Moderní formy komunikace se nevyhnou ani oblasti BOZP

Zdroj: 

Před třiceti lety navrhl Tim Berners-Lee síť www (World Wide Web). Web změnil od základů veškerou komunikaci mediální, marketingovou i mezilidskou. Je zřejmé, že modernizace komunikace velmi dynamicky přerůstá tradiční hodnoty a dosavadně běžné způsoby dorozumívání.
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee 

Společně s rozvojem nových informačních technologií je nutné přehodnotit využití nástrojů stávajících forem komunikace a vytvořit nové moderní formy komunikace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s akcentem podpory efektivity poskytování informací k prosazování zvyšování úrovně BOZP a celkové kultury bezpečnosti v České republice.

Výzkumný projekt s názvem „Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a malé a střední podniky (MSP)“ řešený Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., s institucionální podporou Ministerstva práce a sociálních věcí se zaměřuje na vytvoření a doplnění potřebné odborné základny pro rozšíření a zefektivnění komunikačních a osvětových prostředků v oblasti BOZP, a to v souladu s platnou koncepcí výzkumu, vývoje a inovací ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017-2023, s výhledem do roku 2025 a prioritami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou poznatkovou základnu pro lepší a efektivnější šíření informací o BOZP (o rizicích, o vhodné prevenci), včetně výsledků aplikovaného výzkumu z oblasti BOZP do běžné praxe, zejména s využitím nových technologií (internet, tablety, mobilní aplikace, portály apod.). Klíčové výzkumné aktivity budou zaměřeny na vytvoření informačního modelu (struktury a obsahu) pro cílové skupiny se zohledněním vhodné formy ICT.

Součástí plánovaných aktivit je realizace terénního šetření (šetřící sondy) k dané problematice. Obracíme se proto na vás s žádostí o zodpovězení několika otázek v krátkém dotazníku.
Sběr dat v dotazníkovém šetření byl ukončen k 19. 9. 2019, všem 81 osobám, které se zúčastnily, děkujeme.

Včasné a správné informace jsou dobrým pomocníkem zajišťování BOZP při pracovních činnostech. Charakter, obsah, množství, kvalita a forma poskytování informací i respektování způsobu jejich vnímání koncovými uživateli zásadně ovlivňují chování, jednání a rozhodování jak jednotlivců, tak i v konečném důsledku celé firmy.

S rozvojem nových technologií je proto třeba adekvátně a také moderně komunikovat v oblasti BOZP, poskytovat a předávat potřebné a užitečné informace pokrokovou formou.

Vzhledem k nastupující čtvrté průmyslové revoluci, k dynamice nových pokrokových způsobů využívání ICT (Information and Communication Technologies) je nezbytné a důležité i v oblasti BOZP aplikovat tyto moderní metody. Nové, pokrokové způsoby mohou být účinnější, než běžné dosavadní způsoby oslovování různých cílových skupin. Realizace řešeného projektu aplikovaného výzkumu podpoří efektivitu poskytování informací, prosazování kultury bezpečnosti a kultury prevence rizik.

Aktuálně se provádějí příslušné analýzy s cílem identifikovat nabízené zdroje informací o BOZP zejména malým a středním podnikům a OSVČ. Současně jsou zjišťovány vhodné, cílovými skupinami akceptovatelné formy a způsoby poskytování informací.

Každá odpověď i každý názor může přispět k vytvoření pro vás jako koncového uživatele nejvhodnější formy poskytování důležitých informací z oblasti BOZP. Předem velmi děkujeme za váš čas a ochotu poskytnout zpětnou vazbu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail