Nebezpečné látky a nová právní úprava pro školy

Zdroj: 

V letošním roce začala kampaň s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou, vyšla vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů týkající se škol. Nebezpečným látkám se věnoval i seminář pořádaný Evropskou agenturou pro BOZP Nebezpečné látky a nová právní úprava pro školy, který se konal 20. září 2018 v Domě odborových svazů v Praze. Informace z tohoto semináře užitečné nejen pro školy nabízíme v následujícím přehledu. Podrobněji se tématům věnují prezentace na konci článku.

Zkratky REACH (Registration Evaluation Authorisation CHemicals - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) nebo CLP (Classification, Labelling and Packaging  - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí) jsou již čtenářům BOZPinfo jistě známé. Pojmy z oblasti chemických látek vysvětloval Zbyněk Moravec z Českomoravské konfederace odborových svazů, který zároveň seminář moderoval. Možná, že nevíte, že CAS (chemical abstracts service) je mezinárodní registr chemických látek obsahující 140 mil. chemických látek, registr EINECS (seznam tzv. starých látek) obsahuje přes 100 204 látek. Dosier je soubor informací a údajů, který dodají výrobci, PEL zkratka pro přípustný expoziční limit, NPK - nejvyšší přípustná koncentrace. Tyto pojmy jsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. STOT SE značí toxicitu pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, STOT RE toxicitu pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice. Další vysvětlené zkratky najdete v prezentaci.

Vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů, se zabývá nakládáním s nebezpečnými látkami při praktickém vyučování. Na školách je však cvičení vkládáno také do teoretické oblasti, pořádají se olympiády, v domech dětí a mládeže jsou kroužky s touto tematikou, kde žáci musí být také patřičně chráněni.

Po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví (MZ) vyhláška zůstane v nezměněné podobě, Ministerstvo mládeže školství a tělovýchovy (MŠMT) bude pracovat na normě, která uvedený předpis doplní. Pomocí metodického pokynu se také stanoví seznam osobních ochranných pracovních prostředků. „Z výkladu § 65 školského zákona vyplývá, že OOPP poskytuje zaměstnavatel, u kterého žák vykonává praxi, ale existuje i jiný výklad, že je má poskytnout škola. Ve vyhl. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, bude jasně uvedeno, kdo má poskytnout studentům OOPP,“ říká Mgr. Marta Stará z MŠMT.

Mgr. Pavel Fošum z Ministerstva zdravotnictví se domnívá, že vyhláška č. 61/2018 Sb. nenaplňuje ustanovení § 65 odst. 4 školského zákona, které jednoznačně říká, že prováděcí předpis má stanovit seznam látek, směsí a prachů. Vyhláška výčet jednotlivých látek, ale seznam nebezpečných vlastností, se kterými mohou žáci pracovat. Přesto legislativním procesem prošla. Je v rozporu s nařízením REACH, konkrétně přílohou XVII, body 28, 29 a 30 a není použita správná terminologie vyplývající z chemického zákona, přímo použitelných předpisů EU a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Dále Pavel Fošum upozornil, že žáci mohou v rámci praktického vyučování vykonávat pouze práce a činnosti, které nejsou podle jiného právního předpisu zařazeny jako riziková práce do kat. 3 a 4.

Radek Matuška, který učí na Střední průmyslové škole chemické Brno, účastní se olympiád, kde mají studenti velký úspěch, je toho názoru, že student si práci s nebezpečnými látkami musí vyzkoušet prakticky, nestačí do něj „nalít“ informace z bezpečnostního listu. A proč by s nimi nemohl nakládat pod dohledem učitele? Absolvent musí umět pracovat samostatně a dobře vyhodnotit rizika při práci s nebezpečnými chemickými látkami. V této souvislosti připomněl normu ČSN 01 8003 ze srpna 2017 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Podle něj je nutná diskuze mezi zástupci MŠMT, MZ, Českou školní inspekcí a dalšími pro zachování středního odborného vzdělávání v oblasti chemie.

MŠMT bude v té věci spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví, jak uvedli Mgr. Marta Stará a Mgr. Pavel Fošum.

Praktické informace o nakládání s nebezpečnými látkami poskytl Ing. Jiří Tilhon z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Zásadní je řídit se informacemi z bezpečnostního listu. Některé látky lze skladovat společně v jedné skříni, ale odděleně v policích (na policích smí být jen kompatibilní chemické látky a směsi), neslučitelné musí být skladovány úplně odděleně, min. 3 m od sebe, žíraviny jen do výše 1,5 m, kyseliny od zásad, látky vysoce toxické vždy pod zámkem s evidencí příjmu a výdeje. I škola musí zpracovat protokol podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, v jejím případě protokol o nezařazení (§ 4 tohoto zákona). U velmi nebezpečných látek je nutné zpracovat písemná pravidla podle § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Látky se uchovávají pouze v originálních neprůhledných obalech (nikdy ne podobným obalům od nápojů), kompatibilní s látkou, ve stejných obalech mu být i odpad. Při překročení limitu nejvyšší přípustné koncentrace je krátkodobá nepřetržitá expozice pracovníka max. 15minutová, a to je možné max. 4x za 8hodinovou směnu s odstupem hodiny. V rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů smějí mladiství s látkami manipulovat pouze pod trvalým dohledem odpovědné osoby nebo osoby s odbornou způsobilostí (§ 44b zákona o ochraně veřejného zdraví). Stanoví se pravidla pro úniky a havárie, pravidla 1. pomoci odsouhlasená toxikologickým pracovištěm, technická opatření (např. větrání, odsávání), OOPP. Z těch můžeme jmenovat masky, polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti radioaktivnímu prachu s vhodnou lícnicovou částí (některý filtr chrání proti látce, ale ne celou dobu proti koncentraci, hygienická rouška nemá filtrační schopnost), izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu, rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli, ochranné oděvy (viz prezentace).

Opatření dle zásady STOP (Substituton - substituce, nahrazování - bezpečné nebo méně škodlivé alternativy; Technological measures - technická opatření - např. uzavřený systém, místní odtahová ventilace; Organisational measures - organizační opatření - např. omezení počtu pracovníků vystavených těmto látkám nebo zkrácení doby expozice; Personal protection - OOPP) zmiňuje ve své přednášce také Ing. Jaroslav Hlavín z Ministerstva práce a sociálních věcí. Shrnul informace o kampani Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou a poukázal na některé zajímavé odkazy v souvislosti s nebezpečnými látkami - Český Focal Point pro BOZP - kontaktní místo, Plán týkající se karcinogenů, 2. evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajícíh rizik (ESENER-2) nebo 6. evropský průzkum pracovních podmínek, Eurofound, 2016.

Bc. Blanka Zoudunová z Ústeckého inspektorátu České školní inspekce se ve svém vystoupení již chemickým látkám nevěnovala. Představila hodnocení škol dle modelu tzv. kvalitní školy, kde se hodnotí vzdělávací výsledky žáků, výuka, kvalita pedagogického sboru, pedagogické vedení školy, koncepce a rámec školy a podpora žáků při vzdělávání. Dále se věnovala bezpečnosti a ochraně zdraví ve školách, výstupu z kontrol provedených v 931 mateřských, 736 základních a 220 středních školách ve školním roce 2017/18. Převážná většina sledovaných škol v rozsahu kontrolovaných oblastí požadavky na zajištění bezpečnosti splňovala.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail