Povinnosti zaměstnavatele při provozu elektrických zařízení

Zdroj: 

První část seriálu, který se bude věnovat provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení, shrnuje základní informace, které by měli znát zaměstnavatelé provozující elektrická zařízení. Klade důraz na bezpečné pracovní postupy při práci na elektrickém zařízení, bezpečnou obsluhu a zajišťování pravidelných kontrol a revizí elektrického zařízení.

Při zajišťování bezpečnosti práce s elektrickým zařízením vychází zaměstnavatel ze všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany zdraví obsažených v zákoníku práce, podle kterých je povinen zajistit bezpečnost s ohledem na rizika možného ohrožení  života a zdraví, která se týkají výkonu práce, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého musí být stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví nařízení vlády č. 378/2001 Sb., podstatně redukovaná vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, a technické normy.

Podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízení, se vyhrazená elektrická zařízení zařazují do tříd a skupin podle jejich druhu, bezpečnosti a umístnění. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět opravy, montáž, revize a zkoušky jen na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.

U elektrického zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti, což zajišťuje provozovatel a v souladu s průvodní technickou dokumentací, osvědčení provádí revizní technik.

Požadavky bezpečnosti se považují za splněné u tzv. stanovených výrobků k posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích nařízení vlády k těmto zákonům.

Ke každému elektrickému zařízení musí být k dispozici aktuální dokumentace a záznamy o jeho stavu včetně záznamů o údržbě, prohlídkách, kontrolách a revizích. Základní požadavky na bezpečnou činnost na elektrických zařízeních jsou stanoveny právními, technickými předpisy a místními provozními bezpečnostními předpisy (MPBP), za jejichž vypracování je pro tato zařízení a instalace odpovědná „osoba odpovědná za elektrické zařízení“. Co by mělo být obsahem MPBP pro obsluhu zařízení je uvedeno v TNI 34 3100/2016, příloha F, případně v tomto článku.

Před zahájením prací musí být provedeno vyhodnocení rizik a musí být přijata nezbytná technicko-organizační opatření. Stanoví se pracovní postup pro druh práce, pro práce bez napětí, práce pod napětím a práce v blízkosti živých částí. Pro některé pracovní postupy musí být používány ochranné pomůcky a provedena potřebná opatření proti zranění elektrickým proudem, před účinky atmosférických výbojů, statické elektřiny elektrického oblouku a před škodlivým působením vnějších vlivů. Musí být přijata vhodná opatření, aby nedošlo ke zranění osob v důsledku jiných rizik, která se na pracovišti mohou vyskytovat, například mechanickými systémy nebo pády.

Za každé elektrické zařízení musí být určená odpovědná osoba. Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností musí dát souhlas vedoucímu práce k zahájení pracovní činnosti a ten smí dát povolení k zahájení práce dalším zúčastněným osobám. Osoba odpovědná za elektrické zařízení, osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti a vedoucí práce může být jedna a tatáž osoba.

Před zahájením prací si vedoucí práce a osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti musí ověřit uspořádání elektrického zařízení. V případě složité pracovní činnosti musí být příprava a vymezení pracoviště provedena písemně. Podle druhu práce (práce bez napětí) na elektrickém zařízení a podle možností se provede kontrola o beznapěťovém stavu přímým dotykem na neizolovanou zajištěnou část (holé vodiče). U venkovních vedení nn i mn je nutno po odpojení vedení ještě provést jeho zkratování a uzemnění. Pracoviště musí být označeno bezpečnostní značkou – bílý blesk v zeleném čtvercovém poli s nápisem - JEN ZDE PRACUJ.

Pracovníci musí být podrobně seznámeni s pracovními postupy a průběhem práce před jejím zahájením a s jejím ukončením. Dostatečný počet osob musí být vyškolen pro poskytnutí první pomoci při zranění způsobeném elektrickým proudem a/nebo popáleninách. Doporučuje se, aby postup na poskytování první pomoci byl umístěn přímo na pracovišti na viditelném místě. Prostředky pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a označeny příslušnými značkami. Činnosti, které mohou na elektrickém zařízení provádět osoby podle své kvalifikace, jsou uvedeny ve vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb., a v ČSN EN 50110-1 ed. 3.

Vedoucí práce informuje osobu odpovědnou za elektrické zařízení během pracovních činností o povaze práce, místě jejího konání a o plánované činnosti, popřípadě provedených změnách nebo úpravách elektrického zařízení. Po ukončení prací a splnění všech podmínek k ukončení prací, vedoucí práce oznámí osobě pověřené kontrolou elektrického zařízení, že elektrické zařízení je připraveno k opětovnému zapnutí, a tato osoba smí dát příkaz k zapnutí zařízení.

Revize (souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického spotřebiče, strojů, elektrických instalací aj. z hlediska bezpečnosti) zajišťuje provozovatel elektrického zařízení vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě a v pravidelných lhůtách. Revize provádějí revizní technici na základě získaného osvědčení organizace státního odborného dozoru, kterou je Technická inspekce ČR, a o revizi vydávají doklad. Co má být obsahem zprávy o revizi, najdeme ve výše uvedené vyhlášce č. 73/2010 Sb.

O lhůtách pravidelných revizí podle druhu prostředí (např. normální 5 let), podle umístění (např. školy, ubytovací zař. 3 roky) nebo podle druhu objektu (prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru a ostatní) hovoří norma ČSN 33 1500, technické požadavky na provádění revizí elektrických instalací jsou uvedeny v ČSN 33 2000-6 ed. 2. Pravidelná revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Zpráva o výchozí revizi musí být u provozovatele zařízení uložena trvale až do zrušení el. zařízení, zpráva o pravidelné revizi musí být uložena nejméně do vyhotovení následné zprávy o pravidelné revizi. V závěru zprávy o revizi musí být uvedeno, jestli je zařízení z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Norma ČSN 33 1600 ed. 2 obsahuje požadavky na revize a kontroly během používání elektrických spotřebičů, které jsou rozděleny do skupin a tříd, je mezi ně zahrnuto též elektrické ruční nářadí. Například pro revize nepřipevněných spotřebičů držených v ruce platí lhůta 1 x za 12 měsíců. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok) je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem. Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody, pro které se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebiče držené v ruce, tzn. 1 x za 12 měsíců.

Zaměstnanci, kteří elektrická zařízení obsluhují, musí být seznámeni s jejich obsluhou a riziky (§ 3, příp. § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů). Musí být poučeni o kontrolách elektrického zařízení, které se provádějí před použitím. O výsledcích pravidelných kontrol a odstraňování závad zjištěných kontrolou se musí provádět písemné záznamy s podpisem pověřeného pracovníka. K tomuto poučení slouží ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo MPBP.

K běžnému vybavení každé firmy patří kancelářské spotřebiče jako počítače nebo elektrické spotřebiče pro domácnost, jako například rychlovarná konvice, lednice, mikrovlnná trouba. Na spotřebiče musí být vypracováno výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou shody (CONFORMITY EUROPE). Spotřebiče, které si zaměstnanci přinesou z domova, mohou používat pouze s vědomím zaměstnavatele.

Použité zdroje  

  • ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky;
  • TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3;
  • ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení;
  • ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání;
  • Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb.;
  • Kříž, M. (2016) Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail