Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2018

Zdroj: 

Vychází řada norem Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (27 4003), konkrétně části:

  • ČSN EN 81-21 Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách,
  • ČSN EN 81-28 Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů (vyhlášením),
  • ČSN EN 81-70 Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhlášením),
  • ČSN EN 81-71 Výtahy odolné vandalům (vyhlášením).

Dále řada norem Dřevozpracující stroje – Bezpečnost (49 6070), části:

  • ČSN EN ISO 19085-1 Společné požadavky,
  • ČSN EN ISO 19085-4 Svislé kotoučové pily na řezání formátů (vyhlášením),
  • ČSN EN ISO 19085-5 Formátovací kotoučové pily.

ČSN EN ISO 16093 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi pil, jejich primární zamýšlené použití je pro řezání studeného kovu (železného a neželezného) nebo materiálu částečně ze studeného kovu a za podmínek zneužití, které výrobce může rozumně předpokládat. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16093:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze září 2017 převzala EN ISO 16093:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska. Tato část IEC 60479 popisuje účinky střídavého proudu sinusového průběhu o kmitočtu nad 100 Hz na lidské tělo, kterým tento proud protéká. Touto normou se nahrazuje ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) z ledna 2014.

ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení. Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení, používání, prohlídky a údržbu lešení. Normu lze použít též pro konstrukce jiného účelu, sestavené z lešenářských prvků, popř. dílců (prozatímní mosty, lávky, přechody, přístřešky apod.). Touto normou se nahrazuje ČSN 73 8101 z dubna 2005.

ČSN EN 14058 (83 2766) Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí. Tato evropská norma určuje požadavky a zkušební metody na provedení oděvů pro ochranu proti účinkům chladného prostředí nad - 5 °C (viz příloha C). Tyto účinky zahrnují nejen nízkou teplotu vzduchu, ale také vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14058:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14058 z června 2018 převzala EN 14058:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 50496 ed. 2 (36 7919) Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti. Tato evropská norma uvádí metody pro posouzení shody s požadavky směrnice 2013/35/EU na stanovišti, kde je v provozu jeden nebo více vysílačů. S účinností od 25.12.2020 se nahrazuje ČSN EN 50496 (36 7919) ze září 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 14593-1 (83 2261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Přístroje s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14593-1 (83 2261) z prosince 2005.

ČSN EN 14594 (83 2263) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14594 (83 2263) z prosince 2005.

ČSN EN 689 (83 3631) Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 689 (83 3631) z března 1997.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail