Pravomoci koordinátorů BOZP na staveništi

Zdroj: 

Koordinátoři BOZP na staveništi často nechápou svou úlohu správně a kladou na zhotovitele na stavbách požadavky, na které nemají právo. Pravomoci koordinátora a povinnosti zhotovitele uvádí na pravou míru Ing. Václav Kápl z OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

Často se objevují případy, kdy koordinátoři BOZP na staveništi (dále jen koordinátoři) požadují po zaměstnancích stavebních firem různé dokumenty, technologické postupy pro jimi prováděné práce včetně vyhodnocení rizik a opatření na jejich předcházení, dále pracovní smlouvy kvůli kontrole zaměstnaneckého vztahu k firmě, revize na používaná ruční elektrická nářadí apod. Někteří si dokonce osobují právo ověřovat totožnost pracovníků předložením občanského průkazu.

Takové jednání považuji za nepochopení toho, co mají koordinátoři na stavbách dělat. Ve své podstatě si koordinátoři své úkoly ze zákona neplní a na druhou stranu se starají o věci, kterým nerozumí a nemají na to oprávnění.

Podívejme se na povinnosti zhotovitelů na stavbách, které ke koordinátorovi ze zákona 309/2006 Sb. § 16 mají. Toto ustanovení zákona uvádí: zhotovitel stavby je povinen a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Z tohoto ustanovení vyplývá, že mají povinnost doložit (komu = kontrolnímu orgánu - OIP), že informovali koordinátora ….a nyní bych doporučil číst odzadu, tzn., že zvolili nějaký postup realizace zakázky a v tom postupu vyřešili rizika, která s postupem souvisí. Tato informace může být i ústní, pokud sdělí koordinátorovi, že budou vykonávat práce podle postupů uvedených v plánu BOZP. Nebo budou chtít realizovat svůj úkol odlišně od postupu uvedeného v plánu BOZP (např. místo pojízdného lešení použít pojízdnou montážní zdvihací plošinu) a potom předají koordinátorovi svůj pracovní postup. Zde je třeba zdůraznit, že se nejedná o postupy, které řeší zajištění kvality (zpracovávané pro certifikaci ISO), ale o postupy, které řeší konkrétní opatření pro zajištění bezpečnosti práce.

Například vyřešení, resp. zodpovězení, otázek na to, z čeho zaměstnanci budou provádět například montáž, jak bude zajištěno skladování a doprava materiálu, jak budou zajištěni při práci ve výškách, jak bude zajištěn prostor pod prací ve výškách, jak bude zajištěno osvětlení pracoviště, napojení na elektřinu, případně jaké OOPP z důvodu výskytu rizika budou muset zaměstnanci používat, případně jak budou ovlivňovat okolní prostory (nadměrný hluk, záření od svařování).

K výše uvedenému musím ještě dodat, že skutečnost je taková, že většina plánů BOZP nesplňuje požadavky zákona (§15 odst. 2) a NV 591/2006 Sb. § 7 písm. c.

Druhou oblastí povinností zhotovitelů jsou povinnosti uvedené pod písmenem b). Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Zhotovitel není tím, kdo by měl tvořit plán BOZP. Pouze má povinnost součinnosti, což znamená, že ve spolupráci s koordinátorem bude diskutovat způsoby zajištění bezpečnosti práce při provádění prací i s ohledem na další zhotovitele, kteří na stavbě pracují a mají povinnost se zúčastňovat kontrolních dnů.
Skutečnost, že koordinátor vyžaduje kopie smluv, doklady o revizích, školení, zdravotní způsobilosti apod. považuji za nepřípustnou a důrazně nedoporučuji tyto doklady koordinátorovi ukazovat. Vždyť tyto doklady mnohdy obsahují citlivé údaje a jejich zveřejnění či předání může být porušením dalších zákonů ČR. Povinnost provádět revize, školení atd. je ze zákona (zákoník práce) dána zaměstnavateli a kontrolu plnění povinností zaměstnavatele provádějí kontrolní pracovníci inspekce práce, kteří k tomu potřebná oprávnění (na rozdíl od koordinátora) v zákoně o inspekci práce mají.

Závěrem uvedu citaci dvou základních povinností koordinátora na staveništi ve fázi realizace, kdy se setkávám s tím, že při kontrole na požadavek doložení, jak to provádějí, nejsou schopni fundovaně odpovědět. Těmito body jsou:
(2) Koordinátor je při realizaci stavby povinen
a) bez zbytečného odkladu
1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

U tohoto bodu bych chtěl zdůraznit, že informování musí být v souladu s postupem prací a tudíž to neřeší nejrůznější obecné soupisy rizik bez uvedených konkrétních opatření (registry rizik) předané při nástupu na staveniště, ale mělo by to být součástí jednání kontrolního dne koordinátora (nikoliv investora).

S tímto pak úzce souvisí i další povinnost koordinátora daná NV 591/2006 Sb. v § 8, kde se uvádí:
(1) Koordinátor během realizace stavby
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

Naplnění tohoto bodu nelze řešit tak, že bude chtít po zhotovitelích pracovní postupy a když je nedostane, tak to bude považovat za nedostatek a nebude jako koordinátor nic činit. Opět by se tato koordinace měla řešit na jednáních na kontrolních dnech koordinátora.

Autor článku: 

Komentáře

pravomoci

16.04.2012 - 19:49 Martin Němeček
Cituji - "Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů" - Rozhodně si nemyslím že součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů znamená diskutovat o způsobech zajištění. To by se mohlo diskutovat do nekonečna. Odpovědnost je také na zadavateli stavby, koordinátor jej zastupuje, takže pokud koordinátor dokáže správně s příslušnou literou zákona zdůvodnit proč je to špatně, tak není co řešit. S pozdravem Martin Němeček www.poabozp.eu

souhlas

18.04.2012 - 00:37 Vladimír Burda
Plně souhlasím s autorem článku, jen bych doplnil, že ve většině případů se rizika na staveništi mění tak často, že by koordinátor měl sledovat výskyt rizik a informovat zhotovitele kdykoliv dojde ke změně. Jinou možnost nemá, chce-li dostát zákonným požadavkům. Je logické, že koordinátor musí od zhotovitelů obdržet informace, kdy, co a jak budou na staveništi dělat a jaká rizika budou svou činností vytvářet, aby byl vůbec schopen koordinovat opatření k zajištění BOZP při provádění prací na staveništi. Většinou je koordinátor pověřen také aktualizací plánu, musí proto s těmito informacemi pracovat a pokud je nedostává, měl by konstatovat neplnění povinností z § 16 písm. a) nebo b) zákona. Ve většině případů od zhotovitelů dostane nic neříkající obecné bludy a může jednat, jak dlouho chce, protože firmy nic nemají a nikoho nezaplatí, aby jim potřebné postupy zpracoval. Koordinátor musí proto na tento nedostatek upozornit a v plánu bezpečnost ošetřit na základě svých zkušeností a pak trvat na dodržení plánu. Stanovování opatření k zajištění BOZP je sice práce zaměstnavatelů a koordinátor by měl pouze tato opatření koordinovat, nemá ale co koordinovat, když zhotovitelé BOZP vůbec neřeší a žádné smysluplné podklady o postupech prací nemají. Koordinátor proto často řeší spoustu věcí za jiné, aby byl alespoň plán v pořádku a aby bylo možné zhotovitele tlačit aspoň ke splnění nejzákladnějších opatření (např. ochrana prostorů pod místy práce ve výšce, zajištění proti pádu, zajištění stěn výkopů, apod.). Hezký den, Vladimír Burda

Re: souhlas

18.04.2012 - 09:15 Václav Syrový
Pane Burdo máte naprostou pravdu, v pondělí jsem dělal prověrku BOZP u jedné stavební firmy. A raději to nebudu komentovat. A to jsem 591 nekontroloval, pouze ostatní nestavební věci. Přeji pěkný den. Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail