Požární poplachové směrnice

Zdroj: 

Požární poplachové směrnice jsou jedním ze základních dokumentů požární ochrany, které vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

Je nutné je zveřejnit (vyvěsit), aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti, tzn. ne jen pro vlastní zaměstnance, ale i pro různé návštěvy, řemeslníky, techniky apod. Nejčastěji se požární poplachové směrnice vyvěšují k únikovým cestám a východům, na chodby a ke schodištím. Tento dokument je dobré mít ve výrazném barevném provedení – nejčastěji v červeném rámečku – aby byly ihned rozlišitelné od ostatních vyvěšených informací (plakáty, certifikáty apod.).

Zákon o požární ochraně stanovuje, kteří zaměstnavatelé jsou povinni požární poplachové směrnice zpracovávat. Jedná se o všechny, kteří provozují své činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Ale pozor, i když zaměstnavatelé bez zvýšeného požárního nebezpečí nemusejí mít poplachové směrnice, musejí mít stejně alespoň vyvěšena čísla tísňového volání…

Proč jsou poplachové směrnice tak důležité?

Je to zejména proto, že obsahují:

  • a) postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,
  • b) způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku,
  • c) postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),
  • d) telefonní číslo ohlašovny požárů,
  • e) telefonní čísla tísňového volání,
  • f) telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

Z výše uvedeného vyplývá, že poplachové směrnice navádějí osobu, která zpozoruje požár, jak se dále chovat a na koho se obrátit. Např. zda požár ohlásit na ohlašovně požáru nebo rovnou volat hasiče, jaké jsou telefonní čísla na ohlašovnu požáru a jakým způsobem je potřeba vyhlásit požární poplach - telefonicky, voláním HOŘÍ nebo popř. tlačítkem EPS. Samozřejmě existují i další způsoby, ale výše zmíněné jsou nejčastější.

Poplachové směrnice dále obsahují i telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. Pokud dojde k úniku plynu, prasknutí vodovodního potrubí nebo jiné nenadálé situaci, kdy bude potřeba uzavřít hl. uzávěry nebo celé části potrubí, je nutné neprodleně informovat dodavatele plynu, vody, el. energie. A protože každý tel. čísla na havarijní služby nezná, jsou uvedeny právě v poplachových směrnicích.

Účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích se prověřuje nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

POZOR! Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti. To znamená, že není nutné do cvičného požárního poplachu zapojovat i návštěvníky, klienty apod., a je možné si cvičný požární poplach naplánovat na brzkou ranní nebo pozdější večerní hodinu. U zaměstnavatelů, kteří mají vícesměnné provozy, je dobré cvičný poplach zopakovat pro každou směnu.

Požární poplachové směrnice musí být zpracované, vedené a vyvěšené v českém jazyce. Je ovšem důležité zvážit, zda se na pracovištích ve větším procentu nevyskytují i zaměstnanci jiných zemí (zejména Angličané, Francouzi, Rusové apod.). V této situaci je lepší mít poplachové směrnice vyvěšené i v dalších jazycích.

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialistka BOZP a PO CIVOP s.r.o., civop@civop.cz

Autor článku: 

Komentáře

Dokumentace PO

24.02.2015 - 06:22 Radovan Holy
Jen bych doplnil, že požární poplachové směrnice jsou dokumentací požární ochrany, ve smyslu zákona o požární ochraně. Tento dokument musí vypracovat technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba v požární ochraně. Dokument musí být touto osobou podepsán. Dále musí být připojen podpis osoby, která dokumenty vydala a schválila / zpravidla provozovatel činností. Stále se setkávám se směrnicemi, které jsou vzaté jen jakoby vzor odněkud, bez uvedení zpracovatele.

Požární poplachové směrnice - vyvěšení

24.02.2015 - 08:11 Jiří Vymazal
Zajímalo by mě, jestli PPS musí být vyvěšeny jen v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím nebo v celém areálu?...Kde je uvedeno, že PPS musí být osobou, která je zracovala podepsány?

Re: Požární poplachové směrnice - vyvěšení

24.02.2015 - 10:32 Radovan Holy
Požární poplachové směrnice se zpracovávají pro pracoviště, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným / vysokým požárním nebezpečím a zveřejňují se tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Tj. na ostatních pracovištích, požární poplachové směrnice být nemusejí. Viz § 15, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp a § 32, vyhlášky č. 246/2001 Sb., vzpp. Rovněž bych ale upozornil na ustanovení písm. g), odst. (1), § 103, zákoníku práce: "Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí." S ohledem na toto ustanovení doporučuji, požární poplachové směrnice nebo obdobný dokument a pokyny k evakuaci osob, zveřejnit na všech pracovištích.

Re: Požární poplachové směrnice - vyvěšení

24.02.2015 - 13:32 Jindřich Šlesinger
Podle poslední kontroly PO - zpracovatel musí být uveden (bez podpisu), originál PPS podepsán statutárním zástupcem, vyvěšené PPS stačí uvést podpis statutárního zástupce v.r. (vlastní rukou).

Re: Požární poplachové směrnice - vyvěšení

24.02.2015 - 20:48 Tomáš Neugebauer
Pozor však na uvedení místa a rozsahu účinnosti v PPS (ve smyslu § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb.), tzn., je-li v záhlaví PPS uvedeno, že se jedná o PPS pro celou právnickou nebo fyzickou podnikající osobu (není blíže specifikováno, pro které konkrétní pracoviště je zpracována), lze dovodit, že by měla být vyvěšena ve všech prostorách. Dalším případem je, že všechny prostory jsou se zvýšeným požárním nebezpečím, přestože konkrétní subjekt sám žádnou činnost se zvýšeným požárním nebezpečím neprovozuje - např. pronájem několika místností v jednom podlaží objektu, který je pro svůj počet nadzemních podlaží zařazen do této kategorie a nájemce má ve smlouvě, že PO si zajišťuje v pronajatých prostorách sám.

dokumentace PO

24.02.2015 - 08:28 Rostislav Sigmund
Chtěl bych se p. Holého také zeptat, kde je uvedeno, že zpracovatel dokumentaci podepisuje. V platném právním předpise dokonce není ani uvedeno, že statutární orgán nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce dokumentaci podepisují ale pouze SCHVALUJÍ. Velmi se mně osvědčilo veškerou dokumentaci schvalovat tzv. schvalovací doložkou.

Re: dokumentace PO

24.02.2015 - 10:23 Radovan Holy
Dobrý den. Při psaní jsem trochu spěchal, což mě neomlouvá. Proto se velmi omlouvám za nepřesnost. Podpis není nutní. Nutné je uvedení zpracovatele (jméno, příjmení, odborná způsobilost) a datum zpracování (§ 40, vyhlášky č. 246/2001 Sb.). Stále se však setkávám s dokumentací, kde právě zpracovatel není uveden (proto se domnívám, že se jedná o vzory stažené "někde" z internetu nebo zakoupené jako vzory), zpracovatel též často chybí i u požárních evakuačních plánů. Nejčastěji se s tímto dá setkat v obchodních domech a super/hyper marketech. Co se týče schválení, rovněž zastávám názor, že podpis jednatele (schválení) je možno provést "hromadně", tj. že nemusí být podepsán každý dokument zvlášť.

Re: dokumentace PO

24.02.2015 - 21:07 Tomáš Neugebauer
Také se přikláním k názoru, že jednotlivý list grafické části požárního evakuačního plánu by měl být jeho zpracovatelem autorizován - neměl by se za své dílo stydět (i když někdy se nedivím, že jméno chybí). Avšak jedná se pouze o dílčí část požárního evakuačního plánu, tedy nikoliv o jednotlivý dokument dokumentace PO. Proto nemusí splňovat požadavky kladené na jednotlivý dokument (celý požární evakuační plán musí obsahovat autorizaci zpracovatele, tzn., že postačí, je-li uvedena na nezveřejněné části).

Re: dokumentace PO

24.02.2015 - 20:32 Tomáš Neugebauer
Máte pravdu, ale také záleží na interních pravidlech subjektu, pro který je dokumentace zpracována. Velice efektním způsobem je podepsání originálu a pořízení jeho barevných fotokopií v potřebném množství.

PPS a cvičný požární poplach

24.02.2015 - 15:02 Jiří Kovářík
Autorka v článku uvádí jako samozřejmost ověřování účinnosti PPS formou cvičného požárního poplachu.Jistě zná velmi dobře vyhl. 246 a tak ví, kdy se cvičný požární poplach vyhlašuje. NENÍ to plošně pro všechna pracoviště. Zaměstnavatele, kteří nemají zvýšené požární nebezpečí a tudíž se s OZO setkají málo kdy, to může uvést v omyl. Myslím si, že tyto záměrné chyby by se neměly na těchto stránkách vyskytovat

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail