. V NV č. 378/2001 Sb. je přesně uvedeno co má ten který MPBP obsahovat a pro která technická zařízení se má vypracovat. Polemika typu "A PROOOČ" je irelevantní a nikam dál Vás nikdy neposune. Dovolím si tedy svoji odpověď více konkretizovat: citace § 1 č. 378/2001 Sb. "Toto nařízení se vztahuje, v souladu s právem Evropských společenství,1) na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen "zařízení"), pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví zvláštní právní předpis jinak.2)" To je k případnému sporu zda jsou další ustanovení platná pro to či ono. citace odstavce a) §2 NV č. 378/2001 Sb.: "používáním zařízení činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu," citace odstavce g) §2 NV č. 378/2001 Sb.: "místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele" Pro mě je zcela evidentní co má takový MBPB například pro obyčejnou AKU vrtačku obsahovat. Jde zejména o to, kde je uložena, při jakých operacích v rámci konkrétních místních podmínek bude použita, při kterých použita být nesmí, kde je místo pro nabíjení AKU baterií s použitím záchytných van pro případný únik elektrolytu, provádění kontrol, revizí a údržby v konsekvenci odpovědností za tyto úkony, nikoli jejich provedení, protože to je obvykle součástí průvodní dokumentace. Pokud ne, je nutné konkretizovat i toto. Jde tedy o rozšíření průvodní dokumentace, nikoli o její duplicitu. Průvodní dokumentace od jednotlivých technických zařízeních dávám jako přílohu MPBP a je tedy jeho nedílnou součástí. Pane Drtikole, pokud změníte způsob uvažování nad svou prací, jistě budete dosahovat vyšších pracovních výsledků a nebudete se muset cítit dotčen, když Vám někdo řekne svůj názor tak, jak ho vidí, protože nebude jistě pro Vás nepříjemný. V naší firmě si je nutné chválu zasloužit a kritika přístupu nebo postupu při práci je považována za motivační prvek k zlepšení sebe sama, protože všichni jsme tak trochu líní, ale pokud chceme být považováni za profesionály, musí jít lenost a ego stranou ;) Přeji Vám do Nového roku 2014 více pracovních i osobních úspěchů S úctou M.V.

Re: MPBP např. na akuvrtačku?

27.10.2013 - 09:55 Josef Drtikol
Dobrý den pane Syrový, děkuji za Váš názor a Vaši ochotu mi pomoci. Ze článku jsem pochopil, že autoři horují pro vytváření MPBP na každé jedno zařízení (např. zdvihací plošina, ohýbačka, nabíječka AKU, brusku, vrtačku, vyvažovačku, ....) Rovněž i od Vás mi vyplývá, že OIP chce po Vás v MPBP pokyny jak zacházet s bruskou. Můžete mi prosím napsat odkaz na to kde je napsáno: Zaměstnavatel je povinen zpracovávat MPBP ...a v něm uvést pokyny pro obsluhu a zaházení se zařízeními.... Osobně dávám přednost návodům od výrobce před přepisováním pokynů na obsluhu do MPBP. Kontroly v MPBP ve smyslu NV 378/2001 nahrazuji Řádem preventivní údržby, kde mám zahrnuty v plánu veškeré kontroly VTZ i ostatních zařízení pro celou firmu a způsob zajištění, dokazování a řešení závad. Myslím, že legislativně nic neporušuji, bohužel inspektoři OIP hledají papír nazývající se MPBP a vždy jim musím, vysvětlovat, že je na mě, jako zaměstnavateli, kde stanovím rozsah a periodicitu dalších kontrol. Dík za fair diskuzi bez napadání. Josef Drtikol

Povinnost vypracovat?

24.01.2014 - 17:03 Eduard Šimánek
Vážení pánové, nehodlám nikoho urážet, tudíž nebudu své názory směrovat jako útok na ostatní, kteří mají jiný názor než já. Chtěl bych se vyjádřit ke zpracovávání MPBP pouze ve vztahu k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Dle mého názoru stanoví nařízení povinnost vypracovat MPBP pouze v následujících případech: a) provozuje-li nebo používá-li zaměstnavatel zařízení pro plynulou dopravu nákladů, viz příloha č. 4 nařízení; b) provozuje-li nebo používá-li zaměstnavatel stabilní skladovací zařízení sypkých hmot, viz příloha č. 5 nařízení; c) existují-li zvláštní podmínky práce, aby se zaměstnanci nacházeli pod zavěšeným břemenem, viz odst. 7. příloha č. 1 nařízení d) není-li výrobce zařízení znám nebo není-li k zařízení průvodní dokumentace k dispozici, viz § 4 odst. 1 nařízení; není-li pro předmětné zařízení stanoven rozsah a četnost kontrol zvláštním právním předpisem, průvodní dokumentací nebo normovou hodnotou. Samozřejmě musí existovat "odborný odhad", o kterém hovoří pan. Slabý, ale to je již nad rámec požadavků uvedeného nařízení, i když v některých případech pro zlepšení výkonnosti BOZP. Zastávám i názor, že jakákoliv řídící dokumentace, tedy i ta k BOZP by měla být udržována v minimálním nutném rozsahu, aby byla zachována její přehlednost a vhodnost pro operativní použití. Velké množství MPBP není dle mého názoru vhodné, protože nároky na kvalifikaci personálu na úseku BOZP jsou i tak obrovské. Bohužel musím i konstatovat, že čím více nadstandardních předpisů v podniku existuje, tím má větší prostor státní kontrola pro hledání různých opomenutí. Je třeba brát v úvahu skutečnost, že všechny vydané MPBP musí být logicky předmětem školení zaměstnanců, a zde můžeme při nadměrném objemu náplně školení narazit na úvahy o upření práva zaměstnance na srozumitelnost informací ve smyslu § 106 odst. 1 zákoníku práce. Jistě se shodneme na skutečnosti, že může dojít k situaci, kdy dělník se základním vzděláním bude na radu svého právního zástupce tvrdit, že MPBP bylo při školení tolik, že se pro něho staly informace poskytované na školení nesrozumitelnými.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail