Ochrana proti pádu z výšky při kontrolách spalinových cest a zařízení na ochranu před bleskem

Zdroj: 

Ochraně proti pádu je potřebné se věnovat také při instalaci zařízení určeného na ochranu před bleskem nebo při stavbě komínového tělesa, na kterém má být prováděna kontrola spalinových cest. Mnohdy se tak neděje.

Ochrana proti pádu z výšky je mimořádně významná. Zranění následkem pádu jsou zpravidla velmi vážná, často dochází i ke smrtelným úrazům. Pozornost této oblasti je potřebné věnovat nejen při instalaci zařízení určeného na ochranu před bleskem, ale i při stavbě komínového tělesa, na kterém má být prováděna kontrola spalinových cest. Základním pravidlem by mělo být, že ten, kdo navrhuje, zhotovuje tato zařízení a tyto části stavby, již při návrhu „pamatuje“ na možnost bezpečné údržby, převážně na ochranu proti pádu. Přesto jsme stále svědky toho, že není pamatováno na ochranu proti pádu kominíka, který bude provádět kontrolu spalinových cest a na elektrikáře, který bude provádět revizi zařízení určeného na ochranu před bleskem.

U nově připravovaných staveb je úkolem projektanta a následně zhotovitele, aby navrhli a zhotovili stavbu tak, aby byla bezpečná při užívání (viz také základní požadavky na stavby), ale i při údržbě stavby. U stávajících staveb je potřebné věnovat vyšší pozornost bezpečnosti své a svých pracovníků, tedy těch, kteří provádějí kontrolní, revizní a údržbové práce. Stávající stavby v převážné většině nejsou dostatečně vybaveny technickými zařízeními, která by umožnila odpovídající ochranu proti pádu.

Jednotlivé profesní skupiny (kominíci a elektrikáři) často přijímají zakázky na kontrolní a revizní činnost, aniž se zabývají skutečností, že stavba není uzpůsobená bezpečné práci ve výšce. Následně pak práce provedou bez potřebné ochrany proti pádu.

Kontrola spalinových cest

Běžný pohled na střechy rodinných a bytových domů dokládá, že většina těchto střech není vybavena pro bezpečný přístup ke komínovému tělesu a pro bezpečnou práci při vlastní kontrole spalinových cest. Výlezy na šikmou střechu jsou často zbytečně daleko od komínového tělesa, na střeše nejsou instalovány střešní bezpečnostní háky (viz ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky) nebo není instalováno kotvicí zařízení (viz ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení), nejsou osazeny nášlapné tašky nebo střešní lávky. Pokud je komínová lávka zřízena, je obvykle ve špatném technickém stavu – ztrouchnivělé dřevo, korozí narušená ocelová konstrukce, případně úplně chybějí některé části lávky.

Přesto se i zde provádí kontrola spalinových cest. Zhodnotit bezpečnost přístupu ke komínovému tělesu lze pouhým pohledem na šikmou střechu.

Významnou roli v nápravě současného nevyhovujícího stavu, tedy kdy kominíci jsou vystaveni riziku pádu a při tom nemají možnost se odpovídajícím způsobem proti pádu chránit, musí sehrát právě sami kominíci. Pokud však bude vynucování potřebných úprav střech pro bezpečný pohyb na jednotlivých kominících, nelze očekávat velký pokrok. V zájmu získání zakázky lze očekávat, že kontroly spalinových cest budou prováděny bez potřebné ochrany proti pádu. Tento příspěvek má apelovat na profesní sdružení kominíků, aby byla jednotlivým kominíkům nápomocná při tlaku na majitele, správce domů k provedení oprav nevyhovujících zařízení nebo instalaci zařízení, které by sloužilo pro bezpečnou práci kominíků ve výšce.

Zařízení na ochranu před bleskem

Zařízení určená na ochranu před bleskem jsou téměř vždy na plochách, kde je pracovník, který provádí pravidelnou revizi, vystaven riziku pádu.

Ti, kteří osazují zařízení na ochranu před bleskem, si jistě uvědomují, jestli bude možné bezpečně provádět revize tohoto zařízení. V praxi se však nestává, že by na skutečnost, že střecha není vybavena pro bezpečnou práci při revizi, upozornili projektanta nebo zhotovitele stavby. Často právě tyto firmy instalují zařízení na ochranu před bleskem bez potřebné ochrany svých pracovníků proti pádu.

U stávajících staveb je situace v oblasti ochrany proti pádu při kontrole a revizi zařízení určených na ochranu před bleskem obdobná jako u kontroly spalinových cest. U staveb, a těch je většina, které nejsou uzpůsobené pro bezpečnou práci elektrikáře, se pak občas neprovádí všechny předepsané úkony při kontrole a revizi. Na střechách, které nejsou vybaveny pro bezpečný přístup k tomuto zařízení, se často kontrola a revize zúží na ověření předepsaných ukazatelů pouze na přístupných místech.

I tato skupina odborníků má svá profesní sdružení. Profesní sdružení nejsou vázány na konkrétní zakázky a tak mohou lépe působit v oblasti, kdy je potřebné zákazníka upozornit na opatření, která musí zpravidla na své náklady provést. Bezpečnost a ochrana zdraví členů profesních sdružení jistě patří k jejich prioritám.

U nových staveb povinnost bezpečnosti při užívání požaduje i ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení. V článku 5.6.7 této normy se uvádí: konstrukce střechy musí umožnit osazení, kontrolu a údržbu zařízení na ochranu před bleskem. Článek 5.6.1 této normy dále požaduje: na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup podle účelu. Není-li jiný požadavek, musí být umožněn přístup pro provádění kontroly a údržby střechy a zařízení umístěných na střeše.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby uvádí v § 8 základní požadavky na stavby. Mezi nimi je zařazen i požadavek bezpečnosti při užívání.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v příloze nově definuje požadavek na bezpečnost při užívání jako požadavek na bezpečnost a přístupnost při užívání. Podle této přílohy stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, například uklouznutím, pádem, nárazem.

Jedná se o nařízení, je tedy závazné i pro Českou republiku bez ohledu na to, že dosud nebylo převzato do českých právních předpisů.

Pro nové stavby je dostatek právních předpisů, které pamatují na bezpečnost při provádění údržby. U stávajících staveb je potřebné dodržet požadavky nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Pokud nejsou splněny požadavky na ochranu proti pádu, nelze práce ve výšce zahájit.

Ing. Milan Kondziolka

http://www.preventcom.cz/

Ing. Mojmír Klas, CSc.

http://www.mojmirklas.cz/

Komentáře

Zahrnutí BOZP do BIM?

26.05.2016 - 13:17 Radoslav Vlasák
Bylo by zřejmě vhodné a nanejvýš potřebné zahrnout problematiku BOZP do BIM (Building Information Modeling - metodika informačního modelování budov/staveb), což se zatím bohužel neděje. Loňská konference BIM tuto problematiku do svého programu vůbec nezahrnula (a na dotaz o jejím zohlednění bylo reagováno negativně), v programu té připravované letošní se také neobjevila. Přitom podíl BIM na zajištění BOZP by určitě pomohl zlepšit ne zrovna ideální úroveň BOZP na našich stavbách, počínaje projektováním, přes samotnou výstavbu, a užíváním a případnou likvidací budovy/stavby konče. Nejlépe pak i s vazbou na plán BOZP a koordinátora BOZP na staveništi.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail