Pád z balkónu na staveništi

Zdroj: 

Zaměstnanec při obhlídce stavby spadl z balkónu. Zjistilo se, že byl pod vlivem alkoholu, ale i zaměstnavatel zanedbal své povinnosti.

Úrazový děj

Toho dne jel pracovník se svým zaměstnavatelem (podnikající fyzickou osobou), u kterého byl zaměstnán na dohodu o provedení práce, na prohlídku stavby (pracoviště jiného zaměstnavatele). Měli stanovit průběh zateplovacích prací na venkovních obvodových stěnách. Podle předchozí domluvy měli prohlídku vykonat ještě se zaměstnancem hlavního zhotovitele, ale ten se nedostavil a telefonicky jim oznámil, ať si stavbu prohlédnou sami. Úraz se stal, když vstoupili na balkón a pracovník, který stál čelem ke zdi, udělal krok zpět, aby si zeď vyhodnotil z odstupu. Zakopl o cihly na vnějším okraji balkónu, ztratil rovnováhu a spadl na zem, tj. z výšky asi 4 m. Zraněný byl ihned převezen do nemocnice, utrpěl značné zlomeniny.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Pracovník byl proškolen z BOZP včetně ověření znalostí formou písemného testu.
  • Doklad o zdravotní způsobilosti nebyl předložen.
  • Zkouška na alkohol – pozitivní!

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 103 odst. 1 písm. a) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP), tím, že připustil, aby práce byly vykonávány bez ohledu na zdravotní způsobilost zaměstnanců.

§ 103 odst. 2 ZP, že do osnovy školení zaměstnanců k BOZP nezahrnul § 106 ZP – práva a povinnosti zaměstnance a prokazatelně nekontroloval jejich dodržování.

§ 105 odst. 4 ZP, tím, že neoznámil pracovní úraz zaměstnance oblastnímu inspektorátu práce v termínu stanoveném v nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Porušení povinností postiženého pracovníka:

§ 106 odst. 4 písm. e) ZP tím, že před cestou na pracoviště požil alkoholický nápoj a vstoupil na pracoviště pod jeho vlivem.

Porušení povinností zaměstnavatele, na jehož pracovišti došlo k pracovnímu úrazu:

§ 101 odst. 3 ZP, § 3 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí tím, že  při společném plnění pracovních úkolů na jednom pracovišti zaměstnavatelé nesplnili povinnost vyplývající jim z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, aby se písemně informovali o možných rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a rovněž tím, že nebyla uzavřena písemná dohoda se stanovením pověřeného zaměstnavatele, který koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění a nebyla určena osoba za bezpečný provoz.

§ 102 odst. 1,3 ZP, § 3 odst. 3 písm. g) Příloha bod 9.1 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. tím, že pracoviště na staveništi nebyla zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době.

§ 102 odst. 1,3, § 102 odst. 5 písm. h) ZP, § 3 odst. 1 písm. b), § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky tím, že nepřijal opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky prostředky kolektivní ochrany nebo prostředky osobního zajištění, např. ochranným zábradlím.

§ 105 odst. 5 ZP tím, že na pracovištích staveniště nebyla přijata opatření proti opakování pracovního úrazu.

Závěr

Organizace neprokázala při šetření úrazu provedení účinných opatření proti opakování úrazu, ačkoliv práce ve výšce nadále prováděla.

Opatření provedená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů: Zaměstnavateli, na jehož pracovišti došlo k pracovnímu úrazu, je navržena pokuta dle § 30 odst. 2 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, za správní delikt. Řízení související s kontrolní činností však nebylo prozatím ukončeno.

Komentáře

Šetření příčin a okolností pracovních úrazů

21.03.2013 - 14:46 Eduard Šimánek
Již po několikáté čtu výstupy z šetření pracovních úrazů inspektory OIP a myslím, že by měla existovat pravidla, kdo, a hlavně jak bude šetření provádět. Jsem znechucen z toho, že někdo naprosto vážně vytýká absenci § 106 ZP v osnově školení, a pravděpodobně tato absence měla i nějaký vliv na vznik úrazu. Začínám silně pochybovat o užitečnosti práce některých inspektorů, kteří se domnívají, že výklad zákona nenáleží soudu, ale právě jim. Někteří přepokládají, že když dojde k pracovnímu úrazu, je naprosto jasné, že došlo k porušení předpisů zaměstnavatelem. Šetření ze strany některých inspektorů je silně neobjektivní, a proto tímto výzývám všechny, aby maximálně využívali všechny opravné prostředky, které náš právní řád nabízí. Pokud bychom tak nečinili, tak degradujeme vlastní práci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail