Na kontrole bezpečnosti a požární ochrany v hotelu

Zdroj: 

U hotelů nebo jiných ubytovacích zařízení je složitější situace v tom, že musí splňovat podmínky jak pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, tak hostů. Co to obnáší, se dozvídám na kontrole BOZP a PO v hotelu Noir v Praze, Legerově ulici, které se mohu zúčastnit společně s panem Ing. Michalem Jaklem, odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a požární ochraně z firmy CRDR.

Procházíme pětipatrový, spíše menší hotel, který poskytuje ubytování se snídaní. „Ubytuje se tu kolem 1500 osob měsíčně, o které pečuje okolo 10 zaměstnanců - čtyři v pracovním poměru, zbytek brigádníci na dohody,“ říká Petr Egreši, manažer hotelu, cestou do nejvyšší patra, kde kontrola začíná.

Pan Jakl kontroluje provozuschopnost hasicích přístrojů a dostatek hasiva. Podle údaje na štítku zjišťuje, kdy proběhla poslední kontrola, musí být provedena jednou ročně podobně jako u ostatních věcných prostředků požární ochrany, kromě kouřových hlásičů a EPS, u kterých je to dle požadavků vyhlášky o požární prevenci jednou za půl roku (vyhl. č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.). Dodává, že hasivo se mění jednou za pět let v rámci tlakové zkoušky práškového a CO2 přístroje.

Na stěně si všímám dvou tlačítek (obr. 1). Základem požárních systémů je ústředna, která zpracovává podněty od jednotlivých kouřových detektorů. Ty mohou být například kouřové, teplotní, úniku plynu, atd. Ústředna EPS následně provede předem naprogramované potřebné kroky, jimiž mohou být například uzavření požárních uzávěrů, zaktivování hasících stabilních zařízení, otevření větracích otvorů a v neposlední řadě hlasité ohlášení požáru. Zde kouřový hlásič požáru automaticky reaguje na kouř, spustí se ventilátor, nucený přívod vzduchu do chráněné evakuační cesty, otevření zařízení pro odtah tepla a kouře (světlíků). Toto jde spustit přímo tlačítkem na zdi. Druhé tlačítko slouží k manuálnímu vyhlášení požáru, kdyby nefungovala elektrická požární signalizace. Kontrolu provozuschopnosti zajišťuje provozovatel odbornou firmou, měsíčně provádí obsluha ústředny test funkčnosti systému EPS.

 

Obr. 1                                                                                     Obr. 2

Na výtahu vidím značku evakuační výtah, pan Jakl mě upozorňuje, že v malých hotelech evakuační výtah nebývá samozřejmostí. Oproti normálnímu výtahu musí být samostatným požárním úsekem a fungovat na záložní zdroj energie, zde na baterii v případě výpadku elektrického proudu. Na stěnách jsou značky s nouzovým osvětlením značící směr úniku, pro bezpečnost je první a poslední schod označen fotoluminiscenčními puntíky (obr. 2). Sledujeme únikové cesty, zda jsou volné, na to prý kontrola ze záchranného hasičského sboru hodně dbá.

V pokojích se právě uklízí, do jednoho nahlížíme. V každém je evakuační plánek a hlásič požáru. Uklízečky mají za úkol kontrolovat, jestli hosté zařízení v pokojích nepoškodili, a závady oznamovat. Scházíme do kuchyně a jídelny, která je v suterénu. Pan Jakl posouvá věšák na kabáty, který se nachází v blízkosti hasicího přístroje (obr. 3). Tam musí být volný prostor. Kuchyň je standardně vybavena, podle štítků na elektrických spotřebičích se ujišťujeme o proběhlé revizi (zajišťuje firma CRDR), podobně jako v kotelně, o kterou se stará jiná společnost. Ta provádí měsíční kontroly, revize kotlů, spalinových cest. Čidlo v případě úniku plynu vypne hlavní přívod plynu, v případě požáru se spustí elektrická požární signalizace. Pan Jakl poznamenává, že některé hotely využívají kotelny i jako sklady, což je nepřípustné. Ve skladu má malou připomínku ohledně pořádku, jinak je správně na regálu označena nosnost, na dveřích vyvěšen řád skladu s pravidly pro skladování a manipulaci s břemeny.

Obr. 3

Než přistoupíme ke kontrole dokumentace PO a BOZP, která vydá na 3 tlusté šanony, pan Jakl domlouvá s manažerem hotelu odbornou přípravu požárních hlídek. Úkolem preventivní požární hlídky je zejména dohlížet na plnění předpisů o požární ochraně, provést prvotní zásahy a opatření při vzniku požáru, přivolat jednotky požární ochrany a podílet se na lokalizaci požáru. V případě, že to situace vyžaduje, se členové preventivních požárních hlídek podílejí i na evakuaci lidí, případně zvířat či na ochraně majetku v daném prostoru. Toto školení zahrnuje především rozdělení činností jednotlivých členů, opětovné seznámení s umístěním prostředků požární ochrany v hotelu, jejich obsluhou (použití, správný postup hašení), únikovými cestami a místem shromaždiště osob, obsahem preventivních kontrol prostorů hotelu, atd. Musí se hlavně domluvit kompetence jednotlivých členů, aby se v případě požáru nezmatkovalo. Školení BOZP, PO a 1. pomoci, která probíhají ve společném termínu podle vyhlášky o požární prevenci (jednou za 3 roky pro vedoucí a jednou za 2 roky pro řadové zaměstnance), zajišťuje firma CRDR formou on-line školení.

Ve složce s dokumentací je založen mimo jiné dokument o začlenění z hlediska požárního nebezpečí - ubytovací zařízení se podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zařazují do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. Dále tu je požární poplachová směrnice; požární řád; požární kniha, která slouží k záznamům ohledně požární ochrany; kniha EPS - zápisy z testování elektrické požární signalizace, které probíhá jednou měsíčně, doklad o provozuschopnosti požárních uzávěrů - dveří; zápisy z požárních prohlídek (doplňuje se dnešní), opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí - specifické pokyny pro případ požáru, například povinnosti požární hlídky [v některých organizacích dokument nazývají havarijní řád a je rozšířen na další havarijní situace (únik vody apod.)]; řád ohlašovny požáru.

Z dokumentace BOZP nacházíme certifikát o poskytování pracovnělékařských služeb, záznam o dohledu na pracovišti podle zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášce o pracovnělékařských službách (z. č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 79/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb.), který se ve firmách často zanedbává; zařazení prací do kategorií, například číšníci jsou kvůli fyzické zátěži zařazeni do 2. kategorie, recepční z důvodu práce v noci také; dokument o provedené kontrole regálů, žebříků, schůdků, které se používají ve skladu ve výšce nad 1,80 m, a dokumentaci OOPP. Mezi přidělené OOPP patří rukavice, bezpečnostní obuv, oděv, brýle - používají se v kuchyni nebo pro práci s nebezpečnými látkami. Z těch můžeme jmenovat hydroxid sodný na odpady, larrin na rez a vodní kámen, savo originál. Pro práci s nimi mají zpracovaná písemná pravidla podle § 44a odst. 7 zákona o ochraně veřejného zdraví (z. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Materiály ohledně úklidu, jídla, teploty v lednicích by zajímaly hlavně hygieniky. Včetně příručky systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) pro práci s potravinami.

Zde je tedy, zdá se, všechno v pořádku, ale jinde, zvláště ve větších hotelech, to tak často nebývá, jak říká Michal Jakl. Není například dobře nastavena činnost požární hlídky – špatná organizace, nedostatečné proškolení, nejasné rozdělení funkcí; nepořádek, a jak už bylo zmíněno výše, například kotelny jsou využívány jako sklady.

Po skončení kontroly přemýšlím, jak vůbec mohlo dojít k tak rozsáhlému požáru, jako byl ten nedávný v hotelu Eurostars David v Praze. Proč museli zemřít mladí lidé (celkově 5 obětí), místo aby si zde užili pohodovou dovolenou a v pořádku se vrátili domů, když požární ochrana podléhá tak přísným předpisům. Událostí se podrobně zabývá časopis 112 v č. 9/2018. Stále se přesně neví, co bylo příčinou. Nešťastná náhoda a, jako vždy v takových případech, selhání lidského činitele, říkám si.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail