Pracovní úraz zhotovitele na stavbě

Zdroj: 

Příčinou pracovního úrazu byla absence kolektivního či osobního zajištění proti pádu z výšky u probíhající stavby krovu střechy, které nebylo součástí projektové dokumentace, nebylo součástí plánu BOZP staveniště zajišťovaným zadavatelem stavby a stavba pro bydlení neměla zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním pro vybranou činnost ve výstavbě.

Úrazový děj

V den úrazu postižený (OSVČ) společně s dalšími fyzickými osobami prováděli sestavení nosné konstrukce střechy a k montáži používali lešení, které bylo v ten den kolem poledne převezeno na jinou stavbu. Uvedení pokračovali v přípravě dalších krovů pro montáž. V průběhu přípravných prací si postižený povšiml nedostatku spojení instalovaného krovu a rozhodl se o úpravě spojení srovnáním motorovou řetězovou pilou. Po výstupu po žebříku a položení fošny mezi vaznice se z této fošny pokusil seříznout ve výši 4,5 m spoj, přičemž došlo k sevření motorové řetězové pily a zpětným rázem byl shozen z výše 4,5 m na betonovou podlahu domku.

Šetření úrazu
Porušení povinností postiženého - OSVČ:

1. § 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích, tím, že jako zhotovitel nezajistil bezpečné provádění prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 362/2005 Sb.), jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, které splňují požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), a jestliže při jejich provádění nebo přístupu na pracoviště hrozní nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, neboť kontrolovaná osoba a současně postižený se při pracích spojených s montáží krovu střechy ve výši 4,5 m nad okolním terénem pohyboval a pracoval bez jakékoli kolektivní či osobní ochrany proti pádu, následkem čehož postižený spadl z dřevěné fošny široké 20 cm z výše 4,5 m na betonovou podlahu.

2. § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, tím, že nepřijal technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo k jejich bezpečnému zachycení a nezajistil jejich provádění, neboť kontrolovaná osoba a současně postižený se při pracích spojených s montáží krovu střechy ve výši 4,5 m nad okolním terénem pohyboval a pracoval bez jakékoli kolektivní či osobní ochrany proti pádu, následkem čehož postižený spadl z dřevěné fošny z výše 4,5 m na betonovou podlahu.

Porušení povinností jiným subjektem: zaměstnavatelem, u něhož k úrazu došlo:

Viz 1. a 2. bod výše.

3. § 102 odst. 1 zákoníku práce, tím, že nesplnil povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky přijímáním opatření k předcházení rizikům, neboť jako zhotovitel prováděl stavbu, aniž by zabezpečil odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, tj. fyzickou osobou, která získala oprávnění k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě podle zvláštního právního předpisu, jak požaduje § 160 odst. 1 a § 158 odst. 1 z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Nedoložil žádný doklad o zajištění odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

4. § 3 odst. 2 písm. g) z. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost dodržovat další požadavky kladené na BOZP při realizaci stavby, jimiž jsou splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, neboť jako zhotovitel prováděl stavbu, aniž by zabezpečil odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, tj. fyzickou osobou, která získala oprávnění k výkonu vybrané činnosti ve výstavbě podle zvláštního právního předpisu, jak požaduje § 160 odst. 1 a § 158 odst. 1 z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Nedoložil žádný doklad o zajištění odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

5. § 102 odst. 1 zákoníku práce, tím, že nesplnil povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky přijímáním opatření k předcházení rizikům, neboť jako zhotovitel stavby nesplnil povinnost zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví a bezpečnosti práce vyplývajících za zvláštních právních předpisů, jak požaduje § 160 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, neboť připustil na stavbě, kterou prováděl jako zhotovitel stavby práce ve výšce, kdy se postižený při pracích spojených s montáží krovu střechy ve výši 4,5 m nad okolním terénem pohyboval a pracoval bez jakékoli kolektivní či osobní ochrany proti pádu. Následkem čehož postižený spadl z dřevěné fošny, přičemž používané lešení bylo ze stavby odvezeno, aniž práce na montáži krovu byly dokončeny, což je v rozporu s pořadavky § 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP a § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:

Zajištění odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním k vybrané činnosti ve výstavbě.

Toto opatření OIP zhodnotil jako dostatečné.

Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:

Podán návrh na uplatnění sankce a zahájení správního řízení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail