Pracovní úrazovost v České republice v roce 2015

V roce 2015 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2014. V letech 2006 – 2015 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2015 čtěte v tomto článku. Tabulková část je na konci článku v části 17.

Část 8. 4 Pracovní úrazovost v odvětvích

Ukazatele pracovní úrazovosti v roce 2015 jsou uspořádány podle převažující ekonomické činnosti a prezentovány podle Klasifikace ekonomických činností (dále jen CZ-NACE).

Poznámka: Pro větší přehlednost grafů byla některá odvětví sloučena do jediného (ostatní odvětví):  Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim. vzduchu (D.), Informační a komunikační činnosti (J.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Činnosti v oblasti nemovitostí (L.),  Profesní, vědecké a technické činnosti (M.), Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (O.), Administrativní a podpůrné činnosti (N.), Zdravotní a sociální péče (Q.), Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R.), Ostatní činnosti (S.), Činnosti exteritoriálních organizací (U.) a nezjištěno. Údaje jsou uvedeny v příslušných tabulkách.

4.1 Pracovní úrazovost v roce 2015 v odvětvích

V grafu č. 4.1 je uveden podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností, ke kterým došlo v jednotlivých odvětvích v roce 2015. Nejvíce těchto pracovních úrazů vzniklo ve Zpracovatelském průmyslu (C.), a to 43,3 %. Je ale nutno upozornit, že toto odvětví zahrnovalo 26,3 % pojištěnců (graf č. 4.3). Počty případů a pojištěnců jsou uvedeny v tabulce č. 4.1.2 a podrobně v tabulce č. 4.1.1. Tyto tabulky dále obsahují dny pracovní neschopnosti pro pracovní úraz, četnost, průměrné procento pracovní neschopnosti a průměrnou dobu trvání jednoho případu.

Pracovní úrazovost 2015

4.2 Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2015 v odvětvích

V grafu č. 4.2 je uveden podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v roce 2015 v odvětvích (tabulka č. 4.4.1). Nejvíce případů (31, tj. 23,5 %) vzniklo v roce 2015 ve Stavebnictví (F.), které mělo četnost více než čtyřikrát vyšší než ČR (1,32). Zpracovatelský průmysl (C.) měl četnost případů přibližně stejnou jako ČR. Nejvyšší četnost případů vykázalo odvětví Těžba a dobývání (B.) a to 1,97 případu na 10 000 pojištěnců.

Pracovní úrazovost 2015

Pracovní úrazovost 2015

4.3 Vývoj pracovní úrazovosti v odvětvích

Pracovní úrazovost 2015

Pracovní úrazovost 2015

Pracovní úrazovost 2015

Pracovní úrazovost 2015

Vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti v letech 2009 - 2015 v ČR ve vybraných odvětvích CZ-NACE je znázorněn v grafech, z nichž některé jsou doplněny vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR. Hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 4.3 (2010 - 2015).

V grafu č. 4.3.1 (logaritmická stupnice) je zaznamenán vývoj počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností. Pokles počtu případů byl zaznamenán v odvětvích Těžba a dobývání (B.) o 16,2 % a Výroba a rozvod elektrické aj. energie (D.) o 15,6 %. Nárůst počtu byl zaznamenám u Vzdělávání (P.) o 8,2 %.

Graf č. 4.3.2 dokumentuje vývoj četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců. Obdobně i pokles četnosti byl zaznamenán v odvětvích Těžba a dobývání (B.) o 12,1 % a Výroba a rozvod elektrické aj. energie (D.) o 14,0 %. Nárůst počtu byl zaznamenám u Vzdělávání (P.) o 8,6 %.

V grafu č. 4.3.3 je zaznamenán vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. V grafu je patrný nárůst hodnoty tohoto ukazatele u Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.) o 8,2 %. Pokles byl zaznamenán u Těžby a dobývání (B.). Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4.3.

V grafu č. 4.3.4 je uveden vývoj průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. V odvětví Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.) tento ukazatel stoupl o 8,3 %. V odvětví Těžba a dobývání (B.) stoupl jen o 3,5 %, ale dosáhl maxima a to 126,9 dne. Také u odvětví Výroba a rozvod elektrické aj. energie (D.) došlo k nárůstu tohoto ukazatele (o 7,6 %). Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4.3.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail