OSVČ a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Rád bych se zeptal, jak je to u plnění pracovního úrazu u OSVČ, která platí zákonné pojištění pro své zaměstnance. Dle mého názoru OSVČ vykonává práci jako ostatní a pojištění se vztahuje na všechny osoby vykonávající práci v této organizaci. V Kooperativě tvrdí, že pokud nemá uzavřen pracovněprávní vztah, není možné plnit (dle vyhl. č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - §2). Na BOZPinfo jsem našel odpověď v článku z 15.2.2006 Pracovní úraz u OSVČ, kde autorka JUDr. Dandová tvrdí, že mají nárok (na základě tohoto článku jsem úraz s poškozenou osobou sepsal). Jak to tedy je?

Dobrý den, Váš dotaz mne nejprve vylekal, protože se považuji za spoluautorku jak zákonného pojištění zaměstnavatele, tak úrazového pojištění.  Nakonec jsem si odpověď z 15.2.2006 vyhledala a ujistila se, že jsem nepsala nic o tom, že by se na OSVČ vztahovalo zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání ve smyslu ustanovení § 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb. Možná že odpověď z roku 2006 je až příliš stručná a že došlo tudíž k určitému nepochopení.

Zásadně platí, že zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání ve smyslu ustanovení § 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb. se vztahuje výhradně na odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců v pracovním poměru. Zákoník práce se vztahuje v tomto směru pouze na škody zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb. nabylo účinnosti až 1.ledna 1993, vztahuje se toto pojištění také podle výslovného ustanovení vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, na úrazy vzniklé po 1.1.1993 – viz „Zaměstnavatel má právo, aby za něho pojišťovna příslušná podle § 1 (dále jen "pojišťovna") nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce.  Nárok na náhradu škody z události, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny (dále jen "škodná událost"), musí být poprvé uplatněn zaměstnavatelem u pojišťovny v době trvání zákonného pojištění, s výjimkou případů, kdy poškozený má právo na plnění přímo vůči příslušné pojišťovně.“

Toto pojištění  se však nevztahuje na organizační složky státu a na jejich zaměstnance, organizační složky státu hradí škody zaměstnancům přímo ze svého rozpočtu.

Proto jsem také v dotaze uváděla jako odpověď na dotaz cituji „Stal se mi pracovní úraz, se kterým budu minimálně dva měsíce v pracovní neschopnosti. Proto bych rád věděl, jestli u OSVČ je něco podobného jako u zaměstnanců, že pobírají po dobu neschopnosti nějaké procento z platu.“, ,že „Zaměstnancům v pracovněprávním vztahu přísluší při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání náhrada škody z titulu zákonného pojištění za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.“ V původním znění dotazu dotyčný ještě dodával, jestli bude znevýhodněn oproti zaměstnancům jen proto, že je OSVČ.

V návaznosti na dotaz jsem také dále uváděla, že cit. „…každá OSVČ má samozřejmě možnost zajistit si pojištění pro případ úrazu, který se jí stane při výkonu činnosti.“ Tím jsem ale pouze chtěla sdělit, že stejně jako zaměstnavatel se musí dát pojistit pro nepředvídané povinnosti (v případě škod z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání mu to zákon přímo ukládá), tak by se měla pojistit OSVČ pro případ zranění v souvislosti s výkonem její samostatné výdělečné činnosti.

Nakonec jen malou poznámku k tomu, že v dotaze uvádíte „OSVČ vykonává práci jako ostatní zaměstnanci.“. To prosím není pravda. OSVČ je živnostník a koná práci na základě živnostenského oprávnění a jeho postavení se řídí živnostenským zákonem. Zaměstnanec je v pracovním poměru nebo pracuje na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzv. závislá práce) a jeho postavení se řídí zákoníkem práce. Zaměstnavatel, který by najal OSVČ na soustavnou práci a zařadil ji na práci vedle ostatních zaměstnanců, by hrubě porušil zákon o zaměstnanosti, neboť podle něj platí, že „nelegální prací je, pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo dítě této fyzické osoby,“. To je tzv. schwarz-systém a ten je naším právem zakázán.

Autor článku: 

Komentáře

OSVČ a předpisy k výkonu práce

25.01.2010 - 16:06 Milan Burda
Dobrý den! Možná budu míchat hrušky s jablky, ale vzhledem k tomu, co uvádí z.č. 309/2006 Sb. v § 12, cítím potřebu se k tomuto článku vyjádřit. Vnitřně se nemohu ztotožnit s tím, že by se OSVČ měla vymykat statusu zaměstnance co se pojištění na úrazy a nemoci z povolání. V něčem může být "zaměstnanec" a v něčem ne? Ze strany pojišťoven to cítím jako diskriminaci těchto lidí. Proč zaměstnavatel má platit za své zaměstnance promile z mezd za čtvrtletí, zatímco OSVČ si musí zaplatit pojistné, které není tomuto úměrné? Má někdo jiný názor? Rád si přečtu na toto téma širší diskuzi. Děkuji.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

26.01.2010 - 12:36 Eduard Šimánek
Souhlasím a panem Burdou, také nabývám dojmu, že OSVČ jsou ve vztahu k BOZP vždy jen povinny, ale práva nemají prakticky žádná. Dojde-li k úrazu OSVČ, tak máme v právních předpisech ustanovení, která použijeme, abychom dokázali zavinění samotnou OSVČ, resp. nesplnění nějaké povinnosti v přiměřeném rozsahu. Bohužel chybí možnost, aby OSVČ získaly nějaké odškodnění, které by bylo na úrovni odškodnění v pracovně právním vztahu, a to i v případech, kdy budou mít BOZP na 100% úrovni?!!? Dle mého názoru, pokud chceme, aby OSVČ v přiměřeném rozsahu plnily vůči sobě stejné povinnosti jako musí plnit zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům, měly by mít OSVČ i podobné možnosti na úseku čerpání "výhod" v rámci odškodnění. Ale...

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

27.01.2010 - 09:18 jitka novosadová
Jsem ráda, že se rozvířila tato diskuse. Jsem stejného názoru jako pánové přede mnou. OSVČ musí plnit spoustu povinností v oblasti BOZP, které jim ukládají právní předpisy, ale právem se ptají proč, když výhody plynoucí zaměstnavatelům z plnění těchto povinností - konkrétně velmi výhodné zákonné pojištění - pro ně neplatí. Přeji OSVČ aby se pro ně situace zlepšila, ale nevěřím tomu.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

21.02.2010 - 17:34 Tomáš Neugebauer
Rád bych věděl, co je tak velmi výhodné na placení zákonného pojištění. Toto pojištění je výhodné jen pro stát, který z něj dotuje státní rozpočet. Pro zaměstnavatele je značně nevýhodné, neboť výše pojištění je výrazně vyšší, než výše čerpání z něj. Pro OSVČ je právě výhodou, že toto pojištění nemusí platit! Lze tedy uvést, že OSVČ je zde, proti zaměstnavateli, výrazně zvýhodněno. Vaše stanovisko jasně potvrzuje, že nejste s problematikou dostatečně seznámena a nevíte, že se jedná o další pojištění, nad rámec těch, které OSVČ platí.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

21.02.2010 - 17:27 Tomáš Neugebauer
Nemůžete čerpat náhrady škod, které vám vznikly z důvodou vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, když neplatíte pojištění, z kterého tyto platby plynou. OSVČ není povinna, na rozdíl od zaměstnavatele, platit zákonné pojištění, a proto nemůže z něj ani čerpat.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

22.02.2010 - 15:27 Milan Burda
Pane Neugebauere, pracuji jako "bezpečák" od roku 1993, takže předpisy znám. Čtu i Vaše články v BHP. To, co Vy posuzujete jako značně nevýhodné pro zaměstnavatele, je z mého pohledu, když se vcítím do postavení OSVČ, jako plus. Zaměstnanec, který si způsobí prac. úraz (a dobře víme, že při důkladném prošetření se zjistí, že z cca 90% si za to může dotyčný - kromě jiných souvisejících příčin), dostane odškodnění často 100%, takže ani on, ani jeho rodina tím neutrpí. OSVČ, pokud má pracovní úraz a zůstane doma třeba 2 měsíce, má prostě smůlu, pokud si dostatečně nenašetřil. Nevidím důvod, když se stát chce na tyto lidi dívat i jako na zaměstnance, i jako na (samo)zaměstnavatele, proč by nemohlo být zákonem stanoveno rovněž i pro ně pojistné v promilích a z nějakého průměrného měsíčního příjmu celostátně stanoveného (vždy pro určitý okruh činností). Např. kdyby šlo o průměrný příjem 30 tisíc a platilo by se 6 promilí za čtvrtletí, tak by OSVČ zaplatila 540 Kč, což je 2160 za rok. Zdá se Vám to jako vyhazování peněz za jistotu, že dotyčný nebude díky úrazu na dně? Navíc se může dít (a děje se tak), že OSVČ se za každou cenu bude snažit pracovat, takže ve svém důsledku to může znamenat další vzniklé ztráty pro stát proto, že třeba místo řádného vyléčení bude invalidní. Rovněž mi vadí, jak s úspěchem se odsouvá účinnost z.č. 266/2006 Sb. (nejspíš díky lobbistické síle obou komerčních pojišťoven, které s požehnáním státu z tohoto pojištění mají cca 50%ní hrubý zisk - vycházím z údajů, které byly kdysi před 5 lety zveřejněny v BHP). Je spousta dalších věcí, které stojí za rozsáhlou diskuzi, ale to sem již nepatří.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

22.02.2010 - 15:31 Milan Burda
Opravuji: lobbystické.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

22.02.2010 - 15:42 Tomáš Neugebauer
Vážený pane Burdo, uvažujte jako podnikatel! Vždy můžete na Vámi tolik vynášeném pojištění jen prodělat. Nikdy nedostanete ty peníze, které zaplatíte na pojistce zpět. Podstatné je to, že jste zároveň "zaměstnancem" a "zaměstnavatelem", což ve výsledku znamená, že nejenom byste sám sobě zaplatil vzniklé škody, ale navíc ještě byste platil pojišťovně a státu. Buďte rád, že je to tak, jak to je. Můžete si pro případ svého úrazu každé čtvrtletí dát něco stranou. Pokud budete uvažovat jako podnikatel, a to OSVČ, by vždy měla být, musíte být rád, že se na Vás tato povinnost nevztahuje.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

22.02.2010 - 15:50 Milan Burda
Nedá mi, abych Vám neodpověděl. Pokud budu jako OSVČ pracovat v technicko organizační činnosti v BOZP, PO apod., tak asi nemusím řešit otázku mých pracovních úrazů (i když ani ty nelze 100% vyloučit). Ovšem pokud jsem OSVČ zedník, pokrývač atp., tak si myslím, že to pro mě jednoznačně nejsou vyhozené peníze.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

22.02.2010 - 15:58 Tomáš Neugebauer
"komerčních pojišťoven, které s požehnáním státu z tohoto pojištění mají cca 50%ní hrubý zisk - vycházím z údajů, které byly kdysi před 5 lety zveřejněny v BHP" - To je úplná blbost. Nevím z jakého článku jste čerpal, ale cca 50 % hrubý zisk, to považuji za zcela nereálné. Správní režie pojišťoven je legislativně stanovena. V roce 2007 činila 0,8 mld. Kč. Přitom příjem státního rozpočtu z tohoto pojištění činil 1,8 mld. Kč. Že by náklady pojišťoven byly tak nizké, aby to zajistilo, tak vysoký zisk nepovažuji za reálné. A že stát by pojišťovnám přenechal tak vysoký zisk, když by peníze mohl využít ve státním rozpočtu, je už úplně nereálné. Domnívám se, že máte velmi nepřesné informace, stejně jako o výhodnosti pojištění pro OSVČ.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

23.02.2010 - 13:22 Hanuš Boček
Souhlasím s vámi ve všech bodech.Vlastní moje statistika dokládá,že 80% úrazů si lidé zaviní osobně,nebo má spoluvinu zaměstnavatel.Když se nabourá auto,likvidátoři se činí.Když člověk, nic se ze strany pojišťoven neděje.Nevidím nejmenší důvod,proč by se nemohl pojistit OSVČ,třeba i dobrovolně jako je to u nemocenské a pojišťovny ze svého zisku (neoprávněného),by mohli formou prevence,kterou by měly dělat, podpořit soukromé podnikání o kterém se hodně mluví , ale málo dělá.Možná,že by se toho mohla ujmout některá ze stran a prosadit alespoň tuto malou sociální jistotu OSVČ.Nedavno jsem měl smrtelný pracovní úraz OSVČ a rodina neměla ani na pohřeb.Rozumná částka pojištění OSVČ s příspěvkem pojišťoven by stát nic nestála a ony by konečně něco pro OSVČ udělalaly.Také nechápu odsunutí účinnosti zákona o úrazovém pojištění a proč vlastně nebyla zřízena Česká úrazová pojišťovna pro tento účel,která by prováděla vlastní šetření pracovních úrazů pro potřebu odškodnění ,ale i prevence.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

21.02.2010 - 17:23 Tomáš Neugebauer
Opravdu mícháte hrušky s jablky. Pokud by OSVČ měla mít možnost čerpat náhrady škod za vzniklé pracovní úrazy nebo nemoci z povolání, musela by navíc platit další pojistné, jako platí zaměstnavatelé. Náhrady škod zaměstnanců, které vznikly z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání se totiž nevyplácejí na základě sociálního pojistného, ale z dalšího zvláštního zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

22.02.2010 - 14:41 Eduard Šimánek
Pane Neugebauere, nezlobte se, ale Vaše příspěvky mi tak trošku zní jako opakování faktů, které všichni dobře známe. Snad si nikdo z bezpečáků nemyslel, že se odškodnění za pracovní úrazy vyplácí ze sociálního pojištění. Já jsem debatu pochopil asi tak, že jsme volali po možnosti pořídit si stejné výhody, jako mají zaměstnanci. Vy možná výhodu v zákonném pojištění nevidíte, ale já ano. Pojistné bude vždy vyšší než pojistná plnění, jinak by asi pojišťovny neexistovaly. Pokud by se OSVČ chtěly pojistit stejně výhodně jako zaměstnanec ze zákonného pojištění, musely by zkombinovat více běžných pojistek a jejich cena by byla neúměrně vyšší než nějaká promile ze zisku. Nikdo zde nehovořil o tom, že by chtěl čerpat z pojistného, které neplatí.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

22.02.2010 - 15:11 Tomáš Neugebauer
Pane Šimánek, pokud v tom vidíte výhodu, proč jste ji neuvedl? Asi proto, že žádná není. Výhoda je naopak v tom, že na OSVČ se tato povinnot nevztahuje. A pokud si myslíte, že je to naopak, tak mě přesvěčte. Ale, prosím, uvažujte jako podnikatel, kterým by OSVČ měla být.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

22.02.2010 - 15:55 Eduard Šimánek
Jak jsem již uvedl, byl bych pojištěn jednou pojistkou s jasnými pravidly (výše pojistného, jisté odškodnění bez skrytých výluk apod.), která by pokryla předpokládanou ztrátu na výdělku, ztížení společenského uplatnění (trvalou invaliditu). Pokud bych chtěl dnes čerpat alespoň to, co zaměstnanec v případě pracovního úrazu, musel bych mít alespoň následující pojistky: úrazovou pojistku, pojistku pro případ hospitalizace v nemocnici, životní pojistku, pojistku, která pokryje případné věcné škody a pojistku, která pokryje náklady spojené s léčením. Bohužel ještě existuje velké riziko, že i v případě, že všechny tyto pojistky budu mít, pojišťovna zjistí, že zrovna v mém případě plnit nelze, protože... Vím, že předpokládaný zisk se těžko určuje v dlouhodobém horizontu, ale cožpak víme u zaměstnance, že kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu, že by se druhý den neutopil při sportovní potápění? A přesto bude v některých případech odškodněn až do doby dosažení starobního důchodu.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

22.02.2010 - 16:03 Tomáš Neugebauer
Jabka, hrušky, meruňky, vždyť je to všechno ovoce. Takový je váš přístup k problému. S vámi se nedá vést konstruktivní diskuse, neboť Vám chybí základní informace, na kterých by bylo možné diskusi rozvíjet. Doporučuji nejprve si sehnat informace a pak může problém řešit.

Pokud budete uvažovat

22.02.2010 - 16:05 Tomáš Neugebauer
Pokud budete uvažovat ekonomicky, tak zjistíte, že jsou to i v těchto případech vyhozené peníze. Pokud budete uvažovat jako zaměstnanec, který pracuje na živnostenský list nepochopíte, že nemáte pravdu. Každá OSVČ je podnikatel, i když pracuje ve švarc systému.

Re:

22.02.2010 - 18:03 Eduard Šimánek
Ponechme ekonomičnost ekonomům. Všechny pojistky jsou pro pojištěného svým způsobem neekonomické, dokud nedojde k velkému plnění. Pojistky si všichni platíme s vědomím, že celá částka může zahučet v nenávratnu, ale to je pojistka. Souhlasím s panem Burdou, jde o jistoty, ne o ekonomickou rozvahu. Vy máte pane Neugebaure uzavřené nějaké ekonomické pojistky?:-)

Re:

22.02.2010 - 19:18 Tomáš Neugebauer
Vy si ze mně děláte legraci, nebo opravdu nevíte o čem se bavíte! Tady se mluví o zákonném pojištění, tedy o pojištění, které je každý zaměstnavatel povinen uzavřít a dokonce u jedné stanovené pojišťovny. Zaměstnavatel je povinen se pojistit bez ohledu na to, zda chce nebo nechce. OSVČ tuto povinnost nemá. Proto je to pro ni ekonomicky výhodnější. OSVČ je automaticky podnikatelem, a proto ji jako první musí zajímat ekonomická kriteria, neboť jejím cílem je tvorba zisku. Nic jiného. OSVČ zcela logicky ani pojištěna být nemůže. Pojišťuje se zaměstnavatel pro případ své odpovědnosti za vzniklý pracovní úraz nebo nemoc z povolání u svého zaměstnance (zaměstnanec pojištěný není - !). Vzhledem k tomu, že u OSVČ nemůže vzniknout odpovědnost za vzniklý pracovní úraz nebo nemoc z povolání, je takové pojištění nesmysl, neboť by nikdy nemohlo dojít k plnění. Pojistka se ze zákona vztahuje pouze na pracovně právní vztah. Pokud například u zaměsnavatele vykonává odbornou praxi žák střední školy a stane se mu úraz, není možné vzniklé škody hradit prostřednictvím pojistky. Jdou z výnosů firmy. Obdobně to platí ve švarc-systému. Aby mohla být pojištěna i OSVČ, muselo by v první řadě dojít ke změně celého základu pojištění, tzn., že by musel být pojištěn zaměstnanec pro případ vzníku pracovního úrazu nebo nemocni z povolání, nikoliv zaměstnavatel pro případ své odpovědnosti za náhradu škod vzniklých v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. To je nejen velmi zásadní rozdíl, ale i velmi rozsáhlá a podstatná změna. Avšak ani v tomto případě to nelze považovat za automatické, což je zcela logické, neboť OSVČ podniká na své vlastní riziko, což znamená, že nemá postavení zaměstnance, ale zaměstnavatele, ale přitom nemá odpovědnost za škody vzniklé někomu jinému, jako má zaměstnavatel. Pokud dojde ke zrušení zákona č. 266/2006 Sb., a celý systém bude ošetřen novým zákonem, jež bude zakládat úrazové pojištění na smluvním základě, lze předpokládat, že se jistě časem objeví i obdobné pojištění pro OSVČ. Nikdy však nemůže být zcela totožné s úrazovým pojištěním zaměstnanců, neboť OSVČ není zaměstnanec.

Re:

22.02.2010 - 19:45 Tomáš Neugebauer
Prakticky je to to samé, jako kdybyste si stěžoval, že nemůžete uzavřít zákonné pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla a přitom žádné motorové vozidlo nevlastníto. Teď už je to snad zcela pochopitelné!

OSVČ a předpisy k výkonu práce

23.02.2010 - 10:08 Eduard Šimánek
Pane Neugebauere, jste ekonom nebo bezpečák? Stále nám vnucujete co musíme v rámci podnikání, ale uvědomte si, že někteří z nás už podnikají dost dlouho na to, abychom posoudili co je a není ekonomické. Vy nevíte, o čem je tato diskuze a nikdy neodpovídáte na naše dotazy, jen stále opakujete holá fakta, která všichni známe - umíme číst zákony a prováděcí předpisy. Nikdo zde netvrdil, že jsme chtěli OSVČ pojistit dle stávají právní úpravy a ve stávajícím systému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, to jste vydedukoval Vy. Jen jsme se zmínili o tom, že bychom uvítali možnost pojistit OSVČ OBDOBNĚ jako zaměstnavatele, toť vše. Hovořili jsme o nerovnováze POVINNOSTI OSVČ V BOZP versus MOŽNOSTI PRO PŘÍPADY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Zcela jistě nikdo z kolegů nechtěl "nalámat" naše úvahy na současně platné právní předpisy.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

23.02.2010 - 10:47 Tomáš Neugebauer
Pane Šimánek, mám tu výhodu, že jsem obojí. V obou oblastech mám odborné vzdělání. Též mám mnohaletou praxi, a to i jako OSVČ. A snažím se vám všem vysvětlit, že možnost pojistit OSVČ obdobně jako zaměstnavatele je blbost, protože je to prakticky nemožné, neboť každý je úplně někdo jiný! OSVČ je osoba, která se rozhodla podnikat, a to na své vlastní riziko, přitom nemá odpovědnost za to, že se jeho zaměstnanci stal úraz nebo nemoc z povolání. Pokud se stane jemu samotnému, je to jeho riziko podnikání! Pokud má z toho strach, nemá podnikat. Pokud by mělo být naplněno to, co zde tvrdošíně prosazujete, znamenalo by to změnit úplně pojetí BOZP. To, že někdo umí číst zákony až tak moc neznamená, důležité je dobře je zařadit do kontextu a jejich ustanovení si správně vyložit. To je velice složitá záležitost, což můžu z vlastní praxe doložit. A jak známo sejdou-li se dva právníci vytvoří tři možné výklady. Prakticky vzato, to co zde bylo vámi uvedeno je nereálné. Lze předpokládat, že v budoucnu, pokud dojde k zásadní změně celého systému pojištění, a to na systém smluvní, lze předpokládat, že nějaká pojišťovna začne nabízet i OSVČ obdobný produkt. To nevylučuji. V současném režimu je to však zcela nereálné. Tím NEMYSLÍM současné právní předpisy, ale systém, který je nastaven. Uvědomte si, že i právní předpisy musí být tvořeny na určitém podkladě, nikoliv na základě požadavků, které se zdají vhodné. Mimochodem požadavek na to, aby OSVČ mohly být odškodněny jako zaměstnanci v poslenacké sněmovně byl vznesen. Takže věřte, že dobře vím, o čem je tato diskuse. A věřte, že povinnosti OSVČ v BOZP nejsou v nerovnováze negativní, ale pozitivní. Že neodpovídám na Vaše otázky není pravda, jak dokládá tento příspěvek!

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

23.02.2010 - 10:58 Eduard Šimánek
Dva právníci vytvoří tři různé výklady, ale v tomto případě je jen Váš názor správný o ostatní jen nechápou a tápou ve světě podnikání:-)

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

23.02.2010 - 12:08 Tomáš Neugebauer
Tak se zamyslete nad tím, co požadujete. A musíte dojít k tomu, že je to hovadina. Prostě nereálný požadavek. Tady nejde o výklad právního předpisu, ale o schopnost pochopit podstatu věci. Přečtěte si článek, ke kterému je diskuse a musí vám být jasné, že se mýlíte. Prostě není možné dávat na roveň OSVČ a zaměstnavatele, co se týče pojištění odpovědnosti za zaměstnance, a to proto, že OSVČ žádné zaměstnance nemá. To je tak triviální, že jsem si myslel, že to musí pochopit každý. Bohužel vidím, že vy to prostě nejste schopen pochopit. Holt bohužel, komu není z hůry dáno v apatice nekoupí.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

23.02.2010 - 14:25 Eduard Šimánek
Jste zatím sám se svým názorem, ale to Vám jistě nevadí. Změnil jsem na Vás názor, ale k urážkám se nesnížím. Přeji hodně štěstí v podnikání.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

23.02.2010 - 15:49 Tomáš Neugebauer
Teď jste mi to opravdu dal! Ze tří diskutujících mám jediný jiný názor - to je jasný důkaz, že se mýlím! (Mao vám tleská) Opravdu, p. Šimánek, nyní jste uhodil hřebíček na hlavičku. Já opravdu nemohu za to, že nejste ochoten pochopit objektivní pravdu. Ono je teď v módě si na všechno stěžovat, aniž si dotyčný uvědomí, že si stěžuje nesmyslně. Prostě vám je ubližováno a "nejede přesto vlak", i když jste naopak zvýhodněni. Můj malér je v tom, že jsem jasně dokázal, že se mýlíte, že jste zvýhodněni a tedy jsem "pošlapal" váš krásný obraz trpitele, který je nyní tak v módě. Omlouvám se, že jsem vám zničil vaši iluzi poškozovaného OSVČ. Mimochodem, když jsou ti zaměstnanci proti vám v takové výhodě, jak uvádíte, nepřemýšlel jsem o tom, že z OSVČ byste se stal zaměstnancem?

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

24.02.2010 - 11:58 Eduard Šimánek
Myslím, že jste si spletl diskuzní fórum s blogem. Pokud chcete někomu vnucovat své pravdy, založte si osobní blog, tam se můžete rozvášnit a možná i někoho ohromíte. Už prosím nic neodepisujte, protože mne začínají Vaše povýšenecké příspěvky obtěžovat. Děkuji.

Re: OSVČ a předpisy k výkonu práce

24.02.2010 - 12:31 Tomáš Neugebauer
Tak proč stále reagujete, když vás mé pravdy obtěžují (ono to bude asi tím, že vám dokazuji, že se mýlíte a vašemu já to vadí, co?). Já jsem slušně vychovaný člověk a když někdo na mne vznese dotaz nebo připomínku, tak mu odpovím. Já opravdu nemohu za to, že vy slušnost vnímáte jako vnucování.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail