Nesnášenlivost lepku může mít i svá rizika z hlediska bezpečnosti

Celilakie je nemocí, o které mnohdy sami nevíme a její případné projevy připisujeme zcela jiným příčinám. Toto onemocnění však sebou přináší i doprovodné jevy (v případě nedodržování diety), ke kterým můžeme řadit deprese a poruchy chování.

Spouštěčem může být například stres, trauma nebo virová infekce. To jsou všechno faktory, které mohou být příčinou pracovního úrazu.

Při tomto konstatování nemůžeme také zapomínat na sociální hledisko. Bezlepková dieta je pro celiaky velkou finanční zátěží, neboť bezlepkové suroviny a potraviny jsou 4-10krát dražší než stejné komodity s obsahem lepku. Tato situace výrazně zhoršuje současnou sociální situaci většiny nemocných a u některých i jejich zdravotní situaci, neboť jim chybí finanční prostředky k dodržování bezlepkové diety. Pro mnohé nemocné je toto velký problém, neboť se dostávají do začarovaného kruhu. Nedodržují dietu a zvyšují tak riziko možných následků.

Zásadním problémem celiaků je i to, že celiakie je jedinou chorobou, u níž české zdravotní pojišťovny nepřispívají ani částečně na kauzální léčbu, a to ani u základního sortimentu surovin a potravin. Při tom všichni nemocní jsou plátci zdravotního pojištění nebo jsou pojištěnci ze zákona. Tím se tito pacienti dostávají do nerovného postavení oproti ostatní populaci, navíc, tak jak již bylo uvedeno, tento stav je v protikladu s chováním zdravotních pojišťoven ve většině zemí Evropské Unie. Všechna dosavadní jednání v tomto směru skončila v České republice neúspěšně. To je také odrazem současné politiky ministerstva zdravotnictví.

Evropské společenství si dalo za závazek snížit pracovní úrazovost o 25% do roku 2012.     Aby se tohoto cíle dosáhlo, musí fungovat i prevence. V české populaci (podle skromných odhadů toto číslo může být i vyšší) trpí touto chorobou více než 50 tisíc jedinců. Proto každé opatření, které sníží pracovní úrazovost má proto svůj význam.

Bezpečnost a ochrana zdraví mimo jiné také zvyšuje kvalitu života. Proto také petice za zlepšení kvality života celiaků, která požaduje, aby zdravotní pojišťovny v ČR hradily podíl na nákladech na nákup základních sortimentu bezlepkových potravin a surovin, Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo screening celiakální sprue a obnovilo práci komise pro celiakální sprue. V případě dostatečného počtu podpisů může tuto věc posunout o významný krok dále. Petici je možné podepsat v přízemí DOS nebo ji můžete získat na www.bezlepkovadieta.cz

Nesnášenlivost lepku má jméno celiakie

Celiakií trpí pravděpodobně každý stý Čech, ale jen 10 % dodržuje bezlepkovou dietu!

Celiakie je dědičná, nevyléčitelná  nemoc, která postihuje všechny věkové kategorie, jak děti tak i dospělé,  ve všech zemích světa.  Je způsobena trvalou nesnášenlivostí lepku (glutenu), který se vyskytuje u obilovin – pšenice, ječmene a žita.  Lepek v tenkém střevu celiaka vyvolává opakované záněty sliznice, což vede k vyhlazení  až destrukci střevních klků, následně k  postižení rady orgánů. Nemoc  přináší  závažné zdravotní komplikace.  Jedinou kauzální léčbou celiakie je přísná doživotní bezlepková dieta.

Výskyt celiakie v Evropě se předpokládá  v poměru 1:100, stejně jako v USA.  Celiakií trpí také pravděpodobně každý stý Čech, ale jen u každého desátého nemocného  byla tato choroba  diagnostikována. V České republice dosud nebyl proveden screening.  Diagnostika celiakie je snadná, pokud lékař má o této chorobě základní znalosti a pokud na tuto chorobu myslí. Základním vyšetřením při podezření na celiakii je v současné době stanovení autoprotilátek k tkáňové transglutamináze v krevním séru. Při pozitivním výsledku je indikována biopsie sliznice dvanáctníku u nemocného, který konzumuje stravu s obsahem lepku.
Tento postup je ve shodě s návrhem screeningového programu, který byl připraven Komisí Ministerstva zdravotnictví  pro celiakii a měl být vydán do konce roku 2005 jako metodický pokyn. Od zrušení Komise k 1. 12. 2005 MZ vydání tohoto schváleného programu nerealizovalo. Při tom je tento program podporován 15 odbornými společnosti České lékařské společnosti a prošel také vnitřním oponentním řízením na MZ.  Doporučuje se cílený screening rizikových jedinců a chorob, osob s podezřelými symptomy a přidruženými autoimunitními chorobami.  Například vyšetření na celiakii by se mělo dle navrženého screeningu týkat příbuzných 1., ale i 2. stupně nemocných celiakií, tedy rodičů, sourozenců, dětí, dědečků, babiček, strýců a tet. Dále nemocných Dermatitis herpetiformis - až 80 % má některou z forem celiakie.  Vysoké procento výskytu celiakie je u lidí trpících anemií až 15 % a dále  osteoporózou.  U 12 % celiaků se projevuje některá z neurologických abnormalit.  Například deprese a poruchy chování jsou při celiakii mnohem častější než v ostatní populaci. Závažným problémem celiaků je infertilita a poruchy reprodukce. Pozdní  menarche a amenorea jsou velmi časté, stejně tak spontánní a opakované potraty. U neléčených mužů je zaznamenám vyšší výskyt oligospermie a impotence.

Příznaky choroby jsou velmi různorodé, proto je  celiakie někdy  označována jako nemoc chameleón.    U dětí , po zavedení obilných výrobků do výživy,  se objevují  typické příznaky pro celiakii. Patří k nim průjmy, bolesti břicha, chabé svalstvo, vystouplé bříško, střídání nálad a zpoždění       psychosomatického vývoje. 10 % dětí odesílaných na odborné vyšetření pro malý vzrůst má celiakii.  U dospělých je obraz choroby individuální. Časté jsou mimostřevní příznaky: anemie z nedostatku železa, herpetiformní dermatitida, předčasná osteoporóza, neuropsychické projevy (polyneuropatie, ataxie, deprese a poruchy chování), amenorhe, infertilita a poruchy reprodukce. U dětí a adolescentů přibývá projevů pozorovaných původně převážně u dospělých nemocných (osteoporóza, nervové poruchy a přidružené autoimunitní choroby).

Bezlepková dieta je v současnosti jedinou kauzální léčbou celiakie a základním léčebným opatřením u všech nemocných. Vyloučení surovin, potravin a nápojů připravených z obilovin nebo s jejich příměsí musí být úplné a dieta musí být dodržována celý život.  V současné době je na trhu již dostatečný výběr  potravin a surovin pro nemocné celiakií. Velkým problémem, který u některých sociálně slabých pacientů vede až k porušování  léčebného režimu , je vysoká  cena speciálních bezlepkových potravin a surovin. Dieta je pro celiaky velkou finanční zátěží, neboť bezlepkové suroviny a potraviny jsou 4-10krát dražší než stejné komodity s obsahem lepku. Tato situace výrazně zhoršuje současnou sociální situaci většiny nemocných a u některých i jejich zdravotní situaci, neboť jim chybí finanční prostředky k dodržování bezlepkové diety. Celiakie je jedinou chorobou, u níž české zdravotní pojišťovny nepřispívají ani částečně na kauzální léčbu, a to ani u základního sortimentu surovin a potravin. Při tom všichni nemocní jsou plátci zdravotního pojištění nebo jsou pojištěnci ze zákona. Tento stav je v protikladu s chováním zdravotních pojišťoven ve většině zemí Evropské Unie. Například ve Slovenské republice hradí zdravotní pojišťovny celiakům 70% ceny základního sortimentu surovin a potravin bezlepkové diety. Všechna dosavadní jednání v tomto směru skončila v České republice neúspěšně. 
Občanské sdružení Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu zahájilo na V. celostátním setkání celiaků v Jeseníkách, které se konalo ve dnech 18. až 20. dubna 2008 kampaň na zlepšení kvality života celiaků, jejíž součástí je petice žádající zdravotní pojišťovny o podíl na nákladech dietního stravování nemocných,  spuštění screeningu celiakie a  znovuobnovení práce Komise pro celiakální sprue

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail