Místní provozní bezpečnostní předpis

Zdroj: 

Místní provozní bezpečnostní předpis, systém bezpečné práce, provozní řád, místní řád, zkrátka vnitřní předpis, který upravuje podmínky bezpečnosti práce u zaměstnavatele na základě vyhodnocení rizik. Ačkoliv byl pojem místní provozní bezpečnostní předpis (dále jen MPBP) na BOZPinfo již skloňován ve všech pádech, je stále tématem dotazů našich čtenářů.

Zaměstnavatel je povinen MPBP mít zpracovaný například tam, kde chybí průvodní dokumentace k určitému zařízení nebo pokud jeho nutnost vyplývá z vyhodnocení rizik na pracovišti. O MPBP se hovoří v několika právních předpisech, kde je většinou podrobně specifikováno, jaký obsah má tento dokument mít.

Přitom podle informací ze Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zaměstnavatelé chybují v tom, že jejich MPBP jsou velmi nekonkrétní.

Zaměstnavatel má povinnost vytvořit MPBP podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. § 3.

Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy,1) návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

Při kontrolách provedených inspekcí práce se zjišťuje, že u kontrolovaných subjektů často dochází k ohrožení zaměstnanců dopravou na pracovišti a toto riziko není popsáno v MPBP, není označeno, kde se pohybují chodci nebo nejsou označeny komunikace, kde se pohybují vozidla. Dále MPBP neřeší oblast nakládky a vykládky (pomocí manipulačních vozíků, mobilní rampy, zdvihací zařízení, stáčecí zařízení, apod.) včetně zajištění výstupu a sestupu z ložné plochy dopravního prostředku nebo železničního vozu, nejsou stanovené pracovní postupy, signály srozumitelné pro všechny atd.

Nedílnou součástí MPBP musí být i kvalifikační požadavky stanovené zaměstnavatelem na řidiče vysokozdvižných vozíků.

Dalším předpisem, podle kterého zaměstnavatel musí mít MPBP, je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 3 a § 4.

§ 3

(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou

a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

§ 4

(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.4)

(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.

Konkrétní obsah MPBP je uveden i Příloze č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kde jsou specifikovány další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů.

Zaměstnavatel v něm uvede:

a)    zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a počtu provozních hodin,

b)    termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení,

c)    technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány,

d)    opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny.

Mezi další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) patří rovněž zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu s konkrétním obsahem.

a) zaměstnance oprávněné k používání skladovacího zařízení a k vedení evidenční knihy o údržbě obsahující termíny, rozsah a způsob jejího provádění,

b) opatření pro vstup do skladovacího zařízení, zejména technologický postup, způsob signalizace, zajištění proti nežádoucímu spouštění, zabezpečení zaměstnanců a jejich zajištění při vstupu do skladovacího zařízení nejméně dvěma dalšími zaměstnanci s napnutým zajišťovacím lanem a se stálým dozorem,

c) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny,

d) způsob zajištění vstupních otvorů do uzavřených skladovacích zařízení,

e) technologický postup pro obsluhu, dojde-li k přerušení vyprazdňování,

f) termíny a rozsah kontrol vlastností uložených sypkých hmot z hlediska možného samovznícení nebo výbuchu,

g) zakázané úkony a činnosti, zejména vstup vypouštěcím otvorem, pokud není skladovací zařízení prázdné, vstupování na skladovaný materiál, ovládání uzávěru skladovacího zařízení z ložné plochy dopravního prostředku a zdržování se na jeho ložné ploše po celou dobu plnění nebo vyprazdňování.

Pojem místní provozní bezpečnostní předpis se rovněž objevuje v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - v Příloze č. 1 - XV. Přeprava strojů. Má jej vypracovat zhotovitel v případě absence pokynů a postupů při přepravě, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení v návodu na používání.

Související články:

http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/manipulace_skladovani/kontroly_voziku140609.html - Kontroly paletových vozíků

http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/manipulace_skladovani/ridicVZV_nebezpeci130819.html - Nebezpečná činnost řidiče vysokozdvižného vozíku

http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/doprava_kontroly110602.html - Bezpečnost práce v dopravě

http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/technicka_zarizeni/stroje_bezdokumentace120416.html - Stroje bez průvodní dokumentace

http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/technicka_bezpecnost/BP_zdvihaci110902.html - Bezpečnost provozu zdvihacích zařízení a bezpečnost práce při manipulaci s materiálem

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail