Pracovní úrazovost při dřevoobrábění

Dřevoobrábění patří mezi pracovní činnosti se značným rizikem ohrožení života a zdraví. Pracovní úrazy ve dřevozpracujících provozech se stávají jak při obsluze dřevoobráběcích strojů, zejména kotoučových pil, tloušťkovaček a frézek, tak při manipulaci s materiálem.

Státní úřad inspekce práce v Opavě (SÚIP) evidoval při dřevoobrábění v roce 2010 až 2012 čtyři smrtelné pracovní úrazy. První se přihodil při řezání starých dřevěných rámů demontovaných oken, kdy pilovým kotoučem došlo k odlomení části drátu, který smrtelně zasáhl zaměstnance do oblasti hrudníku (pila neměla ochranný kryt). Další se stal obsluze manipulační linky, po zaseknutí klády v pořezovém soustrojí. Třetí smrtelný pracovní úraz způsobilo zavalení zaměstnance manipulovanými deskami a čtvrtý se přihodil obsluze štěpkovacího stroje.

V roce 2010 bylo evidováno dvacet dva pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů (závažné pracovní úrazy – dále „ZPÚ“), z toho deset pracovních úrazů (PÚ) se stalo při obsluze kotoučových pil (5x formátovací pila) a jeden ZPÚ se stal při práci na srovnávačce. Další ZPÚ se přihodily např. při práci na cinkovacím stroji, na štípacím stroji, při nastřelování hřebíků, při kontrole třídiče pilin a při manipulaci s obráběným materiálem.

V roce 2011 bylo evidováno 19 ZPÚ, přičemž 10 z nich se stalo při práci s kotoučovými pilami. Šest ZPÚ se přihodilo při práci na frézkách a další tři při práci na srovnávačce, při vrtání a při kontrole válcové nanášečky lepidla.

Třicet čtyři ZPÚ bylo evidováno v roce 2012, z toho se stalo 15 ZPÚ při práci na kotoučových pilách a jeden se přihodil při rozřezávání palet motorovou řetězovou pilou. Pět ZPÚ se stalo při frézování a srovnávání nebo tloušťkování materiálu. Sedm ZPÚ se přihodilo např. při opravách dřevoobráběcích strojů, jejich údržbě a čištění nebo při impregnaci dřeva. Šest ZPÚ se stalo v dřevoobráběcích provozech při manipulaci nebo dopravě materiálu.

Vysoká četnost pracovních úrazů při dřevoobrábění, zejména při obsluze kotoučových pil, tloušťkovaček a frézek vyžadovala zvýšenou preventivní a kontrolní činnost v oblasti dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Z uvedených důvodů proběhla v druhé polovině loňského roku mimořádná kontrolní akce se zaměřením na dodržování BOZP při obrábění dřeva, a to zejména na:

  • kontrolu obsahu provozní a průvodní dokumentace,
  • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP),
  • provádění předepsaných revizí technických zařízení, údržby a kontrol,
  • funkčnost ovládacích a bezpečnostních prvků a systémů strojů a zařízení.

V průběhu prováděné mimořádné kontrolní akce byly zjištěny téměř čtyři porušení právních předpisů se vztahem k BOZP na jednu provedenou kontrolu. Z výsledků kontrolní akce je zřejmé, že vyhledávání a hodnocení rizik na pracovišti, bezpečná obsluha provozovaného stroje či seznamování zaměstnanců s vyhledanými riziky nebylo pro mnoho kontrolovaných subjektů samozřejmostí.

Jako častá a závažná porušení legislativy bylo zjišťováno, že u používaných strojů (zejména starších) chyběla jak průvodní, tak provozní dokumentace. Tímto stavem obsluha stroje nebyla dostatečně vybavena informacemi pro bezpečný výkon práce, což má přímý vztah k pracovní úrazovosti. V důsledku chybějící dokumentace byly následně zjišťovány nedostatky při provádění údržby strojů a jejich pravidelných kontrol (nejméně jedenkrát za 12 měsíců).

Nedostatky byly rovněž zjišťovány v oblasti školení obsluh strojů, např.: neseznámení s právními předpisy či s návody k obsluze strojů.

Z technických nedostatků se nejčastěji vyskytovaly nefunkční nebo chybějící ochranné kryty či špatně seřízené rozvírací klíny. Nefunkční koncové spínače patřily mezi zjištění s vysokou mírou rizika pracovního úrazu. Mezi méně často zjišťované technické nedostatky patřily poškozená výměnná vložka u kotoučové pily, chybějící označení maximálních otáček pracovního nástroje či chybějící elektrorevize u kontrolovaných dřevoobráběcích strojů.

V rámci kontrolní akce byla rovněž kontrolována funkčnost ovládacích a bezpečnostních prvků dřevoobráběcích strojů a jejich označení. Byly zjišťovány nedostatky jako např. nefunkční stop-tlačítka, neoznačení hlavních vypínačů nebo nečitelné označení ovládacích prvků. Na pracovištích byly zjišťovány často se opakující nedostatky, např. celkový nepořádek na pracovišti, materiálem zastavěné rozvaděče elektrické energie nebo špatně uložené pohyblivé přívody elektrické energie k jednotlivým strojům. Bylo rovněž opakovaně zjišťováno skladování materiálu opíráním o stavební konstrukce budov. V průběhu kontrol byla zjišťována dobrá vybavenost obsluh dřevoobráběcích strojů OOPP.

Snaha o neustálý tlak na dodržování bezpečnostních předpisů při dřevoobrábění je jednou z priorit SÚIP. Věříme, že zvýšenou kontrolní činností zaměřenou na dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP při dřevoobrábění se podílíme na snižování četnosti a závažnosti těchto pracovních úrazů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail