Mezinárodní norma ISO 45001:2018 pro systémy řízení BOZP nahrazuje OHSAS 18001

Zdroj: 

Organizace ve světě se snaží poskytnout bezpečné a zdravé pracovní prostředí, snížit pravděpodobnost úrazů a prokázat, že aktivně řídí svá rizika. Jedním ze způsobů dosažení těchto cílů je zavedení funkčního systému řízení BOZP. Na základě celosvětové potřeby harmonizace systémů řízení BOZP pomocí mezinárodní normy a v rámci sdílení osvědčených postupů vznikla nová norma ISO 45001. V článku je posuzována ve srovnání s normou OHSAS 18001.

Nová mezinárodní norma ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití) byla zveřejněna 12. března 2018. Tato norma nahrazuje mezinárodně uznávanou normu OHSAS 18001:2007. Jedná se o první mezinárodní ISO standard pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví. Norma přijímá „high level structure“, která je společná pro systémy řízení. Normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 již tuto společnou strukturu přijaly. Společná struktura zajišťuje lepší integraci s ostatními systémy řízení. U normy ISO 45001 bylo stanoveno od data jejího zveřejnění tříleté přechodné období.

Účelem normy OHSAS 18001 bylo umožnit organizaci řídit rizika a zlepšit výkonnost BOZP, zatímco účelem normy ISO 45001 je umožnit organizaci proaktivně zlepšit výkonnost BOZP v prevenci úrazů a poškození zdraví. Nová norma ISO 45001 je tedy prvotně zaměřena na prevenci a proaktivní řízení rizik.

Společná struktura systémů managementu (Annex SL)

Norma ISO 45001 je založena na HLS („high level structure“), společné struktuře všech ISO norem systému managementu. Jsou to systémové normy se stejnou strukturou a terminologií, čímž je usnadněna jejich případná integrace. Zatímco „high level structure“ nemůže být změněna, mohou být přidány podkapitoly.

  • Kapitola 1: Předmět normy (Scope)
  • Kapitola 2: Citované dokumenty (Normative references)
  • Kapitola 3: Termíny a definice (Terms and definitions)
  • Kapitola 4: Kontext organizace (Context of the organization)
  • Kapitola 5: Vedení (Leadership)
  • Kapitola 6: Plánování (Planning)
  • Kapitola 7: Podpora (Support)
  • Kapitola 8: Provoz (Operation)
  • Kapitola 9: Hodnocení výkonnosti (Performance evaluation)
  • Kapitola 10: Zlepšování (Improvement)

Klíčové požadavky normy ISO 45001

Kapitola 1: Předmět normy

Stanovuje požadavky pro systém řízení a očekávané výsledky. Norma poskytuje rámec pro systémy řízení BOZP, prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví a poskytnutí bezpečných a zdravých pracovišť. Tím se liší od normy OHSAS 18001, která je zaměřená na podporu a propagaci osvědčených BOZP praktik a poskytnutí prvků účinného systému řízení BOZP.

Kapitola 2: Citované dokumenty

Norma neobsahuje žádné citované dokumenty. Kapitola byla ponechána z důvodu zachování shodného číslování se všemi ISO standardy pro systémy řízení.

Kapitola 3: Termíny a definice

Nejsou uvedeny v abecedním pořadí, ale podle jejich konceptuálního významu. Ve srovnání s normou OHSAS 18001 je zde několik nových a revidovaných definicí. Je důležité posoudit jednotlivé změny obezřetně, jelikož některé z nich, jako například konzultace, jsou základními požadavky této normy. 

Kapitola 4: Kontext organizace

Nový požadavek a zásadní kapitola k určení prostředí, ve kterém se organizace pohybuje a ke stanovení rozsahu a hranic pro systém řízení BOZP. ISO 45001 by měla být v souladu se strategickým směřováním organizace.

V rámci této kapitoly musí organizace určit interní a externí faktory, které mohou ovlivnit její schopnost dosáhnout očekávaných výsledků systému řízení BOZP. Externí faktory zahrnují záležitosti, jako je například sociálně-ekonomická a politická nestabilita. Interními faktory mohou být například restrukturalizace nebo nový výrobek. Organizace musí určit potřeby a očekávání zainteresovaných stran, s ohledem na systém řízení BOZP. Musí se počítat se všemi, kteří mohou ovlivnit systém řízení BOZP (zaměstnanci, akcionáři, kontrolní a dozorové orgány, dodavatelé atd.).

Organizace pomocí těchto aspektů bude provádět celkové řízení rizik a příležitostí. Je důležité určit, jak mohou ovlivnit očekávané výsledky. Jak může například politická nestabilita nebo restrukturalizace organizace ohrozit zaměstnance, nebo zároveň i poskytnout příležitost ke zlepšení pracoviště.

Rozsah systému řízení BOZP musí být dokumentován. Je nepřijatelné vyloučit určitou část podnikání nebo pracoviště z důvodu špatné výkonnosti BOZP.

Kapitola 5: Vedení

Tato kapitola je základním kamenem úspěchu. U normy OHSAS 18001 je vrcholové vedení zodpovědné za BOZP a požaduje se jmenování člena vrcholového vedení se specifickou odpovědností za BOZP. U normy ISO 45001 je celé vrcholové vedení zodpovědné za prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví a za bezpečná a zdravá pracoviště. To vyžaduje osobní zapojení vrcholového vedení při vytváření, vedení a propagování kultury BOZP. Je rovněž důležité zdůraznit, že vedení a kultura je v této normě specifikována jako potencionální nebezpečí.

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly vytvořeny procesy pro konzultaci a účast zaměstnanců. Vrcholové vedení dále zavádí a udržuje politiku BOZP, která nyní zahrnuje nové prvky, jako je například závazek k poskytování konzultace a účast zaměstnanců.

Konzultace a účast zaměstnanců je podstatně rozšířena. Norma OHSAS 18001 se omezuje na konzultaci při identifikaci nebezpečí a změnách. Nyní musí organizace poskytnout mechanismus, čas, školení a potřebné zdroje pro konzultaci a účast zaměstnanců. Uvedené rovněž zahrnuje odstranění jakýchkoliv překážek a bariér, například jazykových, gramotnosti nebo strachu z represí.

Kapitola 6: Plánování

Obsahuje prvky známé z normy OHSAS 18001, jako je identifikace nebezpečí, hodnocení rizik, řízení rizik, právní požadavky a stanovení cílů. Novou výzvou jsou rizika a příležitosti, rozděleny do dvou částí.

Jedna část je hodnocení bezpečnostních rizik a jiných rizik pro systém řízení. Rizika BOZP jsou tradičně založena na pravděpodobnosti a závažnosti. Mezi rizika pro systém řízení patří například restrukturalizace nebo externí záležitosti, například ekonomická změna.

Druhou částí je hodnocení tzv. BOZP příležitostí a jiných příležitostí pro systém řízení BOZP, přičemž BOZP příležitosti jsou okolnosti, které mohou vést ke zlepšení výkonnosti BOZP. Příležitosti zahrnují přizpůsobení práce zaměstnancům, eliminování nebezpečí a další příležitosti pro zlepšení systému řízení BOZP.

Rizika a příležitosti se určují před plánovanou změnou.

V normě je zvýšený důraz na identifikování nebezpečí spojeného s duševním zdravím, jako je pracovní zátěž, šikana, vedení a kultura organizace.

Identifikace nebezpečí musí začít již ve fázi návrhu. Rovněž se musí brát v úvahu nové znalosti a informace o nebezpečích.

Kapitola 7: Podpora

Jde o určení a poskytnutí potřebných zdrojů k vytvoření, zavedení, udržování a neustálému zlepšování systému řízení BOZP. Kompetence je podobná jako je tomu u normy OHSAS 18001. Komunikace je rozdělena na povědomí, interní a externí komunikaci. Norma ISO 45001 používá termín „dokumentované informace“, namísto dokumentů a záznamů používaných u normy OHSAS 18001.

Kapitola 8: Provoz

Odstraňuje možnost volby při používání hierarchie řízení rizik. U nové normy musí být hierarchie řízení rizik dodržena. Jsou zde nové podkapitoly a požadavky pro nákup a řízení změn. U normy OHSAS 18001 se uvažuje o změně v průběhu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik. U normy ISO 45001 jde o proaktivní řízení změny. Organizace musí naplánovat, jakým způsobem zavést změnu. Tento stanovený způsob nesmí přinést nová nebezpečí nebo zvýšit bezpečnostní rizika. Identifikují se příležitostí pro zlepšení výkonnosti BOZP, které může tato změna umožnit.

Je zde nová podkapitola pro nákup. Cílem je řízení rizik spojených s dodavatelským řetězcem. Organizace musí vytvořit procesy pro nákup, včetně stanovení kritérií pro výběr dodavatelů.

Novou částí normy je outsourcing. Při vytváření normy bylo znepokojení, že určité činnosti s vysokými riziky BOZP budou vyčleněny, bez řádného zvážení důsledků pro BOZP. Řízení rizik může zahrnovat smluvní požadavky, školení a kontroly.

Kapitola 9: Hodnocení výkonnosti

V normě OHSAS 18001 se vyskytuje pojem „procedure“ a v normě ISO 45001 je uveden „process“. Pojem „process“ reflektuje to, že účinný systém řízení BOZP je neustále se zlepšující. „Process“ je založen na PDCA cyklu (plan, do, check, act), není statický. Z tohoto důvodu norma ISO 45001 vyžaduje procesy pro konzultaci a účast, plánování, identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení provozu.

Kapitola 10: Zlepšení

V normě OHSAS 18001 je stanoven požadavek na preventivní opatření. V normě ISO 45001 již tento požadavek není, jelikož celá norma ISO 45001 je vlastně o prevenci. Rovněž je zde požadavek na eliminování základních příčin úrazů a neshod. Účinné řízení BOZP není statické, mělo by se neustále zlepšovat.         

Závěr

Nová norma ISO 45001 může přinést pro organizaci zvýšenou organizační odolnost, a to prostřednictvím proaktivní prevence rizik a neustálého zlepšování, posílení souladu s právními požadavky a prokázání závazku k vytváření bezpečného a zdravého pracoviště.

Nehledě na skutečnost, že ČSN uvedené ISO normy je očekávána koncem roku 2018, lhůta pro přechod na novou normu ISO 45001 je do 12. března 2021.  

Použitá literatura

ISO 45001, Understanding the new international standard for Occupational Health and Safety, The British Standards Institution, 2018

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail