Pracovní úraz při přepravování břemene

Zdroj: 
Zaměstnanec nepoužíval přidělené OOPP a břemeno přepravované na paletovém vozíku mu způsobilo úraz nohy a ruky.

Úrazový děj

V den úrazu postižený prováděl dle pokynu nadřízeného a dle rozpisu výroby přestavbu technologické linky na výrobu plastů. Přestavba spočívala v tom, že ze sestavené linky se odveze sekací lis a podávací zařízení. Sekací lis pracovník odvážel na paletovém vozíku Toyota HT. Při manipulaci s paletovým vozíkem, který tlačil před sebou do místa uložení, došlo k naklonění vozíku a ztrátě stability přepravovaného sekacího lisu s následkem převrácení. Ve snaze o zachycení břemene došlo k zranění postiženého. Postiženému byla poskytnuta 1. pomoc a byl převezen do nemocnice. Utrpěl devastaci prstu na pravé noze s následnou amputací a řeznou ránu na levé ruce.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

 • Zaměstnanec byl ke své práci zdravotně způsobilý, absolvoval i pravidelná školení BOZP.
 • K manipulaci s komponenty linky při jejím sestavování nebo přestavování jsou u kontrolované osoby (zaměstnavatele postiženého) používány paletové vozíky Toyota HT. K těmto vozíkům má kontrolovaná osoba k dispozici návod na obsluhu a údržbu vozíku zpracovaný výrobcem.
 • V návodu na obsluhu a údržbu paletových vozíků Toyota HT je na str. 27 uvedeno „… je povoleno manipulovat pouze s náklady, které jsou stabilní, rovnoměrně rozložené a bezpečně uspořádané na vidlicích vozíku.“
 • Sekací lis, který postižený v okamžiku úrazu odvážel z technologické linky je umístěn na kovovém stole o rozměrech 65 x 55 x 96 cm tak, že je situován na levém okraji stolu (při pohledu z přední strany sekacího lisu). Světlý rozměr stolu je: delší (přední) strana 55,5 cm, kratší (boční) strana 46 cm.
 • Vnější rozměr vidlí manipulačního paletového vozíku je 52,5 cm.
 • Při manipulaci se sekacím lisem pomocí  tohoto vozíku lze sekací lis naložit na vozík pouze tak, že vidle vozíku jsou pod lis zasunuty z přední strany stolu. Boční strana s rozměrem 46 cm neumožňuje zasunutí vidlí (jejich vnější rozměr je 52,5 cm).
 • Při zasunutí vidlí paletového vozíku z přední strany sekacího lisu bylo těžiště lisu posunuto mimo podélnou osu vozíku a náklad nelze na vozíku rovnoměrně rozložit, čímž není zajištěna jeho stabilita při manipulaci, jak požaduje výrobce ve svém návodu na obsluhu a údržbu vozíků.
 • Při manipulaci se sekacím lisem není možno eliminovat riziko převrácení vozíku způsobem, který je uveden ve vyhodnocení rizik pro jednotlivé činnosti, zpracovaném kontrolovanou osobou.
 • Kontrolovaná osoba má zpracován vlastní seznam OOPP na základě vyhodnocení rizik. Podle tohoto seznamu přiděluje pracovníkům údržby ochrannou obuv odolnou proti propíchnutí a pořezání. Pracovníci údržby, mezi ně patřil i postižený, však ve skutečnosti obdrželi polobotky s vyztuženou špicí (tužinkou) odolnou proti nárazu.
 • Postižený v době úrazu přidělenou ochrannou obuv nepoužil. Použil lehkou obuv, která jej proti pádu předmětů a břemen chránila nedostatečně. Podle jeho vyjádření měl pracovní obuv doma, aby ji mohl z hygienických důvodů vyčistit.
 • Zaměstnavatel nevyžadoval v době od začátku směny do vzniku pracovního úrazu po pracovníkovi používání předepsaných a přidělených OOPP, přestože byl pověřen pracovní činností, při které hrozilo převržení vozíku včetně nákladu a zaměstnavatel o tomto nebezpečí věděl.

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 102 odst. 1 zákoníku práce, v platném znění, tím, že k manipulaci se sekacím lisem byl používán manipulační vozík Toyota HT přesto, že konstrukce stolu, na kterém je sekací lis upevněn, neumožňuje pomocí tohoto vozíku bezpečnou manipulaci s tímto břemenem v souladu s návodem výrobce na obsluhu a údržbu paletového vozíku a vyhodnocením nevyhnutelných rizik pro jednotlivé profese zpracovaným zaměstnavatelem. Zaměstnavatel tak nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Porušení povinností zaměstnance:

§ 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce, v platném znění, tím, že nepoužíval přidělené osobní ochranné pracovní prostředky – ochrannou obuv s vystuženou špicí – přesto, že o riziku vzniku úrazu při manipulaci pomocí manipulačního paletového vozíku a způsobech eliminace tohoto rizika byl zaměstnavatelem informován a o tomto riziku věděl.

Závěr

Opatření přijatá kontrolovaným subjektem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Technická:
Sekací lis bude na stole umístěn tak, aby při manipulaci pomocí paletového vozíku bylo těžiště stolu a sekacího lisu na podélné ose vidlí paletového vozíku.
Organizační: Bude zpřísněna kontrola dodržování předpisů k zajištění BOZP zaměstnanci, zejména používání přidělených OOPP.
Výchovná: Seznámení všech zaměstnanců s okolnostmi a příčinami pracovního úrazu.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.  

Na základě oznámení vzniku pracovního úrazu s hospitalizací delší než pět dní byla provedena kontrola OIP u zaměstnavatele dle § 5 odst. 1 písm. e) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky na straně zaměstnavatele v péči o BOZP. Zaměstnavateli bylo, v souladu s § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uloženo opatření k odstranění nedostatků a stanoveny přiměřené lhůty k jejich odstranění a k podání písemné zprávy o přijatých opatřeních. Porušení povinností bylo zjištěno i na straně zaměstnance, postiženého.

Za nesplnění povinností stanovených právními předpisy k zajištění BOZP je podán návrh na zahájení správního řízení se zaměstnavatelem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail