Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/9

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

112 - č. 9 (2010)
Bezpečná práca - č. 3 (2010)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2010)
Die BG - č. 7-8 (2010)
Ekonom - č. 38 (2010)
Hygiena - č. 3 (2010)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2010)
Moderní řízení - č. 8 (2010)
Rescue Report - č. 4 (2010)
Safety and Health - č. 6 (2010)
Safety and Health - č. 7 (2010)
Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2010)
Sondy - č. 12 (2010)
Spektrum - č. 1 (2010)
Technik - č. 8 (2010)
Technik - č. 9 (2010)

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 9 (2010)

1

KUČERA, PETR - PAVLÍK, TOMÁŠ - POKORNÝ, JIŘÍ: Požární inženýrství II : Kvalitativní analýza při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.
        anotace: Příspěvek navazuje na článek uveřejněný v časopisu 112 č. 5/2010, který popisoval všeobecné zásady odlišného postupu splnění technických podmínek požární ochrany (zásady požárního inženýrství). V teoretické rovině tento článek prezentuje zásady zpracování kvalitativní analýzy jako součást popisovaného postupu a je také uveden konkrétní příklad možné aplikace.
        klíčová slova: inženýrství požární - analýzy kvalitativní - podmínky technické - ochrana požární - ČSN

Bezpečná práca - č. 3 (2010)

2

UHEREK, JURAJ: Záchrana vo výškach : povinnosť zamestnávateľa?.
        anotace: Práce ve výškách je dnes v centru pozornosti zaměstnavatelů, zaměstnanců i orgánů dozoru. Přibývají vysoké budovy, stavební činnosti jsou díky technice a tlaku termínů vykonávané daleko rychleji. Pozitivní trend zavádění nových technických řešení a využívání nejmodernějších technologií však neodstranily ohrožení a rizika při pohybu ve výškách.
        klíčová slova: práce ve výškách - rizika pracovní - prevence rizik

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2010)

3

DVOŘÁK, PAVEL: Nová právní úprava o evidenci a hlášení úrazů.
        anotace: Vydání nové právní úpravy o evidenci a hlášení úrazů bylo považováno za nezbytné již delší dobu a od 1.1.2011 nabude platnosti nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Článek se zabývá novinkami v tomto nařízení a obsahuje i odpovědi na některé otázky, které došly v souvislosti s novou právní úpravou na MPSV.
        klíčová slova: úrazy pracovní - hlášení úrazů - legislativa - kniha úrazů - formuláře

4

DANDOVÁ, EVA: Školní úrazy učňů při praxi u zaměstnavatele.
        anotace: Text navazuje na článek z BHP č. 6/2010, který pojednává o nové vyhlášce č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů dostala redakce dotaz, jaký je správný postup při úrazech studentů na praktickém vyučování a zejména v případech, kde se praktické vyučování odehrává v prostorách cizího zaměstnavatele. Proto se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů středních škol a vyšších odborných škol podrobněji autorka vrací. Článek je dokončením jeho první části z minulého čísla.
        klíčová slova: úrazy školní - praxe - výuka - studenti - výcvik praktický - vyšetřování - evidence

5

KOČÍ, MILOSLAV: Pády předmětů - zdvihání.
        anotace: Pracovní úrazy pro pády předmětů při jejich zdvihání a přemisťování pomocí různých mechanizačních prostředků bývají poměrně časté. Těmi mechanizačními prostředky jsou různé druhy zdvihadel a vysokozdvižné vozíky. Jak ukazují v článku uvedené příklady, nejčastější příčinou úrazů je neodborná nebo nesprávná manipulace s břemeny.
        klíčová slova: pády - předměty - zdvihání - úrazy - manipulace - břemena

6

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Právní řád Evropské unie a ČR.
        anotace: Článek se zabývá souvislostmi mezi právním řádem Evropské unie a právním řádem ČR. Právo EU má přednost před českým právem. Proto vznikne-li rozpor mezi oběma právy, vždy platí příslušné ustanovení práva EU. Článek seznamuje s pojmy aproximace, transpozice a implementace.
        klíčová slova: řády právní - EU - judikáty - právo

Die BG - č. 7-8 (2010)

7

DYRBA, B.: Explosionsschutz-Regeln. Die BGR 104 : Grundlage des betrieblichen Explosionsschutzes. Pravidla pro ochranu před výbuchy : Pravidla oborových společenství BGR 104 jako základ podnikové ochrany před výbuchy
        anotace: Pravidla pro ochranu před výbuchy (EX-RL, BGR 104) jsou předpisy pro prevenci nebezpečí způsobeného výbušným ovzduším a obsahují soubor příkladů k zařazení výbušných oblastí do zón, které jsou od 50. let 20. st. neustále dále rozvíjeny. Článek přináší historický exkurz. Podává návod, jak rozpoznávat a zabraňovat ohrožení výbuchy. Seznamuje s tabulkami v přílohách k EX-RL.
        klíčová slova: výbuchy - exploze - pravidla - předpisy - ochrana protivýbuchová - společenství oborová

8

GRAF, J. - W.: Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel. Zkoušky elektrických provozních prostředků (EPPPM) s proměnlivým místem
        anotace: Nařízení o podnikové bezpečnosti (BetrSichV) z r. 2003 způsobilo nejasnosti, neboť nepopisuje přímo postup při zkoušce EPPPM. U EPPPM je třeba zajistit, aby zkouška odpovídala zákonným požadavkům, je třeba zjistit ohrožení, zhodnotit je a určit opatření. DIN VDE 701-702 stanoví obsah zkoušky EPPPM, s jejímiž prvky článek seznamuje. Informuje o zkoušce zmocněnou osobou a externím pracovníkem.
        klíčová slova: zařízení elektrická - umístění - zkoušky elektrické - prostředky pracovní - prostředky pojízdné

9

ESSER, CH.: Anlagen wirkungsvoll und produktiv einrichten. Je třeba instalovat zařízení účinně a produktivně
        anotace: Jde o činnost stejně významnou jako bezpečné provádění všech ostatních nezbytných prací. Článek doporučuje opatření spojená s bezpečnou instalací výrobní linky. Uvádí tři kroky inteligentních řešení a zdůrazňuje význam týmové práce. Seznamuje s účinným snižováním rizika u výrobních linek s uvedením příkladů jednotlivých činností.
        klíčová slova: instalace provozní - zařízení výrobní - snižování rizik

10

RÖTTGERS, G.: Neue Zeiten für HBV-Anlagen?. Nové časy pro zařízení k obchodování, zpracování a používání látek?
        anotace: Nové zákony a nařízení postavily tato zařízení na roveň zařízením ke skladování nebezpečných látek. 1. 3. 2010 začal platit nový Zákon o vodním hospodářství. Provozovatelé a výrobci musí spojit síly, aby byl vytvořen dobrý projekt zařízení. Článek uvádí požadavky a řešení na příkladu tepelné komory a zásobování pentanem. Popisuje partnerskou spolupráci na výrobě kontejneru a čerpadla.
        klíčová slova: zákony - nařízení - Německo - SRN - hospodářství - zařízení - voda - výroba - projektování - kontejnery - čerpadla

11

GLASEN, W.: Lasten sicher heben und transportieren. Za bezpečné zvedání a dopravu břemen
        anotace: Skupina Span-Set se zabývá dopravním zajištěním břemen, jejich zvedáním a zajištěním proti pádu osob z výšky. Spolupracuje na tvorbě norem a předpisů s oborovým společenstvím. Jsou vyráběny vázací prostředky (kruhová oka o nosnosti až 400 tun). Elektronický správní a identifikační systém EPIS činnost skupiny zefektivňuje. Skupina pracuje se zprostředkovačem RFID.
        klíčová slova: břemena - zvedání - vázání - pády osob - pády z výšky - nosnost

12

RUNDNAGEL, R.: Arbeitsplatz Büro gesund gestalten. Serie, Teil 1: Sitzhaltung - Bewegung. Za zdravý design pracoviště kancelář. Série, díl 1: Poloha vsedě - pohyb
        anotace: V kancelářích pracuje přes 33% všech výdělečně činných osob v SRN. Článek shrnuje typické zdravotní obtíže při práci u monitoru. Je třeba přihlížet ke stavu techniky a pracovně vědeckým poznatkům. Jsou uvedeny požadavky na správný design zařízení k sezení a možnost pravidelného pohybu a podrobný popis pravidel ergonomické polohy vsedě.
        klíčová slova: polohy vsedě - kanceláře - monitory - pohyby osob - design - design bezpečnostní

13

KATZKY, U.: Sicherheit bis zum Hindukusch. Bezpečnost až do Hindúkuše
        anotace: Online školení zaměstnanců se těší stále větší oblibě. I Bundeswehr používá pro BOZP cílená elektronická školení. Výcvik prováděný podle webu nahrazuje prezenční školení vojáků i civilních pracovníků. Kontrola učení zajišťuje plnění zákonných předpisů. Výsledky prvního terénního testu jsou pozitivní.
        klíčová slova: školení - školení bezpečnosti práce - výcvik - vojáci - SRN - Německo - WWW stránky

14

KLUGER, N.: Sicherer Einkauf von Baustofen. Bezpečný nákup stavebních hmot
        anotace: Moderní stavitelství používá produkty stavební chemie, které však mohou ohrožovat zdraví zaměstnanců. Proto oborové společenství pro stavebnictví vyvinulo informační systém nebezpečných látek (NL) GISBAU. Článek popisuje významné mezníky systému od startu po současnost a podrobně seznamuje se softwarem pro NL WINGIS.
        klíčová slova: hmoty stavební - stavebnictví - chemikálie - společenství oborová - software bezpečnostní - systémy informační - látky nebezpečné

Ekonom - č. 38 (2010)

15

PANCZAKOVÁ, ZUZANA: Zvládnutý stres zlepší výkon.
        anotace: Článek se zabývá problematikou zvládání stresu na pracovišti. Seznamuje s výzkumem britského psychologa Petera Clougha, který se dlouhodobě zabývá problematikou duševní odolnosti zaměstnanců. Jeho výzkum ukázal, že duševní odolnost ovlivňuje rozdíl v pracovních výkonech až z jedné čtvrtiny.
        klíčová slova: stres - výkon pracovní - psychologie - odolnost

Hygiena - č. 3 (2010)

16

LAJČÍKOVÁ, ARIANA - HORNYCHOVÁ, MIROSLAVA: Azbest v ovzduší a legislativní zajištění ochrany zdraví.
        anotace: V článku je uveden správný postup při práci s materiály obsahujícími azbest, od přípravných prací až po uložení odpadu na skládku. je uvedena legislativa, kterou je tento postup ošetřen. Stoupá totiž počet přestaveb, ale i demolic, a tím je stále aktuální riziko poškození zdraví z prachu s obsahem azbestu. Ten byl dříve hojně používán, dnes je jeho použití zcela zakázáno.
        klíčová slova: azbest - prach vláknitý - ovzduší - ochrana zdraví - legislativa

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2010)

17

LOFGREN, D.-H. - REEB-WHITAKER, C.-K. - ADAMS, D.: Surveillance of Washington OSHA exposure data to identify uncharacterized or emerging occupational health hazards. Dohled washingtonské OSHA nad údaji o expozici pro identifikaci necharakteristických nebo nových rizik pro zdraví při práci
        anotace: Byl podán přehled expozice chemickým látkám ke zjištění, zda inspekce prováděné jako výsledek zprávy o riziku od žalobce mohou upozornit agenturu na riziko. Inspekce ke Zprávě o riziku dokumentovaly pracoviště s nadměrnou expozicí se stejnou hodnotou jako cílené inspekce, hodnotily však větší varietu chemikálií než ony. Dohled OSHA je platný nástroj k identifikaci uvedených rizik.
        klíčová slova: expozice pracovníků - látky chemické - inspekce - OSHA - USA

18

Evaluation of a carbon dioxide personal cooling device for workers in hot environments. Hodnocení osobního chladicího prostředku s oxidem uhličitým pro pracovníky v horkém prostředí
        anotace: Studie zkoumala efektivnost prostředku pro horké a vlhké provozy. Byly srovnány výsledky u osob s novou chladicí košilí s CO2 (CC) a u kontrolních (NC) osob. Byla zjištěna příznivá subjektivní reakce u osob s CC proti NC. Nový chladicí prostředek tedy efektivně zmírňuje pocit horka a zvyšuje produktivitu práce v horkém a vlhkém prostředí.
        klíčová slova: provozy horké - horko - vlhkost - oxid uhličitý - ochrana proti teplu - oděvy ochranné - chlazení

19

PM2.5 and CO concentrations inside an indoor Go-kart facility. PM2.5 a koncentrace CO uvnitř kryté arény na motokáry
        anotace: Akutní kardiovaskulární příhody mezi řidiči motokár vedly ke zjištění výše potenciálně rizikových hladin znečištění vzduchu a napomohly provedení kontrolních opatření. Doporučené metody ke snížení oblaku škodlivin zahrnují modifikaci větracího systému a počtu motokár, závodících současně. Komponentu blízkosti výfuku lze snížit pouze modifikací výfukového plynu nebo zařízení.
        klíčová slova: motocyklisté - motocykly - řidiči - plyny výfukové - oxid uhelnatý

20

A comparison of assessment methods of hand activity and force for use in calculating the ACGIH® hand activity level (HAL) TLV®. Srovnání metod stanovení aktivity a síly ruky pro použití ve výpočtu ACGIH® úrovně aktivity ruky TLV®
        anotace: Článek srovnává některé použité metody v široké prospektivní ergonomické studii. 1. cílem bylo určit stupeň korelace mezi aktivitou ruky a hodnocením síly s použitím různých metod stanovení. 2. cílem bylo určit, zda metody aktivity ruky / síly jsou funkčně ekvivalentní pro účel uvedeného výpočtu. Studie nalezla podstatnou shodu mezi 2 metodami stanovení úrovně aktivity ruky a mírnou shodu mezi 2 metodami stanovení síly ruky.
        klíčová slova: ergonomie - ruce - síla - metody stanovení - aktivity fyzické

21

CHIN, J. - Y. - BATTERMAN, S. A.: Permeation of gasoline, diesel, Bioethanol (E85), and Biodiesel (B20) fuels through six glove materials. Průnik benzínových, dieselových, bioetanolových (E85) a biodieselových (B20) paliv šesti materiály na rukavice
        anotace: Studie zkoumala pronikání biopaliv a konvenčních naftových paliv rukavicemi používanými na pracovištích i standardními referenčními materiály (neopren). Jsou uvedeny výsledky výzkumu pro jednotlivá paliva a materiály. Vhodný výběr rukavic může chránit před expozicí pokožky, je však třeba revidovat doporučení OSHA, neboť současná paliva obsahují etanol.
        klíčová slova: rukavice ochranné - OOPP - materiály - paliva - biopaliva

22

JAKUBOWSKI, M. - CZERCZAK, S.: A proposal for calculating occupational exposure limits for volatile organic compounds acting as sensory irritants on the basis of their physicochemical properties. Návrh výpočtu limitů expozice pracovníků pro těkavé organické sloučeniny (VOC) působící jako dráždidla smyslových orgánů na základě svých fyzikálně chemických vlastností
        anotace: Byla vyvinuta obecná rovnice, jež se zdá uspokojivá pro výklad přechodu VOC z plynné fáze k biofázím, čímž umožňuje vypočítat práh nosní palčivosti (NPT). Získaná korelace mezi log 1/NPT a log TLV (prahové limitní hodnoty), jež je založena výlučně na jejich dráždivých vlastnostech, indikuje, že pro zjištěné sloučeniny se poměr mezi hodnotami liší od sloučenin fungujících pomocí reaktivního mechanismu.
        klíčová slova: expozice pracovníků - sloučeniny organické - látky dráždivé - látky těkavé - vlastnosti fyzikální - vlastnosti chemické - hodnoty prahové - orgány smyslové

Moderní řízení - č. 8 (2010)

23

Jak změnit firemní kulturu?.
        anotace: Mezi odborníky panuje shoda v tom, že význam firemní kultury je značný, nicméně její změna v rámci celé firmy je obtížná. Firemní kultura se rozhodně nedá změnit nějakým přímým zásahem. Jak ji tedy můžeme změnit? Článek prezentuje na příkladě dvou firem (japonské a americké), zakládajících joint venture problémy týkající se rozdílné firemní kultury a jejich řešení.
        klíčová slova: kultura firemní - kultura podniková - příklady - problémy - řešení

Rescue Report - č. 4 (2010)

24

ČERNÝ PAVEL: Policejní ochranné prostředky : ochrana těla.
        anotace: Článek představuje ochranné balistické vesty - jeden z nejzákladnějších a nejdůležitějších ochranných prostředků při práci policie - jako poslední jistotu před zmrzačením nebo smrtelným zraněním.
        klíčová slova: vesty ochranné - policie - ochrana těla - prostředky ochranné

25

BREČKA, TIBOR A.: Poskytování posttraumatické intervenční péče.
        anotace: Článek se zabývá právními rámci a omezeními posttraumatické intervenční péče u policie a hasičů.
        klíčová slova: péče posttraumatická - policie - hasiči - legislativa

Safety and Health - č. 6 (2010)

26

JOHNSON, ASHLEY: Explosive repercussions : deadly blast raises concerns about gas purging practices. Výbušné následky : smrtelný výbuch vyvolává obavy z praktik při proplachování potrubí plynem
        anotace: Článek poskytuje informace o smrtelné nehodě V Middletownu v USA, ke které došlo 13. 2. 2010 v elektrárně při proplachování potrubí plynem. Zahynulo při ní 6 pracovníků. Jak vyšetřovatelé nehody poskládali detaily výbuchu, vyvstala celá řada otázek spojených s bezpečnými postupy při proplachování potrubí plynem. V závěru jsou vyvozena doporučení, která by měla takovým nehodám předcházet.
        klíčová slova: elektrárny - potrubí - bezpečnost práce - nehody - výbuchy - příčiny - doporučení

27

MORRISON, KYLE W.: What´s old is new again : for the first time in decade, potential for ergonomics regulation exists. But how can a new standard succeed where its predecessor failed?. Co je staré, je opět nové : poprvé za desetiletí existuje potenciál pro ergonomickou směrnici. Ale jak může nová norma uspět tam, kde její předchůdce selhal?
        anotace: Článek se věnuje ergonomickým předpisům, resp. ergonomické normě, jejíž nový návrh se pokusila vytvořit americká agentura OSHA. Vznikla na popud nového předsedy agentury. Předchozí norma zcela nevyhovovala, proto se chce agentura v tomto novém návrhu vyhnout předchozím chybám. Současný návrh normy zahrnuje také muskuloskeletální onemocnění, což je považováno za velice pozitivní změnu. Návrh se musí opřít o ergonomické předpisy. Odborníci se shodují, že ergonomická norma by měla být specifická pro konkrétní průmyslová odvětví nebo by měla být členěna dle rizik.
        klíčová slova: ergonomie - normy - předpisy - návrhy - OSHA - USA

Safety and Health - č. 7 (2010)

28

MORRISON, KYLE W.: Uncertain impact : recent trends affecting workers´ compensation - including health care reform and the recession - may provide unexpected results. Nejistý dopad : poslední trendy ovlivňující odškodnění pro zaměstnance - včetně reformy zdravotní péče a recese - mohou poskytnout neočekávané výsledky
        anotace: Ekonomická recese a pokračující společenské trendy, jako je obezita, hrají velkou roli v procesu odškodňování pracovníků. Někteří odborníci navrhují reformu nedávno podepsaného zákona o zdravotní péči, což by se mohlo stát důležitým faktorem pro nastolení určité linie. Recese vyvolala u mnoha pracovníků strach, že ztratí zaměstnání, a uspíšila tak jejich návrat do práce. Řada opatření v současném zákoně o zdravotní péči ovlivňuje odškodňování pracovníků, ale tento dopad nemusí mít dlouholeté trvání. Během recese vyplnili pracovníci více požadavků o odškodnění, ale tyto požadavky mohly být převáženy menším počtem lidí, kteří trpí při následcích po úrazu souvisejících s prací.
        klíčová slova: pracovníci - odškodňování - kompenzace - péče zdravotní - legislativa - USA

29

JOHNSON, ASHLEY: A significant and disturbing trend : deadly incident puts spotlight on refinery safety. Významný a znepokojující trend : smrtelný incident obrací pozornost na bezpečnost v rafinériích
        anotace: Pět let po neštěstí v rafinérii společnosti BP Texas City rafinérský průmysl stále zažívá i další závažné nehody (např. výbuch v rafinérii Tesoro Corporation v Anacortes). Federální úředníci proto více naléhají, že se vedení podniků musí více zaměřit na řízení bezpečnosti práce a kulturu bezpečnosti práce v amerických rafinériích. Obchodní asociace poukazují na nízký počet hlášených úrazů v rafinériích, což je důkaz zvyšující se úrovně kultury BOZP. V roce 2007 americká OSHA vystupňovala počet inspekcí v rafinériích, při nichž sledovala shodu s normami řízení procesní bezpečnosti a objevila řadu problémů spojených s identifikací a opravou nedostatků u zařízení a vybavení rafinérií.
        klíčová slova: průmysl ropný - bezpečnost práce - BOZP - řízení bezpečnosti práce - kultura bezpečnosti práce - inspekce práce - USA - rafinérie

30

JOHNSON, ASHLEY: Noise barrier : preventing hearing loss among construction workers. Protihluková bariéra : prevence ztráty sluchu u stavebních dělníků
        anotace: Výzkumy ukázaly, že ztráty sluchu přivozené nadměrným hlukem jsou mezi stavebními dělníky časté. Obránci programů na ochranu sluchu chtějí, aby americká OSHA zvýšila požadavky na programy ochrany sluchu ve stavebnictví. Stavební průmysl se však přísnějším požadavkům na audiometrické testování a expozici hluku stavebních pracovníků brání. Podle organizace NIOSH se jednomu ze 4 pracovníků zhoršuje sluch při expozici hluku k 90 decibelům (což je federální přípustný limit pro stavební dělníky). OSHA zahájila proces revize předpisů z roku 2002, které se věnují hluku ve stavebním průmyslu. Zástupci průmyslu i pracovní skupiny se shodují, že stavební dělníci potřebují lepší vzdělání v tom, jak chránit sluch před nadměrným hlukem a předcházet tak ztrátě sluchu.
        klíčová slova: hluk - sluch - ochrana sluchu - stavebnictví - dělníci - limity - legislativa - USA

Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2010)

31

WIEGELMANN, A.: Job ohne Spielraum : Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen. Práce bez volného prostoru : práce v nádržích, kontejnerech, silech a těsných prostorách
        anotace: Ti, kteří pracují v těsných prostorách, musí být nejméně 1x ročně na tyto práce proškoleni. Dräger vyvinul speciální trénink, tzv. Confined Space Entry, spojující teorii s praxí. Pravidlo oborových společenství BGR 117-1 požaduje pravidelná školení. K práci je nutno mít zvláštní povolení. Článek podává stručnou informaci o činnosti firmy Dräger.
        klíčová slova: Dräger - práce rizikové - prostory těsné - prostory uzavřené - prostory omezené - trénink - školení bezpečnosti práce - společenství oborová

32

BREMERS, M.: Oben auf statt tief gefallen. Dávat si nahoře pozor a nespadnout do hloubky
        anotace: Článek seznamuje s L.Beckersem, majitelem podniku pro ochranu před pády z výšky ABS Safety, a s činností tohoto podniku. Podává přehled platných předpisů a norem v oboru. Uvádí prostá řešení proti lehkomyslnosti. Zdůrazňuje nutnost znát dopravní cesty a význam plánování. Připomíná pravidelné kontroly pro trvalou bezpečnost.
        klíčová slova: pády osob - pády z výšky - plánování - plány bezpečnosti práce - cesty dopravní - předpisy bezpečnostní - normy bezpečnostní

33

HEISEL, U. - SCHNEIDER, M.: Verringerung der Rückschlaggefahr an Holzbearbeitungsmaschinen. Snižování nebezpečí zpětného nárazu (ZN) u dřevoobráběcích strojů
        anotace: Nový výzkum ukázal, jak se geometrickým jemným utvářením břitů nástrojů může minimalizovat toto nebezpečí. Článek seznamuje s činnými mechanismy proti ZN a s charakteristikou ZN při frézování. Podává nákres konstrukce zkušebního zařízení. Výzkumem bylo zjištěno, jaký fyzikální efekt vede k zábraně ZN a jaké jsou vhodné geometrie břitu.
        klíčová slova: nárazy - stroje dřevoobráběcí - frézování - břity - nárazy zpětné

34

SIEFER, A.: Doing a good job?! : Ein Blick auf die Entwicklungen des Arbeitsschutzes in den vergangenen zwei Dekaden. Mít dobrou práci?! : Pohled na vývoj v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v uplynulých dvou desetiletích.
        anotace: Článek podává přehled vývoje v číslech: počet obyvatel, zaměstnanců, cizinců aj. Seznamuje se změnami v pracovní době, pracovních smlouvách, částečné pracovní době. Pozornost věnuje pracovním úrazům (došlo k jejich enormnímu snížení) a nemocem z povolání (zde to není tak jednoznačné). Zaznamenává změny v pracovních požadavcích fyzické a psychické povahy.
        klíčová slova: statistiky - Německo - SRN - bezpečnost práce - hygiena práce - úrazy pracovní - nemoci z povolání - podmínky pracovní - zaměstnanci

35

HISCHEMÖLLER, D.: DBL handelt mit Arbeitsschutzartikeln. Firma Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH obchoduje se zbožím pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
        anotace: Firma DBL dodává podnikům v Německu na leasing textilní osobní ochranné pracovní prostředky. Nově bylo započato s projektem dodávání celého sortimentu OOPP v rámci dceřiné firmy DBL Arbeitsschutz- und Handels-GmbH. Firma zpracovává internetový i tradiční katalog.
        klíčová slova: OOPP - prostředky pracovní - prostředky ochranné - SRN - Německo

Sondy - č. 12 (2010)

36

DANDOVÁ, EVA: Změny v evidenci pracovních úrazů : I. část.
        anotace: Bylo přijato nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto nařízení přináší některé významné změny a článek o těchto změnách komplexně informuje. Pokračování článku bude následovat v č. 13/2010.
        klíčová slova: úrazy pracovní - evidence - záznamy úrazů - legislativa - zákoník práce - zaměstnavatelé - kniha úrazů

Spektrum - č. 1 (2010)

37

HORVÁT, TOMÁŠ: Dynamika požáru v moderních výškových budovách.
        anotace: Článek se snaží přiblížit složitou problematiku dynamiky požáru v moderních výškových budovách, která je velmi odlišná od dříve předpokládaných požárních scénářů obytných budov. Především užívání nových, nekonvenčních technologických postupů při výstavbě v moderních budovách zcela zásadně mění podmínky z hlediska možného rozvoje a šíření požáru v těchto budovách. Dříve užívané metody modelování požárů nejsou schopny plně zohlednit a popsat vlivy výměny plynů a šíření požáru v těchto budovách, čímž se dostáváme do situace, kdy jimi popsaný nejzávažnější požární scénář nemusí ve skutečnosti odpovídat nejhorším podmínkám požáru uvnitř budovy. V případě požáru pak mají tyto diference fatální důsledky, jak již ukázaly některé případové studie skutečných požárů výškových budov v zahraničí. Představená metoda CFD umí velice dobře popsat požární prostředí moderních výškových budov a její výsledky naznačují zcela zásadní rozdíly ve vnímání rozvoje požáru a to i z hlediska dat výstupních teplot oproti normativní, resp. parametrické teplotní křivce.
        klíčová slova: budovy výškové - požáry - plyny - dynamika - tekutiny - plameny

38

KLOUDA, KAREL - KUBÁTOVÁ, HANA - VEČERKOVÁ, JANA: Záměrně vyráběné nanomateriály : Návrh metodiky řízení rizik při produkci a manipulaci s nimi.
        anotace: Příspěvek upozorňuje na rostoucí rozvoj komerčních výrobků obsahujících nanomateriály. Uvádí příklady způsobu příprav nanomateriálů a jejich chování v biologickém prostředí. Součástí příspěvku je návrh obecného postupu řízení rizik u jejich příprav, který má za cíl bezpečnou výrobu a následné snížení dopadu na zdraví a životní prostředí.
        klíčová slova: nanomateriály - nanočástice - analýzy rizik - toxicita

39

KRIČFALUŠI, IVAN: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v mikropodniku : Část 1. - Úloha mikropodniku v národním hospodářství a jeho řízení.
        anotace: Podíl mikropodniků na tvorbě národního hospodářství není zanedbatelný, ba právě naopak, hraje velmi významnou roli. Jeho důležitost a postavení je nezaměnitelné, a významné a zaslouží si proto, aby mikropodniku byla věnována také náležitá pozornost v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců. V tomto článku jsou uvedeny data vycházející ze statistického sledování.
        klíčová slova: mikropodniky - BOZP - statistiky - ukazatele - systémy řízení

40

MIKULOVÁ, EVA: Systematická metoda analýzy bezpečnostních rizik úniku metanu na povrch.
        anotace: Článek se zabývá metodou analýzy bezpečnostních rizik souvisejících s výstupem metanu z podzemí a kombinuje jednoduchost indexových metod a náročnost a preciznost
francouzské analýzy MOSAR. Metoda je navrhnuta s cílem řídit rizika, tzn. s cílem snížení pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí, souvisejících s výstupem metanu z podzemí a snížení dopadů mimořádných událostí. Metoda byla vyvinuta tak, aby umožňovala zhodnotit velký počet míst v posuzovaném systému až do dosahu revíru. Metoda byla testována na případové studii v Ostravsko-karvinském revíru (dále jen OKR). Hodnotící nástroj je snadno použitelný a pro jeho aplikaci byla vytvořena aktivní softwarová podpora ve formátu Microsoft Excel.
        klíčová slova: metan - analýzy rizik - metody indexové - MOSAR - řízení rizik - události mimořádné - software

41

BAUDIŠOVÁ, BARBORA - DANIHELKA, PAVEL - DLABKA, JAKUB: Návrh metodiky použití limitů akutní toxicity v rámci prevence závažných havárií.
        anotace: V současnosti jsou v celé řadě zemí používány a zároveň doporučovány různé limity pro účely ochrany obyvatelstva při připravenosti na závažné havárie (např. při analýze rizik). V České republice dosud neexistuje legislativní opora, např. formou metodického pokynu, která by upravovala nebo doporučovala používané limity. Proto cílem tohoto příspěvku je poukázat na možný postup při výběru limitů akutní toxicity, který bude používán v analýze a hodnocení rizik v rámci prevence závažných havárií.
        klíčová slova: toxicita - metodiky - prevence havárií - havárie závažné - látky nebezpečné - analýzy rizik

Technik - č. 8 (2010)

42

Ochranné pomůcky pro kovovýrobu.
        anotace: Poslední průzkum tohoto čísla v oblasti osobních ochranných prostředků je zaměřen na ochranné pomůcky pro kovovýrobu. Jedná se o tři nové produkty určené zejména pro segment zpracování výrobků a zařízení z kovu. Základní popis a charakteristika jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o výrobci.
        klíčová slova: pomůcky ochranné - respirátory - rukavice - výrobky

Technik - č. 9 (2010)

43

Ochranné rukavice WorkGuard 43-216 pro "bezpečné" svářečské úkony.
        anotace: Článek seznamuje s novinkou výrobce v bariérových ochranných řešeních - s koženými svářečskými rukavicemi. Rukavice se uplatní zejména v odvětvích jako jsou automobilový průmysl, doprava, kovovýroba a strojírenství.
        klíčová slova: rukavice - ochrana rukou - prostředky ochranné - průmysl automobilový - svařování - doprava - kovoprůmysl - strojírenství

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail