Pracovní úraz při práci na žebříku

Zdroj: 

Při práci na stavbě nebyla zajištěna stabilita žebříku, což mělo za následek pád pracovníka.

Úrazový děj

Pracovník sestupoval po hliníkovém žebříku opřeném o vestavek o výšce cca 3,5 m a neměl dostatečně zajištěnu stabilitu žebříku. Žebřík byl umístěn na hlazené, již hotové, betonové podlaze budoucího obchodu a nebylo provedeno žádné zajištění proti ztrátě stability tohoto žebříku. Při sestupování ze žebříku, po kterém předtím vynášel potřebné nářadí, došlo ke ztrátě stability žebříku a následnému pádu pracovníka na betonovou podlahu. Způsobil si poranění lokte, pánve a slabý otřes mozku.

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, když nesplnil svoji povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení, když nezajistil, aby se u přenosného hliníkového žebříku, který zaměstnanec používal, zabránilo jeho podklouznutí zajištěním bočnic minimálně na dolním konci použitím vhodných protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností a žebřík by umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Zaměstnavatel tak nerespektoval ustanovení části III bodu 7 a bodu 8 přílohy k nař. vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

§ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, když nesplnil svou povinnost zajistit dotyčnému pracovníkovi školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jím vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo prokázáno.

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Technická:
nebyla provedena.
Organizační: nebyla provedena.
Výchovná: ostatní zaměstnanci byli seznámeni se vznikem úrazu.

Informace o opatřeních provedených OIP:

Na OIP bude s právnickou osobou vedeno řízení k uložení pokuty za porušení ustanovení § 30 odst. 1 z. č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail