Pracovní úraz elektrickým proudem

Zdroj: 

Řidič nákladního automobilu s velkoobjemovým návěsem se dostal do kontaktu s vodičem linky VN a došlo k průchodu elektrického proudu jeho tělem.

Situace

Úraz se stal na stavbě rekonstrukce vozovky mezi budovaným kruhovým objezdem a obcí. Kolmo přes komunikaci vede nadzemní vedení linky vysokého napětí 22 kV. Při sklápění návěsu u nákladního automobilu došlo ke kontaktu a následnému přetržení vodiče nadzemního vedení VN a ke zranění řidiče. Výška podpěrných bodů (stožárů) linky vysokého napětí u místa přetržení vodičů je 10,5 m, výškový rozdíl mezi patou podpěrného bodu s úrovní vozovky je asi 1,5 m. Korba velkoobjemového návěsu má při maximálním zdvihu výšku 815 cm.

Úrazový děj

Pracovník přijel s nákladním automobilem s velkoobjemovým návěsem. Ohlásil se strojníkovi traktorbagru, který mu řekl, kam se bude vysypávat materiál. Potom odešel k nákladnímu automobilu, odjel na místo, kde byly již vysypány hromady materiálu, a začal návěs zvedat a vysypávat. Při vysypávání, kdy je nutno s automobilem popojíždět, aby došlo k vysypání nákladu, se postižený dostal do ochranného pásma a potom i do přímého kontaktu s vodičem linky VN s napětím 22 kV. Při sklápění návěsu došlo ke kontaktu s vodičem a k jeho přetržení. Než došlo k přetržení vodiče, postižený vystoupil z kabiny vozu, čímž došlo k průchodu el. proudu jeho tělem do země a jeho následnému poranění. Stavbyvedoucí a řidič traktorbagru mu poskytli první pomoc a zavolali záchranku. Uložili ho do stabilizované polohy a poté předali lékařům.

Šetření úrazu

Zjistilo se, že:

  • Při vysypávání materiálu je vždy někdo ze stavby u nákladního vozidla, které přivezlo materiál.
  • Postižený pracovník začal skládat náklad, aniž by vyčkal, až přijde pracovník stavby, který by zajistil místo vykládky.
  • Pokyn k vysypání materiálu postiženému nikdo nedal.
  • Postižený byl seznámen s pokyny k obsluze sklápěcích vozidel návěsů a přívěsů a vlastní řidičský průkaz příslušného rozsahu a platný profesní průkaz.
  • Byl zdravotně způsobilý pro výkon práce a absolvoval i pravidelné školení BOZP, měl potřebné OOPP.
  • Velkoobjemový návěs byl technicky způsobilý pro provoz.
  • Výška vodičů vedení VN je předepsána v ČSN 33 3301 min. 6 m nad komunikací, což také souhlasilo.

Porušení povinností zaměstnavatele: § 101 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění – na jednom pracovišti plnili úkoly zaměstnanci dvou zaměstnavatelů a tito zaměstnavatelé se vzájemně neinformovali o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

Porušení povinností zaměstnance: § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce, v platném znění – nedodržel právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen – pokyny k obsluze sklápěcích vozidel návěsů a přívěsů.

Závěr
Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Organizační
– písemná informovanost o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.
Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

U obou zaměstnavatelů byla provedena kontrola OIP dle § 5 odst. 1 písm. e) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Byly zjištěny nedostatky v péči o BOZP a oběma zaměstnavatelům bylo v souladu s § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uloženo opatření k odstranění nedostatků a stanoveny přiměřené lhůty k jejich odstranění a k podání písemné zprávy o přijatých opatřeních.

 

Komentáře

podivný výsledek šetření

15.12.2009 - 11:58 Vladimír Burda
Závěr šetření mi připadá poněkud podivný. Jednalo se o stavbu prováděnou v ochranném pásmu energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení, měl být proto zpracován plán BOZP. Protože ten měl být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Opatření proti zásahu el. proudem proto měla být v plánu BOZP. Byl plán? Obsahoval potřebná opatření? Pokud ano, musel ho někdo porušit. Ve výsledku šetření to není. Dále ve výsledku šetření schází uplatnění odpovědnosti stavbyvedoucího podle § 153 stav. zák. a zhotovitele stavby podle § 160 odst. 2 stav. zák. zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. § 101 odst. 3 ZP nelze u staveb použít, protože stav. zák. jako zvláštní právní předpis ve vztahu k ZP v daném případě toto znemožňuje - povinnost a odpovědnost je ze zákona dána stavbyvedoucímu (osobě s autorizací) a zhotoviteli stavby, proto se zaměstnavatelé nemohou dohodnout jinak. Výsledek šetření se mi proto jeví jako nesprávný.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail