Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 9. a 8. 10. 2018

Zdroj: 

ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba - Terminologie údržby. Účelem této evropské normy je definovat generické termíny používané při údržbě všeho druhu a při managementu údržby bez ohledu na uvažovaný druh objektu. Údržba samotného softwaru není touto normou pokryta, je v ní však uvažována údržba objektů a systémů obsahujících software. Termíny, které jsou jasné samy o sobě, nejsou v této normě definovány. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13306 (01 0660) z května 2018. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13306:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13306 (01 0660) z května 2018 převzala EN 13306:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN ISO 45001 (01 0801) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití. Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Tento dokument je použitelný v každé organizaci, která hodlá vytvořit, zavést a udržovat systém managementu BOZP pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro odstraňování nebezpečí a pro minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně systémových nedostatků), pro využívání příležitostí v oblasti BOZP a pro řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace. Tento dokument pomáhá organizaci dosahovat zamýšlených výstupů jejího systému managementu BOZP. Tato norma zrušuje ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN OHSAS 18002:2009 z důvodu zrušení národních (britských) norem OHSAS 18001:2007 a OHSAS 18002:2008 a jejich nahrazení mezinárodní normou ISO 45001:2018, která pokrývá problematiku systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci šířeji než normy OHSAS 18001:2007 a OHSAS 18002:2008.

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů. Tato norma stanovuje základní požadavky pro udržení úrovně bezpečného provozu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, po celou dobu jejich technického života. Oproti vydání z roku 2014 byly přesněji specifikovány požadavky na servisní firmu, provozovatele výtahů a monitoring výtahů. Dále byla přepracována příloha B se zdůrazněním provádění základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho technického života s rozdělením činností mezi provozovatele výtahu a servisní firmu. Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4002 z ledna 2014.

ČSN EN 50321-1 (35 9725) Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky. Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkoušení pro PPE obuv používanou jako elektrická izolační obuv a návleky, které poskytují ochranu před úrazem elektrickým proudem pro práci pod napětím nebo v blízkosti živých částí instalací s napětím až do 36 000 V AC nebo 25 000 V DC. Výrobky navržené a vyrobené podle této normy přispívají k bezpečnosti uživatelů za předpokladu, že jsou používány kvalifikovanými osobami, v souladu s bezpečnostními metodami práce a pokyny pro užívání. Antistatika, úraz elektrickým proudem a odolná vodivá obuv nejsou předmětem této normy. S účinností od12.1.2021 se nahrazuje ČSN EN 50321 (35 9725) z února 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16897 (83 3638) Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail