Nárůst úmyslně založených požárů v 1. čtvrtletí 2011

Zdroj: 
Jednotky požární ochrany za první čtvrtletí roku 2011 zasahovaly u celkového počtu 21 548 událostí. Počet požárů od ledna do března je nejvyšší za posledních pět let ve srovnání se stejným obdobím. Při těchto požárech letos zemřelo 34 osob. Hasiči zaznamenali výrazný nárůst úmyslně založených požárů, stejně tak nárůst požárů, jejichž příčinou je nedbalost dospělých. Nejčastěji hasiči zasahovali v pondělí, nejméně událostí se stalo v neděli.

Ve sledovaném období jednotky požární ochrany (JPO) zasahovaly u 3 538 dopravních nehod. Nejčetnější byly zásahy u dopravních nehod v hl. m. Praze, celkem 173 a v Ostravě -103 nehod, minimum zásahů u dopravních nehod eviduje okres Jeseník - 15 nehod ve sledovaném období. Celkově u nehod hasiči bezprostředně zachránili 669 osob, při těchto zásazích se vyskytlo 150 usmrcených osob a také 2 163 zraněných osob, jimž v mnoha případech hasiči poskytli předlékařskou­ pomoc.

Technické havárie jsou události, které tvoří více jak 40% z celkového počtu všech událostí se zásahem JPO

Technické havárie jsou doménou jednotek Hasičského záchranného sboru ČR jako pomoc v nouzi při otvírání uzavřených prostorů, odstraňování překážek na komunikacích, vyprošťování osob, zvířat či předmětů apod. Nejvíce případů je ve sledovaném období evidováno v Ostravě - 981, v hl. m. Praze - 624, nejmenší počet v okrese Jičín a Hodonín - 31.

Skupina technické havárie zahrnuje technické havárie - 14, dále technické pomoci - 9 265, technologické pomoci - 156 a ostatní pomoci - 741.

Úniky nebezpečných chemických látek

Při únicích nebezpečných chemických látek jsou letos nejčetnější úniky ropných produktů - 859, úniky plynů včetně aerosolů - 166, dále úniky kapalin mimo ropných produktů - 69, pevných látek - 3 a ostatních látek včetně potravinářských produktů - 38. Nejvyšší počet těchto případů byl v hl. m. Praze - 203, žádný v okrese Jeseník, Pardubice a Ústí nad Orlicí.

Navýšení požárů

Počet požárů v letošním prvním čtvrtletí vzrostl o 43 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Na nepříznivý vývoj měl vliv především vyšší počet požárů volných skládek, odpadů, lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec - po většinu období bylo sucho. Více o požárech v kapitole Požáry.

Praha dominuje v počtu planých poplachů

Počet planých poplachů se oproti loňskému období zvýšil o 7%, přičemž jejich podíl na celkovém počtu událostí se zvýšil na 8,3 %. Nejčetnější (46 %) jsou plané poplachy způsobené elektrickou požární signalizací, další plané poplachy jsou způsobeny přivoláním k případu, který měl příznak požáru (22 %), přivolání k nenahlášenému pálení (11 %), zneužití jednotky PO (7 %) a jiné důvody (14 %). Nejvíce planých poplachů bylo v hl. m. Praze - 248, nejméně v okresech Rakovník, Semily a Rychnov nad Kněžnou, kde jsou evidovány jen 3 plané poplachy v období leden - březen 2011.

Počet událostí se zásahem jednotek PO

Druh události 2009 2010 2011
Požáry s účastí jednotky PO 4 138 4 053 5 815
Dopravní nehody 4 425 4 054 3 538
Živelní pohromy 114 x x
Úniky nebezpečných látek 1 028 976 1 135
z toho "ropných produktů" 826 801 859
Technické havárie 8 840 16 795 9 265
Radiační havárie a nehody 0 0 0
Ostatní mimořádné události 5 1 4
Plané poplachy 1 652 1 674 1 791
UDÁLOSTI CELKEM 20 202 27 553 21 548

X - Od r. 2010 platí změna při evidenci živelních pohrom. Živelní pohromy se evidují pomocí příznaku vždy ve spojení s druhem události. Z tohoto pohledu je členění událostí vyvolaných živelními pohromami v 1. čtvrtletí 2011 následující: celkem vzniklo 871 událostí, z toho 18 dopravních nehod, 1 únik nebezpečné chemické látky, 851 technických havárií a 1 planý poplach.

Celkový počet událostí podle krajů ČR

Navýšení událostí v první čtvrtletí roku 2011 zaznamenal kraj Ústecký a Karlovarský. „Prvenství“ v počtu událostí se zásahem JPO patří Moravskoslezské­mu kraji.

Kraj 2009 2010 2011 Index11/10 Podíl v ČR v %
Hl. m. Praha 1 909 2 572 1 857 72 8,6
Středočeský 2 478 3 686 2 917 79 13,6
Jihočeský 1 371 1 894 1 263 67 5,9
Plzeňský 1 228 1 486 1 448 97 6,7
Karlovarský 672 791 993 126 4,6
Ústecký 1 543 1 763 2 278 129 10,6
Liberecký 706 701 675 96 3,1
Královéhradecký 1 019 1 368 980 72 4,6
Pardubický 1 150 1 821 977 54 4,5
Vysočina 1 255 1 572 1 416 90 6,6
Jihomoravský 1 561 2 218 1 775 80 8,2
Olomoucký 1 086 1 544 1 108 72 5,1
Zlínský 745 910 824 90 3,8
Moravskoslezský 3 479 5 227 3 037 58 14,1
Celkem 20 202 27 553 21 548 78 100,0

Druhy jednotky PO 2009 2010 2011 Index11/10
Počet zásahů všech jednotek PO 25 549 34 218 29 242 85
- jednotek HZS ČR 17 918 22 565 18 842 83
- jednotek SDH obcí 5 527 8 608 7 945 92
- jednotek HZS podniků 1 945 2 715 2 292 84
-jednotek SDH podniků a ostatních 159 330 163 49

Poznámka:

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky HZS podniků – hasičské záchranné sbory podniků SDH obcí - sbory dobrovolných hasičů obcí SDH podniků - sbory dobrovolných hasičů podniků

Hasiči zachránili nebo evakuovali více jek devět tisíc osob Jednotky PO zachránily či evakuovaly z bezprostředně ohrožených prostor zejména při požárech, dopravních nehodách a technických pomocích, v letošním prvním čtvrtletí 9 091 osob. Zároveň bylo 114 hasičů zraněno, z toho 90 profesionálních a 24 dobrovolných.

Při zásazích se vyskytlo také 523 usmrcených osob. Jednotky PO pomáhaly při vyprošťování a vynášení usmrcených při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém otevírání bytů. Dále byla 3 159 zraněným osobám poskytnuta pomoc (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů).

Součinnost hasičů s policisty i zdravotníky nepostradatelná

Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami PO má Policie ČR a také zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky jsou hlavními garanty integrovaného záchranného systému.

V prvním čtvrtletí 2011 bylo evidováno 20 372 případů součinnosti jednotek PO s ostatními složkami, tj. o 0,6 % více než ve stejném období roku 2010. Nejvíce, tj. 61,7 % z celkového počtu, připadlo na Policii ČR, 19,8 % na zdravotnickou záchrannou službu a 9,8 % na obecní policii. Zbytek připadá na spolupráci místních služeb, podniků, institucí, obcí a dalších.

POŽÁRY Nejvíce požárů vzniklo v Praze, nejméně na Jesenicku

V období od 1. 1. do 31. 3. 2011 vzniklo v ČR celkem 6 034 požárů (s účastí i bez účasti jednotek PO). Přímé škody dosáhly částky 473,0 mil. Kč, 34 osob bylo usmrceno a dalších 275 osob zraněno. Počet požárů je letos oproti stejnému období loňského roku vyšší o 41,5%, škody jsou vyšší o 13,8 %. Počet usmrcených osob je vyšší o 17 % a počet zraněných nižší o 3 %. Jednotky PO uchránily před zničením hodnoty za 1 716 mil. Kč.

Požáry - základní ukazatele v období od ledna do března

Rok Počet požárů Škoda mil. Kč U Z
2009 4 262 423,6 22 232
2010 4 265 415,8 29 283
2011 6 034 473,0 34 275

U - počet usmrcených osob, Z - počet zraněných osob

Z celkového počtu 34 usmrcených osob při požárech bylo:

  • 23 osob ve věku od 15 do 60 let,
  • 11 osob ve věku nad 60 let.

Nejvíce požárů vzniklo v hl. m. Praze - 641 a v okrese Karviná - 175. Nejméně požárů bylo na Jesenicku - 23 (+44 %).

Počet požárů podle nejčastějších příčin v prvním čtvrtletí 2011

Ve sledovaném období hasiči evidují nárůst požárů úmyslně zapálených, stejně tak nárůst požárů způsobených nedbalostí dospělých.

 

Příčina/rok 2009 2010 2011 Index 11/10
Úmyslné zapálení 326 352 469 133
Hra dětí s ohněm 27 59 60 102
Nedbalost dospělých 591 670 758 113
Závady komínů 152 139 147 106
Závady topidel 60 72 60 83
Technické závady (mimo komínů a topidel) 640 643 640 100
Samovznícení 7 16 10 62
Výbuchy 5 2 6 300
Dopravní nehody 42 24 20 83
Dále nedošetřované požáry 2 121 2 099 3 529 168
Ostatní příčiny 22 9 7 78
Neobjasněno, v šetření 269 180 328 182
CELKEM 4 262 4 265 6 034 142

Požáry beze škody - přírodních porostů, popelnic, kontejnerů a odpadů, demolic a vraků, vznícení potravin při vaření, vznícení sazí v komíně - tj. kategorie požárů dále nedošetřených, tvoří letos 58 % z celkového počtu požárů a zaznamenaly vzestup oproti loňskému 1. čtvrtletí, a to o 9 %.

Velké požáry se škodou 10 mil. Kč a vyšší

13. 1. – Šest skladových hal vietnamské tržnice firmy PL, spol. s. r. o., Brno - Černovice. Příčina - v šetření. Škoda - 60 000 000 Kč. Zraněna 1 osoba.

20. 1. – Poháněcí stanice pásové dopravy Severočeské Doly a.s., Tušimice, okr. Chomutov. Příčina – tření válečku dopravníku. Škoda – 20 000 000 Kč.

18. 2. – Sklad stavebního materiálu fy Dektrade a.s., Zlín - Příluky. Příčina - technická závada elektrorozvodů. Škoda - 10 000 000 Kč. Zraněna 1 osoba.

27. 2. – Řídící centrum fotovoltaické elektrárny ENVA spol. s. r. o., Křenovice, okr. Vyškov. Příčina – technická závada na měniči Solarmax. Škoda - 10 434 000 Kč.

6. 3. – Sklad spojovacího materiálu firmy LACMAN, spol. s.r.o., Víska, okr. Havlíčkův Brod. Příčina - v šetření. Škoda - 40 000 000 Kč. Zraněny 3 osoby.

Statistické podklady připravil pplk. Ing. Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail