Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 11. 9. 2017

Zdroj: 

ČSN EN ISO 3691-3 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny. Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování, doplňující ty z ISO 3691-1, pro manipulační vozíky s vertikálním nenaklápěcím stožárem. Regionální požadavky navíc k ustanovením této části ISO jsou v ISO/TS 3691-7 a ISO/TS 3691-8. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-3 (26 8809) z července 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3691-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2017 převzala EN ISO 3691-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 1570-2 (27 5011) Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky použitelné pro zdvihací stoly představující následující charakteristiky: sloužící pro více než dvě pevná nakládací místa konstrukce; schopné míjet nakládací místa; navržené výhradně pro zdvihání a spouštění zboží a ne osob; přístupné osobám pouze ve fázích nakládání/vykládání; s rychlostí pojezdu ne větší než 0,15 m/s; trvale instalované. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1570-2 (27 5011) z května 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1570-2:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2017 převzala EN 1570-2:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 50436-3 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele. Účelem této evropské normy je poskytnout praktické pokyny pro volbu, instalaci, používání a údržbu protialkoholových blokovacích zařízení. Jsou zaměřeny na všechny, kdo se zajímají o protialkoholová blokovací zařízení, a na společnosti, které prodávají a instalují protialkoholová blokovací zařízení, odběratele a uživatele pro komerční, odborné nebo soukromé používání. Tato evropská norma podává informace o protialkoholovém blokovacím zařízení a o tom, jak má být používáno.

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. V porovnání s původní normou dochází k rozdělení kapitol normy na požadavky na návrh a požadavky na provedení. Původní příloha C o skleněném zábradlí a skleněných zábradelních výplních se přesunula do hlavní části normy. Jsou doplněny požadavky na provedení zábradlí z různých materiálů. Nově jsou rozpracovány požadavky na zábradlí před otvíravým oknem s nízkým parapetem. Touto normou se nahrazuje ČSN 74 3305 z ledna 2008.

ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním, propíchnutím a případně nárazem. Norma je určena k používání ve spojení s EN 420. Zkušební metody vyvinuté v této normě mohou být použitelné také pro chrániče paží. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 388 (83 2350) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 388:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 388 z června 2017 převzala EN 388:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 16093 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13898+A1 (20 0723) z října 2009.

ČSN EN 13796-1 až ČSN EN 13796-3 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy. Touto normou se nahrazují části ČSN EN 13796-1 až 3 (27 3021) z ledna 2006.

ČSN EN ISO 15005 (30 0611) Silniční vozidla - Ergonomická hlediska informačních a řídicích systémů - Principy managementu dialogu a postupy posuzování shody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15005 (30 0611) z května 2003.

ČSN EN ISO 15008 (30 0614) Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15008 (30 0614) ze září 2009.

ČSN EN ISO 9241-112 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace.

ČSN EN ISO 9241-392 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů.

ČSN EN ISO 20685-2 (83 3589) Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail