Pracovní bezpečnost a zdraví ve výuce – koncept mainstreamingu

Praktická příručka do školy i k odbornému vzdělávání

Slovo úvodem

    Bezpečnost a zdraví budoucích zaměstnanců je závislá na „mainstreamingu“ neboli na integraci této tématiky do školních osnov. Je nutné, aby děti a mládež věděly vše podstatné týkající se  bezpečnosti a zdraví v pracovním prostředí již od raného školního věku, resp. aby si tyto myšlenky odnesly vstříc jejich pracovní  a osobní budoucnosti.

     Nemůžeme si dovolit čekat až překročí práh svého prvního zaměstnání. Proč ? Protože výzkum ukazuje, že nehody  jsou stále hlavní příčinou smrti dětí, mládeže a mladých zletilců v průmyslových zemích světa, a se strachem řečeno, pro mladé lidi ve věku mezi 18 – 24 let je toto riziko 1,4x větší než je udávaný průměr.

     Cíl této knihy je podat dostatečný pohled na problematiku bezpečnosti a zdraví v pracovním prostředí, pomoci praktikantům či studentům z různých typů škol v orientaci v dané tématice a politikům v podpoře jejich snahy prosadit „mainstreaming“ do vzdělávacího systému.

Hlavní shrnutí

    Jak úspěšně zařadit „mainstreaming“  pracovní bezpečnosti a zdraví do vzdělávacího systému ? Uvědomme si, že na jedné straně máme určitou politickou linii (v tomto případě pracovní bezpečnost a zdraví), na druhé straně vzdělávací systém. Pokud integrujeme jeden systém do druhého, nastává situace, kdy rozdílné systémy s různými institucemi a různým myšlením musí být schopny komunikace jeden s druhým a vytvořit akční spoj.

    Strategie bezpečnosti a práce Evropské unie určila vzdělávání a školení za klíčové faktory k upevnění ochrany kultury. 

     Evropská agentura pro zdraví a bezpečnost práce vytvořila projekt „Pracovní bezpečnost a zdraví ve výuce - koncept mainstreamingu“ v roce 2002. Na počátku stál slogan „Začít mladý, zůstat bez vady“. Myšlenka spočívala v obeznámení mladších dětí a mladých lidi s konceptem pracovní bezpečnosti a zdraví, umožnit jim vytvořit si povědomí o risku a formovat jejich vlastní bezpečnost a zdravotní prostředí  v jejich budoucím zaměstnání.
    
Příručka obsahuje tři hlavní části :
1) Popis správné praxe
2) Analýza klíčových elementů (Ilustrovaný model)
3) Mapa pro budoucí vývoj koherentní strategie pracovní bezpečnosti a zdraví na evropské úrovni   

Popis správné praxe      

V příručce jsou uvedeny souhrnné popisy 36 praktických příkladů z Belgie, Dánska, Německa, Řecka, Španělska, Francie, Irska, Itálie, Holandska, Rakouska, Finska, Švédska a Spojeného království. Navíc 14 z nich je prezentováno v detailním provedení. V závislosti na širokém pojetí příkladů různých úrovní a různých organizací, jsou příklady rozděleny z hlediska přístupu : a) Holistický přístup  b) Přístup školních osnov  c) Přístup z hlediska pracovního místa

     Ad a) Studie či příklady, které jsou založeny na holismu, mají obsáhlejší pochopení ochrany a zdraví - zahrnují stránku mentální, psychickou a sociální. Zaměřují pozornost na celý školní systém a oslovují „školní kulturu“ žáci/studenti – pedagogové.
     (Holismus jako filozofický směr, či filozofie „celistvosti“ (z řec. holos – celek). Termín zavedl J. Smuts v roce 1926 v knize Holismus a evoluce. V této knize nahrazuje zákon zachování hmoty svou teorií o holistickém procesu, v němž popisuje evoluci, jako zdroj nových celistvostí a tím pádem neredukovatelnost celku.
     Holistická medicína vychází z preventivní léčby a zaměřuje organismus jako celek, ne jako jednotlivé orgány. Podtrhuje význam, pokud člověk pečuje sám o sebe (relaxace, spánek, odtranění zlozvyků atd.) pozn.aut.).

     Ad b) Studie, které směrují integraci bezpečnosti a zdraví do školních osnov, neohraničují tuto tématiku do jednoho specifického předmětu. Prosazují tuto integraci jako „příčku školních osnov“ tj. netvořit hranice mezi vzdělávacími systémy a předměty. Např. zasadit tématiku do literatury a výuky jazyků.

     Ad c) Hledisko pracovního místa je zde bráno jako přechod ze školy do pracovního procesu.

Analýza klíčových elementů (Ilustrovaný model)

V další části byly zkoncipovány 2 ilustrované modely, které jsou založené na předešlé části – Model pracovní bezpečnosti a zdraví ve výuce („mainstreaming“)
a Model procesu integrace pracovní bezpečnosti a zdraví do výuky („mainstreaming“).

Mapa pro budoucí vývoj koherentní strategie pracovní bezpečnosti a zdraví na evropské úrovni   

V této části se přibližuje Římská deklarace „mainstreamingu“ pracovní bezpečnosti a zdraví ve vzdělávání a při školeních.

Tato příručka je určena pro všechny stupně vzdělaní od mateřských škol až po odborné vzdělávací instituce. 

Závěrečné shrnutí 

    Sumarizace klíčových témat této příručky:

- Bezpečnost a zdraví musí být nedílnou součástí celoživotního vzdělávání od mateřských škol až po důchodový věk

- Mainstreaming či integrace bezpečnosti a zdraví do vzdělávacího systému znamená učit postojům a způsobům děti a mladé lidi, aby se zlepšila úroveň bezpečnosti a zdraví jak v přítomnosti, tak v jejich budoucnosti

- Stále zdokonalovat jednotlivé programy, které „připraví“ děti a mladé lidi pro budoucí pracovní život a zlepší podmínky učitelům resp. školitelům
         
 Pozn.
Mainstreaming je proces, který umožňuje, aby podporované aktivity měly dopad na politiku a zavedenou praxi. Tento proces zahrnuje vymezení nově získaných poznatků, objasnění inovativních prvků a postupů, které vedly k výsledkům, jejich šíření (diseminace), ověření a další přenos. V užším smyslu mainstreaming také vymezuje fázi přenosu a způsob, jakým další subjekty nakládají s výsledky, přístupy a klíčovými prvky, vypracované jedním nebo více RP. Mainstreaming může být horizontální či vertikální. Mainstreaming je jednou z klíčových principů Iniciativy Společenství EQUAL.

Mainstreaming occupational safety and health into education : good practise in school and vocational education. Luxembourgh : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. 149 s. ISBN 92-9191-016-3.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail