Přestávky řidičů

Zdroj: 

Téma přestávek řidičů stále není zcela jasné. Svědčí o tom řada dotazů, které do redakce BOZPinfo přicházejí. Zaměstnavatelé často upřednostňují zisk před bezpečností zaměstnanců i ostatních účastníků silničního provozu a přestávky zaměstnancům neumožňují, nemají potřebné znalosti v oblasti BOZP nebo zaměstnancům nedávají dostatečné informace.

Řidič vozidla do 3,5 tuny

Pracuji jako kurýr pro společnost, která zajišťuje rozvoz jídla. Řídím vozidlo do 3,5 t. Máme 12hodinové směny od 10:00 do 22:00 s tím, že pokud si o to kurýři požádají, dostanou 30-60 minut přestávku na oběd v době, kdy není tolik objednávek. Někdo si pauzu vůbec nebere a jezdí prakticky 12 hodin v kuse. Ale je zde také čas, kdy pracovníci přebírají a předávají objednávku zákazníkovi, takže to není čistých 12 hodin řízení, ale například 7 až 8 hodin. Rozvoz objednávky trvá například 8-15 minut, pak předání, kdy kurýr neřídí cca 5 minut, a pak zase jede kolem 10 minut pro další objednávku. A takto celý den. Jak je to s přestávkami a mohla by mě pokutovat policie, kdybych je nečerpal? Vztahuje se to i na kurýry OSVČ? Na můj dotaz vedoucí odpověděl, že mu je o BOZP něco známo, ale kurýrů se to netýká.

Zde je samozřejmě chyba na straně zaměstnavatele, BOZP se týká všech zaměstnanců, tedy i kurýrů, a zaměstnavatel musí kontrolovat, zda řidiči přestávky čerpají. A nejen v případech, kdy je vyloženě chtějí. Pokud jde o vozidlo do 3,5 t, tak v nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, se v Příloze č. 1 bodu 3. uvádí:

 „U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby

a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,

 b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby.

c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.“

V tomto případě by Vás nepokutovala policie, ale spíš by mohl dostat pokutu Váš zaměstnavatel od inspekce práce. Inspekce práce při kontrolách například zjišťuje, zda řidiči čerpají bezpečnostní přestávky v povinné délce, zda nepřekračují povolenou denní dobu řízení vozidla, zda dodržují délku směny v denní i noční době, zda evidují pracovní dobu s vyznačením začátku a konce odpracovaných směn jednotlivých zaměstnanců, aby bylo možné posoudit, zda řidiči měli dostatečný odpočinek mezi směnami a dostatečný odpočinek v týdnu.

U kurýrů OSVČ je situace trochu jiná. Osoba samostatně výdělečně činná si za svou bezpečnost odpovídá sama. Jak známo, podle § 12 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, se na OSVČ vztahuje § 101 odst. 1, 2 a 5, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. V § 5 tohoto zákona se například uvádí, že nelze-li vyloučit činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami.

Řidič, na kterého se vztahují zvláštní předpisy

Řídím vozidlo nad 3,5 t, mám profesní průkaz. Zajímalo by mě, jestli mi může šéf nařídit, kdy a kde a jak dlouho mám dělat přestávku, nebo jestli to je moje věc. Samozřejmě že dodržuji vše, co mám, včetně svých pracovních povinností.

Povinností zaměstnavatele je to stanovit a nezáleží na tom, zda zaměstnanec dodržuje své pracovní povinnosti. Pokud jde o vozidla o hmotnosti nad 3,5 tuny při provozování vnitrostátní i mezinárodní dopravy, tak se na dobu jízdy vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, kde o době řízení a době odpočinku pojednává čl. 6 – 9. V článku 7 je uvedeno, že po 4,5 hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku. Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut, které musí být správně rozloženy.

V zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jsou doba řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doba odpočinku upraveny v § 3a. Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se v plném rozsahu použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy4d (výše uvedené nařízení 561), je povinen zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené tímto přímo použitelným předpisem EU. Dále musí zajistit, aby v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě4e (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě) řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej při kontrole a uchoval jej v souladu s tímto předpisem. A totéž musí zajistit i tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se použije Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR).

V § 3a odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb. se uvádí, podobně jako v evropském nařízení, že řidič je povinen přerušit řízení vozidla po uplynutí nejvýše 4,5 hodin řízení bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika částí, činí-li každá z nich nejméně 15 minut. Během bezpečnostní přestávky může řidič vykonávat pouze dozor nad vozidlem a jeho nákladem.

Řidič, na kterého se vztahuje odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Jak je to s přestávkami u řidičů linkové autobusové dopravy do 50 km?

Podle § 100 zákoníku práce bylo pro zaměstnance v dopravě vydáno nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Zde se v § 19a uvádí: „Na pracovní dobu, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávku člena osádky autobusu v linkové osobní dopravě se použijí ustanovení § 16 až 19.

A § 19 stanovuje povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnostní přestávku nejdéle po 4 hodinách v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Tato přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 10 minut.

Všeobecně pro bezpečnostní přestávky v práci platí § 89 zákoníku práce. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

Autor článku: 

Komentáře

Pro úplnost bych doplnil čl.

14.06.2021 - 08:17 Petr Tartaini
Pro úplnost bych doplnil čl. 10 Nařízení ERaP (ES) č. 561/2006, v konsolidovaném znění, odst. 1 - Dopravce nesmí odměňovat řidiče, jež zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním nebo příplatky, za ujetou vzdálenost, rychlost dodání nebo objem přepravovaného zboží, pokud by tyto odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo by podněcovaly k porušování tohoto nařízení. odst. 2 - Dopravce organizuje práci řidičů uvedených v odstavci 1 tak, aby mohli dodržet nařízení (EHS) č. 3821/85 a kapitolu II tohoto nařízení. Dopravce řidiče náležitě poučí a provádí pravidelné kontroly, aby zajistil dodržování nařízení (EHS) č. 3821/85 a kapitoly II tohoto nařízení. ...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail