Pád z montážní plošiny

Zdroj: 

Pracovník se choval lehkovážně na montážní plošině a to bylo bezprostřední příčinou vzniku jeho závažného pracovního úrazu.

Úrazový děj

K pracovnímu úrazu došlo v prostorách skladové haly v manipulační uličce mezi řadou regálů. V tomto místě se nacházel motorový manipulační vozík. Na vidlice tohoto vozíku byla instalována montážní plošina – nosnost 200 kg. Na motorovém manipulačním vozíku i na montážní plošině nebylo zjištěno technických závad. Dispoziční uspořádání skladu je vyhovující, betonová podlaha v dobrém stavu.

V den úrazu pracovník nastoupil na své pracoviště do skladové haly. Měla být provedena inventura ve skladě. Po obdržení podkladů se určená dvojice dohodla tak, že jeden pracovník bude jezdit s vozíkem a druhý bude provádět inventuru zboží uloženého v regálech skladu. Oba pracovníci jsou kvalifikovanými řidiči motorového manipulačního vozíku.

Pro zpřístupnění pracovníka k jednotlivým položkám uloženého zboží v regálech, byla na motorový vozík nainstalována montážní plošina, do které pracovník nastoupil a druhý pracovník s ním popojížděl po skladě a zvedal ho dle potřeby k jednotlivým položkám uloženého zboží k provedení kontroly údajů. Inventura probíhala bez problémů až do doby, kdy se pracovník nacházel v montážní plošině zvednuté nad úroveň podlahy skladu asi 0,8 m a druhý pracovník mu dle jeho požadavku podával z palety uložené na zemi karton ke kontrole údajů dle podkladů. Po předání krabice pracovník, který se vracel na stanoviště řidiče, uslyšel za zády pád a následně uviděl na podlaze vedle vozíku ležící tělo kolegy.

Za pomoci spolupracovníků mu byla poskytnuta první pomoc a přivolána záchranka, kterou byl převezen do nemocnice. Do protokolu postižený pracovník uvedl, že v době, kdy se nacházel v montážní plošině i s přebraným kartonem a jeho kolega odcházel na místo řidiče, usedl v rohu plošiny na zábradlí i s kartonem v rukou a díval se směrem vzhůru do míst uvažované kontroly. V ten moment se mu zatočila hlava a přepadl na podlahu skladu. Výška ochranného zábradlí montážní plošiny je 1,1 m, podlaha plošiny v době úrazu byla nad zemí asi 0,8 m - k pádu došlo z výšky asi 1,9 m.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Postižený pracovník byl k práci skladníka a řidiče vysokozdvižného vozíku zdravotně způsobilý s podmínkou – bez velké fyzické zátěže.
  • Obdržel OOPP dle interní směrnice společnosti pro poskytování OOPP.
  • Oba pracovníci absolvovali opakované školení řidičů motorových vozíků včetně ověření znalostí i školení BOZP. Nebyla však dodržena lhůta pro periodické školení zaměstnanců v BOZP 1 x za dva roky stanovená směrnicí u zaměstnavatele.
  • Technická kontrola motorového manipulačního vozíku byla provedena asi půl roku před pracovním úrazem s výsledkem „schopen provozu“.
  • V průvodní dokumentaci k montážní plošině na vysokozdvižný vozík se uvádí: „Montážní plošinu smí obsluhovat pouze osoba, která byla proškolena o jejím používání“, což nebylo doloženo.
  • U předmětné montážní plošiny nebyla po dobu jejího provozu a používání (téměř 7 let) provedena kontrola se záznamem.
  • Postižený pracovník svým lehkovážným chováním v montážní plošině – posedem na zábradlí – nedbal o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví, neřídil se zásadami bezpečného chování na pracovišti, což bylo příčinou jeho úrazu.

Porušení povinností zaměstnavatele:

Zaměstnavatel a provozovatel montážní plošiny nesplnil svou povinnost uvedenou v provozní dokumentaci předmětné plošiny v části Bezpečnost práce bod č. 4 a neprovedl proškolení osob, které smí plošinu obsluhovat. Tímto zanedbal povinnost v oblasti školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti vyplývající z ustanovení § 103 odst. 2 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že montážní plošina byla zakoupena společností již před téměř 7 lety a nadále provozována bez toho, aniž byla minimálně jednou za 12 měsíců provedena její kontrola dle požadavku § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, došlo k zanedbání povinností zaměstnavatele vyplývající z ustanovení  § 4 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Školení o bezpečnosti práce postiženého pracovníka bylo provedeno naposledy dle předloženého záznamu před více než 2 lety. Společnost má pro provádění školení vypracovanou směrnici, kde je stanovena lhůta pro periodické školení zaměstnanců v BOZP 1 x za dva roky, která v uvedených případech nebyla dodržena. Tímto zaměstnavatel zanedbal povinnost v oblasti školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti vyplývající z ustanovení § 103 odst. 2 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení povinností postiženého pracovníka:

Postižený pracovník svým lehkovážným chováním – posedem na zábradlí montážní plošiny – nedbal o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví, čímž porušil také zásady bezpečného chování na pracovišti a své povinnosti zaměstnance vyplývající z ustanovení § 104 odst. 4 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická: provádět kontroly montážní plošiny ve lhůtách jedenkrát ročně.
Výchovná:

  • proškolení osob obsluhujících montážní plošinu dle pokynů výrobce,
  • provádět periodické školení zaměstnanců pravidelně dle interních směrnic,
  • seznámení zaměstnanců logistiky s příčinou úrazu včetně opatření.

S těmito opatřeními podle OIP lze souhlasit.

Na základě výsledků šetření předmětného pracovního úrazu vydal OIP opatření k odstranění nedostatků podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Další opatření dle citovaného zákona nebudou uplatňována.

Komentáře

- zaměstnavatel neprováděl

20.09.2012 - 20:30 Norbert Chalupa
- zaměstnavatel neprováděl kontroly montážní plošiny ve lhůtách jedenkrát ročně, - zaměstnavatel neproškolil osoby obsluhující montážní plošinu dle pokynů výrobce, - zaměstnavatel neprovádí periodické školení zaměstnanců pravidelně dle interních směrnic. Ani zmínka o tom, jak byla u dané plošiny vyhodnocená rizika? Přestože si zaměstnanec počínal lehkovážně (souhlas), tak si myslím, že v případě závažného pracovního úrazu (vlastně neznáme následky pádu) jak se píše, je závěr šetření ze strany OIP velmi mírný, ve vztahu k obvyklé praxi při šetření podobných úrazů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail