Postup při řešení problematiky azbestových odpadů

Přehledový článek o problematice azbestu - výskyt azbestu ve výrobcích a stavebních materiálech, účinky azbestu na zdraví a návod, jak postupovat při situacích, kdy může vznikat stavební a demoliční odpad s obsahem azbestu.

CO JE TO AZBEST ?

Azbest a jeho vlastnosti:

Azbest (osinek) je přírodní minerál ze skupiny silikátů, který se v přírodě vyskytuje v několika formách azbestových minerálů (např. chryzotil, krocidolit, amosit, aktinolit apod.).

 • Všechny azbestové minerály jsou vláknité
 • Azbest je nehořlavý, odolný vůči působení kyselin a zásad, pevný a ohebný
 • V České republice nejsou žádné doly na těžbu azbestu, práce s azbestem jsou zakázány s výjimkou prací výzkumných, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů, prací při jeho zneškodňování.

ÚČINKY  AZBESTU  NA  ZDRAVÍ

Cestou vstupu azbestu do lidského organismu = expoziční cestou - jsou dýchací orgány. Azbestová vlákna se  mohou dostat až do plicních sklípků, kde působí dráždivou místní reakci a tím mohou iniciovat vznik vážného onemocnění. Negativní účinky azbestu na zdraví nespočívají v chemickém působení, ale v  mechanickém dráždění citlivých tkání zejména dýchacích orgánů  ! Onemocnění z azbestu se může projevit až po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem (až v době, kdy nemocný již dlouhou dobu s azbestem nepracuje nebo nepřichází do kontaktu).

Typy nemocí z azbestu: Azbestóza, hyalinóza plic, karcinom plic, mezoteliom pleury (pohrudnice). Onemocnění vznikají  zejména při a po profesionálních expozicích.

Podle příl. č. 9 - „Seznam karcinogenů“ k Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění,  je azbest zařazen do skupiny  karcinogenů 1!

VÝSKYT  AZBESTU  V PROSTŘEDÍ  A  DOMÁCNOSTECH

NEJČASTĚJŠÍ  VÝSKYT  V TĚCHTO  VÝROBCÍCH  A  STAVEBNÍCH  MATERIÁLECH:

 • Střešní  krytina Eternit a Beronit (barva šedá, černá, červená…)
 • Vlnitá střešní krytina různé velikosti podle „vlny“ (barva šedá, černá, červená, zelená…)
 • Hřebenáče, tvarovky a střešní větrací prvky (různé doplňky ke střešním prvkům)
 • Izolační azbestové šňůry
 • Netkané textilie NETAS
 • Izolační desky ID a IDK
 • Květinové truhlíky a zahradní doplňky různé velikosti a tvaru
 • Tlakové a kanalizační roury a tvarovky tzv. „kolena“  (obvykle šedá barva)
 • Interiérové velkoplošné desky - Dupronit A,B,C, Ezalit A, B,C (přírodní světle šedá barva)
 • Exteriérové a podstřešní desky Dekalit, Lignát, Cembalit, Cempoplat, Unicel (světle šedá barva)
 • Sendvičové desky s polystyrenem
 • Desky Pyral (požárně odolné sendvičové desky s vlnitou hliníkovou fólií v jádru)
 • Desky Izomín, Akumín, Calothermex (tepelně izolační desky)
 • Asfaltové desky ASBIT (obsahují mikromletý azbest)
 • Asfaltové pásy -  Aralebit, Bitagit, Cufolbit, Arabit-S, Plastbit (obsahují mikromletý azbest)
 • Nástřikové hmoty Pyrotherm (protipožární nástřiky na ocelové konstrukce)
 • Brzdové obložení v automobilech
 • Zástěny, podložky lokálních zdrojů tepla (např. podložky pod elektrické a plynové vařiče, zástěny ke kamnům na pevná paliva)

VÝSKYT  AZBESTU  VE  STAVEBNÍCH  A  DEMOLIČNÍCH  ODPADECH :

Při různých pracích spojených s  údržbou objektů, demolicemi starých budov a zařízení, při rekonstrukcích budov, bytů, bytových jader v bytových domech a podobných stavebních úpravách se velmi často můžeme setkat se stavebními materiály obsahujícími azbest.  Na jedné straně se při rekonstrukcích a úpravách objektů nebo bytů chceme zbavit azbestového nebezpečí v podobě potenciálně nebezpečného stavebního materiálu,  ale na straně druhé vznikne potenciálně nebezpečný stavební a demoliční odpad.

Odpady obsahující azbest jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné - ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vykazují nebezpečnou vlastnost H7 (karcinogenita). Tyto odpady  již nelze nijak materiálově využívat. Je nutné je bezpečně odstraňovat ze životního prostředí za přísných podmínek ochrany zdraví a složek prostředí. Při předcházení vzniku azbestových odpadů a stanovení opatření při nutné manipulaci s nimi, jsou uplatňovány kroky, jejichž cílem je maximální možné snížení zdravotních rizik již v místě, kde tyto odpady mohou vznikat nebo vznikají.  

Azbest je složka, která činí odpad nebezpečným ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů – viz příloha č. 5 k tomuto zákonu.

Podmínky nakládání s odpady z azbestu jsou uvedeny v  předpisech. :

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 
§ 35
Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu

(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.
(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.,o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (platnost od 5. 8. 2005)

§ 7
Technické požadavky na ukládání odpadů s azbestem na skládky

(1)Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách S-00 a S-NO při splnění následujících požadavků:

a) budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních právních předpisů, 6/
b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-00 do vybraných sektorů nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech, 7/
c) plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním překryta vhodným materiálem a pokud odpad není zabalený, musí být pravidelně zkrápěna,
d) na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu,
e) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky.

(2) Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z azbestu, se vztahují dále podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

(3) Dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je součástí evidence uložených odpadů, archivované v souladu s  § 21 odst. 1 písm. d) zákona.

JAK  POSTUPOVAT

Např. při údržbě a opravě budov, při  stavebních úpravách domů, bytů, rekonstrukcích bytových jader, demolicích staveb a tam, kde může vznikat STAVEBNÍ  A  DEMOLIČNÍ  ODPAD  S  OBSAHEM  AZBESTU ?

 • Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět pouze na základě stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Podle § 55 a § 57 stavebního zákona je každý „stavebník“ drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací, kterými se nemění vzhled a užívání stavby, ale i u zásahů, kterými by mohlo dojít k ohrožení požární bezpečnosti staveb apod., povinen předem písemně ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu provádění takových prací. Ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravy a udržovací práce může stavebník provádět pouze na základě souhlasu stavebního úřadu. Stavební úřad si však může stanovit, že ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravy nebo udržovací práce lze provádět jen na základě stavebního povolení.  V ostatních případech, stanovených stavebním zákonem, podléhají stavby územnímu a stavebnímu řízení.
 • Stavební úřad má v souladu s  § 126 stavebního zákona  povinnost přezkoumat, zda realizací stavby nebo stavebními úpravami a udržovacími pracemi bude zajištěna ochrana složek životního prostředí a budou chráněny i jiné zájmy v souladu se zvláštními právními předpisy - např. podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, atd.  
 • Vlastnímu provádění stavebních prací by mělo předcházet vypracování projektové dokumentace, která musí obsahovat také návrh technologického řešení odstranění potenciálně nebezpečných stavebních materiálů s obsahem azbestu a další postupy související s odstraněním vzniklých nebezpečných azbestových odpadů. Měl by být uskutečněn také odborný stavební průzkum, který by měl potvrdit nebo vyvrátit přítomnost stavebních materiálů s obsahem azbestu.
 • V místě demolice, provádění stavebních úprav - obecně tam, kde může vznikat nebezpečný stavební a demoliční odpad, je ideální získat „posudek o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“, který může na základě žádosti původce odpadů vypracovat pouze osoba pověřená MŽP ČR nebo MZ ČR k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v souladu s vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. V případě, že pověřená osoba zjistí, že odpad žádnou z nebezpečných vlastností nemá, vydá  „osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů“. Seznamy osob vydává a aktualizuje MŽP ČR a MZ ČR (viz samostatná příloha tohoto doporučení).
 • Každý, kdo provádí práce spojené se vznikem stavebních a demoličních odpadů, se stává původcem těchto odpadů. Předáním odpadů např. firmě, která zajišťuje realizaci stavebních úprav a má souhlas k nakládání s těmito odpady, se stává původcem odpadů tato firma (na základě smlouvy o provedení prací).
 • Projednávání a schvalování činností spojených s nakládáním s nebezpečnými azbestovými odpady spadá podle citovaného zákona č. 185/2001 Sb. do kompetence odboru životního prostředí KrÚ JmK nebo obce s rozšířenou působností.


PROVÁDĚNÍ  STAVEBNÍCH  ÚPRAV

 • Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí řádný technologický postup demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění.
 • Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici JmK podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Náležitosti takového hlášení stanoví vyhláška 432/2003 Sb. v § 5.  Požadavky pro nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy  v  § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky  ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění, a předpisech souvisejících.
 • Dodržením požadavků tohoto nařízení vlády a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou vytvořeny předpoklady k ochraně osob tyto práce provádějící  a i jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště.
 • Novela zákona 258/2000 Sb., uveřejněná ve sbírce zákonů pod číslem 392/2005 Sb., nově tuto povinnost hlášení nevyžaduje jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom definice takových prací jsou uvedeny v §2 návrhu nové vyhlášky (jde o práce například prováděné zřídka po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, v rozsahu menším než 8 pracovních týdnů v roce, práce údržbářské, nedestruktivní odstraňování materiálů obsahujících azbest, kontrola ovzduší, odebírání vzorků a podobně). Úprava vychází z novely Zákoníku práce - zákon č. 46/2004 Sb. § 134 d) odst. 2.
 • Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace prostředí a ovzduší azbestem a azbestovým prachem - pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí.
 • Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a jejich demontáži (zejména neodborně prováděné) se mnohonásobně zvyšuje únik azbestových vláken do prostředí. Proti rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí musí být učiněna vždy příslušná opatření. Snížit prašnost lze prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou. Jsou známy a používány také technologické postupy, kdy azbestové stavební materiály jsou před demontáží opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do ovzduší.
 • Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsnitelných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny  do zařízení, které je určeno k jejich  odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. 
 • Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených – za podmínek stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, dále § 17a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Lze je tedy odstraňovat i na některých skládkách skupiny S-00 = skládky „ostatních“ odpadů kategorie S-001, S-002, S-003 v souladu se schváleným Provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného orgánu životního prostředí při udělení souhlasu s provozem takového zařízení.
 • Místo na skládkách, kde je azbestový odpad ukládán, musí být ihned zahrnuto inertním materiálem (materiál pro technické úpravy skládek) a provozovatel skládky musí místo uložení azbestových odpadů označit na situačním plánku (součást provozního řádu)!  Podrobné podmínky jsou předmětem vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Poznámka: podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, musí být VÝROBKY OBSAHUJÍCÍ  AZBEST nebo jejich OBALY označeny podle obrázku uvedeného v této příloze nebo slovním vyznačením a dalšími náležitostmi.

STRUČNÁ ORIENTACE PRO PRAXI

 • Při provádění stavebních úprav domů, bytů, bytových jader apod.  je nutno se nejprve obrátit pro radu na místně příslušný stavební úřad obce s rozšířenou působností nebo Magistrátu.
 • Po dohodě se stavebním úřadem stavba nebo stavební a udržovací práce podléhají buď „ohlášení“ anebo je  nutno zpracovat  přímo projektovou dokumentaci, která podléhá územnímu a stavebnímu řízení.
 • Prostřednictvím adresáře nebo přes stavební úřad či odbor životního prostředí je možno také kontaktovat odborníka - „osobu pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů MZ a MŽP“, která na základě příslušných podkladů a prohlídky na místě samém potvrdí nebo vyvrátí přítomnost azbestových odpadů.
 • Odborná firma, která bude provádět demoliční a stavebními práce musí zajistit bezpečné odstranění odpadů s azbestem.
 • Je nutno dbát na to, aby bylo zabráněno rozptylování prachu s obsahem azbestu do okolí. Azbestové stavební materiály musí být při demontáži a bouracích pracích přinejmenším vlhčeny. Do okolního prostředí se nesmí dostávat vzduch kontaminovaný azbestovým prachem.  Odpady musí být ihned po svém vzniku neprodyšně zabaleny a utěsněny a odvezeny do zařízení, které je určeno k jejich odstranění (likvidaci).
 • V prostorech, kde je manipulováno s azbestovými stavebními prvky a odpady je nutno chránit sebe a členy rodiny i okolí před pobytem v prostředí, které je kontaminováno prachem s obsahem azbestu. Důležité je provést po stavebních úpravách důkladný úklid všech prostorů od prachu  mokrou cestou (s použitými úklidovými pomůckami – např. hadry apod. je třeba nakládat obdobně jako s azbestovými odpady – po použití je ještě mokré neprodyšně obalit a zajistit jejich bezpečné odstranění).


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  PRÁVNÍ  PŘEDPISY  VZTAHUJÍCÍ  SE  K   NAKLÁDÁNÍ  S  AZBESTOVÝMI  ODPADY

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
· Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění
· Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
· Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

· Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
· Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění
· Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
(platná od 5. srpna 2005)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
· Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění
· Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
    
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

· Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
· Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (a příloha č. 1 - 10 k této vyhlášce)

Zdroj:
Postup při řešení problematiky azbestových odpadů. In Odpady.ihned.cz [online]. Praha : Economia, 2006 [cit. 26-05-2006]. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/?secpart=_clanek_fichj_ih_ KHS BRNO>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail