Pracovní úraz při práci ve výškách

Zdroj: 

Pracovník ve výškách vstupoval, kam neměl a spadl. Zjistilo se, že zaměstnavatel nevedl o zajišťování BOZP žádnou dokumentaci.

Úrazový děj

V den úrazu se pracovník vracel po přestávce na jídlo a oddech na pracovní místo, které bylo na plošině demontované vzduchotechniky. Vylezl po stávajícím pevném žebříku do výšky 4,7 m a po stávajícím ochozu, opatřeném zábradlím, přešel na pracovní plošinu, která byla uvnitř tubusu demontované klimatizace, kde byl jištěn proti pádu z výšky stěnami tubusu. Došel až na pracovní místo, které bylo na příčné hraně již demontované části tubusu, kde se měl dle ústních pokynů nadřízeného pracovníka zajistit postrojem pro zachycení pádu, což neučinil. Dle výpovědi zraněného po výstupu na pracovní plošinu zjistil, že mu vypadl šroubek z brýlí, a proto se snažil nahradit šroubek drátem, který začal hledat na pracovní plošině, kde se prováděla demontáž vzduchotechniky. Ve snaze najít drát si neuvědomil, že není připoutaný a v zamyšlení došlápl na ochranný drátěný kryt již demontované vzduchotechniky, který se s ním propadl, protože nebyl určen pro pohyb osob a sloužil jen jako ochrana pro stávající vzduchotechniku. Jak sám zraněný ve své výpovědi uvedl, byl upozorněn "parťákem", že na ochranný drátěný kryt nesmí stoupnout. Při následném pádu si způsobil zranění, a to zlomeninu horní a dolní končetiny a naštípnutí bederního obratle.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Postižený sice měl doklad o zdravotní způsobilosti, ale tento doklad byl vydán jiným lékařem (nikoli lékařem pracovnělékařskách služeb) a pro jiný druh práce. Z dokladu nevyplývalo, že je schopen práce ve výškách.
  • Zaměstnavatel své pokyny a pracovní postupy sděloval zaměstnancům dle vlastního vyjádření jen ústně, o informacích a pokynech k zajištění BOZP nevedl žádnou dokumentaci.

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 102 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nevytvořil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protože nestanovil dostatečným a jednoznačným způsobem pracovní postup k provedení daného úkolu, neurčil pro demontáž jednotlivých částí vzduchotechniky příslušné pracovní prostředky a pomocné konstrukce pro práci a tím připustil, že zraněný nepoužil ihned po výstupu na pracovní místo bezpečnostní postroj, který měl přidělen pro zajištění proti pádu z výšky a do hloubky;

§ 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, tím, že zaměstnavatel neorganizoval práci a nestanovil pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení, protože v průběhu kontroly nebyl zaměstnavatelem poskytnut žádný doklad, který by stanovil komunikace na pracovišti, místa shozu demontovaných dílů vzduchotechniky, včetně konkrétních podmínek zajištění bezpečnosti práce při shazování materiálu a dalších podmínek pro bezpečné provádění demontážních prací;

§ 103 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že o informacích a pokynech týkajících se stanovených pracovních postupů zaměstnavatel nevede dokumentaci, přestože je dle uvedeného ustanovení tuto dokumentaci povinen vést, protože zraněný byl o bezpečnostních pokynech při prováděné práci informován pouze ústně;

§ 103 odst. 1 písm. a) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že zaměstnavatel připustil, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost nemusela odpovídat jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, protože zaměstnavatel uznal jako vstupní zdravotní prohlídku jiného lékaře, než smluvního, prohlídku, která byla zaměřena na jinou profesi a jiný druh pracovní činnosti, nebyla při ní vůbec ověřena zdravotní způsobilost pro práce ve výškách, což mohlo mít podstatný vliv na vznik úrazu;

§ 103 odst. 1 písm. f) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezajistil zaměstnanci, zejména zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou podle potřeby vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, protože neseznámil pracovníka s používáním postroje pro zachycení pádu, jak požaduje § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Porušení povinností zaměstnance: nebylo šetřeno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Technická: nebyla přijata.
Organizační: nebyla přijata.
Výchovná: všichni pracovníci byli seznámeni s příčinami, průběhem a následky úrazu.

Opatření vyžádaná OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:

Vytvořit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jak požaduje § 102 odst. 1 zákoníku práce, stanovit dostatečným a jednoznačným způsobem pracovní postup k prováděným pracím, určit pro prováděné demontáže příslušné pracovní prostředky a pomocné konstrukce pro práci.

Organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení, jak požaduje § 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

O informacích a pokynech týkajících se stanovených pracovních postupů vést dokumentaci, jak požaduje ustanovení § 103 odst. 1 zákoníku práce.

Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, jak požaduje § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Ověřovat zdravotní způsobilost pracovníků pro požadované práce a profese.

Seznamovat pracovníky s používáním ochranných prostředků (postroje pro zachycení pádu), jak požaduje § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a vést o pokynech a informacích dokumentaci, jak požaduje § 103 odst. 1 ZP.

Za porušení povinností k zajištění BOZP bude podle § 5 odst. 1 písm. l) bod 1 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavateli uložena pokuta.

Komentáře

zdravotní způsobilost

04.03.2014 - 09:49 Jiří Hána
Nejsou lékařské prohlídky (doklad o zdravotní způsobilosti) pro práci ve výšce požadované až při práci nad 10m? (vyhl. 79./2013 Sb.: 9. práce nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany osobní ochranné prostředky proti pádu).

Re: zdravotní způsobilost

04.03.2014 - 21:09 Norbert Chalupa
Ve smyslu NV č. 362/2005 Sb. prováděl zaměstnanec práci ve výšce (4,7m), ve smyslu vyhl. č. 79/2013 Sb. přílohy č. 2 části II. bodu 14 se může jednat o další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví. Tudíž práce nad 1,5m nad okolní úrovní může být činnost s rizikem ohrožení zdraví, tedy zdravotní prohlídka pro práci ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní je opodstatněná. Bod 14 je ta skrývačka .. další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví

Re: zdravotní způsobilost

04.03.2014 - 21:32 Jiří Hána
Potom je ale údaj o 10 metrech v 79/2013 zcela zbytečný a dokald o zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách by měl mít prakticky každý zaměstnanec, protože v reálném světě se na těch 1,5m dostane čas od času téměř každý.

Re: zdravotní způsobilost

05.03.2014 - 04:46 Norbert Chalupa
Souhlasím s Vámi, o absurditách předpisů o PLS už tady bylo napsáno mnoho a uvedený bod 14 ještě nadělá hodně problémů.

Dotaz.

05.03.2014 - 10:07 Václav Syrový
Příspěvek jsem přečetl, diskuzi k němu také. Pokud dělám pro někoho lhůtník na LP, tak si vezmu 373 a 79 a držím se poměrně striktně těchto předpisů. Ale teď mě napadla jedna otázka, když jsem to přečetl a domyslel do konce, lékařské prohlídky řidičů. Pokud řidič jenom jezdí musí mít lékařskou prohlídku podle § 87 z.č.361/2000 Sb. a podle vyhl. 277. a co když dělá jiné práce, nakládá návěs, buď s VZV nebo a elektrickým paletovým vozíkem. To už vozidlo neřídí, a musí mít LP podle 373 a 79. To máme zajištěné. ale co dále když nenakládá a jenom plachtuje vozidlo, nebo zajišťuje náklad. To máme také nějak ošetřené. Ale co když je někde ve světě a přestanou mu svítit pozičky na tahači nebo na návěsu pochopitelně horní. Do servisu s tím nepojede, vytáhne žebřík a tu žárovku si vymění. A už dělá práci ve výšce. A podle výkladu toho článku by to měl mít ve vyjádření toho lékaře že je schopen dělat práci ve výšce. Což jsem tedy nedomysleli a v posouzení lékaře pro řidiče těchto vozidel a autobusů to v posudku nemáme. Tak to tam v dohledné době bleskově doplníme. Děkuji všem kolegům napřed, kteří mě budou vysvětlovat co to je a co to není práce ve výšce. Mám takových definicí za 54 let práce v BOZP již několik.

Re: Dotaz.

10.04.2014 - 10:37 Radoslav Vlasák
Zdravotní způsobilost pro práce ve výšce by měla být skutečně posuzována (podle mne) prakticky vždy. Ano, třeba z toho obligátního 1,5 metru (ale i z výšky o několik málo centimetrů menší) člověk většinou bez problémů seskočí a nic se mu nestane (nedopadne-li na nějakou větší nerovnost apod.). Ale pokud z této "zanedbatelné" výšky spadne, a třeba zády napřed, na ta záda taky prakticky vždycky dopadne. Pak už je otázkou jenom to, na co zrovna dopadne a jaké ten pád bude mít zdravotní následky. A například člověk trpící závratěmi (nemusí o tom ani vědět) může kdykoliv spadnout i z této výšky, aniž by se dopustil nějaké "trestuhodné nedbalosti" apod. Navíc se tyto "malé" výšky většinou všeobecně podceňují, a to jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli. A to už se vůbec nezmiňuji např. o práci (či výstupu a sestupu) na (po) žebřících a oněch známých 5 metrech. Takže nějaké definice, co ještě není a co už je práce ve výšce (či nad volnou hloubkou) považuji v podstatě za zbytečné. Buď chceme skutečně chránit životy a zdraví, a nebo si v příslušné legislativě jenom hrajeme se slovíčky a jejich výklady (a úplně pomíjím to, co hradí zdravotní pojišťovna a co ne - to už je zase jiný problém).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail