Požadavky na kvalifikaci podle § 3 a § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Obracím se na vás se žádostí ohledně vysvětlení požadavků na kvalifikaci § 3 a § 4 dle vyhl. 50/1978 Sb. S jakými předpisy máme seznámit zaměstnance seznámené dle § 3? Domnívám se, že musí být seznámeni s návodem pro obsluhu a údržbu el. zařízení, dále s pokynem zaměstnavatele, který využije informace z neplatné ČSN 34 3108. Tento pokyn mi vždy schvaluje revizní technik el. zařízení. Může provést toto školení nadřízený vedoucí zaměstnanec, který má k dispozici od zaměstnavatele návod pro obsluhu a výše uvedený pokyn zaměstnavatele? Pro § 4 zajišťujeme kvalifikaci tak, že je navíc proškolen zaměstnancem s kvalifikací podle § 6 až § 9. Školí se poskytování 1. pomoci, ČSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - čl. 3 a 4,  z konkrétního pracovního postupu při práci s el. zařízeními. Dále postupujeme podle ustanovení čl 4.2 ČSN EN 50110-1 ed.2, které stanoví, že před každým zahájením pracovní činnosti musí být proveden rozbor její složitosti, aby pro její vykonávání byla zvolena vhodná osoba, znalá, poučená nebo seznámená. V praxi je většina zaměstnanců zařazena jako osoba poučená podle § 3 a neprovádí se školení těchto osob pracovníky s elektrotechnickým vzděláním, jak požaduje vyhl. 50/1978 Sb.

Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. lze rozdělit do dvou základních kategorií: na pracovníky bez elektrotechnického vzdělání a na pracovníky s elektrotechnickým vzděláním. Do prvé skupiny patří pracovníci seznámení § 3 a pracovníci poučení § 4.

Pracovníci seznámení dle § 3 vyhlášky, to jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními mohou:

- samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení mn a nn, provedená tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím,

- pracovat v blízkosti částí pod napětím jen při dodržování bezpečných vzdáleností dle normových hodnot.

Pokud vzdálenosti od částí pod napětím dle normových hodnot nejsou dodrženy, mohou pracovníci seznámení pracovat v blízkosti těchto částí, jen pokud s tím souhlasí provozovatel zařízení, který musí provést příslušná bezpečnostní opatření, jako je vypnutí zařízení nebo zajištění dozoru.

Pracovníci poučení dle § 4 jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem mohou:

- samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí, za předpokladu, že mají kvalifikaci, která je pro obsluhu daného zařízení požadována. Musí být se zařízením a jeho funkcí seznámeni, a pokud jsou pro zařízení nebo pracoviště se zařízením vypracovány místní nebo jiné bezpečnostní a pracovní předpisy, musí být seznámeni i s těmito předpisy. Obsluhující se smí dotýkat jen těch částí, které jsou pro obsluhu určeny. K obsluhovaným částem musí být vždy volný přístup. Při obsluze zařízení vn  a vvn se obsluhující nesmí přiblížit k živým částem pod napětím blíže, než dovolují normové hodnoty.

- pracovat na částech elektrického zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých částí pod napětím ve vzdálenosti větší jak 30 cm, a to jen s dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmějí.

- měřit zkoušecím zařízením, např. při informativních zkouškách výrobků, elektrického nářadí apod.

Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách které předem určí.

Školení a ověření znalostí provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými.

Technická norma ČSN EN 50110-1 ed. 2 a 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních nespecifikuje kvalifikace pracovníků v elektrotechnice tak podrobně jako vyhláška č. 50/1978 Sb. a nestanoví, co může pracovník podle své kvalifikace vykonávat, tak jak to stanovila ČSN 34 3100:1967. Avšak i tato norma předepisuje, že veškeré osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti musí být školeny z bezpečnostních a místních pracovních předpisů, a že před zahájením práce musí být proveden rozbor její složitosti, aby pro její vykonávání byla vybrána vhodná osoba znalá, poučená nebo seznámená. To, co uváděla ČSN 34 3100 a související ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými, lze nadále využívat. Podrobný rozbor požadavků ČSN EN 50110-1 je uveden v TNI 34 3100 (Technické normalizační informace).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail