Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/3

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 3 (2022) Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2022) | Die BG - č. 2 (2022) | Die BG - č. 3 (2022) | Hygiena - č. 1 (2022) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2022) | KANbrief - č. 1 (2022) | Práce a mzda - č. 2 (2022) | Práce a mzda - č. 3 (2022) | Process Safety Progress - č. 1 (2022) | Professional Safety - č. 3 (2022) | Sicher ist Sicher - č. 1 (2022) | Sicher ist Sicher - č. 2 (2022) | Sicher ist Sicher - č. 3 (2022) | Sondy revue - č. 3 (2022) | Travail et Sécurité - č. 12 (2021) | Travail et Sécurité - č. 832 (2021) | Travail et Sécurité - č. 833 (2022) | Travail et Sécurité - č. 834 (2022)

 

112 - č. 3 (2022)

SETNIČKA, MICHAL - NAVRÁTILOVÁ, KLÁRA: Projekt STAMINA
anotace: Projekt STAMINA byl zahájen v září 2020. Jeho cílem je vytvořit systém predikce pandemických situací a jejich následného řízení v rámci Evropy i mimo ni. Partnerem tohoto projektu, jenž je v současn ližně ve své polovině, se stalo také MV-generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, který spolu s Technologickou platformou "Energetická bezpečnost ČR" zastupuje v tomto projektu Českou republiku.
klíčová slova: pandemie - řízení krizové - predikce - projekty mezinárodní

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2022)

ZELENÁK, MICHAL: Ochranné kryty a ochranná zařízení
anotace: Použití ochranných krytů a ochranných zařízení umístěných na strojních zařízeních může občas vést k falešnému pocitu bezpečí, zejména není-li správně instalováno. Častokrát je možno nalézt ochranné kryty, které lze snadno obejít tím, že lze dosáhnout přes něj, kolem nebo skrz. Další z oblastí, které je často přehlížena, je stanovení minimální bezpečné vzdálenosti nebo výšky, ve které by mělo být ochranné zařízení nainstalováno. Obdobně světelné závory se někdy instalují příliš blízko nebezpečného místa, kdy po přerušení světelné závory může stále existovat zbytkové riziko. Z výše uvedených důvodů je správné stanovení bezpečné vzdálenosti zásadní pro zajištění správné funkce bezpečnostního zařízení.
klíčová slova: kryty ochranné - zařízení ochranná - zařízení bezpečnostní - stroje a zařízení - vzdálenosti bezpečné - instalace

DANDOVÁ, EVA: Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
anotace: Výčet práv a povinností zaměstnance na úseku BOZP obsahuje paragraf 106 zákoníku práce (ZP) a toto ustanovení plně koresponduje s povinnostmi zaměstnavatele v paragrafu 101 až 105 ZP. Při aplikaci a výkladu jednotlivých zásad obsažených v tomto ustanovení je třeba přihlížet zejména k "souvztažným" ustanovením upravujícím povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP a dále pak k ostatním ustanovením ZP.
klíčová slova: BOZP - zaměstnanci - povinnosti - práva - zákoník práce

VARTA, ONDŘEJ - KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
anotace: Podcenění bezpečnosti práce u zdvihacích zařízení potvrzuje ne příliš optimistický vývoj pracovní úrazovosti u zdvihacích zařízení, ale také zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu. Dále pak z informačního systému o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce je zřejmé, že zaměstnavatelé, ale i samotní zaměstnanci bezpečnost práce u zdvihacích zařízení a související manipulaci s břemeny značně podceňují.
klíčová slova: zařízení zdvihací - zařízení vyhrazená technická - úrazy pracovní - příčiny - úrazovost pracovní - inspekce práce

HLAVSA, PETR - BĚHOUNEK, MICHAL: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
anotace: Tento díl představuje pana Petra Markla, který na seminářích a dalších prezentacích představuje produkt své firmy - aplikaci RISKON. tato aplikace slouží ke zpracování dat a vedení agendy v oblasti BOZP a požární ochrany u zaměstnavatele.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - osobnosti - trendy - rozhovory

ŽÁKOVÁ, DANA: Karta BOZP prom profesi: Správce objektu
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností, spadajících do obvyklé pracovní náplně této profese. Jsou uvedeny kvalifikační požadavky, charakteristika místa výkonu práce, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: karta BOZP - objekty - správa - požadavky kvalifikační - činnosti pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP

KURTIN, PETR: Příběhy o přidělování a používání OOPP.
anotace: Autor připravil minisérii článků na téma osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) u příležitosti vydání nařízení vlády č. 390/2021 Sb., které od 1. 11. 2021 nahradilo nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ohledně OOPP. První článek bude z oblasti hutnictví a slévárenství. Čtenář by měl odhalit univerzální moment každé události aplikovatelný ve zcela libovolném oboru.
klíčová slova: prostředky ochranné - prostředky pracovní - OOPP - použití - slévárenství - hutnictví - praxe - příběhy

VALA, JIŘÍ: Oběhové hodpodářství pro udržitelnou budoucnost
anotace: "Nový akční plán pro oběhové hospodářství" je dokument Evropské komise, který se zabývá hospodařením Evropské unie se zdroji. Evropská komise si je tak vědoma neudržitelnosti současné spotřeby, a proto se zavázala posouvat Evropu směrem k udržitelné budoucnosti. Tato "zelená vize" má dva základní kameny, a to dosažení klimatické neutrality (do roku 2050) a vytvoření oběhového hospodářství (CE - circular economy). Lineární model "vzít-vyrobit-použít-vyhodit" neposkytuje výrobcům dostatečnou motivaci k toma, aby jejich výrobky lépe splňovaly podmínky oběhovosti. Model, splňující požadavky oběhovosti, by měl být založen na "snížit-znovu použít-recyklovat". Přechod na oběhové hospodářství však ovlivní jak pracovní místa, tak bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: ekonomika zelená - hospodářství oběhové - odpady - recyklace - rozvoj trvale udržitelný - místa pracovní - BOZP - nakládání s odpady - inspekce práce - hodnocení rizik

 

Die BG - č. 2 (2022)

ALTUN, UFUK - HARTMANN, VEIT: Elf Thesen zur Arbeitszeit der Zukunft / Jedenáct tezí o budoucí pracovní době
anotace: V důsledku koronavirové pandemie se změnily aspekty organizace práce. Pracovní doba se stala flexibilnější, co se týče času a výkonu místa práce. Autoři si kladou otázku, jak by měla vypadat pracovní doba v budoucnu. Ifaa (Institut für angewandte Arbeitswissenschaft) vypracoval 11 tezí o budoucích výzvách týkajících se pracovní doby, které autoři předkládají čtenářům. Jedná se o následující: Tradiční modely pracovní doby narážejí na své limity. Normální pracovní den s osmihodinovým dnem a pětidenním týdnem nadále ztrácí na významu. Pracovní doba musí být navržena flexibilně a podle potřeb, aby firmám poskytla potřebnou flexibilitu v globální konkurenci, a zajistila tak dlouhodobě pracovní místa. Udržitelná organizace pracovní doby je důležitým nástrojem pro budoucí životaschopnost a konkurenceschopnost Německa jako obchodního místa. Flexibilní a individuální organizace pracovní doby musí být výhodná jak pro firmy, tak i pro zaměstnance. Zvyšování autonomie zaměstnanců při strukturování pracovní doby, jak to požadují zaměstnanci a odbory, proto musí jít ruku v ruce s větší odpovědností za vlastní zdraví a bezpečnost práce. Ekonomický význam směnné a noční práce již léta roste. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat s rostoucí poptávkou po službách a využíváním kapitálově náročných výrobních zařízení. Pro ergonomický návrh plánu směn je stále zásadní zohlednění ergonomických poznatků. Flexibilní práci na směny lze plánovat podle zdraví a potřeb.
klíčová slova: doba pracovní - trendy - flexibilita - organizace práce

SKARABIS, NOEMI - BERECZKY-LÖCHLI, GYÖRGYI - FALLER, GUDRUN: Gesund - Stark - Erfolgreich: der gemeinsame Gesundheitsplan / Zdravý - silný - úspěšný: společný plán zdravotní péče
anotace: Autoři popisují výstupy projektu Společný plán zdravotní péče, který podporuje malé a střední podniky vytvářením regionálních zdravotnických sítí při zavádění firemního zdravotního managementu. Výstupem je mj. uživatelsky přívětivá a praktická aplikace na podporu ukončení sítě v různých úrovních zkušeností s iniciací, dlouhodobou implementací a hodnocením zdravotnické sítě, kterou autoři podrobně popisují. Je volně k dispozici a lze ji přizpůsobit i vlastním potřebám firem. Projekt tak přispívá k dlouhodobé podpoře malých a středních podniků v oblastech řízení zdraví na pracovišti.
klíčová slova: péče zdravotní - podpora zdraví - podniky malé - podniky střední - projekty - zdravotnictví

 

Die BG - č. 3 (2022)

JÄGER, TAMARA: Gesundheitsförderliche Personalführung in spezialisierten Polizeieinheiten Belastung / Personální management podporující zdraví ve specializovaných útvarech policie
anotace: Jedná se o studii, která byla vypracována v rámci diplomové práce a která zkoumala, jak manažeři výkonných týmů podporují psychickou odolnost a výkonnost svých zaměstnanců. Průzkum proběhl v Bavorsku a průřezové poznatky byly získány prostřednictvím rozhovorů s leteckým instruktorem a pilotem z civilního speciálního letectví a lékařem pro mimořádné události, který pracuje na záchranářském vrtulníku a dále jako mentální trenér pro týmy záchranné služby. Z výsledků průzkumu mj. vyplynulo, že ve všech odvětvích je taktické, mentální a emocionální předvídání považováno za nejsilnější preventivní opatření pro řešení stresu, rizik a nejistot. Mentální předvídání stresu a vývoje a hledání řešení předem umožňuje snížení provozních a psychických rizik. K tomu napomáhají také organizační struktury, standardy a profesionální rutiny. Velkým uměním je vedení prostřednictvím vlastního příkladu. Podle autorky výzvou v policejních složkách je povinnost manažerů podporovat soudržnost týmu sociálně koherentním způsobem na jedné straně a zabránit upadnutí do konspirace a nepružného "skupinového myšlení" na straně druhé. To vyžaduje citlivý přístup, pozornost, inovativnost a morálně zdravé osobnosti. Personální management podporující zdraví funguje ve vysoce výkonných týmech velmi dobře a lze jej individuálně optimalizovat. Například v některých případech je prosazována zvýšená integrace psychologického obsahu do výcviku a dalšího vzdělávání apod.
klíčová slova: management personální - řízení lidských zdrojů - ochrana zdraví - podpora zdraví - aspekty psychologické - odolnost - policie - policisté - Německo

MAGIERA, CARSTEN: Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstung vom Flohmarkt / Pracovní nástroje a osobní ochranné prostředky z blešího trhu
anotace: Autor uvádí, že na bleším trhu se dá koupit všechno - nové, použité, nezkoušené a poškozené věci či padělky, a to v mnoha kombinacích. Jedná se např. o různé druhy ručního nářadí a pracovní prostředky včetně OOPP. Nákup těchto věcí autor nepovažuje za rozumný, protože jejich používání může mít negativní následek jak pro osobní, tak i profesní život. Upozorňuje, že při nákupu pracovních pomůcek a OOPP na bleším trhu musíme přemýšlet o tom, k čemu je budeme používat a před jakými nebezpečími se chceme chránit. Měli bychom si předem zjistit a přečíst odborné informace. Spontánní nákupy jsou sice zábavné, ale mnohem riskantnější a nakonec mohou být jen něčím, co je potřeba zlikvidovat. Doporučuje proto nakupovat pouze legální kvalitní nástroje a OOPP v perfektním stavu a řídit se zákony, nařízeními, vyhláškami a pokyny při jejich používání.
klíčová slova: trhy - OOPP - prostředky ochranné - nástroje pracovní - rizika - nákup - kvalita

MEISNER, JONAS - UNRUH, ANJULI - SCHMAUDER, MARTIN: Arbeitsschutz, Ergonomie und Risikomanagement im Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz / Bezpečnost práce, ergonomie a řízení rizik v zákoně o náležité péči v dodavatelském řetězci
anotace: V červnu 2021 přijal Spolkový sněm návrh zákona o povinnostech podnikatelské péče v dodavatelských řetězcích. Tento tzv. zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci stanoví rozsáhlé povinnosti náležité péče na ochranu lidských práv, životního prostředí a také bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dodavatelských řetězcích. V této souvislosti je třeba náležitě respektovat platné povinnosti ochrany práce podle práva místa zaměstnání. Pro návrh pracovních systémů to znamená zvýšení složitosti díky široké škále právních požadavků. Systematické zaznamenávání právních povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ergonomických požadavků v rámci dodavatelských řetězců je vnímáno jako přínos k řízení rizik, který dostatečně vyhovuje požadavkům na povinnosti týkající se náležité péče. Autoři podrobněji rozebírají tento návrh zákona.
klíčová slova: řetězce dodavatelské - dodavatelé - péče o zaměstnance - BOZP - požadavky bezpečnostní - požadavky ergonomické - zákony - Německo

 

Hygiena - č. 1 (2022)

DOLEŽALOVÁ, LENKA: Účinnost široce používaných dezinfekčních prostředků na odstraňování kontaminace cytotoxickými léčivy
anotace: Cytotoxická léčiva (CL) představují riziko pro zdravotnický personál. Povrchové dezinfekční prostředky jsou používány v nemocnicích k prevenci mikrobiální kontaminace. Není mnoho informací o jejich vlivu na povrchovou kontaminaci CL. Naše studie zkoumala účinnost vybraných dezinfekčních prostředků na odstranění kontaminace CL na podlahách v nemocnicích. Dle průzkumu ve 43 nemocnicích bylo vybráno devět nejčastěji používaných dezinfekcí, které byly testovány na účinnost odstranění devíti CL - cyklofosfamid (CP), ifosfamid (IF), kapecitabin (CAP), sunitinib (SUN), metotrexát (MET), doxorubicin (DOX), irinotecan (IRI), paklitaxel (PX) a 5-fluorouracil (FU). Mezi nejčastěji používané dezinfekce v nemocnicích patří činidla na bázi peroxidu vodíku, chlornanu sodného, glukoprotaminu, glutaraldehydu a také prostředky obsahující alkoholy. Podlahovou kontaminaci CL odstraňuje nejúčinněji aktivní chlór (při použití však uvolňuje dráždivé toxické látky) a peroxid vodíku. Problematické se jeví odstranění karcinogenního CP. Prostředky na bázi alkoholu mohou mobilizovat kontaminaci CL z hlubších vrstev podlahového materiálu. Pro každodenní použití lze ve smyslu dezinfekce i dekontaminace CL doporučit zejména prostředky s oxidačními účinky. Další přípravky mají variabilní účinky vůči různým CL. V případě rizika vysoké kontaminace by měl být úklidový proces doplněn o používání prostředků například na bázi aktivního chloru, který je účinný také proti karcinogennímu a perzistentnímu CP.
klíčová slova: léčiva - cytotoxiny - prostředky dezinfekční - dezinfekce - účinnost - dekontaminace - nemocnice - bezpečnost práce

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2022)

LE, AURORA B.: Best practices of highly infectious decedent management / Osvědčené postupy při ošetřování vysoce infekčních zemřelých: konsenzuální doporučení z mezinárodního odborného semináře
anotace: S rostoucím počtem případů vysoce infekčních onemocnění, epidemií a pandemií v naší společnosti (např. virové onemocnění Ebola, horečka Lassa, koronavirová onemocnění) je potřeba konsenzu a osvědčených postupů v oblasti péče o vysoce infekční zemřelé kritická. V lednu 2020 se sešel workshop odborníků na danou problematiku z celého světa, aby diskutovali o převozu vysoce infekčních živých pacientů a osvědčených postupech pro nakládání s vysoce infekčními zemřelými. Tento komentář se zaměřuje na část workshopu věnovanou nakládání s vysoce infekčním zemřelých. Absence pokynů nebo nejednotné pokyny týkající se nakládání s vysoce infekčními zemřelými mohou zvýšit rizika pro bezpečnost práce a zdraví pracovníků v sektoru péče o zemřelé. K řešení tohoto problému předkládá autorský kolektiv tato konsenzuální doporučení týkající se osvědčených postupů v oblasti nakládání s vysoce infekčními zemřelými, včetně diskuse o tom, co se považuje za vysoce infekčního zemřelého, o škálovatelnosti a skladování pro případy neštěstí, o integraci klíčových zúčastněných stran, o kontrole infekcí a úvahách o zařízeních, o přepravě, péči a pitvě, o psychologických, etických a kulturních úvahách a o perspektivách péče o zemřelé v různých zemích. Tato konsenzuální doporučení nemají být vyčerpávající, ale spíše se snaží zdůraznit tuto přehlíženou oblast a sloužit jako výchozí bod pro tolik potřebnou odbornou diskusi.
klíčová slova: zemřelí - ostatky lidské - péče o zemřelé - nemoci infekční - nakládání - přeprava - postupy - doporučení - prevence rizik

WOODFIELD, MARION J. - JONES, RACHAEL M. - SLEETH, DARRAH K.: Influence of face shields on exposures to respirable aerosol / Vliv obličejových štítů na expozici respirabilnímu aerosolu
anotace: Cílem této studie bylo zjistit vliv obličejových štítů na koncentraci respirabilních aerosolů v dýchací zóně uživatele. Experimentální přístup zahrnoval generování polydisperzního zkušebního respirabilního prachového aerosolu v nízkorychlostním větrném tunelu po dobu 15 minut, přičemž za ním byla umístěna dýchací figurína. Koncentrace aerosolu byly měřeny v dýchací zóně figuríny a v místě proti proudu vzduchu pomocí dvou laserových spektrofotometrů, které měřily koncentraci počtu částic v rozsahu 0,25-31 µm. Byly testovány tři konstrukce obličejových štítů (A, B a C), které byly umístěny na figurínu provozovanou při vysoké a nízké rychlosti dýchání. Účinnost - snížení koncentrace aerosolu v dýchací zóně - byla vypočtena jako funkce velikosti částic a celkově pro každý obličejový štít. Obličejový štít A, kbelíková čepice s pružným štítem, měl nejvyšší účinnost, přibližně 95 %, zatímco tradičnější konstrukce obličejových štítů měly účinnost 53-78 % v závislosti na obličejovém štítu a rychlosti dýchání. Účinnost se lišila podle velikosti částic, ale vzor se u jednotlivých konstrukcí obličejových štítů lišil. Obličejové štíty snižovaly koncentraci respirabilních aerosolů v dýchací zóně, pokud byly aerosoly neseny kolmo k obličeji. K pochopení vlivu polohy obličejového štítu vzhledem ke zdroji je zapotřebí dalšího výzkumu.
klíčová slova: aerosoly - nemoci infekční - ochrana dýchadel - štíty obličejové - OOPP - testování

EDMONDSON, MELISSA G.: Application of Markov models to predict changes in nasal carriage of Staphylococcus aureus among industrial hog operations workers / Použití Markovových modelů k předpovědi změn přítomnosti zlatého stafylokoka v nose u pracovníků v průmyslových provozech s chovem prasat
anotace: Pracovníci v průmyslových provozech s chovem prasat mohou být profesně exponováni zlatému stafylokoku a mohou být nositeli této bakterie ve svých nosních dutinách. Pracovníci mohou být trvalými nositeli S. aureus nebo mohou v průběhu času přecházet různými stavy přenosu. Autoři vyvinuli matematický model pro předpověď podílu pracovníků v jednotlivých stavech nosní nákazy v průběhu času, přičemž zohlednili používání ochranných masek. Zkoumali také požadavky na dostatečnost údajů, aby bylo možné informovat se o vývoji modelů, které poskytují spolehlivé předpovědi.
klíčová slova: chov - zvířata hospodářská - expozice profesionální - provozy průmyslové - bakterie - přenos - nos - nákazy - modely - predikce

AACHIMI, ABIR: The design of a matrix linking work situations to chemical health risk at the workplace / Návrh matice spojující pracovní situace s chemickým zdravotním rizikem na pracovišti
anotace: Ve Francii zákony vyžadují, aby každý podnik vypracoval přehled rizik, která mohou ohrozit zdraví zaměstnanců, a stanovil tak priority preventivních opatření, která je třeba provést. Zaměříme-li se na chemická rizika, databáze o nebezpečnosti nebo expozicích jsou široce dostupné, ale chybí v nich informace o chemických rizicích vyplývajících z kombinace nebezpečnosti chemických látek a podmínek jejich používání, čímž vznikají expozice. Cílem autorů bylo vytvořit matici francouzských pracovních situací spojených s jejich chemickým rizikem. Každá pracovní situace je definována popisnými parametry úkolu, expozice a nebezpečí. Podle expertní elicitační metody (Delphi, n = 21 expertů) byla každá pracovní situace posouzena a bylo definováno skóre chemického rizika s přihlédnutím ke všem popisným parametrům expozice a nebezpečí. Skóre chemického rizika bylo vyjádřeno jako rozmezí hodnot od 0 do 100, přičemž velikost rozmezí zvolili sami odborníci podle své nejistoty. Výsledky ukázaly, že 50 % pracovních situací mělo rizikové skóre v rozmezí 40 až 60 bodů. Průměrná variabilita se pohybovala kolem 15 % a spolehlivost kolem 82 %. Tuto matici pracovních situací sestavenou na základě francouzských údajů mohou využít manažeři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kteří mají ve svém podniku (západoevropská průmyslové odvětví) podobné pracovní situace.
klíčová slova: rizika chemická - procesy pracovní - situace - hodnocení rizik - matice

MCNEILLYA, RYAN: Comprehensive characterization of firing byproducts generated from small arms firing of lead-free frangible ammunition / Komplexní charakterizace vedlejších produktů střelby vznikajících při střelbě z ručních palných zbraní s bezolovnatým třaskavým střelivem
anotace: Po zavedení bezolovnatého frangibilního střeliva na střelnicích ručních palných zbraní vzdušných sil USA instruktoři hlásili, že během cvičení ostré střelby pociťují nepříznivé zdravotní příznaky, včetně bolesti v krku, kašle a bolesti hlavy. Předchozí studie zjistily, že se tyto příznaky objevují i přesto, že nejsou překročeny limity expozice na pracovišti. Pro lepší charakterizaci potenciálního zdroje a mechanismů vzniku zdravotních příznaků byla dokončena komplexní charakterizace fyzikálně-chemických vlastností plynů a aerosolů emitovaných při střelbě z pistole M9 a pušky M4 s použitím bezolovnatého frangibilního střeliva. Střelivo bylo vystřeleno v uzavřené komoře pomocí dálkového odpalovacího mechanismu. Ke stanovení složení emisí byla použita sada přímo čitelných přístrojů a analytických metod založených na sběru. V emisích převažoval oxid uhelnatý a ultrajemné částice. Dalšími převládajícími plyny byly oxid uhličitý, amoniak, formaldehyd, kyanovodík a oxid dusný, měřeno pomocí infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. Analytickými metodami bylo zjištěno, že emitované částice se skládají především ze sazí, mědi a draslíku, se stopovým množstvím vápníku, křemíku, sodíku, síry a zinku. Výsledky tohoto výzkumu potvrzují předchozí práci a rozšiřují charakterizaci emisí vznikajících při střelbě bezolovnatým frangibilním střelivem.
klíčová slova: zbraně - střelivo - emise - částice ultrajemné - aerosoly - rizika chemická - expozice profesionální - měření

 

KANbrief - č. 1 (2022)

DAMMANN, ANNA - VOMBERG, ANJA - THIERBACH, MICHAEL: Standardization of infection protection masks / Standardizace protiinfekčních ochranných masek
anotace: Na evropské úrovni se připravuje nová norma pro masky. Má obsahovat zkušební postupy pro ochranu uživatele a dalších osob před patogeny přenášenými vzduchem.
klíčová slova: masky obličejové - masky ochranné - testování - standardizace - normy

PUPPAN, RAYMOND - WERNICKE, ANDREAS: Scenarios for the digital transformation in standardization and standards / Scénáře digitální transformace v oblasti standardizace a norem
anotace: Na podporu digitální transformace spustily Německý institut pro normalizaci (Deutsche Institut für Normung, DIN) a Německá komise pro elektrotechniku, elektroniku a informační technologie (Deutsche Kommission für Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, DKE) národní iniciativu Digitální normy (Initiative Digitale Standards, IDiS).
klíčová slova: normy - standardizace - digitalizace - iniciativy - Německo

 

Práce a mzda - č. 2 (2022)

RANDLOVÁ, NATAŠA - HOŘEJŠÍ, LUCIE: Vysílání zaměstnanců v rámci EU
anotace: V uplynulém roce se na stránkách Práce a mzdy mohli čtenáři pravidelně setkávat s unikátním pracovněprávním seriálem „Vysílání zaměstnanců v rámci EU“, který si kladl za cíl být pomocnou rukou především pro české zaměstnavatele vysílající své pracovníky do jiných členských států Evropské unie, a to v souvislosti v novou evropskou úpravou, kterou přinesla směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018. Tímto speciálem série článků končí a poslední díl je věnován Velké Británii.
klíčová slova: vysílání pracovníků - vztahy pracovněprávní - Velká Británie

 

Práce a mzda - č. 3 (2022)

KRISTIÁNOVÁ, ŠÁRKA: Katalog prací
anotace: S účinností od 1. 1. 2022 byla novelizována nařízení vlády, která upravují nebo významně ovlivňují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízením vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se valorizují a v některých případech nově definují stupnice platových tarifů. Nařízením vlády č. 391/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje zařazení nových prací do platových tříd, některé práce se zařazují do vyšších platových tříd nebo se blíže a přesněji specifikuje vymezení těch prací, jejichž zařazení do platových tříd činilo v praxi problémy. Nařízením vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví nové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.
klíčová slova: katalog prací - platy - zaměstnanci - služby veřejné - správa státní - předpisy právní - Česká republika

PODRAZIL, PETR - JIRÁSKO, VOJTĚCH: Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem
anotace: Evropská komise předložila dne 9. 12. 2021 návrh směrnice č. 2021/0414 (COD) o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Reaguje tím na aktuální trend na trhu práce, kdy podle současných odhadů působí v rámci EU přibližně 28 miliónů osob v prostředí digitálních pracovních platforem. Podle očekávání vzroste tento počet na 43 miliónů v roce 2025. Pozice „platformových pracovníků“ je přitom značně nejistá. Většinou mají postavení osob samostatně výdělečně činných, byť výkon jejich práce pro digitální platformu vykazuje znaky závislé práce. Komise si je vědoma, že stávající pracovněprávní legislativa nepokrývá výkon práce těchto pracovníků, a vypracovala návrh, jehož hlavní cílem je zlepšit pracovní podmínky osob vykonávajících práci prostřednictvím digitálních platforem tím, že jsou stanovena kritéria pro kvalifikaci jejich smluvního vztahu, dále je pak nově podpořena transparentnost, spravedlnost a odpovědnost při tzv. algoritmickém řízení práce prostřednictvím platformy.
klíčová slova: práce platformová - digitalizace - podmínky pracovní - legislativa - vztahy pracovněprávní

FARKAČOVÁ, LENKA: Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
anotace: Spravedlivé odměňování, férová a rovná mzda, plat či odměna za práci. Přesně to je cílový stav, kterého chtějí dosáhnout nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé. Ostatně povinnost odměnit zaměstnance spravedlivou odměnou je zaměstnavateli uložena i zákoníkem práce. Při procesu analýzy odměny, respektive spravedlivé odměny, je nutné komparovat mnohé proměnné a především rozlišovat jednotlivé složky odměny za práci. Jinými slovy, je nutné porovnávat nároky práce, složitost odpovědnost a namáhavost práce a následně i výkon a podmínky práce. A právě při tomto procesu porovnávání je klíčové, jak jednotlivé proměnné měřit či porovnat, a to tak, aby výsledek nebyl zavádějící. Jak tedy přistoupit k základní mzdové (platové) diferenciaci, jak pozorovat, čí práce je složitější, odpovědnější a namáhavější, jaké využít postupy a metody? Přesně těmito otázkami se zabývá tento článek.
klíčová slova: mzdy - odměňování - příležitosti rovné - diferenciace platová - stanovení - postupy - metody

 

Process Safety Progress - č. 1 (2022)

SNEDDON, JAMES: Pandemic risk management; protecting people while ensuring business continuity / Řízení rizik v době pandemie; ochrana lidí při zajištění kontinuity provozu
anotace: Pandemie covid-19 se rozšířila po celém světě v druhé polovině roku 2019, v průběhu roku 2020 a v roce 2021. V reakci na ni mnoho organizací zavedlo zásady práce z domova, zatímco jiné zcela zastavily provoz ve snaze omezit šíření mezi svými zaměstnanci a komunitami. Tato strategie omezování šíření nákazy nebyla univerzálně životaschopná; dlouhodobé zastavení provozu mělo dopad na ekonomickou životaschopnost společností a některá odvětví byla označena jako "základní služba", a proto pokračovala v provozu. Tito zaměstnavatelé stáli před návrhem, jak vyvážit potřeby podniku a komunity s pokračující odpovědností za zajištění bezpečného pracoviště pro zaměstnance. Tento dokument ukazuje, jak může použití běžných metodik řízení rizik, jako je bow-tie analýza (motýlek) v kombinaci s vhodným procesem zajištění a ověření (např. model linií obrany), pomoci lépe pochopit rizika spojená s obnovením nebo pokračováním provozu v případě pandemie a zajistit, aby zavedená opatření k řízení uvedeného rizika byla vhodná a účinná.
klíčová slova: pandemie - řízení rizik - ochrana zdraví - pracoviště - metody - postupy

SAYIN, BARIS - SAYIN, BARIS: Risk-based explosion hazard analysis and building upgrades in industrial facilities to prevent blast failures / Analýza rizika nebezpečí výbuchu a modernizace budov v průmyslových zařízeních s cílem zabránit selhání při výbuchu
anotace: Nepředvídatelné události, jako je například výbuch, představují velkou většinu potenciálních i skutečných smrtelných úrazů v průmyslových zařízeních. Aby se předešlo ztrátám na lidských životech a zraněním a aby bylo možné bezpečně navrhnout nebo posoudit riziko výbuchu průmyslové budovy, měla by být rizika těchto havarijních zatížení kvantifikována jak z hlediska pravděpodobnosti/frekvence, tak z hlediska následků. V článku je navržen kombinovaný přístup založený na riziku pro posouzení všech havarijních zatížení. Studie zahrnuje nově vyvinutou metodu založenou na rizicích, kterou lze použít pro analýzu budov v průmyslových objektech. V rámci tohoto rozsahu je v článku uvedeno hodnocení nebezpečí výbuchu v průmyslových objektech. Studie se rovněž zaměřuje na řadu zásadních fází analýzy a návrhu, včetně modelování výbuchu, screeningové analýzy budov, podrobné analýzy konstrukcí, koncepčního návrhu modernizace konstrukcí a konečného návrhu modernizace. Nakonec jsou uvedeny také techniky modernizace budov v průmyslových zařízeních, které minimalizují jednotlivá rizika spojená s výbuchem.
klíčová slova: výbuchy - budovy - objekty průmyslové - konstrukce - hodnocení rizik - metody - ochrana protivýbuchová

BRIDGES, WILLIAM - DOWELL III, ARTHUR M.: More issues with layer of protection analysis / Další problémy s analýzou vrstev ochrany (analýza LOPA): od původce
anotace: Analýza vrstev ochrany (Layer of Protection Analysis, LOPA) existuje již více než 25 let a v praxi se používá 20 let, přičemž první učebnice byla oficiálně vydána v roce 2001. Tento článek sdílí postřehy a zkušenosti dvou původců analýzy LOPA a poskytuje další pokyny, jak analýzu LOPA používat a jak ji nepoužívat. Článek uvádí konkrétní příklady osvědčených postupů, z nichž některé nejsou v učebnicích na toto téma dostatečně popsány nebo jsou vynechány.
klíčová slova: vrstvy ochranné - řízení rizik - řízení bezpečnosti - analýzy rizik - hodnocení rizik - metody - praxe - použití - LOPA

FARGIE, DAVE - PEARSON, KATHY: Implementing layer of protection analysis in a global organization / Zavedení analýzy vrstev ochrany (analýza LOPA) v globální organizaci
anotace: Tento příspěvek se zabývá problémy a poznatky z implementace analýzy vrstev ochrany (LOPA) v globální organizaci. Výzvy zahrnují širokou škálu různých procesů, více funkčních organizací a různé pokyny a předpisy v jednotlivých zemích. Poznatky zahrnují metody použité pro zefektivnění LOPA a sdělování konzistentních pokynů k LOPA. LOPA se lépe používá jako srovnávací nástroj než jako absolutní míra rizika. Aby byly výsledky LOPA srovnatelné, je třeba v rámci techniky LOPA používat společné standardy.
klíčová slova: organizace - řízení bezpečnosti - analýzy rizik - metody - LOPA

GROZDANOVIC, MIROLJUB - BIJELIC, BOJAN - JANJIC, ALEKSANDAR: A framework for the application of standards, recommendations, and research on large screen displays in the function of new control rooms design / Rámec pro uplatňování norem, doporučení a výzkumu v oblasti velkoplošných displejů při navrhování nových řídicích místností (velínů)
anotace: Stávající zobrazovací systémy ve většině velínů v Srbsku jsou postaveny na zastaralé technologii. Aby bylo možné funkční monitorování ze strany obsluhy, je třeba tyto řídicí místnosti přepracovat s využitím moderních technologií tak, aby se optimalizovala interakce člověka s řídicím systémem. Tento článek obsahuje přehled publikované literatury týkající se velkoplošných displejů a také pokyny vyplývající z příslušných průmyslových norem. Významná část tohoto článku se zabývá analýzou nového návrhu zobrazovacího systému v řídicí místnosti. Analyzovaná témata zahrnují optimální rozměry zobrazovacích systémů, kódování vizuálních informací, barvy používané na zobrazovacích systémech, interakci mezi obsluhou a zobrazovacím systémem a popis obsahu prezentovaného na zobrazovacích systémech.
klíčová slova: jednotky zobrazovací - displeje - velíny - řízení - design ergonomický - rozhraní člověk-stroj

MIZE, JENNIFER F.: "If you really think it's that important - show me, don't tell me!" / "Jestli si opravdu myslíš, že je to tak důležité - ukaž mi to, neříkej mi to!"
anotace: Efektivní sdělení o procesní bezpečnosti podporují, představují a posilují silnou kulturu bezpečnosti procesů. Žádný komunikační program nebo slogan však nemůže vytvořit silnou kulturu procesní bezpečnosti. Organizace musí investovat potřebný čas a zdroje na její podporu. Aby organizace zavedly, udržely a zlepšily výkonnost v oblasti procesní bezpečnosti, musí identifikovat a řešit situace, které jsou v rozporu s jejich očekáváními a komunikací týkající se procesní bezpečnosti. Zapojení a angažovanost zaměstnanců jsou možné pouze tehdy, pokud jsou poskytovány dostatečné pobídky. Jinými slovy, lidé budou vynakládat největší úsilí na činnosti, které poskytují největší odměnu. V článku jsou uvedeny příklady situací, které jsou v rozporu s poselstvím organizace o procesní bezpečnosti, a navrženy osvědčené postupy pro řešení těchto situací.
klíčová slova: bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti - řízení rizik - zdroje

KERIN, TRISH: My lessons for process safety leadership / Moje lekce pro vedení procesní bezpečnosti
anotace: Vedení je zásadní složkou pro dosažení dobrých výsledků v oblasti bezpečnosti, ať už se jedná o osobní bezpečnost nebo bezpečnost procesů. Efektivním způsobem předávání znalostí a poučení je umění vyprávět příběhy. V oblasti procesní bezpečnosti to vyžaduje důsledné a cílevědomé zaměření na funkční aspekty procesní bezpečnosti: znalosti a kompetence, inženýrství a projektování, systémy a postupy, lidský faktor a kulturu bezpečnosti. Prokazování pozitivního vedení v těchto oblastech poskytuje lidem v organizaci stanovenou cestu, kterou mohou následovat, což vede k tomu, že jejich vlastní výkonnost odráží výkonnost vedoucího. V tomto článku se autorka dělí o své zkušenosti s vedením procesní bezpečnosti procesů pomocí umění vyprávět příběhy.
klíčová slova: bezpečnost procesní - procesy pracovní - učení se - komunikace - příběhy - vedení lidí

NELSON, PAMELA - ANDERSON, KATHERINE: Nothing lasts forever / Nic netrvá věčně: položky, které chybí ve vašem systému preventivní údržby
anotace: Vzhledem k počtu závažných incidentů v oblasti bezpečnosti procesů, ke kterým došlo v důsledku zavedení normy pro řízení bezpečnosti procesů, zavedl americký Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Occupational Safety and Health Administration) národní programy zaměřené na kontrolu dodržování bezpečnosti procesů v rafinériích a závodech na zpracování chemikálií. Jak rafinérský, tak chemický národní program identifikovaly mechanickou integritu jako prvek s největším počtem nedostatků v dodržování předpisů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout návod na identifikaci, stanovení četnosti kontrol, dokumentaci a řešení nedostatků kritického zařízení, který nejen splňuje požadavky předpisů, ale zahrnuje také všechny položky, včetně malých, často přehlížených položek.
klíčová slova: bezpečnost procesní - údržba - integrita - předpisy - shoda

SUMMERS, ANGELA E.: Working under pressure / Práce pod tlakem: zvládání nebezpečí přetlaku pomocí ochranných systémů s vysokou integritou
anotace: Odvětví zpracovatelského průmyslu přijalo používání ochranných systémů s vysokou integritou (high integrity protective systems, HIPS), aby se zabránilo přetlaku v nádobách a potrubích. Nejčastější případy použití jsou tam, kde vlastník/provozovatel považuje přetlakové zařízení za nepraktické z důvodů specifických pro danou aplikaci nebo kde nouzové odvzdušnění způsobuje významné bezpečnostní důsledky. HIPS lze rovněž použít k odstranění nebo minimalizaci dopadu nouzového odvzdušnění na životní prostředí. Účinnost HIPS je omezena dovedností použitou při identifikaci rizika přetlaku a při implementaci HIPS k zastavení těchto scénářů. V konečném důsledku je to vlastník/provozovatel, kdo musí zajistit, aby HIPS byl navržen, instalován, provozován a udržován způsobem, který zabrání přetlaku technologického zařízení.
klíčová slova: nádoby - potrubí - přetlak - systémy ochranné - integrita - ventily - systémy bezpečnostní - zařízení technická

HANNA, STEVEN: Gaps in toxic industrial chemical model systems / Mezery v modelových systémech toxických průmyslových chemikálií: zlepšení a změny za posledních 10 let
anotace: K posouzení nebezpečnosti úniků toxických průmyslových chemických látek (toxic industrial chemicals, TICs) do ovzduší se často používají komplexní modelové systémy, které začínají definicí scénáře a končí odhadem zdravotního rizika. V letech 2008 a 2010 sponzorovaly instituce US Department of Homeland Security and Defense Threat Reduction Agency zprávy, které identifikovaly mezery ve znalostech v oblasti modelování TIC. Tento článek pojednává o tom, které z těchto znalostních mezer byly v posledních 10 letech uspokojivě vyřešeny novým teoretickým a experimentálním výzkumem, například terénními experimenty.
klíčová slova: látky toxické - látky nebezpečné - látky chemické - úniky látek - rizika - chlór - amoniak - analýzy rizik - modelování - modely - scénáře

WICAKSONO, FERMI DWI: A state of the art of the accident causation models in the process industries / Současný stav modelů příčin nehod ve zpracovatelském průmyslu
anotace: Komplexní přehled výzkumné literatury v souladu s implementacemi modelů příčin nehod umožňuje přispívajícím autorům získat poznatky pro rozvoj metodologií pro stanovení příčin nehod (příčinných faktorů). Pro dosažení tohoto cíle byla vypracována systematická metaanalýza literatury, která hodnotila ukazatel parametrů spojených s nejvyužívanějšími metodami příčinných souvislostí při řešení příčinných faktorů v procesním průmyslu. Tento přehled zkoumá 149 prací důkladným čtením z vyfiltrovaných 387 rukopisů publikovaných v akademické databázi SCOPUS v letech 1980-2020.
klíčová slova: nehody průmyslové - události mimořádné - příčiny - faktory rizikové - modely - průmysl zpracovatelský - literatura - analýzy

 

Professional Safety - č. 3 (2022)

LYON, BRUCE K. - POPOV, GEORGI: On the concept risk, uncertainity and black swans / O pojmu riziko, nejistota a černé labutě
anotace: Riziko může mít v závislosti na kontextu pro různé skupiny různý význam. Na organizační úrovni vnímají odborníci na BOZP riziko odvozené od nebezpečí, zatímco výrobní a provozní manažeři vidí riziko pocházející z provozu. Na úrovni vedoucích pracovníků je pohled mnohem širší a zahrnuje finanční a strategická rizika, která ohrožují obchodní cíle. Tyto různé pohledy vedly k vytvoření mnoha definic pojmu "riziko", což vyvolává určité nejasnosti ohledně jeho univerzálního významu. Normy pro řízení rizik a systémy řízení mají vlastní definice rizika, zatímco bezpečnostní normy a slovníky popisují riziko odlišně. Ve prospěch těch, kteří řídí rizika, je možná na čase znovu prozkoumat pojem riziko a pochopit jeho skutečný význam. Tento článek představuje pohled autorů na riziko, nejistotu, příležitost a jedinečné události známé jako "černé labutě" a "šedí nosorožci" (black swans and grey rhinos).
klíčová slova: rizika - terminologie - koncepty - význam

DEMCHAK, JENNIFER - NICHOLLS, TERRY - MINNICK, WANDA: Disaster resiliency / Odolnost vůči katastrofám: zvýšení skóre
anotace: Vedoucí pracovníci odpovědní za ochranu veřejnosti během katastrof mohou mít prospěch z pochopení osvědčených přístupů k odolné komunitě. Národní index rizik (NRI) Federální agentury pro krizové řízení měří riziko přírodních katastrof a zranitelnost a identifikuje nejohroženější komunity. NRI pomáhá informovat o tom, které oblasti jsou nejzranitelnější, určuje, kam by měly být směřovány finanční prostředky, a pomáhá vedoucím představitelům komunit identifikovat faktory, které lze změnit, aby se zlepšila "nízká" odolnost komunit. Pro zmírnění následků katastrof je nezbytné povědomí o odolnosti vůči katastrofám, dostupných zdrojích a krocích, které lze podniknout a které byly podniknuty. Vytvoření NRI poskytuje počáteční rámec, v němž se veřejnost může seznámit se současným stavem odolnosti svých komunit. Tyto informace jsou v kombinaci s přístupy zdola užitečné pro odborníky na bezpečnost při plánování strategií zmírňování následků přírodních katastrof.
klíčová slova: katastrofy - události mimořádné - ochrana obyvatelstva - komunity - odolnost - resilience

HANSEN, LARRY L.: It´s time to think again! / Je čas se zamyslet!: "převýchova" bezpečnosti a ochrany zdraví v podnicích
anotace: Bezpečnostní profese se neustále vyvíjí, protože její odborníci se přizpůsobují měnícímu se světu práce a podnikání, uplatňují vědecký a technologický pokrok a reagují na světové události. Bez ohledu na dobu však profesionálové v oblasti bezpečnosti neustále prokazují silné odhodlání učinit svět bezpečnějším a zdravějším místem. Tento článek z archivu časopisu Professional Safety z roku 1995 vyzývá čtenáře, aby se posunuli od myšlení, které vnímá lidi jako problém, k rozpoznání procesu jako problému.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - řízení bezpečnosti práce - zaměstnanci - procesy - vnímání - přístupy

KEITH, COURTLAND: Severe weather events / Nepříznivé povětrnostní jevy: jak zajistit bezpečnost lidí a zařízení
anotace: Vypracování účinného plánu reakce na mimořádné události je klíčové pro manažery BOZP, kteří potřebují předvídat nepříznivé povětrnostní události, jako je hurikán, tornádo nebo lesní požár. Počasí je nepředvídatelné a vzhledem k rychle se měnícímu klimatu je včasné řízení mimořádných událostí nedílnou součástí zajištění bezpečnosti zaměstnanců a infrastruktury podniku.
klíčová slova: počasí - katastrofy přírodní - události mimořádné - řízení bezpečnosti práce - ochrana zaměstnanců - ochrana infrastruktury

 

Sicher ist Sicher - č. 1 (2022)

KIESCHE, EBERHARD: Lehren aus Corona / Poučení z koronavirové pandemie: očkování a detekce (důkazy)
anotace: Autor uvádí, že krátce po propuknutí pandemie koronaviru SARS-CoV-2 začal vývoj vakcín a koncem roku 2021 jich bylo k dispozici dostatek, ale proočkovanost v Německu v současnosti stagnuje, protože stále více lidí se nenechává očkovat. Na tomto pozadí nebude možné dobrovolným očkováním dosáhnout kolektivní imunity nebo proočkovanosti 80 až 90 %. Na začátku pandemie zákonodárce vyloučil obecné požadavky na očkování. Nyní se debatuje, zda je pro boj s pandemií nutné plošné očkování nebo alespoň očkování určitých profesních skupin. Autor podrobně popisuje tuto diskuzi včetně rozboru platné legislativy. Dochází k závěru, že zatím neexistuje právní základ pro obecnou povinnost očkovat zaměstnance ve firmách proti covid-19. Domnívá se, že by tato povinnost očkovat určité profesní skupiny mohla být nastolena příští vládou. Ale i někteří ústavní právníci poukazují na fakt, že obecná povinnost tohoto očkování není v souladu s ústavou. Dále autor poznamenává, že očkovací povinnost včetně zpracování dat nemůže být založena na kolektivních smlouvách smluvních stran, a ani na souhlasu v pracovněprávním vztahu. Mělo by být usnadněno očkování ve firmách na bázi dobrovolnosti v pracovní době a závodní lékařská služba by měla pozitivně a pravdivě pobízet zaměstnance k očkování (včetně informování o vedlejších účincích a údajných dlouhodobých následcích očkování).
klíčová slova: koronavirus - pandemie - zkušenosti - očkování - slunce

STRÄTER, OLIVER: Modulare Analyse der Belastungsfaktoren in Organisationen (MABO) / Modulární analýza stresových faktorů v organizacích (MABO): holistický, adaptivní a praktický nástroj týkající se hodnocení psychických rizik: 1. část
anotace: Autoři uvádějí, že navzdory různorodým negativním důsledkům zvyšující se psychické zátěže na pracovišti a prokázaným pozitivním ekonomickým efektům i nasazení vhodných preventivních opatření pouze asi 21 % společností provádí psychické hodnocení rizik. V praxi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců tvrdí, že používané nástroje nabízejí řešení šité na míru jejich organizaci. Autoři v 1. části článku seznamují s důležitostí měření psychické zátěže na pracovišti. K určení psychického stresu na pracovišti slouží nástroj MABO, který autoři podrobně rozebírají.
klíčová slova: zátěž psychická - stres - zdraví duševní - aspekty psychologické - hodnocení rizik - nástroje

BACKHAUS, NILS - NOLD, JOHANNA: Gesunde Grenzen der Arbeitszeit / Zdravé limity pracovní doby: jak mohou zaměstnanci těžit z evidence pracovní doby
anotace: Požadavek Evropského soudního dvora (ESD) na zavedení systému evidence pracovní doby vyvolal velkou diskuzi. V roce 2019 byl proveden průzkum Spolkového institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA) týkající se pracovní doby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na jeho základě byla vypracovaná studie, která se etablovala jako důležitý zdroj dat pro komplexní a reprezentativní mapování různorodých rozdílů v pracovní době a pracovních podmínkách mezi zaměstnanci. Bylo zjištěno, že evidence pracovní doby na jedné straně zajišťuje dodržování standardů zdravého strukturování pracovní doby a na druhé straně přispívá k flexibilitě zaměstnanců. Pružnější pracovní doba přináší nové výzvy pro společnost i zaměstnance. Autoři seznamují s výsledky této studie. Závěrem uvádějí, že odchylování od standardů pracovní doby, například s ohledem na dlouhou pracovní dobu a kratší dobu odpočinku, má negativní dopad na bezpečnost, pohodu a zdraví při práci, stejně jako na motivaci a výkon. Proto je evidence pracovní doby nezbytnou součástí zdraví prospěšné pracovní doby. V neposlední řadě se neregulovaná dostupnost mimo pracovní dobu a práci ve volném čase nebo v atypických časech projevuje evidencí pracovní doby a lze o ní debatovat v rámci firemního diskurzu a do budoucna se jí vyhnout. Evidence může vést k diskuzi o pracovní době ve firmě a odhalit špatné implicitní předpisy, přesčasy, dostupnost ve volném čase apod.
klíčová slova: doba pracovní - evidence - diskuse - výhody - nevýhody

HEITMANN, CHRISTINA - ZIESCHANG, HANNA: Aktuelle Themen aus der Arbeitszeitgestaltung / Aktuální témata z organizace pracovní doby
anotace: Současný vývoj ve světě práce, jako je zvyšování flexibility a digitalizace, vyžaduje organizaci pracovní doby, která podporuje ochranu zdraví. V Německu proběhla rozsáhlá diskuze německého sociálního úrazového pojištění (DGUV), ze které vyplynuly aktuální vědecké poznatky a návrhová opatření k tématům, jako je spánek, přestávky a home office včetně praktických příkladů organizace pracovní doby. Autorky se podrobněji zabývají těmito tématy. Organizace pracovní doby má totiž podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, a proto je důležité, aby zaměstnavatelé a zaměstnanci převzali odpovědnost za její organizaci. To lze podpořit pomocí individuálních dovedností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na obou stranách, manažerů i zaměstnanců. Na druhou stranu by obecné podmínky měly být koncipovány tak, aby pracovní dobu bylo možné organizovat zdravým způsobem bez větších překážek. Tomu může napomoci pracovnělékařská péče, dále digitální nástroje a dobře navržená kultura prevence.
klíčová slova: doba pracovní - flexibilita - organizace práce

 

Sicher ist Sicher - č. 2 (2022)

GROSSE-JÄGER, ANDRÉ - ZWINGMANN, BRUNO: "Basisarbeit" / "Základní práce" : nový termín a přístup
anotace: Autoři uvádějí, že "základní práce" zahrnují všechny činnosti, pro které není vyžadována zvláštní odborná způsobilost. Více než 20 % všech zaměstnanců v nejrůznějších oborech vykonává základní práci. Jejich běžnou situaci charakterizuje častá ekonomická a sociální nejistota a problematické pracovní podmínky. Podle autorů ke zlepšení situace a vytváření pracovních podmínek včetně uznání a ocenění místní práce je zapotřebí dlouhodobější politický rámec, který by obsahoval komunikační strategii o politických a operačních řešeních, síť široce podporovanou napříč všemi sociálními skupinami, sociálními partnery na podnikové i mezipodnikové úrovni, institucemi, výzkumem, vědou a politikou a také samotnými místními pracovníky a politický program s opatřeními a prioritami financování. V rámci tohoto konceptu se již rozvinula spolupráce institucí a organizací, které toto téma považují za důležité a chtějí ho podporovat ze svých perspektiv. Autoři dále konstatují, že je potřeba zintenzivnit výzkum a vývoj s ohledem na aktivity, trajektorie zaměstnanosti, sociální a ekonomické souvislosti a požadavky, jakož i osobní hodnoty a očekávání místních pracovníků. Výzkumníci by měly také prozkoumat změnu v místní práci, která se odehrává na pozadí digitální transformace. Politická opatření se musí zaměřit na čtyři hlavní oblasti, jako jsou ekonomické a sociální zabezpečení, účel a ocenění práce, kvalifikace a další vzdělávání a BOZP, spolurozhodování a participace.
klíčová slova: práce - definice - způsobilost pracovní - přístupy - politika - komunikace - zaměstnanost - profese

RATHS, HANS-PETER: Das neue Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen / Nový zákon o systémech vyžadujících monitorování
anotace: 16. července 2021 vstoupil v Německu v platnost nový zákon o systémech vyžadujících monitorování. Předpisy o provozu systémů, které vyžadují monitorování, proto již nejsou součástí zákona o bezpečnosti výrobků. Zákon upravuje povinnosti provozovatelů systémů, úkoly a povinnosti tzv. schválených monitorovacích orgánů, schvalování a dohled nad testovacími středisky a pravomoci dozorčích orgánů jednotlivých spolkových zemí. Důraz je kladen na bezpečnost práce. Systémy, které zajišťují monitorování, jsou definovány jako systémy, které představují významná rizika pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Článkem 7 zákona byla vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci redakčně přizpůsobena této nové legislativě.
klíčová slova: systémy monitorovací - monitorování - legislativa - požadavky - Německo

MEYER, CHRISTOPH: Sicheres Arbeiten an handgesteuerten Fräsmaschinen / Bezpečná práce s ručně řízenými frézkami: od nákupu až po obsluhu
anotace: Pokud jde o řezání kovů, ve firmách se často vyskytují ručně řízené frézky. Představují nebezpečí, které může mít za následek vážné zranění. To může být způsobeno například vysokou rychlostí ostrého frézovacího nástroje, odletujícími třískami nebo nesprávným použitím chladicího maziva. Aby se tato rizika minimalizovala, musí být přijata přiměřená ochranná opatření, se kterými autor seznamuje. Nejedná se pouze o opatření při práci s frézovacími stroji, ale i po práci je třeba dbát na řadu věcí, jako je např. čištění stroje (smí se provádět pouze tehdy, když je stroj v klidu), třísky by měly by být odstraněny pouze vhodnými prostředky, jako jsou vysavače, ruční kartáče nebo háky. Když je stroj vypnutý, měl by být zabezpečen proti neoprávněnému použití, například uzamykatelným hlavním vypínačem. Také volně ležící a nepoužívané frézovací nástroje představují riziko zranění. Proto by měly být vždy uchovávány ve vhodných nádobách nebo opatřeny ochranou řezných hran. Co považuje autor za důležité, je péče o pleť po skončení práce, aby se předešlo kožním onemocněním. Ochraně pokožky je proto vždy třeba věnovat náležitou pozornost.
klíčová slova: frézky - nářadí ruční - rizika pracovní - bezpečnost práce - opatření bezpečnostní

SZYMANSKI, HANS - LANGE, ANDREA - BERENS, TOBIAS: Das pandemiefeste Produktionsunternehmen / Společnost odolná proti pandemii
anotace: Autoři uvádějí, že koronavirová pandemie staví firmy před výzvu zajistit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců při zachování výrobních a hodnotových řetězců. Implementace zákonných požadavků na ochranu před infekcí vyžaduje na základě hodnocení rizik provádět opatření. Dále v zájmu zvýšení efektivity vnitropodnikových procesů je třeba integrovat koncepci Průmyslu 4.0 do provozní praxe. Přitom je důležité vzít v úvahu i práci na dálku. Ukazuje se však, že zejména malé a střední podniky mají problémy s plněním těchto požadavků, zejména s komplexním hodnocením rizik a stresu, který způsobuje fyzickou i psychickou zátěž. Autoři se proto podrobněji zaměřili na popis metodického postupu v oblasti posouzení pracovních podmínek a posouzení rizik (zejména specifických pro koronaviry) a stresu, a jak z nich odvodit opatření podporující zdraví a bezpečné stárnutí. Závěrem konstatují, že participativní a vnímavá firemní kultura přispívá k rozvoji, provádění a přijímání opatření k prevenci infekce, bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Za klad považují, že pandemie SARS-CoV-2 podpořila digitalizaci procesů ve firmách.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - rizika - hodnocení rizik - BOZP - průmysl 4.0 - zaměstnanci

STRÄTER, OLIVER: Modulare Analyse der Belastungsfaktoren in Organisationen (MABO) / Modulární analýza stresových faktorů v organizacích (MABO): holistický, adaptivní a praktický nástroj týkající se hodnocení psychických rizik: 2. část
anotace: Autoři uvádějí, že navzdory různorodým negativním důsledkům zvyšující se psychické zátěže na pracovišti a prokázaným pozitivním ekonomickým efektům i nasazení vhodných preventivních opatření pouze asi 21 % společností provádí psychické hodnocení rizik. V praxi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců tvrdí, že používané nástroje nabízejí řešení šité na míru jejich organizaci. Autoři v 1. části článku seznamují s důležitostí měření psychické zátěže na pracovišti. K určení psychického stresu na pracovišti slouží nástroj MABO, který autoři podrobně rozebírají. V této 2. části článku představují MABO jako nástroj v učící se organizaci. Dále se zabývají analýzu jeho platnosti a seznamují se závěrečnou diskuzí nad tímto nástrojem.
klíčová slova: zátěž psychická - stress - aspekty psychologické - zdraví duševní - nástroje - učení se

 

Sicher ist Sicher - č. 3 (2022)

SOMMER, SABINE: Umsetzung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation / Implementace organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: integrovanější a digitální v budoucnosti?
anotace: Autorka uvádí, že pokud zaměstnavatelé chtějí zajistit svým zaměstnancům bezpečné, zdravé a humánní pracovní podmínky, musí vytvořit vhodnou strukturální a procesní organizaci. Během pandemie covid-19 bylo mnoha organizacím jasné, že opatření v oblasti bezpečnosti práce je třeba plánovat a implementovat jako součást jejich řídících struktur. Autorka dále konstatuje, že úpravy organizace práce během krize budou mít i nadále v mnoha ohledech dopad na budoucí podobu BOZP ve firmách. Podle jejího názoru je nutná silnější integrace bezpečnosti práce do provozních systémů. K tomu existuje na trhu široká škála digitálních aplikací. Mezi nabídkami se však nacházejí především ty aplikace, které se týkají jednotlivých prvků BOZP, tzn., že potenciál pro propojení digitálních aplikací zůstává často nevyužit. V tomto ohledu existuje potenciál pro další rozvoj s ohledem na potřebu větší integrace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do podnikových procesů. Totéž platí pro interaktivní aplikace, které mohou provádět úkoly a procesy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které dříve vyžadovaly fyzickou přítomnost účastníků na místě. Ty se zatím na trhu vyskytují jen zřídka. Závěrem autorka upozorňuje, že seznamuje pouze s produkty, o kterých lze informace volně zjistit na internetu. Proto mohou být v samotných podnicích použity další vlastní digitální nástroje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: práce - organizace práce - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - řízení podnikové - integrace - procesy podnikové - digitalizace - aplikace

KÖHLER, UTA: Rechtliche Aspekte nach dem Europäischen Chemikalienrecht für die Weitergabe der Objekte für Ausstellungen / Právní aspekty podle evropského chemického zákona pro předávání předmětů na výstavy
anotace: Mnoho muzeí celosvětově spolupracuje a předávají si exponáty včetně kontaminovaných exponátů. Škodlivý hmyz, stejně jako ve Velké Británii, kde se hmyz rozšířil v důsledku uzavření muzeí souvisejících s pandemií, se v Německu nesmí předávat. Ošetření nebezpečnými chemikáliemi zabraňuje šíření škodlivého hmyzu. To však představuje riziko pro lidi a životní prostředí. Používání organochlorových pesticidů, jako je lindan a DDT, je nyní v Německu zakázáno. Nyní konzervátoři používají odlišně působící pesticidy, jako jsou pyrethroidy a juvenilní analogy. V případě předání exponátů do jiného muzea na výstavy se zvyšuje i nebezpečí pro zaměstnance a návštěvníky muzea z emisí nebezpečných látek, kterými jsou předměty ošetřovány. Autorka se v článků zabývá zákonnými požadavky, které musí být splněny podle evropského chemického práva, aby byla muzea právně bezpečná.
klíčová slova: pesticidy - látky chemické - muzea - exponáty - ochrana majetku - kontaminace - ochrana zdraví - předpisy právní - Německo

RUCHHÖFT, MATTIAS: Die Formel des akuten Wahnsinns / Vzorec akutního šílenství: jak rozumně čelit mediálnímu přetěžování?
anotace: Od doby pandemických omezení se tématem stala virtuální spolupráce a zvýšil se počet komunikačních platforem. Mnoho zaměstnanců je však již delší dobu vystaveno fenoménu, že jejich práce musí být dokumentována na stále větším počtu platforem a zároveň musí komunikovat se zákazníky a kolegy prostřednictvím více elektronických médií. Výsledkem je zvýšený počet informací, které hlásí určité změny a události v reálném čase. Autor prezentuje svůj vzorec "akutního šílenství", tedy zátěže pro zaměstnance, která je vystavuje stresu z virtuální práce s více elektronickými médii. Podle jeho názoru práce s mnoha komunikačními a informačními kanály nemá ani ekonomický efekt ? zabývat se nadbytečnými činnostmi neslouží výsledku, ale zvyšuje námahu. Cílem autora je poskytnout argumenty a přístupy pro další zlepšení, zahájení diskusí na mnoha úrovních, počínaje návrhem využití technologií, organizací práce a osobními dovednostmi zaměstnanců, snížit stres způsobený virtuální komunikací, informacemi v reálném čase a intenzifikací práce na zdravé úrovni.
klíčová slova: práce - komunikace - informace - technologie informační - technologie komunikační - stres - organizace práce - zdraví - přetěžování

 

Sondy revue - č. 3 (2022)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2021
anotace: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, deklaruje fyzickým osobám se zdravotním postižením zvýšenou ochranu na trhu práce a za tím účelem mj. v paragrafu 82 až 84 stanovuje zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl činí 4 %. U agentur práce je to ale jinak. Zaměstnavatelům, kteří jsou agenturou práce, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítávají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.
klíčová slova: osoby hendikepované - zaměstnávání - agentury práce - zaměstnanci agenturní

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Kdy se přestávka v práci považuje za součást pracovní doby
anotace: V nedávné době vzbudilo pozornost rozhodnutí Soudního dvora EU a Ústavního soudu týkající se přestávek v práci. Na základě těchto rozhodnutí je třeba změnit dosud zastávaný výklad jednoho důležitého aspektu úpravy přestávek. Článek seznamuje s tím, co je v oblasti přestávek nového a na jaké zaměstnance mohou závěry nových rozhodnutí dopadnout.
klíčová slova: přestávky pracovní - doba pracovní - rozsudky soudní - Evropská unie

Mzdový vývoj v České republice
anotace: ČMKOS si ve mzdové oblasti dala za cíl usilovat o růst kupní síly mezd a platů zaměstnanců. Tento cíl se dařilo v průběhu celého období od roku 2018 plnit. Reálná mzda v podnikatelské i nepodnikatelské sféře se od roku 2018 každoročně zvyšovala. Velký vliv na to měla kampaň Konec levné práce, v jejímž rámci ČMKOS každoročně zveřejňuje požadovaný růst mezd a platů pro kolektivní vyjednávání na následující rok.
klíčová slova: mzdy - platy - vývoj - Česká republika - odbory - kampaně

HOMFRAY, ŠÁRKA: Evropský pracovní trh mezi dvěma otřesy.
anotace: Aktuální vydání pravidelné klíčové publikace Evropského odborového institutu (ETUI) Benchmarking Working Europe 2021 se zabývá zejména analýzou nerovnosti v době nástupu pocovidové obnovy pracovního trhu. Toto období existující nerovnosti nejen odhalilo, ale do značné míry i prohloubilo nebo alespoň upevnilo. V tomto ohledu mohou být závěry výzkumníků a výzkumnic za loňský rok významným varováním a lekcí pro letošek a bezprostřední budoucnost.
klíčová slova: trh práce - analýzy - nerovnosti

 

Travail et Sécurité - č. 12 (2021)

DELAVAL, KATIA - BRASSEUR, GRÉGORY - VAUDOUX, DELPHINE: La restauration traditionelle / Tradiční stravování
anotace: Tradiční stravování je odvětvím, v němž dochází k mnoha pracovním úrazům. Síť nemocenského pojištění a pojištění proti pracovním rizikům a profesní organizace hotelového a gastronomického průmyslu vyvinuly několik nástrojů, které mají majitelům restaurací pomoci začlenit prevenci pracovních rizik do jejich provozoven.
klíčová slova: stravování - restaurace - úrazy pracovní - prevence rizik - nástroje

 

Travail et Sécurité - č. 832 (2021)

DELAVAL, KATIA: Engins pour l´entretiendes routes / Zařízení pro údržbu silnic: rizika jsou odříznuta
anotace: Společnost Noremat navrhuje svá zařízení a montuje nářadí, jako jsou kloubová ramena, a stroje pro údržbu silnic a krajnic. Celá společnost zavedla na míru šité nástroje na ochranu obsluhy před riziky spojenými s manipulací s těžkými břemeny.
klíčová slova: manipulace s břemeny - rizika pracovní - prevence rizik - obsluha - prostředky ochranné - údržba - silnice - stroje a zařízení

 

Travail et Sécurité - č. 833 (2022)

RAVALLEC, CÉLINE - DELAVAL, KATIA - LARROQUE, DAMIEN: La sensibilisation par le jeu / Uvědomění si prostřednictvím hry
anotace: Ačkoli je používání her k učení koncept starý, ve firmách se tento přístup začal používat relativně nedávno. Prevence pracovních rizik dokázala využít příležitosti, protože v této oblasti vzniká stále více vzdělávacích modulů v hravé formě. Aby však byl tento postup účinný, musí být doprovázen skutečnou přísností.
klíčová slova: hry - učení se - vzdělávání - rizika pracovní - prevence rizik - metody vzdělávací

DELAVAL, KATIA: Une prévention réelle pour des dispositifs virtuels / Skutečná prevence pro virtuální zařízení
anotace: Virtuální a rozšířená realita se již několik let stále častěji používají v nejrůznějších profesních oblastech. Existuje však jen málo údajů o pracovních rizicích spojených s používáním těchto nových technologií.
klíčová slova: realita virtuální - realita rozšířená - rizika pracovní

BOISSEROLLES, MARIE: La responsabilité pénale de l’employeur en santé et sécurité au travail / Trestní odpovědnost zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Otázka trestní odpovědnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci často vyvolává u zaměstnavatelů otázky a obavy. Na rozdíl od občanskoprávní odpovědnosti, jejímž účelem je náhrada škody, je účelem trestní odpovědnosti potrestat jednání, které je v rozporu s veřejným pořádkem, bez ohledu na to, zda poškozenému vznikla škoda.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - odpovědnost zaměstnavatele - povinnosti - Francie

 

Travail et Sécurité - č. 834 (2022)

LARROQUE, DAMIEN - DELAVAL, KATIA - FAUVERNIER, LUCIEN: Les énergies renouvelables / Obnovitelná energie
anotace: Aby Francie dosáhla uhlíkové neutrality do roku 2050, bude muset urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie. Využitím zkušeností získaných v jiných odvětvích, zaměřením se na začlenění prevence již ve fázi návrhu zařízení a vhodnou nabídkou školení umožní odvětví svým zaměstnancům pracovat bezpečně.
klíčová slova: energie - energetika - zdroje obnovitelné - zařízení - design - prevence rizik - Francie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail