Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/11

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 11 (2020) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2020)  | Die BG - č. 10 (2020)  | Die BG - č. 11 (2020)  | Hygiene et Sécurité du Travail - č. 259 (2020)  | Chemické listy - č. 11 (2020) International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2020)  | Le travail humain - č. 3 (2020)  | MM Průmyslové spektrum - č. 10 (2020)  | Národní pojištění - č. 11 (2020)  | Process Safety Progress - č. 4 (2020)  | Professional Safety - č. 11 (2020)Références en Santé au Travail - č. 163 (2020)  | Sondy revue - č. 11 (2020)  | Travail et Sécurité - č. 819 (2020) 
 

 

112 - č. 11 (2020)

DVOŘÁK, OTTO: Alternativní paliva motorových vozidel a potenciál jejich nebezpečí požáru a výbuchu
anotace: Článek se věnuje alternativním palivům, která jsou v současné době využívána pro motorová vozidla a diskutuje potenciál jejich nebezpečí požáru a výbuchu.
klíčová slova: paliva alternativní - vozidla motorová - pohony - výbuchy - požáry - rizik

ŠŤOVÍČEK, PETR: Elektřina jako jedna z příčin vzniku požárů domácností
anotace: Domov je pro většinu z nás synonymem bezpečí. Každá domácnost je z hlediska technického stavu a materiálního vybavení originální a jedinečná. Se vzrůstající životní úrovní vlastníme stále více elektrotechnických zařízení (spotřebičů), která nám více či méně usnadňují život. Bezbřehá důvěra v bezpečnost těchto zařízení či nepřizpůsobení domovní elektroinstalace našim narůstajícím požadavkům, nepozornost a ignorování varovných náznaků mohou zapříčinit požár.
klíčová slova: elektřina - domácnosti - vybavení požáry - rizika - zařízení elektrotechnická - spotřebiče elektrické - elektroinstalace

KOMÁREK, VÁCLAV - PŘINOSIL, TOMÁŠ - MUSIAL, PETR: Zásahové karty pro provozní sondy podzemního zásobníku plynu
anotace: Problematice podzemních zásobníků plynu se Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje věnuje dlouhodobě. Ještě před jejich zahrnutím pod rámec zákona o prevenci závažných havárií ve spolupráci s provozovatelem byla v Moravskoslezském kraji realizována taktická cvičení a jako pilotní projekt pro Českou republiku vznikla datová sada pro GIS. Tato spolupráce i nadále pokračuje a dalším z jejích výstupů jsou zásahové karty pro provozní sondy.
klíčová slova: zásobníky - plyny - sondy - provoz - data - systémy informační - prevence havárií

SLABOTINSKÝ, JIŘÍ - ČASTULÍK, PAVEL: Není respirátor jako respirátor
anotace: Letošní koronavirová epidemie vyvolala nebývalou potřebu chránit se před okolním nebezpečím virové nákazy, přičemž mnohem důležitější je chránit okolí před postiženými jakoukoli virovou nákazou. Běžné „orouškování“ v Japonsku, dříve tak přezírané v našich končinách, se najednou stalo nebývalou potřebou hraničící s usilovnou a psychicky náročnou sháňkou po respirátorech, kdy panice podlehly i samotné vlády evropských zemí.
klíčová slova: respirátory - kvalita - hodnocení - ochrana dýchadel

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2020)

ZELENÁK, MICHAL: Karta BOZP pro profesi: Průvodce v cestovním ruchu
anotace: Karta BOZP pro průvodce v cestovním ruchu uvádí pracovní činnosti těchto osob, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro zajištění bezpečnosti práce.
klíčová slova: karta BOZP - průvodce - ruch cestovní - cestování - činnosti pracovní - kvalifikace - události mimořádné - faktory rizikové - prostředky ochranné - OOPP

VALA, JIŘÍ: Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
anotace: Stres má negativní dopad na lidské zdraví, podniky a hospodářství jednotlivých států. Stres související s prací může být způsoben špatnou organizací práce, neuspokojivými pracovními podmínkami a nedostatkem podpory ze strany kolegů a nadřízených. V současné době zde nastupuje i další významný stresor, a to je pandemie COVID-19, která může mít negativní vliv na duševní i fyzické zdraví lidí. Strach a nejistota ohledně rizika infekce můžou prohloubit pracovní tlaky na zaměstnance, což může s sebou přinést i vyšší riziko pracovních úrazů.
klíčová slova: stres - pandemie - koronavirus - bezpečnost práce - zaměstnavatelé

FOŠUM, MATYÁŠ: Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
anotace: Vláda ČR ve středu dne 16. října 2020 přijala usnesení č. 1049 o přijetí krizového opatření, které umožňuje upravit od 19. října 2020 po dobu platnosti nouzového stavu postup pro výkon některých pracovnělékařských služeb, tedy i posuzování zdravotní způsobilosti k práci.
klíčová slova: služby pracovnělékařské - opatření krizová - pandemie - usnesení vládní

KURTIN, PETR: Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce
anotace: V rámci kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce řeší inspektoři nedostatky na straně zaměstnavatele, setkávají se však i s pochybeními na straně zaměstnanců. Kontrolovanou osobou, tj. tím, koho inspektorát pohání k zodpovědnosti, je vždy zaměstnavatel. Přitom není výjimkou, že za problémem stojí nezodpovědnost zaměstnanců. Často je za tím snaha urychlit či usnadnit si práci, ať už z důvodu lepšího ohodnocení, nebo kvůli úspoře času třeba na cigaretu. V praxi by se takových situací našlo mnoho.
klíčová slova: BOZP - inspekce práce - zaměstnavatelé - zaměstnanci - činnosti kontrolní - kontroly - odpovědnost

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV
anotace: V tomto příspěvku, který navazuje na první část článku seriálu zaměřeného na bezpečnost regálového skladování, stanoveným hodnotám tolerancí, deformací a vůlí. Tyto je nutno respektovat nejen při návrhu regálových konstrukcí, ale také při jejich instalaci. Stanoveným tolerančním požadavkům na provedení podlah, podle jednotlivých tříd regálů, byla věnována pozornost v první části tohoto článku.
klíčová slova: regály - skladování - konstrukce - předpisy bezpečnostní - požadavky bezpečnostní

KRÁL, MIROSLAV: Využití ergonomie v procesu racionalizace pracovního systému
anotace: Článek pojednává o náročných úkolech ergonomie při racionalizaci, popř. inovaci pracovního systému. Jelikož tři složky pracovního systému tvoří „člověk – technika – pracovní prostředí“, je zřejmé, že jejich rozdílná povaha bude vyžadovat jiný přístup při jejich analýze a hodnocení. Jejich projevy a vnější vlivy bude třeba uvažovat diferencovaně a ve vzájemné souvislosti na funkci v pracovního systému, proto v procesu racionalizace jejich zdokonalování ne vždy bude jednoduchou záležitostí.
klíčová slova: ergonomie - systémy pracovní - racionalizace - inovace

Die BG - č. 10 (2020)

BANGALI, YEAMA: Der Digitale Zwilling für den Wissenstransfer / Digitální dvojče pro přenos znalostí: nová oblast použití nebo sen o budoucnosti?
anotace: Autorka v článku konstatuje, že osobní setkávání a spolupráce se zákazníky a kolegy na pracovních schůzkách, akcích, workshopech nebo seminářích nejsou v současnosti možné vzhledem ke koronavirové pandemii, která vyžaduje nové způsoby spolupráce. Seznamuje proto čtenáře s výzkumným projektem "FutureWork360" instituce Fraunhofer pro průmyslové využití a organizaci (IAO) a Fraunhofer pro výrobní techniku a automatizaci (IPA), v jehož rámci se provádí výzkum, jak by mohly virtuální formy spolupráce vypadat v budoucnu. V rámci tohoto projektu zmíněné instituce poprvé použily digitální dvojče (vysvětlení pojmu: virtuální replika fyzického objektu (živého i neživého), produktu, procesu nebo systému) v oblasti přenosu znalostí. 360stupňový skener snímá jejich laboratoře prostorově a zpřístupňuje je prostřednictvím online platformy bez ohledu na čas a místo. Virtuální realita umožňuje např. zažít různé formy spolupráce člověka a stroje. Doposud se digitální dvojče používalo ve výrobě při mapování celého výrobního procesu, včetně kdykoliv možného přímého zásahu do výroby. Znalosti a zkušenosti z projektu "FutureWork360" však ukázaly, že digitální dvojče má velký potenciál i pro digitální spolupráci, zejména v dobách krize, kdy vzájemný dialog mezi výzkumem, zúčastněnými stranami a veřejností hraje zásadní roli a otevírá příležitosti pro nový inovační potenciál.
klíčová slova: digitalizace - spolupráce - rozhraní člověk-stroj - znalosti - přenos - sdílení - projekty - výzkumy

KRAUSE, RAHEL: Erstellung eines Leitfadens zur Entwicklung smarter persönlicher Schutzausrüstung für Feuerwehreinsatzkräfte / Vytvoření směrnice pro vývoj inteligentních osobních ochranných prostředků pro hasiče
anotace: Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření na ochranu svých zaměstnanců v případě nebezpečí na pracovišti. Toho lze dosáhnout například použitím osobních ochranných prostředků (OOP), přičemž individuální opatření jsou v Německu podle zákona o BOZP na druhém místě za kolektivními opatřeními. Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci měli k dispozici dostatek OOP pro svou činnost. Jedná se zejména o hasiče, kteří jsou vystaveni kritickým podmínkám prostředí. Z těchto důvodů se začalo uvažovat o vývoji inteligentních OOP pro použití hasičskou službou. Na základě normy VDI 2206 pro metodiku návrhu mechatronických systémů a metody FMEA byl zpracována směrnice pro jednotný vývoj inteligentních OOP pro hasiče. Jako součást hodnotově citlivého designu byl vytvořen kontrolní seznam, který objasňuje problémy týkající se ochrany údajů. Poté byl proveden celostátní průzkum uživatelů na téma inteligentních OOP pro hašení požáru. Většina dotazovaných hasičů považuje inteligentní OOP za užitečné. Ukázalo se, že hasiči museli být zahrnuti do procesu zpracování směrnice, aby mohl být vypracován kvalitní seznam požadavků. Tím se zabrání nesrovnalostem ve směrnici a zvýší se souhlas jejích uživatelů.
klíčová slova: prostředky ochranné - OOPP - tvorba - směrnice - testování - hasiči

Die BG - č. 11 (2020)

PIES, GEORG: Gefährdungsbeurteilung im Rahmen einer Asbestentfernung / Posouzení/hodnocení rizik v souvislosti s odstraňováním azbestu: zpráva z praxe
anotace: Autor v článku podrobně popisuje proces, který musí předcházet zahájení odstraňování azbestu. Veškeré odstraňování azbestu musí být posouzeno v souladu s technickým pravidlem pro nebezpečné látky TRGS 519 Azbest: Demolice, renovace nebo údržba 4.1 (1) prostřednictvím posouzení rizik. Činnosti, jejich nebezpečí a z nich vyplývající ochranná opatření musí být poté dokumentována v souladu s TRGS 519 4.1 (2). Z tohoto posouzení rizik je vytvořen pracovní plán, ve kterém musí být mimo jiné popsáno, jak bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, jaké se budou používat osobní ochranné prostředky potřebné pro bezpečné odstraňování azbestu, jak bude zajištěn a kontrolován prostor, kde bude probíhat odstraňování azbestu apod. Další právní požadavky pak vyplývají z německého zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a z nařízení o nebezpečných látkách.
klíčová slova: azbest - likvidace - bezpečnost práce - rizika pracovní - posuzování rizik - prostředky ochranné - pravidla bezpečnostní - Německo

WAHL, HEINER: Gefährdungen durch Inhalation von Stäuben / Nebezpečí při vdechování prachu: klíčová otázka ochrany proti nebezpečným látkám
anotace: Prach je všudypřítomný. Pokud je koncentrace prachových částic ve vzduchu udržována v obvyklých mezích, nehrozí nebezpečí při vdechování prachu - přinejmenším, pokud prach neobsahuje žádné konkrétní nebezpečné látky nebo alergeny. Zdravý lidský samočisticí systém dýchacích cest "dopravuje" inhalované prachové částice zpět ven bez problémů. Odlišná je situace na pracovištích, kde jsou zaměstnanci pravidelně vystaveni vysokým koncentracím prachu, např. ve stavebnictví, v různých odvětvích průmyslu apod. Autor kromě úvodní pasáže, kde podává obecné informace o prachu, seznamuje v další části článku s obecnou mezní hodnotou prachu na pracovišti (pro granulované biologicky odolné prachy frakce A 1,25 mg /m3), dále pak podrobně popisuje jednotlivá technická pravidla pro nebezpečné látky, která musí být dodržována (TRGS Koncepce opatření vztahujících se k rizikům pro činnosti zahrnující karcinogenní nebezpečné látky; TRGS 900 Limitní hodnoty expozice na pracovišti; TRGS 559 Prach obsahující křemen; 519 Azbest: Demolice, renovace nebo údržba; TRGS 558 Činnosti s vysokoteplotní izolací; TRGS Prach ze dřeva).
klíčová slova: prach - hodnoty mezní - pracoviště - ochrana zdraví - pravidla - Německo

KLEIN, RALPH: Arbeitsschutzbezogene Unterweisungen im Zeitalter einer Pandemie / Pokyny týkající se bezpečnosti práce v době pandemie
anotace: 16. dubna 2020 zveřejnilo Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí normu bezpečnosti práce pro SARS-CoV-2. Cílem normy je zajistit celostátní přístup k bezpečnosti práce při řešení koronavirové pandemie. V této normě je uvedeno celkem 17 bodů strukturovaných podle principu TOP: opatření týkající se bezpečnosti práce, provozní opatření, zvláštní technická opatření (design pracoviště; sanitární místnosti, jídelny a odpočívárny; větrání; opatření na ochranu proti infekcím na staveništích, v zemědělství, ve venkovním prostředí a na venkově; opatření na ochranu týkající se hromadného ubytování; domácí kancelář; služební cesty a schůzky), zvláštní organizační opatření (zajištění dostatečných bezpečných vzdáleností; pracovní vybavení/nářadí; organizace pracovní doby a přestávky; skladování a čištění pracovního oděvu a OOP; přístup externích osob na pracoviště a do prostor společnosti; pokyny k jednání v podezřelých případech; minimalizace psychického stres z koronaviru) a zvláštní osobní opatření (ochrana úst a nosu a OOP; aktivní komunikace; preventivní péče o zdraví při práci a ochrana zvláště zranitelných osob). Autor podrobně popisuje tuto normu.
klíčová slova: pandemie - koronavirus - bezpečnost práce - ochrana zdraví - normy - přístupy - Německo

DICK, ANJA: Desinfektionsmittel: die vierte Säule des beruflichen Hautschutzes / Dezinfekční prostředky: čtvrtý pilíř ochrany pokožky na pracovišti
anotace: Autorka uvádí, že v mnoha profesionálních oblastech nebyly dezinfekční prostředky považovány za základní součást systematické koncepce ochrany pokožky. To se změnilo v době koronavirové pandemie, kdy dezinfekce nabyla na důležitosti a etablovala se jako čtvrtý pilíř v ochraně pokožky na pracovišti. Systematická ochrana pokožky na pracovišti se tedy nyní skládá ze čtyř pilířů. Jedná se o preventivní ochranu pokožky (prostředky na ochranu pokožky, které se používají před prací a po přestávkách v práci), špinavé a jemné čištění pleti (prostředky na čištění pleti, které se používají před zahájením práce a během práce), regenerační péče o pleť (po práci) a v případě potřeby dezinfekční prostředky. Dále se autorka podrobně věnuje dezinfekčním prostředkům, jejich druhům (tekuté, gely, spreje, pěny), jejich popisu a složení podle účinných látek, které obsahují, a jejich správnému výběru podle vykonávaných činností na pracovišti.
klíčová slova: dezinfekce - prostředky dezinfekční - ochrana pokožky - pracoviště

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 259 (2020)

TURPIN-LEGENDRE, EMANUELLE: Travailler dans des ambiances thermiques chaudes ou froides / Práce v horkém nebo chladném tepelném prostředí: jakou zvolit prevenci?
anotace: Mnoho prací vyžaduje, aby zaměstnanci pracovali v prostředích vyznačujících se hraničními teplotami, jsou tedy ohrožováni příliš nízkými nebo příliš vysokými teplotami. Intenzivní chlad, stejně jako vysoké teplo má více či méně výrazné dopady na zdravotní stav a v těchto situacích tepelného stresu jsou nezbytná preventivní opatření. Tento článek postupně představuje fyziologické mechanismy, kterými se řídí tepelná rovnováha lidského těla, účinky na zdraví vyplývající z vystavení chladu nebo teplu, dostupné metody pro hodnocení rizik metrologickými nebo fyziologickými měřeními, preventivní opatření, která mají být provedena, a právní ustanovení odpovídající těmto situacím.
klíčová slova: práce v chladu - práce ve vysokých teplotách - stres tepelný - hodnocení rizik - opatření preventivní - chlad - horko

Chemické listy - č. 11 (2020)

KRAJCAR, ROBERT: Příprava plazmonaktivních kovových nanostruktur transportem ze substrátu do roztoku
anotace: Tento článek popisuje použití hydrogelu (Chitosan) jako média pro transport kovových plazmonaktivních nanostruktur různých rozměrů a tvarů ze substrátu v pevné fázi na fólii Chitosan a následně do stabilizovaného vodného roztoku. Jedná se o univerzální metodu umožňující transport nanočástic z fyzikálně a chemicky rozmanitých typů substrátů. Mohly by existovat také různé metody pro přípravu nanočástic. Výtěžek transportu byl potvrzen a studován pomocí mikroskopických a spektroskopických technik. Dále byla popsána příprava stříbrných nanovláken na laserem modifikovaném PET substrátu, který je hlavním předmětem studia transportního procesu.
klíčová slova: nanočástice - nanomateriály - výroba - kovy - struktura

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2020)

SHAHRIYARI, MARZIEH - AFSHARI, DAVOOD - LATIFI, SEYED MAHMOOD: Physical workload and musculoskeletal disorders in back, shoulders and neck among welders / Fyzická zátěž a muskuloskeletální poruchy zad, ramenou a krku mezi svářeči
anotace: Tato studie měla za cíl zjistit vliv fyzické zátěže na záda, krk a ramena svářečů. Prevalence muskuloskeletálních symptomů byla hodnocena pomocí severského dotazníku u 15 svářečů. Fyzická pracovní zátěž krku, zad a paží byla poté měřena pomocí inklinometrie, během práce svářečů. Výsledky odhalily, že nejvyšší prevalence muskuloskeletálních poruch během předchozích 12 měsíců se objevila v dolní části zad a ramen. Fyzická bolest byla spojena s nepříjemnými pracovními polohami a procentem času stráveného s ohnutým trupem a krkem o více než 20 stupňů. Povaha práce svářečů a design jejich pracovního místa mohou být příčinou symptomů, které se u nich během práce vyskytly.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - zátěž fyzická - zátěž pracovní - polohy pracovní - záda - krk - ramena - svářeči

IBRAHIMI GHAVAMABADI, LEILA: Application of a TiO2 nanocomposite in earplugs / Aplikace nanokompozitu oxidu titaničitého (TiO2) v ucpávkách do uší: případová studie redukce hluku
anotace: Pokud jiná kontrolní opatření nemohou snížit hluk na bezpečnou a standardní úroveň, je nutné použít zařízení na ochranu sluchu. Ve většině zemí existuje v současné době poptávka po účinnějších zařízeních a prostředcích na ochranu sluchu. Cílem této studie bylo zkoumat účinky nanočástic oxidu titaničitého (TiO2) na účinnost snižování hluku pomocí ušní zátky z polyvinylchloridu (PVC). Výsledky této studie ukázaly, že vzorky obsahující nanočástice TiO2 měly výraznější schopnosti redukce šumu při vyšších frekvencích ve srovnání se vzorky bez nanočástic.
klíčová slova: ochrana sluchu - snižování hluku - nanomateriály - nanočástice - oxid titaničitý - chrániče zátkové - špunty do uší

MOHAMMED ABUBAKA, A.: Workplace injuries, safety climate and behaviors / Pracovní úrazy, bezpečnostní klima a bezpečné chování: aplikace umělé neuronové sítě
anotace: Tento článek navrhuje a testuje model interakčního účinku klimatu a chování organizace na úrazy na pracovišti. Pomocí umělé neuronové sítě a údajů z průzkumů 306 zaměstnanců z oblasti průmyslového lití kovů v centrální Anatolii autoři zjistili, že bezpečnostní klima organizace zmírňuje úrazy na pracovišti. Výsledky naznačují složitý vztah mezi bezpečnostním klimatem organizace, bezpečným chováním a úrazy na pracovišti. Teoretické a praktické důsledky jsou diskutovány ve světle snižování počtu úrazů na pracovišti.
klíčová slova: klima bezpečnostní - chování bezpečné - úrazy pracovní - sítě neurální umělé

GHASEMI, MOHAMMAD: The impacts of rest breaks and stretching exercises on lower back pain among commercial truck drivers in Iran / Dopady přestávek na odpočinek a protahovacích cvičení na bolesti dolní části zad mezi řidiči nákladních vozidel v Íránu
anotace: Tato studie se zaměřila na stanovení dopadů přestávek na odpočinek a protahovacích cvičení na bolesti dolní části zad (low back pain, LBP) u řidičů nákladních vozidel. Tento kvazi-experiment byl proveden s 92 profesionálními řidiči nákladních vozidel, kteří trpí chronickým LBP. Subjekty byly rozděleny do tří skupin (protahovací cvičení a odpočinkové přestávky, pouze odpočinkové přestávky a reference). Závažnost bolesti a související postižení byly měřeny na začátku průzkumu a po 6 a 12 týdnech. Výsledky ukázaly, že doplňková cvičení během přestávek trvale pomáhají minimalizovat LBP.
klíčová slova: řidiči profesionální - vozidla nákladní - bolesti v zádech - odpočinek - přestávky v práci - cvičení - aktivity fyzické

ALIABADI, MOSTAFA MIRZAEI: Analysis of human and organizational factors that influence mining accidents based on Bayesian network / Analýza lidských a organizačních faktorů, které ovlivňují důlní nehody, založená na Bayesovské síti
anotace: Cílem této studie bylo analyzovat lidské a organizační faktory, které se podílející na haváriích a nehodách v těžebním průmyslu, a určit vztahy mezi nimi. V této studii byl systém analýzy a klasifikace lidských faktorů (HFACS) kombinován s Bayesovskou sítí (BN) za účelem analýzy faktorů přispívajících k nehodám. Takto bylo zanalyzováno 295 případů íránských důlních nehod. Výsledky této studie by mohly poskytnout vodítko, jak účinně řídit bezpečnost a ochranu zdraví přijetím vhodných intervenčních strategií ke snížení těžařských nehod.
klíčová slova: nehody pracovní - úrazy pracovní - havárie průmyslové - průmysl těžební - těžba - faktor lidský - chyby lidské - faktory organizační - sítě bayesovské - analýzy nehod - prevence nehod

SINGH, VEDANT - VERMA, ANITA: A review, simple meta-analysis and future directions of safety climate research in manufacturing organizations / Přehled, jednoduchá metaanalýza a budoucí směry výzkumu bezpečného klimatu ve výrobních organizacích
anotace: Tento článek analyzuje 60 studií, které zkoumaly bezpečnostní klima související s výrobou. Studie identifikuje několik koncepčních a metodologických omezení souvisejících s vývojem měření bezpečnostního klimatu, jako je nedostatek pečlivého procesu validace, problematické velikosti vzorků a složení. V rámci přezkoumaných studií bylo k měření bezpečnostního klimatu použito několika faktorů. Nejběžnější byly závazky managementu k bezpečnosti a související školení a postupy, následované postoji a odhodláním pracovníků. Nejčastěji používané faktory by měly odrážet skutečnost, že prevence pracovních úrazů a nehod závisí na činnostech organizace i zaměstnanců. Většina studií se nepokusila stanovit diskriminační a konvergentní validitu použitých nástrojů.
klíčová slova: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - průmysl zpracovatelský - měření - metody - validita

RAU, PEI-LUEN PATRICK: Personality factors and safety attitudes predict safety behaviour and accidents in elevator worker / Osobnostní faktory a bezpečnostní postoje predikují bezpečné chování a úrazy opravářů výtahů
anotace: Nehody při práci s výtahy se stávají často a způsobují mnoho ztrát. Faktory osobnosti a bezpečnostní postoje se při predikci nehod v provozu a na pracovišti ukázaly jako účinné. Cílem této studie bylo prozkoumat vliv osobnostních faktorů a bezpečnostních postojů při nehodách u výtahů. Byl proveden průzkum mezi 383 opraváři výtahů v Číně, který měřil charakterové rysy (svědomitost, ochotu a rysy úzkosti), postoje k bezpečnosti (vyhovující a proaktivní), bezpečné chování a nehody (pracovní úrazy). Přibližně 60 % pracovníků bylo za posledních 6 měsíců zraněno. Model strukturální rovnice naznačuje, že svědomitost může být spojena s vyhovujícím bezpečným chováním přímo i nepřímo prostřednictvím přístupu k bezpečnosti a může být předpokladem proaktivního bezpečného chování. Školení BOZP pro pracovníky by se měla zaměřit na kultivaci jejich postojů k bezpečnosti.
klíčová slova: osobnosti - charakteristiky - postoje - chování bezpečné - úrazy pracovní - pracoviště - bezpečnost práce - výtahy

HAZAK, AARO: Effects of work arrangements on the sleep regimen of creative research and development employees / Účinky uspořádání práce na spánkový režim zaměstnanců kreativního výzkumu a vývoje
anotace: Tradiční rozvrhy pracovních činností tzv. "od devíti do pěti" nezohledňují individuální charakteristiky. Na základě průzkumu estonských zaměstnanců v oblasti kreativního výzkumu a vývoje (N = 153) autoři identifikovali, jaké typy zaměstnanců trpí nepříznivými dopady uspořádání práce na jejich spánkový režim. Autoři zjistili, že zaměstnanci večerního typu, ženy a zaměstnanci s nižší kreativní intenzitou práce vnímají s významně vyšší pravděpodobností, že práce omezuje jejich spánek, zatímco zaměstnanci, kteří mají flexibilitu v pracovní době i na pracovišti, se cítí méně ovlivněni omezeními jejich práce a není tolik ovlivněn jejich spánkový režim. Poskytnutí flexibility pracovní doby a pracoviště a zabránění přidělení nadměrných administrativních povinností kreativním zaměstnancům výzkumu a vývoje může mít značný pozitivní dopad na zlepšení jejich spánku, a tím přispět ke zlepšení jejich pohody a pracovních výsledků.
klíčová slova: spánek - režim - organizace práce - pracoviště - flexibilita - kreativita - pracovníci výzkumní - pohlaví - Estonsko

MOROE, NOMFUNDO F.: Occupational noise-induced hearing loss in South African large-scale mines / Ztráta sluchu způsobená pracovním hlukem ve velkých jihoafrických dolech: zkoumání programů ochrany sluchu jako komplexních intervencí zakotvených v realistickém přístupu
anotace: V oblasti veřejného zdraví byly provedeny komplexní intervence ke zlepšení zdraví na úrovni jednotlivce, organizace nebo populace. V profesní audiologii nejsou programy ochrany sluchu (HCP), které představují intervence k minimalizaci nebo eliminaci ztráty sluchu způsobené hlukem v zaměstnání, v současné době definovány jako komplexní intervence, přestože odpovídají definici a vlastnostem komplexních intervencí. Cílem této studie bylo proto prozkoumat, zda jsou programy na ochranu sluchu komplexní intervencí, která odpovídá předem definovaným kritériím pro komplexní intervence.
klíčová slova: hluk - ochrana sluchu - expozice pracovníků - programy preventivní - pracoviště - intervence - doly - průmysl těžební - Jižní Afrika

KIM, KWAN WOO: Costs of injuries and ill health in the workplace in South Korea / Náklady na úrazy a špatné zdraví na pracovišti v Jižní Koreji
anotace: Průmyslové havárie ovlivňují udržitelný rozvoj jakékoli země, podniku nebo jednotlivce. Tato studie odhadla náklady na ztráty v důsledku průmyslových havárií v Jižní Koreji v roce 2013 na základě 4. průzkumu korejských pracovních podmínek. Celkové náklady na ztrátu byly odhadnuty na 27 224 milionů USD, přičemž nejvíce ztratili jednotlivci 79,5 %, následovali zaměstnavatelé 20,4 % a vláda 0,1 %. Tyto náklady odpovídaly 2,1 % hrubého domácího produktu Jižní Koreje v roce 2013. Vláda může náklady na ztráty použít také jako základní údaje pro stanovení politik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: úrazy pracovní - havárie průmyslové - náklady - zdraví - Jižní Korea

PEDRO, AKEEM: Development and evaluation of context-based assessment system for visualization-enhanced construction safety education /Vývoj a hodnocení kontextově založeného systému pro výuku v oblasti bezpečnosti na stavbách s využitím vizualizací
anotace: Pracoviště ve stavebnictví patří mezi jedna z nejnebezpečnějších. Výuka bezpečnosti práce je pro podporu absolventů schopných zajistit bezpečné stavební práce zásadní. Současné pedagogické metody hodnocení studentů však nezjistí, zda mají k dispozici znalosti a dovednosti z oblasti bezpečnosti, které jsou v praxi vyžadovány. Tento článek si klade za cíl vyřešit tento problém navržením kontextově založeného hodnocení žáků pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti staveb. Autoři vyvinuli nový systém hodnocení postavený na systému otázek k teorii bezpečnosti se zvýšenou vizualizací, na otázkách inspekce na staveništích a na otázkách týkajících se analýzy bezpečnosti práce. Kognitivní dopad hodnotícího přístupu je zkoumán pomocí indexu úkolů dle NASA a jeho účinnost je ověřována zkouškami pedagogů. Výsledky ukazují, že navrhovaný systém má významný potenciál jako inovativní nástroj pro posuzování výchovy k bezpečnosti.
klíčová slova: stavebnictví - bezpečnost práce - vzdělávání - výuka - realita virtuální - vizualizace - hodnocení - studenti

NANYAN, PIERRE - CHARRADA, MONDHER BEN: Compensation claims for work-related musculoskeletal disorders among hairdressers in France, 2010-2016 / Žádosti o odškodnění za muskuloskeletální onemocnění související s prací u kadeřníků ve Francii, 2010-2016
anotace: Kadeřníci ve Francii se setkávají s nemocemi z povolání i se stresujícími pracovními podmínkami, které mohou vyústit v trvalou pracovní neschopnost, zejména v důsledku muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací (WRMSD), přesto však WRMSD u této pracovní síly zůstávají převážně nepřezkoumána. Cílem této studie bylo analyzovat trendy v žádostech o odškodnění za WRMSD u kadeřníků.
klíčová slova: kadeřnictví - kadeřníci - nemoci z povolání - onemocnění muskuloskeletální - neschopnost pracovní - odškodnění - Francie

Le travail humain - č. 3 (2020)

PINARD, FRÉDÉRIC: Compassion envers soi au travail / Sebesoucit v práci: zkoumání zprostředkujícího účinku sociální bezpečnosti
anotace: Soucit se sebou samým je nově definovaný konstrukt ve vědecké literatuře. Výzkum na toto téma osvětluje jeho vhodnost k podpoře psychologické pohody a ke snížení úrovně deprese a úzkosti u klinické i neklinické populace. Současný stav výzkumu poukazuje pouze na tlumící účinky sebesoucitu na syndrom vyhoření u zdravotních sester, hasičů, kněží a manažerek. Soucit se sebou samým by nicméně mohl pomoci organizaci dosáhnout lepších výsledků stimulací sociálních procesů mezi zaměstnanci. V této studii autoři zkoumali jeho účinky na relační a afektivně-motivační proměnné na pracovišti. Autoři se domnívají, že soucit se sebou samým zvyšuje citlivost člověka na prosociální podněty a známky vřelosti od kolegů, což zase může podpořit dobré vztahy s kolegy tím, že vám oplácejí vřelé chování a chuť pomáhat ostatním. Tato studie prohlubuje naše chápání účinků soucitu se sebou samým na pracovišti tím, že dokumentuje, jak tento individuální stav může ovlivnit sociální interakci mezi pracovníky a vést jednotlivce k větší citlivosti a poskytování pomoci kolegům v nouzi. Tato studie rovněž navrhuje nové způsoby stimulace dobrých vztahů a systému sociální podpory pracovníků a zdůrazňuje význam investic do rozvoje soucitu zaměstnanců.
klíčová slova: soucit - jistota - kolektiv pracovní - kolegialita - spolupráce - pracoviště - aspekty psychologické

MM Průmyslové spektrum - č. 10 (2020)

BEZUCKÝ, PAVEL: Kolaborativní roboty
anotace: Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytvářejí další příležitosti pro automatizaci automobilového průmyslu. Jsou charakteristické svou schopností pracovat ve specifické výrobní oblasti, po boku pracovníků. Dále pak rychlou implementací a snadným přesunem na nové úkoly. V neposlední řadě i intuitivním programováním a obsluhou. Mohou pomoci v procesech jako je vstřikování, při obsluze strojů nebo při balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích.
klíčová slova: robotika kolaborativní - roboty - průmysl automobilový - aplikace - automatizace - digitalizace

KOPECKÝ, LEOŠ: Aditiva s nanočásticemi a vlastnosti procesních kapalin
anotace: Myšlenka, že lze v různých výrobních procesech použít kovoobráběcí kapaliny - Metalworking Fluids (MWF), aby se zajistila kvalita obrobku, snížilo opotřebení nástroje a zvýšila produktivita procesu, je velmi stará. Jde především o využití dvou základních vlastností kapalin: jejich schopnost odvádět teplo a snižovat tření mazáním. Kromě použití čistých tuků a olejů tvořily rané MWF také směsi vody (která má vyšší koeficient přenosu tepla) a dalších látek pro zlepšení zejména mazacích schopnosti. Ale výsledky současného výzkumu v podobě nanočástic IF-WS2 přináší do problematiky tribologie zcela nový rozměr, který mění zažitá a léty prověřená paradigmata v oblasti tření, mazání a opotřebení.
klíčová slova: aditiva - nanočástice - vlastnosti - kapaliny procesní - průmysl kovozpracující

Národní pojištění - č. 11 (2020)

Otevřená data
anotace: Portál www.data.cssz.cz je určen pro publikaci a vizualizaci otevřených dat, která vlastní a spravuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tento portál funguje také jako lokální katalog, který je registrován v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), a slouží i široké odborné veřejnosti. V současné době je k dispozici 73 datových sad. Seznamy aktuálně publikovaných sad a odkazy pro jejich stažení jsou dostupné pod záložkou Katalog otevřených dat. Systém nabízí několik variant výstupů.
klíčová slova: data otevřená - ČSSZ - portály

JOUZA, LADISLAV: Kontrola na pracovišti po novele zákoníku práce
anotace: Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. (dále „ZIP“) patří vedle zákoníku práce (dále „ZP“) k nejdůležitějším pracovněprávním předpisům. Upravuje postup orgánů inspekce práce při kontrole dodržování ustanovení ZP a stanoví pravidla pro ukládání sankcí při porušení pracovněprávních předpisů. V ZIP došlo souhrnným zákonem č. 285/2020 Sb., jímž se novelizoval zákoník práce, ke změnám, které můžeme označit jako legislativně-technické. Účinnost zákona č. 285/2020 Sb. je až na výjimky od 30. července 2020.
klíčová slova: inspekce práce - kontroly - pracoviště - zákoník práce - novely - změny

JOUZA, LADISLAV: Může zaměstnavatel snížit mzdu?
anotace: V souvislosti s koronavirovou situací se v praxi firem objevuje snaha o snížení mzdy. Ve většině případů není postup zaměstnavatelů v souladu s pracovněprávními předpisy. Rozhodující je, zda mzda byla sjednána ve smlouvě či v jiné dohodě se zaměstnancem, nebo byla stanovena jednostranně zaměstnavatelem, například ve vnitřním předpisu, nebo byla určena mzdovým výměrem.
klíčová slova: mzdy - vztahy pracovněprávní - zaměstnavatelé - práva - povinnosti - předpisy

Process Safety Progress - č. 4 (2020)

KADRI, SHAKEEL: Frontlines of COVID-19 / Přední linie COVID-19: vést, učit se a léčit
anotace: Tento článek sdílí názory, které byly prezentovány na panelové diskusi "Frontlines of COVID-19: Lead, Learn and Cure" konané na jarním virtuálním setkání AIChE (American Institute of Chemical Engineers) 2020 a GCPS. Záměrem tohoto panelu bylo shromáždit tým rozmanitých odborníků, kteří se podělili o své zkušenosti s řízením rizik souvisejících s pandemií COVID-19 prostřednictvím silného vedení a kultury společnosti, transformačních technik vyšetřování nehod, nedávných poznatků z vývoje léčivých přípravků a také zdůrazněním důležité role vědecké komunity v řízení rizik COVID-19.
klíčová slova: hodnocení rizik - hygiena průmyslová - ochrana zdraví - pandemie - koronavirus - diskuse

GUIOCHON, GEORGES: On the catastrophic explosion of the AZF plant in Toulouse / O katastrofickém výbuchu v závodu AZF v Toulouse
anotace: Článek se věnuje vyšetřování velice závažné havárie, ke které došlo 21. září 2001 v továrně AZF/Grande Paroisse ve francouzském Toulouse. Jednalo se o explozi skladu obsahujícího asi 300 tun vadných výrobků s dusičnanem amonným. Exploze způsobila 31 úmrtí, stovky zranění a obrovské škody na majetku a prostředí. Vyšetřování havárie se zaměřilo výhradně na samotnou explozi a opomnělo vzít do úvahy dlouhý řetězec událostí, ke kterým došlo v předchozích hodinách, a naznačuje, že složitou kaskádu po sobě jdoucích událostí vedoucích k tak závažné průmyslové havárii vyvolala nějaká nezjištěná událost.
klíčová slova: dusičnany - amoniak - exploze - výbuchy - havárie průmyslové - havárie závažné - vyšetřování - napětí vysoké

BABRAUSKAS, VYTENIS: Fire safety is the key to ammonium nitrate explosion safety / Požární bezpečnost je klíčem k bezpečnosti předcházející výbuchům dusičnanu amonného
anotace: V článku je formulována strategie, jak zlepšit bezpečnost při nakládání s dusičnanem amonným s ohledem na exploze. Je prokázáno, že u dusičnanu amonného při skladování nebo přepravě (na rozdíl od výrobních činností) existuje pouze jedna příčina výbuchů - nekontrolovaný požár. Rovněž bylo zjištěno, že vzhledem k nekontrolovanému požáru dopadajícímu na zásobu dusičnanu amonného existuje 30% pravděpodobnost výbuchu a 15% pravděpodobnost ztráty života. Tato fakta jasně naznačují, že odstranění možnosti nekontrolovaného požáru eliminuje možnost exploze dusičnanu amonného při skladování nebo přepravě. Je také prokázáno, že eliminace možnosti požáru není vzhledem k vhodným konstrukcím a provozním postupům budov obtížná.
klíčová slova: dusičnany - amoniak - exploze - výbuchy - bezpečnost požární - budovy - konstrukce

PASMAN, HANS J.: Beirut ammonium nitrate explosion / Výbuch dusičnanu amonného v Bejrútu: opravdu se nic nenaučíme?
anotace: Katastrofy způsobené rozsáhlými detonacemi dusičnanu amonného (ammonium nitrate, AN) iniciované požáry jsou dobře známy. Exploze v Bejrútu je opět velmi smutnou událostí s katastrofálními následky. Je tragické, že ke katastrofám s AN dochází i přes dostupnost dostatečných pokynů pro prevenci. Znalosti o rozkladu AN za ta léta značně pokročily a také je známo, jak zahájit detonaci se silnou rázovou vlnou z vysoce výbušné nálože. Příspěvek shrnuje znalosti z různých prací, vypracovává scénář, jak by se tato katastrofa mohla v Bejrútu stát, kolik AN přispělo k výbuchu a jak by mohlo být prospěšné další výzkumné úsilí. Článek dále odhaduje hmotnostní ekvivalent TNT detonace AN v Bejrútu pomocí tří různých metod.
klíčová slova: dusičnany - amoniak - výbuchy - exploze - havárie závažné - scénáře

OXLEY, JIMMIE: Snapshot of ammonium nitrate / Stručný přehled o dusičnanu amonném: historie a použití
anotace: Dusičnan amonný má ve společnosti jedinečné místo. Může generovat netoxické, nekarbonové plyny; může poskytovat dusík ve formě dusičnanů, které mohou být rychle absorbovány rostlinami, a může být využit do výbušnin s nízkou energií. Na druhé straně dusičnan amonný podléhá rozkladu působením tepla, vlhkosti a kyselosti a jeho široká dostupnost z něj činí lákavou přísadu pro výrobu teroristy používaných výbušnin.
klíčová slova: dusičnany - amoniak - využití

PRUGH, RICHARD W.: Historical record of ammonium nitrate disasters / Historické záznamy katastrof s dusičnanem amonným
anotace: Nedávný incident v libanonském Bejrútu 4. srpna 2020 zvýšil povědomí o nebezpečí výbuchu dusičnanu amonného (AN). Přestože se AN již mnoho let používá jako přísada do výbušnin a také jako hnojivo, regulačním úřadům není AN znám jako samovolně reagující materiál s potenciálem detonace. V důsledku toho vedla nedostatečná kontrola skladování k masivním a katastrofickým výbuchům, které následovaly po požáru ve skladovacích prostorech nebo při skladování hořlavých materiálů v okolí. Účelem tohoto historického shrnutí havárií s podílem AN je zdůraznit nebezpečí výbuchu a poskytnout přehled o opatřeních, která jsou nezbytná k prevenci nehod.
klíčová slova: dusičnany - amoniak - výbuchy - exploze - havárie závažné - havárie průmyslové - vyšetřování - analýzy - skladování

WILLEY, RONALD J.: The nature of ammonium nitrate decomposition and explosions / Povaha rozkladu a výbuchů dusičnanu amonného
anotace: Výbuchy dusičnanu amonného mohou způsobit významnou destrukci, jak dokládají příklady ve West, Texas (2013) a Tianjin v Číně (2015). Dusičnan amonný je přesto k dispozici téměř v každém zahradním centru a slouží jako jedno z hlavních hnojiv používaných po celém světě. Proč je bezpečné skladovat ho v zahradním centru, a není bezpečné, je skladován v dřevěných budovách? Tento příspěvek zkoumá povahu rozkladu dusičnanu amonného pomocí simulátoru procesu, kde se hodnotí scénáře adiabatického, konstantního tlaku a objemu.
klíčová slova: dusičnany - amoniak - skladování - scénáře - rozklad - simulace

WANG, FENG - DENG, FUJIE - WANG, YIPENG: Construction method and application of real-time monitoring and early-warning model for anaerobic reactor leakage / Konstrukční metoda a aplikace monitorování v reálném čase a model včasného varování pro únik z anaerobního reaktoru
anotace: Anaerobní reaktor je jedním z nejdůležitějších reakčních zařízení pro bioplynové inženýrství, kde je obvykle velké množství hořlavého metanového plynu. Nebezpečí požáru a výbuchu se snadno spustí, pokud dojde k úniku plynu, který následně ohrozí okolní budovy, zařízení, personál atd. Zabránění významným nehodám způsobeným únikem CH4 se stalo kritickým problémem při návrhu a monitorování stavu anaerobního reaktoru. Tento článek představuje modelovou konstrukční metodu včasného varování před únikem. K identifikaci rizik úniku lze použít databázi nehod a analýzu rizik a provozuschopnosti (HAZOP) a ke stanovení rozsahů vlivu následků lze použít simulaci výpočetní dynamiky tekutin (CFD) a výpočet množství důsledků.
klíčová slova: bioplyny - plyny hořlavé - metan - úniky látek - reaktory - systémy výstražné - varování - monitorování - metody - analýzy rizik

VAUGHEN, BRUCE K.: Understanding and managing the risk during transient operations / Pochopení a řízení rizika během přechodných operací
anotace: Tento dokument představuje výsledky analýzy více jak 50 incidentů, které jsou částečně přičítány bezpečnostním rizikům procesu spojeným s abnormálními, přechodnými operacemi během spouštění a odstávek. Přechodná operace je v tomto dokumentu definována jako čas, kdy je proces v přechodu mezi dvěma provozními stavy. Zejména se přechodné operace zaměřují na dobu, kdy je zařízení převedeno z bezpečného klidového stavu do bezpečných provozních podmínek (spuštění) a naopak, když je pak zařízení vráceno zpět do bezpečného, klidového stavu (vypnutí). Existuje 10 různých provozních režimů spuštění a vypnutí během normálního provozu, abnormálního provozu a nouzového provozu. Incidenty v tomto přehledu byly přičítány slabým stránkám administrativních kontrol, které nefungovaly podle plánu, a technických kontrol, které nefungovaly podle očekávání. Kvůli těmto slabinám došlo k neočekávaným událostem, které vyústily v rychlá rozhodnutí bez adekvátního porozumění a vyhodnocení rizik nebo zvládnutí změn. V mnoha případech, kdyby byl zaveden program integrity a spolehlivosti aktiv nebo byla provedena účinná kontrola provozní připravenosti před pokusem o restartování procesu, mohla být rizika spojená s přechodným provozním režimem snížena.
klíčová slova: provoz - procesy - operace provozní - vrstvy ochranné - bariéry - stroje a zařízení - spuštění

TONG, RUIPENG: Process safety management in China / Řízení procesní bezpečnosti v Číně: pokrok a výkonnost za posledních 10 let a budoucí vývoj
anotace: V této práci je shromážděno 790 dokumentů týkajících se řízení bezpečnosti procesů (PSM) publikovaných od roku 1998 do roku 2018. Dále pojednává o současné situaci čínského PSM, pokud jde o nehody, předpisy a pravidla, a porovnává vývoj PSM v Číně s vývojem v jiných zemích. Prostřednictvím analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT) tato práce navrhuje úkoly, které jsou nezbytné ke zlepšení účinnosti čínského PSM. Výsledky ukazují, že počty dokumentů týkajících se PSM v Číně zaznamenaly po roce 2010 enormní růst a hlavním tématem bylo řízení bezpečnosti. Kromě toho se v Číně v důsledku selhání PSM opakují závažné chemické incidenty vyvolané podobnými příčinami.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - bezpečnost procesní - dokumenty - analýzy - bibliometrie - vývoj - Čína

SHEN, ZHENGXIANG: Study on large-scale steam explosion of molten aluminum and water / Studie rozsáhlého parního výbuchu roztaveného hliníku a vody
anotace: Výbušná interakce může být způsobena neúmyslným vzájemným působením mezi roztaveným kovem a vodou. Ve většině případů tento incident nepředstavuje pro výrobu zásadní problém, ale v některých závodech k nehodám dochází. Většina předchozích studií pracuje na experimentech v malém měřítku, když za kontrolovaného stavu přenáší kapky taveniny do vodního bazénu s externím spouštěčem a kontrolovaným stavem. Tyto výsledky je obtížné rozšířit na rozsáhlé události. V tomto článku bylo navrženo nové nastavení spouštěcího testu pro řešení ~ 10 kg roztaveného hliníku pro interakci v otevřeném stavu a energetická exploze byla měřena kvantitativně.
klíčová slova: hliník - voda - páry - interakce - výbuchy - exploze - testování - měření

CHEN, MENGMENG: An explosion accident analysis of the laboratory in university / Analýza výbuchu v laboratoři na univerzitě
anotace: Akademický výzkum v laboratoři je často považován za práci s nižšími riziky ve srovnání s různými segmenty zpracovatelského průmyslu. Ukázalo se však, že v laboratoři stále dochází k mnoha nehodám, které způsobují úmrtí, zranění a ekonomické ztráty. Za účelem identifikace hlavních příčin a zlepšení řízení bezpečnosti je důkladně vyšetřena explozivní nehoda v laboratoři univerzity na základě metody 24Model a 5Whys. Aby bylo možné těmto nehodám účinně předcházet, je nutné posílit bezpečnostní školení experimentátorů a příslušných technických manažerů, aby se na univerzitě vytvořila dobrá atmosféra kultury bezpečnosti. Kromě toho je pro laboratoř zaveden inteligentní systém řízení bezpečnosti založený na Internetu věcí (IoT), který obsahuje řadu subsystémů týkajících se zařízení, spotřebního materiálu, personálu, výcvik a posuzování, monitorování prostředí a diagnostiky nehod. S pomocí systému lze výrazně zlepšit každodenní bezpečnost laboratoře.
klíčová slova: laboratoře - školy vysoké - univerzity - rizika pracovní - příčiny - analýzy rizik - výbuchy - Internet věcí - management bezpečnosti práce - systémy managementu

MCDONALD, JENNIFER: Using post-incident behavioral analysis techniques to complement incident investigations / Využití technik postnehodové analýzy chování k doplnění závěrů z vyšetřování nehody
anotace: Hodiny a dny těsně po nehodě představují velmi kritický čas pro shromáždění důležitých informací o události. Vyšetřování po nehodě jsou obvykle doprovázena analýzami hlavních příčin s cílem určit, co k nehodě vedlo, a vyvinout nápravná opatření ke snížení pravděpodobnosti, že k ní znovu dojde. Často je třeba věnovat při vyšetřování pozornost i lidskému aspektu/faktoru souvisejícímu s nehodou, aby bylo možné realizovat nápravu lidského chování. Tento článek popisuje nástroje a techniky, které autoři vyvinuli, aby usnadnili diskuse zabývající se chováním po incidentu. Cílem těchto diskusí je zjistit, jak velkou roli hraje lidská chyba při nehodě a jak chování ovlivňuje rozhodování během ní.
klíčová slova: nehody pracovní - vyšetřování - faktor lidský - činitel lidský - chování - chyby lidské - identifikace rizik - analýzy rizik - prevence nehod

Professional Safety - č. 11 (2020)

NOBRIGA, STEFANIE J.: The importance of movement / Důležitost pohybu: proč je "neposednost" dobrá pro moderní kancelářskou pracovní sílu
anotace: Z výzkumu víme, že častý pohyb může pomoci předcházet úrazům, zejména s ohledem na statické polohy, ve kterých se často nacházíme v moderním pracovním prostředí. Pokud se odborníci v oblasti BOZP snaží omezit úrazy na pracovišti, ale aktivně fyzický pohyb nepodporují, i když poskytují nejlepší nastavitelné ergonomické vybavení a školení, nepomohou předcházet úrazům. Věda ukazuje, že lidské tělo není navrženo tak, aby bylo po dlouhou dobu statické, mělo by se hýbat. Fyzická aktivita snižuje krevní tlak, reguluje hladinu cukru v krvi, snižuje klidovou srdeční frekvenci, reguluje tělesný tuk, zlepšuje imunitní funkce, zvyšuje svalovou sílu a vytrvalost, zlepšuje kardiorespirační funkce, zvyšuje flexibilitu, zlepšuje duševní fungování a zlepšuje kvalitu spánku.
klíčová slova: pohyb - aktivity fyzické - prevence úrazů - prevence nemocí

CURRENT, RICHARD S. - MAIN, BRUCE W. - MAIN, MCKINNON: Saw safety / Bezpečnost při práci s pilou: riziko ve skutečném světě
anotace: Zranění související s používáním stacionárních pil představují významnou část úrazů na pracovišti. Tento článek uvádí výsledky terénní studie o použití stacionárních pil. Pojednává o současných průmyslových a bezpečnostních normách OSHA pro tyto pily; posouzení rizik práce se stacionárními pilami na 15 místech; a poučení z komparace teorie a praxe jejich používání. Výsledky studie ukazují, že mnoho opatření ke snižování rizik se v praxi nepoužívá a že někteří provozovatelé se domnívají, že riziko použití ochranného krytu je vyšší než jeho nepoužití. Článek pojednává o důsledcích těchto zjištění pro provozovatele a zaměstnavatele.
klíčová slova: pily - rizika pracovní - úrazy pracovní - bezpečnost práce - hodnocení rizik - opatření bezpečnostní - šetření

KOSHY, KOSHY - PRESUTTI, MICHAEL: Training trainers on construction confined spaces / Školení školitelů o stísněných prostorech na staveništích
anotace: Rutgersova škola veřejného zdraví vyvinula školení zaměřené na stísněné prostory ve stavebnictví, jehož cílem bylo zvýšit povědomí pracovníků a pomoci zaměstnavatelům vzdělávat a trénovat své pracovní síly ve změnách odpovídajících standardům OSHA. Následně bylo mnoho účastníků školení schopno účinně integrovat obdržené materiály do svého následného školení. Rizikové scénáře pro nebezpečí specifické pro dané místo a další tréninkové strategie pomohly zapojit účastníky do procesu učení.
klíčová slova: prostory omezené - staveniště - stavebnictví - školení bezpečnosti práce - školitelé - vzdělávání

YU, LIN XI - HON, CHUN-YIP: Safety climate / Bezpečnostní klima: v restauracích v Ontariu
anotace: Bezpečnostní klima je spolehlivým prediktorem bezpečného chování a výsledků na pracovišti. Zkoumání bezpečnostního klimatu restaurací v Ontariu jako takové může identifikovat klíčové oblasti pro zlepšení. Výsledky studie naznačují, že vnímání závazku managementu a spravedlnosti v oblasti bezpečnosti bylo pozitivní, zatímco vnímání nepřijatelnosti rizik pracovníků a priorit v oblasti bezpečnosti lze zlepšit. Mezi skupinami pracovníků zahrnutých do studie byly také významné rozdíly v kategoriích: pracovní pozice, pracovní oblast a délka zaměstnání. Na základě výsledků studie jsou doporučena opatření ke zvýšení účasti zaměstnanců na rozhodování o bezpečnosti a ochraně zdraví, k podpoře sdílení znalostí o bezpečnosti od starších pracovníků, ke komunikaci priority bezpečnosti a k objasnění, že rizika by neměla být přijímána jako součást práce.
klíčová slova: klima bezpečnostní - klima organizační - restaurace - šetření - dotazníky

Références en Santé au Travail - č. 163 (2020)

PIERRETTE, M. - CHEVRET, P.: Le bruit dans les bureaux ouverts / Hluk ve velkoprostorových kancelářích: je ho třeba poznat, aby se mohlo jednat
anotace: Ve velkoprostorových kancelářích je pro zaměstnance hluk nejvýznamnějším zdrojem pracovního nepohodlí. Je nutné provést akustická měření - zhodnotit druhy a hodnoty hluku v těchto prostorech (vč. dozvuků hluku, tříštění zvuků apod.), vzít v úvahu i subjektivní pocity zaměstnanců a přijmout adekvátní opatření tak, aby se zaměstnanci na pracovišti cítili dobře a mohli kvalitně pracovat.
klíčová slova: hluk - ergonomie - podmínky pracovní - hodnocení rizik - pohoda pracovní - kanceláře velkoprostorové - akustika - měření

Sondy revue - č. 11 (2020)

SOKOLOVÁ, RADKA: Bezpečnost práce v době pandemie
anotace: Pandemie koronaviru jen zdůraznila, jak je prevence zdraví a životů zaměstnanců důležitá. Zvýšila však nároky jak na zaměstnavatele, tak na zaměstnance. Rozhodně i v této složité době by měli zaměstnavatelé dodržovat vše, co jim v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců ukládají platné právní předpisy.
klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví - pracoviště - pandemie - epidemie - opatření bezpečnostní - zaměstnavatelé - předpisy právní

BIČÁKOVÁ, OLGA: Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýšil
anotace: Vláda ČR na svém zasedání dne 25. 9. 2020 schválila nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.
klíčová slova: osoby hendikepované - zaměstnávání - podpora finanční - příspěvky - zaměstnavatelé

DANDOVÁ, EVA: Otazníky kolem práce ve svátek
anotace: V tomto článku se autorka zabývá záležitostmi spojenými s prací ve svátek. V praxi tato problematika stále ještě působí výkladové problémy a vyvolává nejasnosti. Autorka vysvětluje, jak se stanoví pracovní doba, co do pracovní doby patří a co se považuje za odpočinek zaměstnance.
klíčová slova: doba pracovní - svátky - odpočinek - zaměstnanci

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Pracovníky v průmyslových provozech je třeba chránit
anotace: Zatímco menšina zaměstnanců má možnost pracovat v rámci home office, jsou pozice, kde to není možné. Vedle zdravotníků, lidí pracujících v sociálních službách, policistů, hasičů, vojáků, prodavačů, pošťáků a dalších profesí jsou to lidé pracující v průmyslu. Článek se zabývá ochranou zaměstnanců v obřích provozech a tím, jak jsou zde dodržována bezpečnostní a hygienická pravidla v souvislosti s šířením nemoci Covid-19.
klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví - průmysl - pracovníci - provozy průmyslové - opatření bezpečnostní - pandemie

Travail et Sécurité - č. 819 (2020)

BRASSEUR, GRÉGORY: Une recette complexe pour des identités multiples / Jeden recept pro více různorodých činností
anotace: Článek se zabývá potravinářstvím, které je z hlediska pracovních podmínek velmi rizikovým/nebezpečným odvětvím. Pracovní vytížení zaměstnanců je enormní. Začínají pracovat brzy, končí pozdě, pracují o víkendech, mají málo volna. Každá profese má svá omezení, např. řezník je vystaven riziku při přenášení břemen, rizikům spojeným s krájením masa, pekaři mohou trpět alergiemi, další jsou vystaveni chladu, vlhkosti, práci s ledem apod. V potravinářských podnicích, zejména pak ve velmi malých podnicích, zaměstnanci pracují mnoho hodin, jsou vystaveni řadě pracovních rizik, což zavazuje profesní sdružení k implementaci nástrojů a preventivních opatření přizpůsobených specifikům každého jednotlivce.
klíčová slova: potravinářství - průmysl potravinářský - rizika pracovní - expozice profesionální - opatření bezpečnostní - opatření preventivní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail