Odpovědnost řidiče "referentského" vozidla

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Chtěl bych se zeptat ohledně řízení služebního "referentského" vozidla. Zaměstnavatel po nás tuto činnost vyžaduje v souvislosti s výkonem povolání - přeprava na místo pracoviště. Tuto činnost nemám uvedenou v pracovní smlouvě. Zajímalo by mě, jaké mi vznikají závazky vůči zaměstnavateli v případě, že zaviním dopravní nehodu. Kdo v tomto případě hradí škodu na vozidle? Často při řízení referentského vozidla přepravuji v tomto voze také další osoby. Pokud zaviním dopravní nehodu, při které dojde ke zranění osob v tomto voze, kdo platí bolestné a ušlý výdělek? Je takový úraz považován za pracovní u mne i u ostatních cestujících (i když nehodu zaviním), pokud mám příkaz ke služební cestě? Můžete mi poradit, jak nejlépe postupovat, abych řízením takového vozu nebyl poškozen? Řízení po mně vyžaduje zaměstnavatel, pokud na to přistoupím, chtěl bych mít vše správně ošetřeno. Je možné řízení odmítnout, pokud toto nemám v pracovní smlouvě? Referentské zkoušky nám firma neorganizuje.

Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, musí být uveden v pracovní smlouvě. Řízení tzv. referentského vozidla, resp. vlastního vozidla pro potřeby zaměstnavatele, není takovým druhem práce, který by musel být uveden v pracovní smlouvě. Řízení osobního automobilu je jinou pracovní činností vykonávanou pro zaměstnavatele. Činnost řidiče referentského vozidla může zaměstnavatel se zaměstnancem dojednat, ale ne nařídit. Bylo by nerozumné nařídit takovou činnost řidiči začátečníkovi nebo „svátečnímu řidiči“, který se na takovou činnost necítí.

Jestliže zaměstnanec přistoupí na to, že bude užívat podle pokynů zaměstnavatele referentské vozidlo, musí být k této činnosti řádně vybaven. Prvním předpokladem je vozidlo v řádném technickém stavu. Další podmínkou je zajistit řidiči referentovi školení BOZP zaměřené na výkon činnosti řidiče referenta. Tuto povinnost ukládá zaměstnavateli zákoník práce, podle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Další část vašeho dotazu se týká odpovědnosti, která v důsledku řízení referentského vozidla může nastat. Podmínky odpovědnosti zaměstnance za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, řeší zákoník práce. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek. Jiná situace bude v případě, že vozidlo je zaměstnavatelem havarijně pojištěno, pokud ovšem nenastane výluka z pojistného plnění z důvodu opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek řidičem.

Dojde-li při dopravní nehodě vozidla řízeného řidičem referentem při plnění pracovních úkolů nejen ke hmotné škodě na vozidle, ale i k poškození zdraví řidiče nebo dalších přepravovaných zaměstnanců, půjde zřejmě o pracovní úrazy všech těchto osob a následné odškodnění z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. To platí v případě, že k úrazu nedošlo za podmínek, kdy se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti za úraz (viz § 367 zákoníku práce).

Nesmíme opomenout trestní odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví. Ta nastává mimo pracovněprávní vztah. Při naplnění některé ze skutkových podstat trestných činů ublížení na zdraví nebo těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, příp. některé další, nastává trestní odpovědnost za spáchání trestného činu. V trestním řízení pachatel – řidič, který škodu na zdraví způsobil, vystupuje již nikoliv jako zaměstnanec, ale sám za sebe.

Obdobná situace je i ve správním řízení, pokud řidič spáchal dopravní přestupek. On bude platit pokutu a jemu budu připsány body za dopravní přestupek.

Autor článku: 

Komentáře

Vyvázání z odpovědnosti

18.09.2013 - 18:06 Martin Sklář
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné se vyvázat z odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem/řidičem např. dohodou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve které zaměstnavatel bere odpovědnost za škody(na zdraví i majetku), způsobené pří řízení zaměstnance, na sebe. Tzn. ručí za zaměstnance v celém rozsahu(samozřejmě s výjimkou škod způsobených pod vlivem omamných a návykových látek a drog). Děkuji.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail