Nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. HZS proto radí, jak správně svou domácnost zabezpečit.

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. Hasičský záchranný sbor (HZS) proto radí, jak správně svou domácnost zabezpečit.

V roce 2007 došlo v domácnostech k celkem 2652 požárům, při nichž zemřelo 58 osob (44,6 procent ze všech úmrtí při požárech) a dalších 473 bylo zraněno (46,2 procent). Přitom požáry v domácnostech činily jen 11,8 procent (2652) z celkového počtu požárů, majetkové škody způsobené požáry v domácnostech dosáhly hodnoty 335,7549 milionu korun (nejvíce v historii). V posledních pěti letech při požárech v domácnosti přišlo o život 351 osob.

Ze statistiky požárů za posledních pět let vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnostech, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry za sebou v domácnostech zanechaly za posledních pět let škody v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé tak v průměru denně přichází o majetek v hodnotě 777 tisíc korun.

"Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech - ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití benzínu při zapalování kamen," uvádí mluvčí HZS Petr Kopáček. Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky požární ochrany tak během topné sezóny každý týden vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo nevhodně uskladněných topiv.

Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Pokud zde dojde ke vzniku požáru, tak je velká pravděpodobnost, že škody budou vyšší a roste i riziko zranění či dokonce úmrtí.

"Z Vaší domácnosti se může v okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past. To, zda se i Vy stanete obětí, záleží hlavně na Vás," upozorňuje Kopáček. Proto HZS radí:

 • instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce;
 • nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin;
 • s otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky nebo teplomet nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí;
 • při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog;
 • nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
 • žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob;
 • užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte například odpady, plasty a podobně. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech použití - pokud není k dispozici, lze pak využít přílohu číslo 8 vyhlášky číslo 23/2008 Sb., kde jsou stanoveny bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot;
 • zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům, a podobným. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán ! Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru;
 • nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů například kouřením, rozděláváním ohňů v přírodě, vypalováním trávy a pálením klestí;
 • vybavte si svou domácnost autonomními "hlásiči požáru," které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní;
 • buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej). Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů (případně jiných zařízení určených pro hašení požárů). Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů;
 • hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné. Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů elektrické energie, plynu, topidel). Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení a další. Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích. Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu;
 • skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy a podobně). Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (například seno, bavlna, uhlí);
 • když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře;
 • nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v objektech spí a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Zejména v noci tak na nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší a tišší než oheň a již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná.

Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého požáru, je vybavit si domácnost autonomními "hlásiči požáru," které včas detekují vznikající požár a akustickým signálem na ně upozorní. Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit - zavolat hasiče, případně opustit ohrožený prostor. Tyto hlásiče tak mohou zachránit lidské životy - navíc jejich cena není nikterak horentní, hlásiče požáru si lze pořídit již za 300 korun.

Kromě jednoduchého zařízení k rychlému zjištění vzniklého požáru (autonomní "hlásiče požáru," detektory plynu a podobně) je vhodné si domácnost vybavit také prostředky pro hašení (přenosný hasicí přístroj nebo hasicí sprej), určitě se rovněž vyplatí koupit si zařízení a vybavení s lepšími požárně bezpečnostními vlastnostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti).

Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveň pečovat také o řádný technický stav stavby včetně technických zařízení. V bytových domech by měly být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny například funkční a snadno dostupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (nástěnné hydranty) a podobně. Základní povinnosti v oblasti požární ochrany stanoví zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška číslo 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška číslo 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a další právní předpisy.

"Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) a podobně, dávejte si přitom pozor, aby vám oheň nezaterasil únikovou cestu. Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky," připomíná Kopáček.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail