Ostatní dokumenty v EU k BOZP – pracovní podmínky, bezpečnost pracovníků, obecná bezpečnost

O některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků, o některých aspektech úpravy pracovní doby, o minimální úrovni výcviku námořníků, o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, o zřízení Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chem. činitelům při práci, o zřízení Výboru vrchních inspektorů práce.....

Seznamy směrných limitních hodnot expozice na pracovišti, kontrola vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření, základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření, ochrana mladistvých pracovníků, minimální bezp. a zdravotní předpisy pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel, o ochraně externích pracovníků vystavených riziku ionizujícího záření,  o zdokonalení informací v oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci.....

Ostatní dokumenty v EU k BOZP – pracovní podmínky, bezpečnost pracovníků

Odkazy na plné texty směrnic v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. České překlady názvů dokumentů jsou krácené.

EU dokumenty k BOZP na MPSV Směrnice EU v gesci MPSV na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí
EU dokumenty  na MZd Směrnice EU v gesci MZd  na serveru Ministerstva zdravotnictví
EU dokumenty na MŽP Směrnice EU v gesci MŽP na serveru Ministerstva životního prostředí

Pracovní podmínky – ostatní dokumenty
   
Sdělení Komise
COM(2014) 332 final 
Sdělení Komise COM(2014) 332 final Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014 - 2020
Směrnice
2014/36/EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci
Rozhodnutí
2014/51/EU
Rozhodnutí Rady 2014/51/EU ze dne 28. ledna 2014, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (úmluva č. 189)
Rozhodnutí
2013/97/EU
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/97/EU ze dne 19. února 2013, kterým se některým členským státům udělují odchylky týkající se poskytování statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (oznámeno pod číslem C(2013) 784) (1)
Nařízení Komise
(EU) č. 141/2013
Nařízení Komise (EU) č. 141/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (1)
Rozhodnutí
2012/29/EU
2012/29/EU_A

 

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 2012 o souladu normy EN 60065:2002/A12:2011 „Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost“ a normy EN 60950-1:2006/A12:2011 „Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky“ s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na uvedené normy v Úředním věstníku Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2012) 55) (1)
Rozhodnutí
2011/397/EU
2011/397/EU_A
Rozhodnutí Evropské centrální banky 2011/397/EU ze dne 21. června 2011 o postupech udělování akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek
Nařízení Komise
(EU) č. 349/2011
(EU) No 349/2011  
Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů (1)
Nařízení Komise
(EU) č. 328/2011
(EU) No 328/2011
Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti
Směrnice
2010/41/EU
2010/41/EU_A
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1338/2008
(ES) č. 1338/2008  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  + Rozhodnutí Komise č. 2011/222/EU
Dohoda
42005A0727(01)
42005A0727(01)-EN
Dohoda 42005A0727(01) mezi Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Společenstvím evropských železnic (CER) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby, provedeno směrnicí 2005/47/ES
Směrnice EP a Rady
2008/104/ES
2008/104/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání
Směrnice Rady
2005/47/ES
2005/47/EC
Směrnice Rady 2005/47/ES o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě
Směrnice EP a Rady
2005/45/ES
2005/45/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES
Směrnice EP a Rady
2003/88/ES
2003/88/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o  některých aspektech úpravy pracovní doby, + ZPRÁVA KOMISE KOM(2006) 853, Stanovisko Komise 2009/C 245/01+ 2009/C 245/02 +2009/C 245/03 + oprava stanovisek 2009/C 246/10 + zpráva o provádění směrnice COM2010 (802)
Směrnice EP a Rady
2001/25/ES
2001/25/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES  o minimální úrovni výcviku námořníků změněno směrnicí  2002/84/ES, 2003/103/ES, 2005/23/ES2005/45/ES
Rozhodnutí Komise
98/500/ES
98/500/EC
Rozhodnutí Komise 98/500/ES o zřízení výborů pro kolektivní vyjednávání k podpoře dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni
Směrnice Rady
97/81/ES
97/81/EC
Směrnice Rady 97/81/ES o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, změněno směrnicí 98/23/ES
Směrnice EP a Rady
96/71/ES
96/71/EC
Směrnice Evropského parlamentu A Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
Rozhodnutí Komise
95/320/ES
95/320/EC
Rozhodnutí Komise 95/320/ES o zřízení Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci
Rozhodnutí Komise
95/319/ES
95/319/EC
Rozhodnutí Komise 95/319/ES o zřízení Výboru vrchních inspektorů práce
Rozhodnutí Komise
93/172/EHS
93/172/EEC
Rozhodnutí Komise 93/172/EHS, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy v silniční dopravě uvedený v článku 6 směrnice Rady 88/599/EHS

Bezpečnost pracovníků
Rozhodnutí Rady
2014/52/EU
Rozhodnutí Rady 2014/52/EU ze dne 28. ledna 2014, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti při používání chemických látek při práci z roku 1990 (úmluva č. 170)
Směrnice Rady
2013/59/Euratom
Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom
Směrnice Komise 2009/161/EU
2009/161/EU_A
Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 , kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES  a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES, viz Směrnice v EU k BOZP
Směrnice Komise
2006/15/ES
2006/15/EC
Směrnice Komise 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS2000/39/ES  - viz „Směrnice v EU k BOZP a hygieně práce“
Směrnice Rady
2003/122/EURATOM
2003/122/EURATOM-EN
Směrnice Rady 2003/122/EURATOM o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů, zrušena směrnicí Rady 2013/59/Euratom
Rozhodnutí Rady
2003/C 218/01
2003/C 218/01-EN
Rozhodnutí Rady 2003/C 218/01 (32003D0913(01), kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci
Rozhodnutí Komise
2002/605/ES
2002/605/EC
Rozhodnutí Komise 2002/605/ES o dotazníku ke směrnici Rady 96/82/ESkontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (viz níže)
Směrnice Komise
2000/39/ES
2000/39/EC
Směrnice Komise 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, změněno směrnicí 2006/15/ES  a směrnicí 2009/161/EU  - viz „Směrnice v EU k BOZP a hygieně práce“
Rozhodnutí Komise
1999/314/ES
1999/314/EC
Rozhodnutí Komise 1999/314/ES  o dotazníku ke směrnici Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (viz níže)
Rozhodnutí Komise
98/433/ES
98/433/EC
Rozhodnutí Komise 98/433/ES o harmonizovaných kritériích pro úlevy podle článku 9 směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
Směrnice Rady
96/82/ES
96/82/EC
Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, provedeno rozhodnutím 98/433/ES, pozměněno směrnicí 2003/105/ES a nařízením (ES) č. 1882/2003 + návrh směrnice KOM(2010) 781
Směrnice Rady
97/43/Euratom
97/43/Euratom-EN
Směrnice 97/43/Euratom z 30. června 1997 o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom, zrušena směrnicí Rady 2013/59/Euratom
Směrnice Rady
96/29/Euratom
96/29/Euratom-EN
Směrnice Rady 96/29/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření  + návrh směrnice KOM(2011) 593, zrušena směrnicí Rady 2013/59/Euratom
Nařízení Rady
(ES) č. 2062/94
(EC) č. 2062/94
Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci pozměněno nařízením (ES) č. 1643/95, (ES) č. 1654/2003(ES) č. 1112/2005
Směrnice Rady
94/33/ES
94/33/EC
Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků změněno směrnicí 2007/30/ES
Směrnice Rady
93/103/ES
93/103/EC
Směrnice Rady 93/103/ES ze dne 23. listopadu 1993 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (třináctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS),pozměněno  směrnicí 2007/30/ES, , zpráva Komise KOM(2009)599
Směrnice Rady
92/29/EHS
92/29/EEC
Směrnice Rady 92/29/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel, pozměněno nařízením (ES) č. 1882/2003 a směrnicí 2007/30/ES , zpráva Komise KOM(2009)599
Směrnice Rady
91/692/EHS
91/692/EEC
Směrnice Rady 91/692/EHS, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí, provedeno rozhodnutím 94/741/ES97/622/ES, pozměněno nařízením (ES) č. 1882/2003
Směrnice Rady
90/641/Euratom
90/641/Euratom-EN
Směrnice Rady 90/641/Euratom o ochraně externích pracovníků vystavených riziku ionizujícího záření v průběhu jejich činností v kontrolovaném pásmu, zrušena směrnicí Rady 2013/59/Euratom
Rozhodnutí Komise
88/383/EHS
88/383/EEC
Rozhodnutí Komise 88/383/EHS o zdokonalení informací v oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail