Pracovní úraz při bouracích a úklidových pracích

Zdroj: 

Zaměstnanci nerespektovali pokyn stavbyvedoucího při shazování předmětů z výšky a zranili spolupracovníka.

Úrazový děj

K pracovnímu úrazu došlo na staveništi hlavního zhotovitele stavby. V den úrazu pracovníci vyklízeli půdu a bourali štítové zdivo na dvoupodlažním rodinném domě se sedlovou střechou. V průjezdu objektu byl umístěn kontejner na suť.  Dva pracovníci, kteří měli na starosti vyklízení, shodili dolů z půdy starý gauč a poté shazovali dva betonové překlady o rozměrech 15x15x120 cm. V okamžiku shození prvního překladu do kontejneru se nad kontejner nakláněl jeden z jejich kolegů, který pracoval v přízemí. Překlad ho zasáhl do temene hlavy. Utrpěl zlomeninu lebeční kosti s otokem mozku.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Technologický postup prováděných bouracích a rekonstrukčních prací je obecně zpracován s citací znění nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. Není v něm řešen konkrétní způsob zajištění zaměstnanců proti pádu při postupu stavebních – bouracích pracích na této stavbě.
  • Nebyla přijata žádná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků z výšky při bouracích pracích.
  • Bourací práce byly zahájeny bez provedení písemného příkazu zhotovitele (jednatele firmy).
  • Nebyl stanoven odpovědný zaměstnanec při bouracích a jiných stavebních pracích na stavbě v době nepřítomnosti jednatele organizace.
  • Staveniště pod místem práce ve výšce (bourací práce spojené s bouráním štítového zdiva a střechy), kde hrozilo riziko pádu osob nebo předmětů, nebylo bezpečně zajištěno ohrazením ohrožených prostor nebo dozorem.
  • Zaměstnanci nerespektovali pokyn stavbyvedoucího – zákaz shazování předmětů z půdy. Buď měli použít trubkový shoz nebo předměty (materiál) snést po schodišti.

Porušení povinností hlavního zhotovitele stavby:

Kontrolovaná osoba (zhotovitel stavebních prací) při provádění prací ve výšce (cca 6 m) – bourání štítového zdiva, střešní krytiny a krovu - neprovedla zajištění pod tímto místem práce ve výšce a v jeho okolí dle požadavku nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, příloha V. bod 1, 2, 3. Tímto nesplnila svoji povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. b) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby zaměstnanci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály.

Dále kontrolovaná osoba nezajistila volné okraje podlahy půdy podél obvodového zdiva a schodišťového prostoru proti pádu osob z výšky dle požadavku § 3 odst. 1 písm. b), odst. 2 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Tímto nesplnila svoji povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., podle kterého je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení.

Dále kontrolovaná osoba nezajistila volné okraje schodišťového ramene vedoucího na podlahu půdy zábradlím dle požadavku nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, příloha 3.3.5. Toto schodiště slouží jako komunikační prostor pro zaměstnance pracující na patře půdy. Tímto kontrolovaná osoba nesplnila svoji povinnost stanovenou v § 2 odst. 1 písm. a) z. č. 309/2006 Sb., podle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit, aby prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané.

Porušení povinností postiženého pracovníka:
Ze strany postiženého zaměstnance nebylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů.

Závěr
Opatření přijatá zaměstnavatelem, u něhož došlo k pracovnímu úrazu, proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
provádění řádného seznamování organizací a fyzických osob se staveništěm a s riziky na tomto staveništi.
Organizační: dopracování technologického postupu o konkrétní způsob zabezpečení zaměstnanců při provádění bouracích prací na konkrétní stavební zakázce se zřetelem na zajištění prostoru pod místem práce ve výšce.
Výchovná: seznámení zaměstnanců s pracovním úrazem a následným proškolením zaměstnanců podílejících se na stavebních pracích z předpisů BOZP s těmito pracemi souvisejícími.

Tato opatření byla průběžně konzultována s OIP a lze s nimi souhlasit.

Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:
Na základě oznámení vzniku pracovního úrazu s hospitalizací delší než pět dní provedl OIP u zaměstnavatele kontrolu dle § 5 odst. 1 písm. e) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů u zaměstnavatele, na jehož pracovišti se stal pracovní úraz. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v péči o BOZP. V souladu s § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo opatření k odstranění nedostatků a stanoveny přiměřené lhůty k jejich odstranění a k podání písemné zprávy o přijatých opatřeních.

Za nesplnění povinností stanovených právními předpisy k zajištění BOZP je podán návrh na zahájení správního řízení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail