Povinnost zpracování plánu BOZP

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Neset ze Státního úřadu inspekce práce.

Naše společenství vlastníků plánuje opravy domu zejména spočívající ve výměně střešní krytiny a opravě fasády. Stavební úřad nám oficiálně potvrdil ve svém vyjádření, že takové práce nepodléhají ohlášení a odůvodnil svůj postup tím, že jejich provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby - § 103 stavebního zákona. Je to tak správně? Vzhledem k tomu, že výměna střešní krytiny i práce na opravě fasády budou vyžadovat lešení a výškové práce nad 10 m, zdá se mi, že možnost negativního ovlivnění zdraví osob existuje. Mám na to jako zadavatel stavby reagovat vypracováním plánu BOZP, přestože podle zákona nepodléhám povinnosti mít na stavbě koordinátora BOZP, ani ohlašovací povinnosti a zřejmě ani stavební úřad to nepovažuje za nutné?

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v § 103 "Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení" stanoví v:
písm. c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
písm. d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Stavební zákon primárně neřeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto se domníváme, že v písmenu c) výše uvedeného právního předpisu se daná formulace spíše zabývá otázkou použití materiálů, případně dalších aspektů vlastní stavby, které by mohly negativně ovlivnit zdraví osob.

V dotazovaném případě výměny střešní krytiny opravy fasády a dalších prací ve výšce větší jak 10 m je nutno se z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při těchto pracích řídit ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb., zvláště pak přílohou č. 5 k NV č. 591/2006 Sb., kde jsou uvedeny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail